RECORD: Linnaeus, (Carl von Linné). 1797. Systema vegetabilium secundum classes ordines genera species cum characteribus et differentiis. Ed. 15a. Göttingen.

REVISION HISTORY: Transcribed (single key) by AEL Data. RN1

NOTE: This work formed part of the Beagle library. The Beagle Library project has been generously supported by a Singapore Ministry of Education Academic Research Fund Tier 1 grant and Charles Darwin University and the Charles Darwin University Foundation, Northern Territory, Australia.


[page I]

CAROLI A LINNE

EQVITIS

SYSTEMA

VEGETABILIVM

SECVNDVM

CLASSES ORDINES

GENERA SPECIES

CVM

CHARACTERIBVS ET DIFFERENTIIS

EDITIO DECIMA QVINTA

QVAE IPSA EST RECOGNITIONS

A

b. 10. ANDREA MVRRAY

INSTITVTAE

TERTIA

PROCVRATA

A

C. H. PERSOON

PLVRIVM SOCIETATVM SOCIO.

C D.S

GOTTINGAE

TYPIS ET IMPENSIS 10. CHRIST. DIETERICH.

1797.

[page II]

Opera JEHOV AE magna!

exposita omnibus, qui delectantur illis;

gloriosum et decorum opus Eius!

DAVID.

[page III]

PRAEMONENDA AD HANCCE EDITIONEM.

Ingentem, plantarum, post fata LINNAEI detectarum, copiam vbi consideres, aut si observationum in iam cognitas accuratius institutarum rationem habeas, quibus omnibus scientia botanica nunc superbit, de hocce opere editio non solum antecedente correctior, sed et auctior merito expectanda erat, quare prior eius conditio ab omnibus partibus non absoluta, et cur posterior haud euenerit, vt me exponam, necesse est.

Nonnullo abhinc tempore exemplarium huius systematis penuria eorumdemque desiderium tam vrgens fuit, vt bibliopola, qui ceteroquin elaborationem nouae editionis iam dudum vni alteriue de re botanica non parum merito viro demandauit, repulsam vero passus est, ob causas ei quam maxime graues huius promulgationis moram trahere nolens, mihi aestate praeterita eam obtulerit. Me vero, aliis insuper obrutum negotiis, vt hocce opus praesenti rei botanicae statui adaequatum concinnem, multo longiori temporis spatio indigere, cum ei declarassem, ipsi modo in votis fuit, vt mea sub cura hocce opus non mutatum prelo daretur, inprimis quoque ne formam priorem, ab immortali auctore ei adtributam, secundum aliorum obseruationes ceteroquin mutandam, plane amittat, nec non pro libro manuali iusto amplius euadat. Nisi haec etiam bibliopolae mens fuit, per temporis angustias plura vix praestare potuissem. Nihilominus a me impetrare haud potui, vt nouam editionem omnibus plane adnotationibus orbam in lucem ederem. Eas etiam non inutiles esse, hinc elucet, quod partim non paucae dif-

a 2

[page] IV

ferentiae specificae tam breuibus coarctatae sint verbis, vt ex iis species vix eruere liceat, partim quoque talibus characteribus maxima ex parte aliae recenter detectae species cum prioribus conueniant, quibus igitur a se inuicem amplius haud discerni possint. Aliorum etiam virorum inmutationes ex viuis plantis erutae, dictitante hinc ipsa natura, omni silentio non praeteriri debebant, vt vno quasi conspectu ex iis pateat, quales mutationes scientia subierit. Non solum hoc de differentiis specificis valet, sed et de characteribus genericis, qui inprimis quoad plantarum fructus, quorum cognitio recentiorum, inprimis b. GAERTNERI, studio fundamento firmiori superstructa est, emendandi vel augendi erant. Quae cuncta partim ex aduersariis meis, vt plurimum vero ex operibus aliorum auctorum hausta, tam infra textum, quam pone differentias inserta sunt, vbi etiam plantarum icones, quibus non raro difficultates vincuntur, allegatae sunt. Omnia vero ad distinguendum quae mea sint additamenta, parenthesibus sunt inclusa.

Si vero vlla pars hoc in opere plane reformanda et ab erroribus inprimis ad partes fructificationis spectantibus purganda esset, hoc cum classe vltima fieri deberet, hinc ne nimis prolixus euaderem, adnotations illustrantes omisi, praecipue cum equidem haud magnus generum specierumque numerus ratione illius, qui recentioribus in scriptis occurrit, quorum nonnulla allegaui, recensetur.

Vt vero ceteras hic omissas diuersis in operibus variisque in tractatibus descriptas species in vno opere collectas possideamus, si hoc desideretur, viresque meae permittant, hisce votis in peculiari tomo satissacere conabor.

Dabam Gottingae, d. 20. Aprilis 1797.

C. H. PERSOON.

[page V]

PRAEFAMEN

EDITIONIS XIV.

Distractis praecedentis editionis huius libri exemplis, de noua adornanda dispicere opus fuit. Ea primum prospiciendum erat indigentiae praestantissimorum auditorum, qui iam per duas fere aestates filo demonstrationum, quibus vaco, stirpium, caruerant, dein votis botanicorum exterorum satisfaciendum. Acquiescere vnice post decennium in recudenda editione XIII. eaque sphalmatibus typographicis mundanda, sub tanta nouiter detectarum stirpium et expolitionum in characteribus bene multarum vetustiorum vbertate, quae intra hancce temporis intercapedinem emersit, desidis fuisset, nec de pomoeriis rei herbariae ampliandis solliciti. Etenim post illud tempus, quo b. LINNEVS, pater, Systemati perficiendo operam vltimam daret, frequentes in remotissimas et partim plane antea ignotas regiones peregrinationes a botanicis institutae sunt, quarum fructus vel peculiaribus libris vel dispersis per varia scripta, nominatim Societatum litterariarum commentationes, obseruationibus continentur. Nec insiciandum, etiam ex indigenorum Europae nostrae vegetabilium numero quaedam protracta, quae pristinae aetatis aciem essugerant. Quantae igitur accessiones in rem herbariam redundarunt nouae ex FORSKHLII itinere in Aegyptum et Arabiam, AVBLETH in Guianam gallicam et Insulam Franciae, SONNERATI in nouam Guineam et Indiam

a 3

[page] VI

orientalem, BANKSH et SOLANDRI, et, alia peregrinatione, FORSTERORVM, in mare australe, SPARRMANNI in Africam australem, THVNBERGH in eandem Africae partem, Zeylonam, Iauam, Iaponiam, PALLASH, GEORGH aliorumque naturae scrutatorum per amplissimam Rossiam. Quam multarum nouarum cognitionem debemus continuato IACQVINI studio, item seriori GOUANI operae. Haud parum augmenti quoque cepit numerus stirpium iis, quas in Supplemento plantarum Brunsuigae a. 1781. edito vterque LINNEVS primum proposuit. Hosce reliquosque omnes et singulos fontes adire, protrahere reconditos thesauros, suisque loculis inserere, vt quousque hodie Florae dominium pateat, cognosceretur, vtut difficilis labor, non detrectandus tamnen esset, modo non timendum, ne, si in transscribendi potissimum negotio res subsisteret, innumeris erroribus Pinax inquinaretur. In multarum enim stirpium descriptione vnum vel plura momenta deficiunt, sine quibus character constitui nequit. Saepe stirpes vt nouae in medium proferuntur, quas alius sagacior in summi LINNEI operibus detegit; licet nec hoc negauerim, existere pauculas aliquot stirpes ab EO memoratas, de quibus ob breuitatem descriptionum vix, nisi inspecta eiusdem collectione herbaria, iudicium ferri potest, prout olim variae BAVHINIANAE nonnisi simili illustratione extra dubium positae sunt. Grauiter passim in LINNEI obseruationes infurgitur, quum tamen saepe aperte aliam stirpem intellexerit LINNEVS, aliam morosus vel sibimet solus placens censor. Ad hosce scopulos vitandos tutissimum omnino quidem est, non alias stirpes descriptas adoptare tanquam nouas, nec aliis animaduersionibus subscribere, quam quae comparationem cum ipsa praesente planta, de qua sermo est, sustinuerunt. Fac vero copiam nobis in hunc finem fieri posse tot rarissimarum vndique conquisitarum plantarum, harumque quidem exempla perfectissima et iustum numerum suppetere, ne Varietas

[page] VII

imponat (quod dubito an sieri possit, nisi BANKSH opes cum eodem eius in plantas amore amice conspirent): plurium sane annorum spatium requiritur, antequam sub hac lege ad finem operis peruenias. In harum defectu saepe vel ad fidem modo auctoris aliis notis comprobatam confugere, vel iconem descriptioni adiectam in dignitatem plantae viuae surrogare, oportet. Fateor subsidiaria haecce adminicula lubrica saepe esse, et praesensi formidolosus discidia ex quarundam stirpium vel emendationum receptione aliarumque omissione, cuius rei rationes dari breuiarii angusti limites non concederent.

Hisce difficultatibus districtus contrahendi vela consilium inii, et, nisi opus omnibus numeris absolutum, vtile tamen, et praesenti necessitati accommodatum, nec praerogatiua prae reliquis eius editionibus destitutum, praestandi. Nam omnes et singulas stirpes ad hunc vsque annum detectas vna complectendi tanto minus ambitio me capere potuit, quum vel ex serioribus inclytis peregrinationibus multas adhuc in futurum tempus servauerint BANKSIVS, FORSTERI, THVNBERGIVS, SPARRMANNVS. Vt igitur mox in fronte noscatur, quosnam in tam amplo campo cancellos egomet mihi praescripserim, sic habeto. Quum ad nouam LINNEANI operis editionem me accingerem, in iis auctariis et emendationibus subsistendum credidi, quae vel LINNEOS ipsos auctores habent, vel viros ex LINNEI, patris, schola profectos vel et alios, qui, licet ab ill. viri ore non pependerint, ad eius tamen praecepta nouos prouentus memoriae prodiderunt fidemque accuratione descriptionum et iconum sibi conciliarunt.

Secundum hasce leges Supplementi plantarum a iuniori LINNEO typis mandati ante omnia ratio habenda fuit Iuncta patris filiique opera hoc concinnatam esse, tanto certius est, quum pater, duos fere ante mortem

a 4

[page] VIII

annos Mantissam plantarum tertiam conscribere sibi proponens, mihi plagulas manu scriptas tradere promitteret curamque eius edendae, quod propositum autem decrescens animi vis et subsequens tristissimus eius morbus suppressit, etiamsi iam cum bibliopola de pretio laboris pactus fuissem. Quid patri in hoc sit proprium, quid filio, plerumque haud difficulter ex tempore accessionum et adiectis botanicorum, qui suppetias tulerunt, nominibus colligitur: aegrius, quando haec indicia deficiunt, nisi ad mirabilem istam artem respicias, qua callebat pater, aeque concinne ac breuiter stirpes determinandi, et denominandi, quam ipsam, si dicendum quod res est, eatenus non aeque feliciter filius, aliis licet nominibus meritissimus, assequutus erat. Non obscurum quoque est, characteres haud paucos stirpium solito longiores ex peregrina communicatione in Supplementum a LINNEO iun. fuisse translatos. Quicquid horum sit, destitui hisce nouam Systematis editionem nolui, exceptis iis additamentis vel mutationibus, quae nescio quo calamo extra patriam adscriptae fuerant, a legibus Linneanis alienae. Quas THVNBERGIVS attulerat numerosas symbolas, malui ex serioribus eius scriptionibus, quodsi quidem easdem complectantur, quam hoc fonte allegare, idque tanto iustius, quum in hisce characteres subinde magis expoliti compareant. Non parum vero in transferendis Supplementi stirpibus laboris fuit. Noua inter haec sunt genera haud pauca, quorum, quamuis classis ordoque significentur, loca tamen commodissima in serie generum secundum cognationem nonnisi comparatione mutua facta constiterunt. Contrahere saepe characterem horum essentialem, quem vocant, et reliquis adaptare opus suit. In speciebus collocandis similis necessitas incidit easdem cum vetustis ciuibus attente conferendi, vel et in adiumentum vocandi aliorum botanicorum scripta. Ita quidem spero, me plerasque haud male collocasse: subinde tamen prae

[page] IX

labe descriptionum recentium, praesertim in ditioribus numero specierum generibus easdem ad finem generum iunctim subnectere coactus fui. Iniunctum quoque mihi existimaui, conformitatis cum reliquis caussa aliquando vnam vel alteram voculam in differentia specifica praecidere; item subinde, vt discrimen a congeneribus tanto euidentius redderetur, hanc vel illam ex ampliori subnexa descriptione vel alio certo fonte addere, nec non hinc inde partes stirpium commemoratas transponere. Nec raro nouae species detectae characterem vetustiorum mutandi ansam dedere. Sunt et genera quaedam, quae ob species nouiter accedentes novis subdiuisionibus cum suis inscriptionibus perspicuitatis caussa instruxi. Facile vel me non monente patet, me in hisce omnibus, vt reliquis mox dicendis subsidiis, quotiescunque occasio tulerit, tam ex horto botanico, cui praefectus sum, quam ex collectione stirpium siccarum mea illustrationem quaesiuisse.

Sed locupletandi Systema multa alia in consilium traxi adiumenta. Post a. 1774. nihil, quoad sciam, LINNEVS, Eques, in augmentum rei herbariae praeter Dissertationem academicam de genere Aphyteiae, aliamque de Hyperico euulgauit, quae vero vtraque suo iure hic potita est. Filii doctissimi Dissertationibus praesertim debentur, quae Graminum familiae et Lauendulae generi in melius contigerunt. Sed etiamsi, quae de stirpibus cryptogamicis Supplemento addidit, receperim, dubitaui merito ex nouationibus istis, quas in muscorum distributione molitus est cel. Professor in Dissertatione de Muscis, aliud quidpiam quam species nouas adiectas in vfum vertere. Nam multas in alia genera transtulit, quae iustius vetusta loca occuparent nominaque pristina tuerentur, quod et acutissimus harum stirpium scrutator cl. HEDWIG (Hist. nat. musc. frondos. P. 2. p. 70.) agnofcit. THVNBERGH opera multum ad perficiendum Sy-

a 5

[page] X

stema hocce contulit. Vt enim silentio praeteream, quid eidem Supplementum debeat, opportune accidit, vt elegantissimae eiusdem Dissertationes de Gardenia, de Protea, de Oxalide, de Ixia, de Iride, item tres aliae, quae noua genera plantarum proponunt, in lucem prodirent, item Actis Academiae scientiarum Stockholmiensis aliarumque Societatum litter. Suecicarum multae eximiae obseruationes ab eo traderentur. Palmas eo suasore (Vet. Acad. Handl. 1782. p. 286.) in Appendicem, ob partes fructificationis non rite cognitas, olim abiectas, lubentissime in suas classes transmisissem, modo characteres generis addidisset: nomina tamen generum in claue classibus singulis praefixa significaui, et in ipsa Appendice lectores monui. Tantum vero amicitiae dedit pereximius vir, vt quum eum, ne opus tardaretur, de communicandis mecum characteribus stirpium Iaponicarum nouarum ab illo in loco natali lectarum sollicitarem, quos noueram prelo Lipsiae destinatos esse, eos manu sua chartae mandatos mihi mitteret. Haec dum indico, grates simul agendae sunt cel. LESKIO, cuius cura THVNBERGH Flora Iaponica ibidem typis prodit, quod eiusdem per plagulas, prout prelo exirent, copiam mihi fecerit: sed ne disparitas in citatione esset, vbiuis codicem manuscriptum allegaui. In eo autem vnice discrepantiam lectores animaduertent, quod species Iaponicae ad Monoeciam, Dioeciam, Polygamiam, item Gynandriam in Systemate vegetabilium relatae, a THVNBERGIO per alias classes secundum numerum staminum dispersae compareant. Aliorum quoque Suecicorum botanicorum obseruationes notatu digniores in medium protuli, modo praegressum scrutinium id ferret. Addidi hisce proprias meas, ex Commentationibus Societatis scient. Gotting. petitas, bene multas, quibus pro scopo fuit vel nouas plantas vel mance determinatas ab oblivione et ambigiutate vindicare.

[page] XI

Hisce omnibus subsidiis insigniter creuit stirpium numerus. Haud parum pretii autem libro decederet, fi in eo nouae istae numerosae, quas IACQVINI opera seriora continent, desiderarentur, nimirum Hortus eius Vindobonensis, Flora austriaca, Editio picta Historiae stirpium americanarum, Miscellanea austriaca et Icones plantarum rariorum, quae omnia non elegantia modo iconum sed et descriptionum praestantia et fide inter primaria rei herbariae monumenta vt praesens aetas ita et postera referet. Initium modo priorum ducrum LINNEO patri perlustrare datum fuit, quanta auiditate, quanto applausu, id fecerit, et quam charum in vniuersum IACQVINI nomen illi fuerit, quauis data occasione declarauit. Sed pergendum erat in tramite semel calcato, et seriora inuenta ill. viri prioribus, suis locis, adiungenda. Qua in re quum id difficultatem pareret, quod amplioribus Horti Vindobonensis et Florae austriacae, aliquando et Miscellaneorum austriacorum, descriptionibus stirpium breues definitiones praefixae exstarent nullae: subuenit ipse hisce angustiis praestantissimus vir meoque rogatu characterum summas a se ipso concinnatas litterisque mihi oblatas publici iuris facere permisit. Historiam eius stirpium selectarum Americanarum coloribus viuis pictarum, cuius prima exempla a. 1781. vendebantur, ex editione a. 1763. enatam esse notum est, et pauciores modo plantas sub finem annexas. Hanc primam libri editionem qui cum recentioribus LINNEI scriptis conferat, offendet, licet plerisque ibidem designatis generibus speciebusque subscripserit, omisisse eum tamen nonnulla vegetabilia. Quum id sine dubio rationibus grauibus ductus egerit: non ab arbitrio meo pependit, renitente quasi LINNEO, cuius sensa praeprimis hic exprimenda, sub defectu plantarum examinandarum, et omissis aliquando notis, quibus ad discrimina opus visum, exclusa adoptare. Circa accessiones vero, post mortem immortalis praeceptoris a

[page] XII

IACQVINO enumeratas, mea libertate et proprio iudicio vti licuit. Id tamen simul monendum, etiam in reliquis eiusdem operibus exstare aliquot paucas stirpes, quarum differentias specificas mecum non communicauit; vnde coniicio, ill. virum postliminio mutasse suam de nouitate earum sententiam.

Quod ex amplo earum plantarum numero, quas FORSTERI in insulis maris australis indagarunt, et PALLASIVS in Rossia, nullas alias huic Pinaci inseruerim, quam quas Supplementum sistit, vel quas ipse in horto botanico examinaui, huius rei causa haec est, quod isti paucis exemplis exceptis in generibus tantum modo acquieuerint, hic differentias specificas addere neglexerit.

Haec, quae dixi, ad numerum stirpium, quo locupletata fuit haecce Systematis editio, praecipue pertinent. Quum vero et id semper animo meo infixerim, non minus esse meritum in re herbaria, notitiam stirpium iam cognitarum veriorem vel faciliorem reddere, quam nouas detegere vel obliuioni datas in lucem protrahere: in haud paucis deflexi a pristinis effatis, animaduersiones numerosas generibus vel praecipue speciebus adspersi, et synonyma iconesque haud paucas, quas inter seriores ex Flora Danica et SCHREBERI Historia graminum, nouiter indicaui. In omnibus hisce et brevitati et paucitati studui, persuasus prolixitatem et copiam, quae a noua editione Generum et Specierum plantarum iure quodam exspectari possit, in breuiario, quale hocce Systema est, vitii potius nomine dignam esse. Nisi haec me tenuisset opinio, facile fuisset ex aduersariis et obseruationum et synonymorum iconumque citatarum numerum augere. Quicquid vero adiecerim, addito vel nomine, vel littera M. et si opus, praemissa lineola, notaui, idque non vanae ambitionis causa, sed vt ne errores, qui mei forsitan sint, LINNEO tribuantur;

[page] XIII

nec ii, quos LINNEVS in tantae difficultatis auso aliquando non potuit euitare, editorem feriant. Nam rursus moneo LINNEI potissimum sensa, non mea, fuisse euulganda. Hinc et vt pristinus nexus inter hocce opus eaque, quae genera et species plantarum complectuntur, persisteret, seruaui numeros, qui ad vtrumque librum respiciunt, ex editione XIII. eo modo discrimine, vt speciebus numeros serie continuos praefigerem. Gottingae, d. XXIX. Aprilis a. MDCCLXXXIV.

[page XIV]

PRAEFATIO

EDITIONIS XIII.

Exultat mens mea laetitia, in memoriam reuocans aurea ista momenta, quae in perillustris a LINNÉ, Equitis, consortione vere anni 1772. ineunte consumere mihi datum fuit. Eam tum in summo viro animi virium integritatem floremque, et illum in scientia sua locupletanda ardorem cognoui, quem iuuenis et auditor olim miratus fueram, qui iam vero perennans nouorum laetissimorum fructuum, in rem naturalem et medicam redundaturorum, spem alit; et illum simul in aduersarios, famae eius insidiantes, expertus sum in eo animum placabilem, et aequum in vniuersum de aliorum meritis iudicium, vt vel iniquissimus vel morosissimus censor, haec audiens, in amorem eius raperetur necesse esset. Mihi vero eo in primis breuis ista et iterata cum perillustri viro consuetudo fructuosa fuit, quod de rebus multis, quae visae mihi antea in arte erant ambiguae, sciscitari oraculum hocce contingeret; quae dubia non ratiociniis lubricis, sed natura ipsa consulta, in cuius sacra me ducendi vicinia gazophylacii, in praedio eius Hammarby exstructi, opportunitatem concesserat, dissipauit, destruxit.

Quum nihil hospiti suo, quicquid vel mentem vel corpus recrearet, desiderare relinqueret: tum et eum Systematis naturae Tomum conspiciendum dedit, qui stirpes complectitur. Hunc ego videns multis egregiis obseruationibus auctum, nec paucioribus emendationibus

[page XV]

expolitum, precibus sollicitaui perill. virum, vt, quum duodecimae eiusdem editionis exempla a bibliopola distracta iam essent, de noua, hisce suppetiis instructa, typis mandanda cogitaret. Verum renuit perill. Eques, regerens, se in posterum nonnisi supplementa vltimae editioni additurum. Tandem mihi vlterius eum de commodis, quae inde rei herbariae accessura essent, admonenti, et tyronum artis, quorum multi pretio totius Systematis naturae deterrerentur, studium libro facilius parabili, accensum mirificeque leuatum iri, forsitan paullo impudentius vrgenti, librum exactius limatum se mihi traditurum promisit, vt, quemcunque in vsum vertere eum vellem, facultas mihi suppeteret. Promissis stetit perill. vir.

Ego vero nolui priuatum hoc esse bonum, sed publici reddere iuris mearum partium duxi, confisus, gratiam non ab auditoribus modo, sed et a botanicis in vniuersum, me eo initurum.

Etenim in hac noua vegetabilium Systematis editione omnes nouae stirpes, siue genera siue species constituant, suis locis insertae continentur, quae postquam libri, Genera et Species plantarum inscripti, vltimo comparuerunt, a perill. viro detectae sunt, et antea in Appendice Specierum plantarum, in Mantissis, in Supplemento tertiae Systematis naturae partis, sparsim exhibitae. Hae variis recentius detectis nec ante rite cognitis speciebus auctae sunt. Accesserunt multae nouae obseruationes ad species quam plurimas, earundemque vel generum characteres crebro emendati. Varia et genera et species in aptiora loca translata. Multa insuper synonyma curatius hic definita existunt.

Quum operae typographicae et propria libri amplitudine et variis impedimentis retardarentur, crebras ac-

[page XVI]

cessiones et mutationes cl. vir mihi misit, quas fide suis locis inserui. Id porro meum esse arbitratus sum, vt, quantum fieri posset, nitidus et emaculatus in medium prodiret. Demum curaui, vt, quum, in prioribus editionibus nomina s. d. triuialia, nescio qua de causa, a typographo antea saepe abbreuiata vel mutilata sisterentur, vnde tironibus difficultas crebro enata fuit verum nomen intelligendi, iam integra describerentur. Scr. Gottingae in horto botanico, feriis paschalibus a. MDCCLXXIV.

[page 1]

REGNVM VEGETABILE.

FLOS est plantarum gaudium.
Tunc se nouas, aliasque, quam sunt, ostendunt:
tunc variis colorum picturis in certamen vsque luxuriant.

PLIN. XVI, 25.

1. NATVRA creata, continuato Semine, ope elementorum, modificat Terras in Vegetabilia, Vegetabilia in Animalia, vix contra: vtraque resoluit iterum in Terras, circulo perenni: aucto.

2. VEGETABILE est vita composita, absque motu voluntario.

3. TRIBVS Vegetabilium tres vulgo numerantur:

MONOCOTYLEDONES: Fruges: 1, 2, 3.

DICOTYLEDONES: Plantae: 4, 5.

ACOTYLEDONES: Cryptogama: 6, 7, 8, 9.

4. GENTES, e quibus incolae confluxerunt, potissimum sunt:

1. PALMAE PRINCIPES, Indici, Spathacei spadiciferi, fluxi, eminentes celsitudine eximia, spectabiles caudice inuariato simplicisissmo perennante, coronati coma frondosa semperuirente, opulentes gazis fructuum opimis. Hi Tributarii sunt animalium Primatibus, imprimis eorum Principi cohabitanti.

2. GRAMINA. PLEBEII, Campestres, Culmiferi, Glumacei, Rustici vulgatissimmi, simplicissimi, viuacissimi, constituentes vim roburque regni, et, quo magis mulctati et calcati, magis multiplicatiui. Hi tributarii sunt, e vili, penu, animalibus plerisque phytophagis, horumque Cerealia imprimis eorum Principi hospitanti.

3. LILIA. PATRICH, Lucares, Bulbosi triarii, superbientes vestimentis fulgentibus festiuis. Hi pascunt

A

[page] 2

oculos condecorantque regnum venustate aulaeo rum splendidissimorum.

4. HERBAE. NOBILES, Pratenses, Annotini, Polymorphi. Hi ornant regnum Structura admiranda. Sapore multifario, Odore fragrante, Colore florido.

5. ARBORES. PROCERES, Syluatici, e Nobilium ordine perennantes caudice. stipati pedissequis Seruis, sustentantes inauspicato clientes Parasiticos. Hi attollunt capita, arcent Ventos, inumbrant Aestuantes, humectant inconspicuo imbre, alliciunt Vocales, perficiunt Fructus; tanquam totidem Naturae Horti.

MILITES armati Spinis Aculeisue, e Plantis vtrisque adscriptiui. Hi arcent Mammalium hostium iniurias.

6. FILICES. NOVACCOLAE, Latebrosi, Stipitati, Dorsiseri, macri. Hi praeparant posteris Terram.

7. MVSCI. SERVI, Hyemales, Imbricati, Calyptrati, Reviuiscentes, Impasti, loca omnia a prioribus relicta occupant numerosissimi. Hi Radices incolarum fouent: ne adurantur a Bruma Hyberna; ne exsiccentur a Sirio Aestiuo; ne euellantur a vicissitudine Vernali; ne corrumpantur a Putramine Autumnali. Colligunt etiam pro dominorum peculio Humum daedaleam.

8. ALGAE. VERNACVLI, Aquigeni, Squalentes, Rediuiui, Abstemii, Nudiusculi. Hi inchoant culturam primam Vegetationis.

9. FVNGI. NOMADES, Autumnales, Barbari, Denudati, Putidi, Furaces, Voraces. Hi flora reducente Plantas hyematum, legunt relictas earum quisquilias sordesque.

5. TEXTVRA vegetabilium e Vasis succosis.
Tracheis aëreis.
Vtriculis secretoriis.

6. SVBSTANTIAE vegetabilium ex Epidermide, externe obducente Corticem, deponentem interiore latere Librum, secedentem in Lignum annotinum rigidum, obducentes Medullam.

[page] 3

7. PARTES Vegetabilium primariae tres sunt:

RADIX descendens, aquosa sorbens, nutriens.

HERBA adscendens, aërea spirans, mouens.

FRVCTIFICATIO pandens, aetherea halans, generans.

8. RADIX terrenis humentibus inserta exserit Radiculas capillares. saepe superne concurrentes in solidum Caudicem descendentem sub terra, aut etiam adscendentem supra terram.

9. HERBA annua, aëreis commissa, constat Hybernaculo, Trunco, Folio, Fulcro:

HYBERNACVLVM compendium Herbae totius, squamosum:

BVLBVS e basibus Foliorum praeteritorum.

GEMMA e rudimentis Foliorum futurorum.

10. TRVNCVS, attollens Herbam Fructificationemque, (RAMI sunt Partes Trunci) est vel

CAVLIS Herbae foliosus.

CVLMVS Graminis saepius geniculatus articulis inanibus.

SCAPVS Radicis aphyllus floriferus.

PEDVNCVLVS ramus Caulis floriferus.

PETIOLVS ramus foliiferus, folio proprius.

STIPES a Folio non distinctus: Palmis, Filicibus.—item truncus Fungi.

11. FOLIVM expandens per aëra superficiem, volatile, saepe petiolatum.

FOLIOLVM partiale est Folii compositi.

FRONS Folium e stipite factum: in Palmis et Filicibus.

12. FVLCRVM administrans pro Vitae necessitate:

STIPVLA Foliorum, ad eorum basin, foliacea.

BRACTEA Florum, ad florum pedunculorumue basin, foliacea.

PVBES vestiens villositate.

GLANDVLA secernens liquorem.

SPINA terminans cornu lignoso.

ACVLEVS sparsus vngue cortici tantum inserto.

CIRRHVS scandens filo.

13. FRVCTIFICATIO temporaria, terminans, lege naturae spontanea dehiscens metamorphosi, vt substantia Interna pateat Flore et Fructu.

FLOS fit e Calyce, Corolla, Staminibus, Pistillis.

FRVCTVS e Pericarpio praegnante Seminibus, affixis Receptaculo.

14. CALYX Tegmentum exterius Floris e Cortice, cuius species 7.

A 2

[page] 4

VOLVA Fungi, lacera.

CALYPTRA Musci, cucullata.

SPATHA Palmae, vaginata.

GLVMA Graminis, saepius biualuis.

PERIANTHIVM Plantae, corollae approximatum.

INVOLVCRVM Plantae, a flore remotum, saepius vmbellae.

INVOLVCELLVM, partiale innolucrum.

AMENTVM Gemmaceum imbricatum, commune.

15. COROLLA Tegmentum interius Floris e Libro.

PETALVM membranaceum: Limbo aut Laminis.

Tubo aut Vnguibus.

NECTARIVM nectariferum proprium, mel promens.

16. STAMEN Viscus exterius e Ligno; Genitale Masculum.

FILAMENTVM sustinens Antheram.

ANTHERA foeta granulato Polline, et hoc Fouilla.

17. PISTILLVM Viscus interius e Medulla; Genitale Femineum.

GERMEN Fructus rudimentum, inferius.

STYLVS a germine eleuans Stigma, intermedius.

STIGMA roridum, pubescens, supremum.

18. PERICARPIVM Germen defloratum seminiferum.

CAPSVLA membranacea, valuis dehiscens varie in variis.

SILIQVA membranacea, biualuis, sutura vtraque seminifera.

LEGVMEN membranaceum, biualue, sutura altera seminifera.

FOLLICVLVS membranaceus, vniualuis, latere dehiscens, a feminibus distinctus.

BACCA pulposa, Seminibus distinctis.

DRVPA pulposa, Nucleo osseo.

POMVM pulposum, Capsula includente semina.

STROBILVS imbricatus Amenti coarctati.

19. SEMEN Ouum, noua planta praegnans, deciduum, tunicatum.

HILVM cicatrix vmbilicalis.

COTYLEDONES bibulae placentam vteriam constituentes.

CORCVLVM, nouae plantae compendium, connectens cotyledones:

e Rostello acuminato, deorsum germinante.

e Plumula imbricata, sursum excrescente.

PAPPVS interdum coronat semen.

ARILLVS interdum includit partialiter semen.

20. RECEPTACVLVM: basis partes fruticationis connectens.

PROPRIVM vnius floris.

[page] 5

COMMVNE pluribus flosculis fessilibus.

VMBELLA inter calycem et florem, elongatum in pedunculos aequatos.

VMBELLVLA partialis vmbella.

CYMA vmbella composita ramulis alternis.

SPADIX intra Spatham, praeprimis Palmae.

RACHIS Spicae Graminis, cui flores insculpti.

21. MACHINAE Vegetabilis substantia constat duplici contraria:

CORPOREA externa, includens, nutritiua, descendens, terrenis adhaerens, studiose medullam incarcerans, duriuscula, apice tenerrimo accrescens.

MEDVLLA interna, inclusa, viuificans, basi deliquescens, apice adscendens, multiplicatione diuisibilitate terminoque infinita, in creatione accensa, a primordio occulte festinat lenteque versus minimam resistentiam ad summum suum exitum; quo vero corporeum coarctans debilius, eo claustra citius reserat metamorphosin subitura, quaeque euasura sese cum corpore copulat, vt in nouas dispergenda vitas circulus perennet.

22. GERMINATIO fit dispersis Semnibus, per Hilum absorbentibus aquam, vnde rumpuntur membranae a bibulis tumentibus Cotyledonibus, lactantibus Corculum, vsque dum foetus Rostellum, Radiculas exserat, quo erigatur Plumula accrescens in Herbam anni, terminatam Gemma supradecomposita.

23. VEGETATIO fit Radiculis sugentibus tincturam aquosam Humi, quae, calore quotidie addito, lente pellitur per corporei externi vasa, vnde nutritio exterioris interiorisque plantae, exhalante superfluo, Cortice deponente ab interiore pariete Librum, quotannis secedentem in substantiam Ligneam (ex Annulis annotinis interstinctis Alburno, demum ab emarcidis inferioribus ramis subossifcto) sustentaturam Caudicem adscendentem, intra cuius apices Medulla viua properat.

MEDVLLAM concipio fasciculum e fibris Nerueis isocelem formantibus in qua vis vitalis pellens rumpit extimos neruos, hinc diuergentes, penetrantes corticem etiamnum subgelatinosum, vbi hi nerui medullares apice similiter multiplicantur in Gemmam. A dissecto, per hunc neruum, vase adscendente, impeditoque subtus adscensu humoris propulsi, extenditur corticale in Folium.

A 3

[page] 6

FOLIVM hoc, quod exercetur volatu ventorum, attrahit praeparatque (exceptis Parasiticorum, antea praeparatorum) humores, pagina superiore a luce electricum inspirat, pagina inferiore roridum perspirat, a casu nunquam renascituram.

DECLARATVR vero Larua herbae, vbi Medullae maior propulsio, quam includentis Corporei retentio, quo aperitur substantia Corticis in Calycem, Libri in Corollam, Ligni in Stamina Medullae in Pistilla, terminante vegetationem noua vita, collectis filis in vltima Medullae Semina.

24. PROLEPSIS sistit Metamorphoseos Plantarum mysterium, quo Herbae Larua mutetur in Declaratam Fructificationem; Plantae enim est producere vel Herbam foliosam, vel etiam Fructificationem.

FOLIVM genuinum Semper in sinu fouet Rami multiplicantis principium, siue actu, siue potentia tale; cumque Folium sit natum ob huius caussam, nec vicissim, nequit existere Folium, nisi hoc principium persorauerit antea corticem, e quo ortum est, licet effectus ante suam caussam manifestus.

GEMMA genuina est Rami futuri compendium, in quem demum explicabitur. Gemma semper constat Squamis, totidem Foliorum rudimentis, etiamnum (a futuro ramulo nondum elongato) approximatis. Cumque Folia sine Gemma existere nequeant, necesse est, vt Gemmae lateant in sinu cuiusuis squamae gemmaceae, confirmante autopsia, adeoque nequit omnis Gemma aliud effe, quam corpus a foliis et gemmulis compositum. Sequitur itaque, vt omnis Gemma constet Foliis cum suis Gemmulis et hae Gemmulae similiter ex minoribus squamis et gemmulis, et sic porro vsque in quintam progeniem (vt in Voluoce), nec vltra, confirmante metamorphosi. Ergo Ramus foliosus praesentis anni, foetus fit ramulis omnibus per quinquennium prodituris. succedentibus semper nouis ad extremos apices, in defoliatorum, ad basin, locum, vt numerus quinarius perennet. Hoc fit in Arboribus, vbi medulla moratur a duriori substantia lignea: in Plantis annuis autem, vbi minor resistentia corporei laxioris versus medullam, valet haec breuius, absque mora gemmacea, exire in Flores; quodcunque enim valet propulsionem Medullae augere et inclusiuam vim Corporei debilitare, id promouebit slorescentiam.

[page] 7

FLOREM dum producat Arbor, Natura anticipabit quinque annorum progenies, simul tum prodituras, formando e foliis gemmaceis futuri anni Bracteas, sequentis Calycem, insequentis Corollam, consequentis Stamina, subsequentis Pistillum, refertum Medulla granulata Seminum, termino vitae vegetantis

25. FLORESCENTIA sistit Plantarum Sponsalia in Flore, a) et Nuptias in Anthesi.

FLOS, exuta Herbae Larua, prodit Planta declarata, interna, nuda et perfecta instar Insecti alligati volitantis: Coleoptrati Calyce, Alati Corolla, constantis solis Visceribus Genitalibus; Masculis staminibus ex Antheris Testicularibus, repletis Polline Genitali, continente Fouillam viuisicantem, et Femineis Pistillis ex Germinis Ouario, terminato Stigmate vuluifero, tecto Pube tubulosa, resudante Lympham genitalem.

ANTHESIS peragitur, dum Antherae ruptae spargunt suum Pollen vesiculare supra Stigma, quo efflat hoc inclusam Fouillam masculam, absorbendam a Lympha genitali feminea resudante, vt corporeum masculum addito Femineo medullari conficiat Ouum, in iustam maturitatem souendum intra Ouarium.

26. PRINCIPIVM Fructifications, Fundamentum Botanices, est altius repetendum.

PROBLEMA: Supponas D. O. O. in primordio e simplici progressum ad composita; e paucis ad plura; adeoque a primo Vegetabili principio, tot tantum creasse plantas diuersas, quot ordines Naturales. Has ordinum plantas, IPSVM dein ita inter se generando miscuisse, vt totidem exorirentur plantae, quot hodie distincta existunt Genera. Naturam dein Genericas has plantas, per generationes ambigenas (quae structuram floris non mutant) inter se miscuisse et multiplicasse in Species existentes, quotquot possibiles, exclusis tamen e numero specierum, ab elusmodi generatione productis Plantis Hybridis, vtpote sterilibus.

GENVS itaque omne est naturale, confirmante natura, saltum non faciente.

CHARACTER ergo non constituat vmquam genus, sed sedulo secundum Genus naturae conficiendus est.

A 4

a) Sponasalia plantarum. Amocu. acad.. I. n. 12.

[page] 8

PLANTAE congeneres sunt quoad genus dignoscendae e planta declarata, cum generatio ambigena illibata relinquat Fructificationem; sed distinguendae in specie secundum Herbam a sociis sororibus, diuerso patre productis.

DIAGNOSIS sic plantae consistit in affinitate Generis et in discrimine Speciei.

NOMEN plantae itaque, vt vtramque diagnosin indigitet, duplex erit: Genericum Cognomen gentilitium.

Specisicum Praenomen triuiale.

sub hoc vero Synonyma vaga auctorum.

BOTANICVS, sequendo Classificationes, per Characteres plantae declaratae ducitur ad Genus nominatum; per Differentias Laruae ad Speciei appellationem; inde ad huius Synonyma; ex his ad Auctores, exinde ad omnia, quae de obiecto quaestionis, seculi beneficio, ad nos peruenere. Sic dicat ipsa planta suum Nomen, suamque Historiam in tanta multitudine specierum, imo indiuiduorum; hoc finis Botanices primus, seculi nostri inventum, in quod persiciendo desudabunt omnes Botanici veri.

27. BOTANICVS verus desudabit in augendo amabilem Scientiam:

DESCRIPTIONES Fundamentales conficiat verbis characteristicis, Plantarum imprimis obscuriorum, rariorum nouarumque, ad normam Delineationis plantae, quales Filius, et cl. Schreberus in Decuriis.

FIGVRAS, si poterit, addat, quae repraesentent Plantam perfectam, quales dedere Vaillant, Dillenius, Ehret, Iacquin, Trew, Schmiedel, etc.

DIFFERENTIAS specificas eruat compendiosas propriissimasque.

SYNONYMA auctorum conquirat, inprimis selectiora; vti Hallerus.

GENVS naturale semper Speciei praefigat, et vbi nouum, Charactere naturali definiat ex omnium partium fructificationis situ, figura, numero, proportione.

SPECIES vagas nouasque ad certa genera referat, vti Tournefort, Plumier, Browne, Iacquin.

ORDINEM naturalem, vbi patet, indigitet.

STATIONES cuiusuis plantae notet, ideoque plures Floras, vbi licet, producat, inprimis Australes et Exoticas.

[page] 9

PROPRIETATES obseruet, quales Duratio, Seminatio, Gemmatio, Vernatio, Aestiuatio, Nuptiae, Frondescentia, Calendarium, Horologium, Somnus, Qualitates.

vsvs addat, quales vsus Naturae (Panis Pandoraeque) Medicus, Oeconomicus etc. et quaecunque in his cedant imprimis in gloriam Auctoris et in commodum generis Humani, vt posteri demum obambulent in serena luce.

BOTANOPHILI Fallaces, Ephebi, Hirquitallientes:

Leges Artis proclamant, antequam Naturales didicerint. Absonos extollunt, Praestantiores rodunt zelo stomachoso. Compilant furtim aliena, propria vix detegunt.

Grano eruditionis reperto stentorii ebuccinant.

Methodum naturalem sibi notam crepant.

Genera arbitraria esse asseuerant.

Dedisti miki DOMINE artem,
meam mercedem
,
et in illa laudabo nomen Tuum.

DAVID.

A 5

[page] 10

DELINEATIO PLANTAE.

I. THEORIA.

GENVS. Nomen selectissimum.
Character naturalis, essentialis, artificialis.
Classis Ordoque Systematis praestantissimi.
Ordo naturalis demonstrandus.
SPECIES. Nomen triuiale.
Differentia specifica demonstranda: certissima, brevissima.
Synonyma ex Descriptione s. Figura selecta; vernacula.
CRITICA. Etymologia nominis generici, specifici.
Inuentor cum tempore.
Eruditio Historica, Critica, Antiqua.

II. DESCRIPTIO.

RADIX duratione annua, biennis, perennis.
figura a. fibrosa, ramosa, fusiformis, praemorsa.
b. repens, articulata, dentata.
c. globosa, tuberosa, fascicularis, palmata.
d. bulbosa: (granulata), tunicata, solida, squamosa.
TRVNCVS specie Caulis, Culmus, Scapus, Stipes.
duratione herbaceus, sussruticosus, fruticosus, arboreus.
solidus, inanis, fistulosus.
mensura a. (proportio ad folia reliquasque partes.)
b. crassities ex simili notissimo.
directione a. erectus, strictus, rigidus, scandens, volubilis, repens,
laxus, obliquus, adscendens,
declinatus, incuruatus, nutans,
diffusus, procumbens, stoloniferus,
b. sarmentosus, radicans, repens.
c. geniculatus, flexuosus, scandens.
volubilis: sinistrorsum, dextrorsum.

[page] 11

figura a. teres, semiteres, compressus, fistulosus. anceps, 3-1oangulatus, acutangulus, obtusangulus.
Vestitu b. 3-6gonus, 3-5queter.
nudus, aphyllus, foliatus, vaginatus, squamosus, imbricatus,
Superficie a. suberosus, rimosus, tunicatus,
b. laeuis, striatus, sulcatus, canaliculatus,
c. glaber, scaber, muricatus, tomentosus. villosus, hispidus, aculeatus, spinosus, vrens.
d. stipulatus, membranatus, bulbiferus.
compositione a. enodis, simplicissimus, simplex, integer.
b. articulatus, prolifer, dichotomus, brachiatus.
c. subramosus, ramosus, ramosissimus.
d. virgatus, paniculatus, fastigiatus.
e. patens, diuaricatus.
RAMIS a. structura Caulis, Frondis.
b. alternis. distichis, sparsis, confertis, oppositis, verticillatis.
c. erectis, coarctatis, diuergentibus, diuaricatis. deflexis, reflexis, retroflexis, fulcratis.
d. altitudine caulis; longis, breuibus, patentibus.
FOLIA
determinatione loco radicalia, caulina, ramea, axillaria, floralia, vnicum, duo, tria, pauca, plurima.
numerositu a. alterna, disticha, bifaria, sparsa, conferta, imbricata, fasciculata, bina, terna, quaterna, quina, confluentia, approximata, remota.
b. opposita, decussata, stellata.
directione a. erecta, stricta, rigida, adpressa, patentia; patentissima, assurgentia, flexa, reclinata, recuruata, reuoluta, dependentia.
b. obliqua, aduersa, verticalia, resupinata.
c. submersa, natantia, radicantia.

[page] 12

insertione a. petiolata, peltata.
b. sessilia, adnata, coadunata, decurrentia, amplexicaulia, persoliata, connata, vaginantia.
structura figura a. subrotunda: orbiculata, ouata, oualia.
b. oblonga, parabolica, cuneiformia, spatulata.
c. rotundata, lanceolata, elliptica, linearia, acerosa.
angulis integra, 3 - 5angularia, deltoidea, rhombea, trapeziformia.
sinubus a. cordata, reniformia, lunata. sagittata, hastata, pandurisormia, runcinata,
b. fissa, z-5loba, 2 - 5 fida, 3 - 5 partita, palmata, lyrata, pinnatifida, sinuata, laciniata, squarrosa.
margine a. integerrima, crenata, serrata, ciliata, dentata, spinosa, cartilaginea.
b. repanda, lacera, erosa, daedalea.
apice a. obtusa, emarginata, praemorsa, truncata.
b. acuta, acuminata, cuspidata, mucronata; cirrhosa.
superficie a. pagina: superiore, inferiore, nuda, glabra; nirida, lucida, colorata.
b. neruosa: trineruia, trineruata, triplineruia; eneruia, lineata, striata, sulcata.
c. venosa, rugosa, bullata, lacunosa, auenia.
d. punctata, papillosa, papulosa, viscida.
e. villosa, tomentosa, sericea, lanata, barbata, pilosa, scabra, hispida, aculeata, strigosa.
expansione plana, canaliculata, concaua, conuexa, cullata, plicata, crispa.
substantia a. membranacea, scariosa, gibba, teretia, depressa, compressa, carinata.
b. compacta, tubulosa, pulposa, carnosa;
c. triquetra, ancipitia, lingulata, ensisormia. subulata, acinaciformia, dolabriformia.
mensura breuissima, longissima respectu caulis articulorumue.
duratione decidua, caduca, persistentia, perennia, semperuirentia.

Ob loco obuerse, e. gr. obcordata, obouata, etc.
Sub loco fere, e. gr. subcordata, subouata, etc.
Coadunantur saepe figurae eiusdem diuisionis, non vero diuersae:
bene lanceolata-ouata, ouato-lanceolata etc.
male lanceolata-acuta, ouato-mucronata.

[page] 13

compositione Composita Articulata, Coniugata.
Digitata: binata, ternata, quinata.
Pedata.
Pinata: biiuga, triiuga, quadriiuga etc. cum impari, abrupta, cirrhosa.
Foliolis oppositis, alternis, interruptis, decursiuis.
Decomposita bigemina, biternata, bipinnata,
Supradecomposita. tergemina, triternata, tripinnata.
FVLCRA: Petiolus, Stipula, Cirrhus, Pubes, Arma, Pedunculus, Bractea.
PETIOLVS figura linearis, alatus, clauatus. membranaceus, teres, semiteres, triqueter, canaliculatus.
magnit. breuissmus, breuis, mediocris, longus, longissimus.
insertione insertus, adnatus, decurrens, amplexicaulis, vaginans, appendiculatus.
directione erectus, patens, assurgens, recuruatus.
superficie glaber, aculeatus, nudus, articulatus, spinescens.
STIPVLAE a. geminae, solitariae, nullae.
b. laterales, extrafoliaceae, intra foliac., oppositifoliae.
c. caducae, deciduae, persistentes, spinescentes.
d. sessiles, adnatae, decurrentes, vaginantes.
e. subulatae, lanceolatae, lunatae.
f. erectae, patentes, reflexae.
g. integerrimae, serratae, ciliatae, deritatae, fissae.
h. breuissimae, mediocres, longae.
CIRRHVS a. axillaris, foliaris, petiolaris, peduncularis.
b. simplex, trisidus, multifidus.
c. conuolutus, reuolutus.
PVBES a. pili, lana, barba, tomentum, strigae.
b. setae: simplices, hamosae, ramosae, plumosae, stellatae.
c. hami, glochides.
d. Glandulae, Vtriculi. foliaceae, petiolares, pedunculares, stipulares.
e. viscositas, glutinositas.

Terminorum Desinitiones dedi in Amoen. Acad. 6. p. 217. Figuras autem in Horto Clissortia, Philosophia Botanica; Lee Introduction, Milleri Dictionario, Sauvagesii methodo; item Barnades princip., Oederus etc.

[page] 14

ARMA a. Aculei: recti, incurui, recurui.
b. Furcae bifidae, trisidae:
c. Spinae terminales, axillares, calycinae, foliares, simplices, diuisae.
d. Stimuli pungentes, vrentes.
BRACTEAE a. coloratae, caducae, deciduae persistentes.
b. vna, duae, plures.
c. Coma.
d. Foliorum. caetera addenda.
PEDVNCVLVS apartialis (a-e), communis; Pedicellus.
a. loco radicalis, caulinus, rameus, petiolaris, cirrhiserus, terminalis, axillaris, oppositisolius, lateriflorus, interfoliaceus, suprafoliaceus, extrafoliaceus.
b. situ alternus, sparsus, oppositus, verticillatus.
c. numero solitarius, geminatus, vmbellula; sessilis.
d. directione adpreissus, erectus, patens, cernuus, resupinatus, declinatus, nutans, flaccidus, adscendens. pendulus, strictus, flexuosus, retrofractus.
e. mensura breuis, breuissimus, longus, longissimus.
f. multiflorus, vniflorus, biflorus, triflorus, etc. multiflorus.
g. fructura teres, triqueter, tetragonus, filiformis, attenuatus, clauatus, incrassatus, nudus, squamosus, foliatus, bracteatus, geniculatus, articulatus.

INFLORESCENTIA, graduali modificatone scandit:

Spadix, Cyma, Vmbella, Vmbellula, Aggregata, composita, Spica, Amentum, Strobilus, Corymbus, Racemus, Panicula, Thyrsus, Fasciculus, Capitulum, Verticillus, Lateriflor. etc.

Flores terminales, laterales, sparsi, conserti, aggregati.
sessiles, pedunculati,
vnicus, solitarius, terni etc. copiosi,
erecti, cernui, nutantes, resupinati, secundi,
verticales, horizontales.
superaxillares, oppositifolii, lateriflori, intersoliacei.

[page] 15

a. VERTICILLVS a. sessilis, pedunculatus.
b. nudus, inuolucrutus, bracteatus.
c. confertus, distans,
b. CAPITVLVM a. subrotundum, globosum, dimidiatum.
b. foliosum, nudum.
C. SPICA a. simplex, disticha, composita spiculis, glomerata.
b. Ouata, ventricosa, cylindrica, interrupta.
c. imbricata, articulata, ramosa, secunda. linearis, ciliata, foliacea, comosa.
d. CORYMBVS simplex, compositus.
e. THYRSVS nudus, foliatus.
f. FASCICxsVLVS
g. RACEMVS a. simplex, compositus.
b. vnilateralis, secundus, pedatus, coniugatus.
c. eractus, laxus, dependens.
d. nudus, foliatus.
h. PANICVLA Trunci structura.
FRVCTIFICATIO ex numero, figura, proportione, situ partium,
Simplex. Composita ex Flosculis.
CALYX Perianthium fructificationis, floris, fructus. persistens, deciduum, caducum.
Proprium a. monophyllum, polyphyllum.
b. 2-5fidum 2-5partitum, integrum.
c. tubulosum, patens, reflexum, inflatum.
d. abbreuiatum, longum, mediocre.
e. obtusum, acutum, spinosum, aculeatum.
f. aequale, inaequale, labiatum.
Commune imbricatum, squarrosum, calyculatum, scariosum.
Inuolucrum a. vniuersale, partiale, proprium.
b. mono-polyphyllum.
Gluma a. vniflora, 2-multiflora.
b. vniualuis, biualuis, multiualuis.
c. colorata, glabra, hispida.
Arista a. mutica, terminalis, dorsalis.
b. recta, tortilis, geniculata, recuruata.
Amentum squamosum, nudum,
Spatha Vniualuis, biualuis, dimidiata, imbricata, 1.6 flora.

[page] 16

Calyptra recta, obliqua.
Volua. approximata, remotissima; Pileus, Stipes.
COROLLA Petali a. Tubus s. Vngues; Limbus s. Laminae.
b. monopetala, 2 - 6 - polypetala, 5 fida, 5 partita.
c. regularis, irregularis, inaequalis, difformis.
d. globosa, campanulata, infundibulisormis, hypocrateriformis, rotata, globosa, liliacea, ringens, personata: labio superiore et inseriore; Rictu; Palato, Fauce, Collo. cruciata, concaua, patens. papilionacea: Vexillo, Alis, Carina.
e. Composita: ligulata, tubulosa, radiata. Discus, Radius.
f. Color.
Nectarium proprium, petalinum, calycinum.
STAMINA Filamenta numero, figura, inseritone, proportione, aequalia, inaequalia; connata, alterna,
Antherae distinctae, connatae, laterales, incumbentes, erectae.
didymae, globosae, subulatae, sagittatae, bicornes, aristatae, spirales.
loculi, apertura.
Pollen figura.
PISTILLVM Germen superum, inferum; pedicellatum.
Stylus numero, proportione, diuisione, figura capillaris, filiformis, cylindricus, subulatus, clauatus.
erectus, declinatus, adscendens.
Stigma numero, figura: diuisum, perforatum, capitatum.
PERICARPIVM Capsula: figura, valuulae, loculamenta, dissepimenta, columella,
dehiscentia: 5dentata, 5valuis, articulata, circumscissa, elastica.
bicapsularis etc. bilocularis etc.
didyma, tricocca etc. inflata.
Siliqua figura: compressa, torulosa, articulata. Dissepimentum parallelum, transuersum.
Legumen figura, articulata, 1 - 2locularis, isthmis.
Folliculus vniualuis, figura.
Drupa succulenta, sicca.
Pomum figura, loculamenta.

[page] 17

Bacca monosperma etc. nidulantia semina.
Strobilus figura totius, squamarum.
SEMEN numero, figura, loculis, supersicie, consistentia
Hilum, Corculum.
Corona; Pappus stipitatus, s. sessilis: capillaris, plumosus.
Cauda, hamus, calyculus, ala, arista.
Nux vnilocularis, bilocularis etc.
Arillus cartilagineus, succulentus.
RECEPTACVLVM fructiticationis, floris, fructus.
Commune a. nudum, punctatum, pilosum, paleaceum, alueolatum.
b. planum, conuexum, subulatum, ouatum, globosum.
Compositus flos ex Flosculis.
Aggregatus flos.
Vmbella. a. simplex, composita ex vniuersali partialique, prolifera.
b. concaua, fastigiata, conuexa.
c. erecta, nutans.
Cyma Spadix nuda, bracteata.
a. vniflorus, multiflorus.
b. simplex, ramosus.
c. Rachis spicae.

III. HABITVS.

GEMMATIO Bulbus, solidus, tunicatus, squamatus, caulinus. Gemma origine petiolaris, stipularis, corticalis. contento foliaris, floralis, communis.
VERNATIO conduplicata, conuoluta, inuoluta, reuoluta imbricata, equitans, obuoluta, plicata, circinalis.
AESTIVATIO conuoluta, imbricata, conduplicata, valuata, inaequiualuis.
TORSIO a. consormis, difformis.
b. dextra, sinistra, reciproca.
c. resupinata, circinalis.
VARIATIO coloris, magnitudinis, pubescentiae, aetatis.
Externa: plicata, fasciata. latifolia, tenuisolia, crispa. mutica.
Interna: a. mutilata, grandiflora.
b. multiplicata, plena, prolifera, cristata.
c. viuipara, bulbigera.

B

[page] 18

SPONSALIA Mas, Femina, Androgyna, Hermaphrodita. Generationis mysteria.
SEMINATIO Seminis cauda, ala, pappus, arista, hamuli, gluten, curuatio. Pericarpii baccatio, inflatio, viscositas, elasticitas, structura.
PLACENTATIO Dicotyledonis, Acotyledonis, Polycotyledonis.

IV. STATIO.

CLIMA boreale, mediterraneum, alpinum, marinum, orientale, australe, occidentale, indicum.
SOLVM lacustre, littorale, maritimum, salsum. palustre, inundatum, vliginosum, caespitosum, nemorosum, syluaticum, aruense pratense, campestre, montanum, ruderale, cultum.
TERRA Humus, Argilla, Creta, Arena. Parasitica, arrhiza: Radicis, Trunci, Caulis, Folii.

V. TEMPVS.

GERMINATIO dierum, mensium, annuum, bienne.
FRONDESCENTIA Vernatio praecox, aequalis, serotina. Autumnatio praecox, lenta, cunctanea.
CALENDARIVM 1. Germinationis, Frondescentiae, Florescentiae.
2. Grossificationis, Maturationis, Messis.
3. Exfoliationis, Defoliationis, Congelationis.
4. Brumalis, Glacialis, Regelationis.
HOROLOGIVM. a. Vigiliae meteoricae, tropicae, aequinoctiales.
b. apertionis, reclusionis.
SOMNVS conniuens, includens, circumsepiens, muniens, conduplicans, inuoluens, diuergens, dependens, inuertens, imbricans.
DURATIO Plantae caducae, sensiles, perpetuae.
Flores ephemeri, tridui, menstrui.
Fructus praecoces, serotini, annui.

VI. QVALITAS.

ODOR: ambrosiacus, fragrans, spirans, aromaticus, orgasticus. hircosus, nidorosus, teter, nauseosus, virosus.
SAPOR: aquosus, acidus, pinguis, dulcis, mucosus. siccus, amarus, stipticus, acris, falsus.
COLOR hyalinus, ruber, purpureus, albus, tristis. niger, luteus, viridis, cinereus, testaceus.

[page] 19

TACTVS humidus, tomentosus, succosus, carnosus, viscidus. aridus, lucidus, scariosus, membranaceus, scaber.
MENSVRA linearis, pollicaris, spithamaea, pedalis, cubitalis. vnguicularis, palmaris, dodrantalis, orgyalis.

VII. VSVS.

NATVRALIS Oeconomia naturae eiusque Politia. Sympathia 1. antipathia. Pan mammalium phytophagorum domesticorum. Pandora insectorum.
ARTIFICIALIS Culinaris: Radices, Olera, Fructus. Officinalis a. simplicia, praeparata.
b. pretium, locus.
Medica: Vires, Vsus.
Oeconomicus instrumentalis.
pastoralis.
tinctorius.
culturae: Cerealia.
Macellum.
Officinalis.
Arboretum, Frutetum.
Pomona.
Pascua.

B 2

[page] 20

CLAVIS SYSTEMATIS SEXVALIS.

NVPTIAE PLANTARVM.

Actus generationis incolarum regni vegetabilis.

Florescentia.

PVBLICAE.

Nuptiae, omnibus manisestae, aperte celebrantur.

Flores vnicuique visibiles.

MONOCLINIA.

Mariti et vxores vno eodemque thalamo gaudent.

Flores omnes hermaphroditi: stamina cum pistillis in eodem flore.

DIFFINITAS.

Mariti inter se non cognati.

Stamina nulla sua parte connata inter se sunt.

INDIFFERENTISMVS.

Mariti absque subordinatione.

Stamina longitudine indeterminata.

1. MONANDRIA
2. DIANDRIA.
3. TRIANDRIA.
4. TETRANDRIA
5. PENTANDRIA.
6. HEXANDRIA.
7. HEPTANDRIA.
8. OCTANDRIA.
9. ENNEANDRIA.
10. DECANDRIA.
11. DODECANDRIA.
12. ICOSANDRIA.
13. POLYANDRIA.

SVBORDINATIO.

Mariti certi reliquis praeferuntur.

Stamina duo semper reliquis breuiora sunt.

14. DIDYNAMIA.
15. TETRADYNAMIA.

AFFINITAS.

Mariti propinqui et cognati sunt.

Stamina cohaerent vel inter se, vel cum pistillo.

16. MONADELPHIA.
17. DIADELPHIA.
18. POLYADELPHIA.
19. SYNGENESIA.
20. GYNANDRIA.

DICLINI (a δiç bis et xλlυη thalamus) duplex thalamus.

Mariti et Feminae distinctis thalamis gaudent.

Flores masculi et feminei in eadem specie.

21. MONOECIA.
22. DIOECIA.
23. POLYGAMIA.

CLANDESTINAE.

Nuptiae clam instituuntur.

Flores oculis nostris nudis vix conspiciuntur.

24. CRYPTOGAMIA.

[page] 21

CLASSIVM CHARACTERES.

I. MONANDRIA; a μcυoζ vnicus, et ανηϱ maritus.

Maritus vnicus in matrimonio.

Stamen vnicum in flore hermasphrodito.

II. DIANDRIA.

Mariti duo in eodem coniugio.

Stamina duo in flore hermaphrodito.

III. TRIANDRIA.

Mariti tres in codem coniugio.

Stamina tria in flore hermaphrodito.

IV. TETRANDRIA.

Mariti quatuor in eodem coniugio.

Stamina quatuor in eodem flore cum fructu.

(Si Stamina 2 proxima breuiora sunt, reseratur ad Cl. 14.)

V. PENTANDRIA.

Mariti quinque in eodem coniugio.

Stamina quinque in flore hermaphrodito.

VI. HEXANDRIA.

Mariti sex in eodem coniugio.

Stamina sex in flore hermaphrodito.

(Si ex his Stamina 2 opposita breuiora, pertinet ad C l.15.)

VII. HEPTANDRIA.

Mariti septem in eodem coniugio.

Stamina septem in flore eodem cum pistillo.

VIII. OCTANDRIA.

Mariti octo in eodem thalamo cum femina.

Stamina octo in eodem flore cum pistillo.

IX. ENNEANDRIA.

Mariti nouem in eodem thalamo cum femina.

Stamina nouem in flore hermaphrodito.

X. DECANDRIA.

Mariti decem in eodem coniugio.

Stamina decem in flore hermaphrodito.

XI. DODECANDRIA.

Mariti duodecim ad nouendecim in eodem coniugio.

Stamina duodecim ad nouendecim in flore hermaphrodito.

XII. ICOSANDRIA; ab viginti et ανηρ

Mariti viginti communiter, saepe plures.

Stamina (non receptaculo) calycis lateri interno adnata.

XIII. POLYANDRIA; a πoλνς et ανηρ

Mariti viginti et vltra in eodem cum femina thalamo.

Stamina receptaculo inserta a 20 ad 1000 in codem, cum pistillo, flore.

B 3

[page] 22

XIV. DIDYNAMIA; a δiς bis, et δuναμiς potentia.

Mariti quatuor, quorum 2 longiores, et 2 breuiores. Stamina quatuor; quorum 2 proxima longiora sunt.

XV. TETRADYNAMIA.

Mariti sex, quorum 4 longiores in flore hermaphrodito.

Stamina sex: quorum 4 longiora, 2 autem appositx breuiora

XVI. MONADELPHIA; a μόνoς vnicus, et αδελφoς frater.

Mariti, vt fratres, ex vna basi proueniunt.

Stamina filamentis in vnum corpus coalita sunt.

XVII. DIADELPHIA.

Mariti e duplici basi, tamquam e duplici matre, oriuntur.

Stamina filamentis in duo corpora connata sunt.

XVIII. POLYADELPHIA.

Mariti ex pluribus, quam duabus, matribus orti sunt.

Stamina filamentis in tria, vel plura, corpora coalita.

XIX. SYNGENESIA; a σuν simul, et γενεσiς generatio.

Mariti genitalibus foedus constituerunt.

Stamina antheris (raro filamentis) in cylindrum coalita.

XX. GYNANDRIA; a γuνη femina, et ανηρ maritus.

Mariti cum feminis monstrose connati.

Stamina pistillis (non receptaculo) insident.

XXI. MONOECIA; a μoνoς vnicus, et oixlα domus.

Mares habitant cum feminis in eadem domo, sed diverso thalamo.

Flores masculi et feminei in eadem planta sunt.

XXII. DIOECIA.

Mares et faminae habitant in diuersis thalamis et domiciliis.

Flores masculi in diuersa planta a femineis prognascuntur.

XXIII. POLYGAMIA; a πoλνς, et γxμoς nuptiae.

Mariti cum vxoribus et innuptis cohabitant in distinctis thalamis.

Flores hermaphroditi et masculi aut feminei in eadem specie.

XXIV. CRYPTOGAMIA; a xρυπτoς occultus, et γxμoς nuptiae. Nuptiae clam celebrantur.

Flores intra fructum vel singulari modo occultati.

[page] 23

ORDINES a Feminis seu Pistillis, vt classes a Maribus seu Staminibus, desumuntur; in classe Syngenesiae autem a caeteris differunt ordines, e. gr.

MONOGYNIA, Digynia, Trigynia, etc. a γuυη femina, praepositis numeris graecis μóνoς, δìς, τρεĩς, τεσσαρες etc.

i. e. Pistillum 1. 2. 3. 4. etc. Numerus hic pistilli desumitur a basi stylis si stylus autem deficiat, a numero Stigmatum calculus fit.

POLYGAMIA AEQVALIS constat multis nuptiis, coniugia pura contrahentibus.

i. e. ex multis flosculis, staminibus et pistillis instructis.

Flores eiusmodi maximam partem vulgo flosculosi dicuntur.

POLYGAMIA SPVRIA, vbi thalami vere nuptorum discum occupant, et ambitum cingunt thalami concubinarum maritis destitutarum vt a maritis vxoratis foecundentur.

i. e. vbi flosculi hermaphroditi discum occupant, et marginem cingunt flosculi feminei, staminibus destituti, idque triplici modo:

(a) SVPERFLVA, cum feminae maritatae fertiles sunt, et familiam propagare queunt; adeo vt concubinarum auxilium videatur superfluum.

i. e. cum flores disci hermaphroditi stigmate instruuntur et semina proferunt; flores quoque feminei radium constituentes similiter semina ferunt.

(b) FRVSTRANEA, cnm feminae maritatae fertiles sunt et speciem propagare queunt; concubinae autem ob defectum vuluae, veluti castratae, impraegnari nequeunt.

i. e. cum flores disci hermaphroditi stigmate instruuntur et semina proferunt; flosculi vero radium constituents, quum stigmate careant, semina proferre nequeunt.

(c) NECESSARIA, cum feminae maritatae, ob genitalium labem et vuluae defectum steriles, familiam propagare nequeunt; concubinis a maritis feminarum foecundatis, vxorum locum supplentibus, sobolemque laete propagantibus.

i. e. cum flores hermaphroditi, ob defectum stigmatis pistilli, semina perficere nequeunt; flores autem feminei in radio semina perfecta proferunt.

(d) SEGREGATA, cum thalami plurium, cuiuscumque sexus et coniugii, ita vniuntur, vt vnicum. thalamum communem constituant.

i. e. cum calyces floriferi plures comprehenduntur a communicalyce, vt vnicum florem conficiant.

B 4

[page] 24

CLASSIVM GENERA.

I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Canna 1
Renealmia 1350
Amomum 2
Costus 3
Myrosma 1351
Alpinia 4
Maranta 5
Curcuma 6
Kaempferia 7
Thalia 8
Boerhaauia 9
Salicornia 10
Hippuris 11

DIGYNIA.

Corispermum 12
Callitriche 13
Blitum 14
Mniarnm 1352
Cinna 15

II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

Nyctanthes 16
Iasminum 17
Ligustrum 18
Phillyrea 19
Olea 20
Syringa 21
Dialium 22
Eranthemum 23
Circaea 24
Veronica 25
Paederota 26
Iusticia 27
Dianthera 28
Gratiola 29
Schwenkia 1233
Calceolaria 1288
Pinguicula 30
Vtricularia 31
Wulfenia
Verbena 32
Lycopus 33
Amethystea 34
Cunila 35
Ziziphora 36
Monarda 37
Rosmarinus 38
Saluia 39
Collinsonia 40
Morina 41
Globba 1287
Thouinia 1353
Ancistrum 1354

DIGYNIA.

Anthoxanthum 42

TRIGYNIA.

Piper 43

[page] 25

III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA

Valeriana 44
Olax 45
Tamarindus 46
Rumphia 47
Cneorum 48
Comocladia 49
Melothria 50
Rotala 1289
Ortega 51
Loeflinigia 52
Willichia 1337
Polycnemum 53
Hippocratea 54
Crocus 55
Witsenia
Ixia 56
Gladiolus 57
Antholyza 58
Iris 59
Moraea 60
Dilatris 1355
Wachendorfia 61
Commelina 62
Callisia 63
Xyris 64
Schoenus 65
Cyperus 66
Scirpus 67
Kyllinga 1356
Fuirena 1357
Eriophorum 68
Nardus 69
Pomemerulla 1358
Lygeum 70

DIGYNIA.

Bobartia 71
Cornucopiae 72
Saccharum 73
Phalaris 74
Paspalum 75
Panicum 76
Phleum 77
Alopecurus 78
Milium 79
Agrostis 80
Aira 81
Melica 82
Poa 83
Briza 84
Vniola 85
Dactylis 86
Cynosurus 87
Festuca 88
Bromus 89
Stipa 90
Auena 91
Anthistiria 1359
Lagurus 92
Arundo 93
Aristida 94
Lolium 95
Rottböllia 1360
Elymus 96
Secale 97
Hordeum 98
Triticum 99

TRIGYNIA.

Eriocaulon 100
Montia 101
Proserpinaca 102
Triplaris 103
Holosteum 104
Koenigia 1241
Polycarpon 105
Mollugo 106
Minuartia 107
Queria 108
Lechea 109

B 5

[page] 26

IV.

TETRANDRIA.

Protea 110. 111
Globularla 112
Cephalanthus 113
Dipsacus 114
Scabiosa 115
Knautia 116
Allionia 117
Hedyotis 118
Scabrita 1242
Spermacoce 119
Scherardia 120
Asperula 121
Diodia 122
Knoxia 123
Houstonia 124
Galium 125
Crucianella 126
Rubia 127
Siphonanthus 129
Catesbaea 130
Ixora 131
Pauetta 132
Petesia 133
Mitchella 134
Manettia 1338
Callicarpa 135 151
Aquartia 136
Polypremum 137
Penaea 138
Blaeria 139
Buddleja 140
Aegiphila 1290
Exacum 141
Plantago 142
Scoparia 143
Skimmia
Rhacoma 144
Othera Orixa
Centunculus 145
Sanguisorba 146
Cissus 147
Epimedium 148
Cornus 149
Samara 1291
Fagara 150
Ptelea 152
Hydrophylax 1361
Ludwigia 153
Banksia 1362
Oldenlandia 154
Ammannia 155
Isnarda 156
Trapa 157
Dorstenia 158
Cometes 1243
Nigrina
Elaeagnus 559
Gonocarpus
Santalum 48
Struthiola 1244
Sirium 1292
Acaena 1293
Crameria 161
Hartogia 1363
Riuina 162
Embothrium 1364
Saluadora 163
Camphorosma 164
Alchemilla 165

DIGYNIA.

Galopina
Aphanes 166
Crucita 167
Bufonia 168
Hamamelis 169
Cuscuta 170
Hypecoum 171
Gomozia 1365

[page] 27

TETRAGYNIA.

Ilex 172
Coldenia 173
Posamogeton 174
Ruppia 175
Sagina 176
Tillaea 177
Myginda 178

V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

Heliotropium 179
Myosotis 180
Lithospermum 181
Anchusa 182
Cynoglossum 183
Pulmonaria 184
Symphytum 185
Cerinthe 186
Onosma 187
Borago 188
Asperugo 189
Lycopsis 190
Echium 191
Messerschmidia 1245
Tournefortia 192
Nolana 193
Diapensia 194
Aretia 195
Androsace 196
Primula 197
Cortusa 198
Soldanella 199
Dodecatheon 200
Cyclamen 201
Menyanthes 202
Doraena
Hottonia 203
Hydrophyllum 204
Lysimachia 205
Anagallis 206
Theophrasta 207
Spigelia 209
Ophiorrhiza 210
Virecta 1366
Lisianthus 1248
Randia 211
Fagraea
scheffieldia 1367
Retzia 1368
Azalea 212

[page] 28

Epacris
Weigela
Tectona 1371
Plumbago 213
Phlox 214
Conuoluulus 215
Ipomoea 216
Polemonium 217
Campanula 218
Roëlla 219
Phyteuma 220
Thrachelium 221
Samolus 222
Nauclea 223
Rondeletia 224
Macrocnemum 225
Bellonia 226
Portlandia 227
Cinchona 228
Psychotria 229
Coffea 230
Chiococca 231
Hamellia 232
Lonicera 233
Triosteum 234
Morinda 235
Conocarpus 236
Scaeuola 1294
Kuhnia 237
Erithalis 238
Menais 239
Mussaenda 241
Genipa 240
Ignatia 1370
Matthiola 1231
Mirabilis 242
Coris 243
Brossaea 1229
Ellisia 244
Verbascum 245
Datura 246
Hyoscyamus 247
Nicotiana 248
Atropa 249
Physalis 250
Solanum 251
Capsicum 252
Strychnos 253
Iacquinia 254
Chironia 255
Cordia 256
Patagonula 208
Ehretia 257
Varronia 258
Laugeria 259
Brunsfelsia 260
Cestrum 261
Lycium 262
Chrysophyllum 263
Sideroxylon 264
Rhamnus 265
Phylica 266
Ceanothus 267
Arduina 1250
Buttneria 268
Myrsine 269
Bladhia
Celastrus 270
Euonymus 271
Diosma 272, 173
Houenia
Brunia 274
Cyrilla 1247
Itea 275
Galax 276
Cedrela 277
Elaeodendrum
Calodendrum
Escallonia 1372
Corynocarpus 1373
Argophyllum 1374
Mangifera 278
Hirtella 280
Plectronia 1249
Ribes 281
Aquilicia 1296
Gronouia 282
Hedera 283

[page] 29

Vitis 284
Lagoecia 285
Sauuagesia 286
Caroxylon
Roridula 1234
Heliconia 1297
Claytonia 287
Achyranthes 288
Celosia 289
Chenolea
Illecebrum 290
Glaux 291
Thesium 292
Rauwolsia 293
Paederia 1252
Carissa 1251
Cerbera 294
Cerdenia 296
Allamanda 1295
Vinca 295
Nerium 297
Plumieria 298
Echites 299
Cameraria 300
Tabernaemontana 301
Ceropegia 302

DIGYNIA.

Pergularia 1253
Melodinus 1375
Periploca 303
Cynanchum 304
Apocynum 305
Asclepias 306
Stapelia 307
Herniaria 308
Chenopodium 309
Beta 310
Salsola 311
Anabasis 312
Cressa 313
Steris 1254
Gomphrena 314
Bosea 315
Vlmus 316
Nama 317
Hydrolea 318
Porana 1339
Schrebera 319
Heuchera 320
Linconia 1298
Velezia 447
Swertia 321
Gentiana 322
Vahlia
Russelia 1376
Bumalda
Phyllis 323
Eryngium 324
Hydrocotyle 325
Sanicula 326
Astrantia 327
Bupleurum 328
Echinophora 329
Tordylium 330
Caucalis 331
Artedia 332
Daucus 333
Ammi 334
Bunium 335
Conium 336
Selinum 337
Asnamanta 338
Pencedanum 339
Crithmum 340
Coprosma 1377
Hasselquistia 341
Cachrys 342
Ferula 343
Laserpitium 344
Heracleum 345
Ligusticum 346
Angelica 347
Sium 348
Sison 349
Bubon 350
Cuminum 351
Oenanthe 352
Phellandrium 353

[page] 30

Cicuta 354
Aethusa 355
Coriandrum 356
Scandix 357
Chaerophyllum 358
Imperatoria 359
Seseli 360
Thapsia 361
Pastinaca 362
Smyrnium 363
Anethum 364
Carum 365
Pimpinella 366
Cussonia 1378
Apium 367
Aegopodium 368

TRIGYNIA.

Semecarpus 1379
Rhus 369
Viburnum 370
Cassine 371
Sambucus 372
Spathelia 373
Staphylea 374
Xylophylla 1299
Tamarix 375
Turnera 376
Telephium 377
Corrigiola 378
Pharnaceum 379
Alsine 380
Drypis 381
Basella 382
Sarothra 383

TETRAGYNIA.

Parnassia 384
Euoluulus 385

PENTAGYNIA.

Aralia 386
Commersonia 1380
Statice 388
Linum 389
Aldrouanda 390
Drosera 391
Gisekia 1299
Crassula 392
Mahernia 1255
Sibbaldia 393

POLYGYNIA.

Myosurus 394

[page] 31

VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

Licuala
Bromelia 395
Tillandsia 396
Burmannia 397
Lachenalia
Tradescantia 398
Pontedera 399
Haemanthus 400
Galanthus 401
Leucojum 402
Tulbagia 1300
Narcissus 403
Pancratium 404
Crinum 405
Amaryllis 406
Bulbocodium 407
Aphyllanthes 408
Allium 409
Lilium 410
Fritillaria 411
Uvularia 412
Gloriosa 413
Erythronium 414
Tulipa 415
Albuca 416
Massonia 1381
Hypoxis 417
Ehrharta 1383
Ornithogalum 418
Scilla 419
Cyanella 420
Asphodelus 421
Anthericum 422
Leontice 423
Pollia
Asparagus 424
Dracaena 1256
Conuallaria 425
Polianthes 426
Hyacinthus 427
Phormium 1382
Alethris 428
Yucca 429
Aloë 430
Agaue 431
Alströmeria 432
Gethyllis 590
Hemerocallis 433
Acorus 434
Lindera
Orontium 435
Calamus 436
Iuncus 437
Achras 438
Richardia 439
Bursera 440
Prinos 441
Duroia 1384
Berberis 442
Capura 1302
Loranthus 443
Hillia 444
Canarina 1301
Nandina
Frankenia 445
Peplis 446

DIGYNIA.

Gahnia 1386
Falckia 1385
Oryza 448
Atraphaxis 449

TRIGYNIA.

Flagellaria 450
Rumex 451
Scheuchzeria 452
Wurmbea
Triglochin 453

[page] 32

Melanthium 454
Medeola 455
Trillium 456
Colchicum 457
Helonias 458

TETRAGYNIA.

Petiueria 459

POLYGYNIA.

Alisma 460

VII. HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

Trientalis 461
Disandra 1345
Aesculus 462

DIGYNIA.

Limeum 463

TETRAGYNIA.

Saururus 464
Aponogeton 1387

HEPTAGYNIA.

Septas 465

[page] 33

VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

Tropaeolum 466
Osbeckia 467
Rhexia 468
Oenothera 469
Gaura 470
Epilobium 471
Antichorus 1257
Combretum 475
Grislea 474
Guarea 1305
Allophyllus 476
Ximenia 477
Mimusops 478
Iambolifera 479
Melicocca 472
Amyris 473
Fuchsia 127
Memecylon 481
Dodonaea 1303
Chlora 1258
Lawsonia 482
Vaccinium 483
Erica 484
Ophira 1304
Daphne 485
Dirca 486
Gnidia 487
Stellera 488
Passerina 489
Lachnaea 490
Baeckea 491

DIGYNIA.

Schmidelia 1259
Galenia 492
Weinmannia 493
Moehringia 494
Codia 1388

TRIGYNIA.

Polygonum 495
Coccoloba 496
Paullinia 497
Cardiospermum 498
Sapindus 499

TETRAGYNIA.

Paris 500
Adoxa 501
Elatine 502
Haloragis 1389

IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

Laurus 503
Tinus 504
Anacardium 520
Cassyta 505

TRIGYNIA.

Rheum 506

HEXAGYNIA.

Butomus 507

C

[page] 34

X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

Sophora 508
Anagyris 509
Cercis 510
Bauhinia 511
Hymenaea 512
Parkinsonia 513
Cassia 514
Poinciana 515
Myroxylon 1390
Caesalpinia 516
Guilandina 517
Guajacum 518
Cynometra 519
Codon 1285
Dictamnus 522
Ruta 523
Toluifera 524
Haematoxylon 525
Prosopis 1260
Chalcas 1261
Murraya 1341
Adenanthera 526
Turraea 1306
Trichilia 528
Swietenia 521
Ekebergia
Melia 527
Zygophyllum 530
Quassia 529
Fagonia 531
Tribulus 532
Thryallis 533
Limonia 534
Monotropa 536
Dionaea 1307
Iussieua 538
Heisteria 535
Quisqualis 539
Dais 540
Melastoma 544
Kalmia 545
Ledum 546
Rhododendrum 548
Andromeda 549
Epigaea 550
Gaultheria 551
Arbutus 552
Inocarpus 1391
Clethra 554
Styrax 591
Samyda 543
Copaifera 542
Bucida 541

DIGYNIA.

Royena 555
Hydrangea 557
Cunonia 556
Chrysoplenium 558
Saxifraga 559
Tiarella 560
Mitella 561
Trianthema 537
Scleranthus 562
Gypsophila 563
Saponaria 564
Dianthus 565

TRIGYNIA.

Cucubalus 566
Silene 567
Stellaria 568
Arenaria 569
Cherleria 570
Deutzia
Garidella 571
Malpighia 572
Banisteria 573
Triopteris 1308
Hiraea 574
Erythroxylon 575

[page] 35

PENTAGYNIA.

Averrhoa 576
Spondias 577
Cotyledon 578
Sedum 579
Penthorum 580
Bergia 1309
Suriana 581
Grielum 1235
Oxalis 582
Agrostemma 583
Lychnis 584
Cerastium 585
Spergula 586
Forskohlea 1262

DECAGYNIA.

Neurada 587
Phytolacca 588

XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

Asarum 589
Tomex
Bocconia 591
Gethyllis 590
Bassia 1343
Rhizophora 592
Apactis
Vatica 1311
Blakea 593
Befaria 1310
Garcinia 594
Halesia 595
Decumaria 597
Canella 598
Crataeua 599
Triumfetta 600
Eurya
Peganum 601
Hudsonia 1263
Dodecas 1392
Nitraria 602
Portulaca 603
Lythrum 604
Ginora 605

DIGYNIA.

Heliocarpus 606
Agrimonia 607

TRIGYNIA.

Reseda 608
Euphorbia 609
Visnea 1393
Tacca 1394
Pallasia 1395

PENTAGYNIA.

Glinus 610

DODECAGYNIA.

Semperuiuum 612

C 2

[page] 36

XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

Cactus 613
Philadelphus 614
Psidium 615
Eugenia 616
Myrtus 617
Punica 618
Amygdalus 619
Prunus 620
Chrysobalanus 621
Plinia 671
Sonneratia

DIGYNIA.

Crataegus 622

TRIGYNIA.

Sorbus 623
Sesuuium 624

PENTAGYNIA.

Mespilus 625
Pyrus 626
Tetragonia 627
Mesembryanthemum 628
Aizoon 629
Spiraea 630

POLYGYNIA.

Rosa 631
Rubus 632
Fragaria 633
Potentilla 634
Tormentilla 635
Geum 636
Dryas 637
Comarum 638
Calycanthus 639

XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

Marcgrauia 640
Ternströmia
Alstonia
Rheedia 641
Capparis 643
Actaea 644
Sanguinaria 645
Podophyllum 646
Chelidonium 647
Papauer 648
Argemone 649
Cambogia 650
Muntingia 651
Sarracenia 652
Nymphaea 653
Bixa 654
Sloanea 655
Trewia 1239
Mammea 656
Ochna 657
Calophyllum 658
Sparrmannia 1400
Vallea 1401
Grias 659
Tilia 660
Cleyera
Myristica 1399
Laetia 661
Trilix 1313
Elaeocarpus 663
Lecythis 664
Delima 672
Vateria 666
Lagerstroemia 667
Thea 668
Caryophyllus 669
Mentzelia 670
Cistus 673
Prockia 674

[page] 37

Corchorus 675
Seguieria 676

DIGYNIA.

Paeonia 678
Curatella 579
Fothergilla
Calligonum 680

TRIGYNIA.

Delphinium 681
Aconitum 682

TETRAGYNIA.

Cimicifuga 1282
Tetracera 683
Caryocar 1314

PENTAGYNIA.

Aquilegia 684
Nigella 685
Reaumuria 686

HEXAGYNIA.

Stratiotes 687

POLYGYNIA.

Wintera 1403
Dillenia 688
Liriodendrum 689
Magnolia 690
Michelia 691
Illicium 611
Uuaria 692
Annona 693
Vnona 1404
Anemone 694
Atragene 695
Clematis 696
Thalictrum 697
Adonis 698
Ranunculus 699
Trollius 700
Isopyrum 701
Helleborus 702
Caltha 703
Houtuynia
Hydrastis 704

XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

Aiuga 705
Teucrium 706
Satureia 707
Thymbra 708
Hyssopus 709
Nepeta 710
Lauandula 711
Sideritis 712
Mentha 713
Perilla 1236
Glecoma 714
Lamium 716
Galeopsis 717
Betonica 718
Stachys 719
Ballota 720
Marrubium 721
Leonurus 722
Phlomis 723
Moluccella 724
Clinopodium 725
Origanum 726
Thymus 727
Melissa 728
Dracocephalum 729
Horminum 730
Melittis 731
Ocymum 732
Trichostema 733
Scutellaria 734
Prunella 735
Cleonia 736
Phrasium 737
Phryma 738

C 3

[page] 38

ANGIOSPERMIA.

Bartsia 739
Rhinanthus 740
Euphrasia 741
Melampyrum 742
Lathraea 743
Schwalbea 744
Tozzia 745
Pedicularis 746
Gerardia 747
Chelone 748
Gesnera 749
Antirrhinum 750
Cymbaria 751
Thunbergia 1407
Craniolaria 752
Martynia 753
Torenia 754
Besleria 755
Scrophularia 756
Celsia 757
Hemimeris 1405
Digitalis 758
Bignonia 759
Ciharexylon 760
Halleria 761
Crescentia 762
Gmelina 763
Premna 1316
Petrea 764
Lantana 765
Cornutia 766
Loeselia 767
Capraria 768
Selago 769
Manulea 1264
Hebenstreitia 770
Erinus 771
Büchnera 772
Browallia 773
Linnaea 774
Sibthorpia 775
Limosella 776
Vandellia 1265
Stemodia 777
Lindernia 1315
Obolaria 778
Orobanche 779
Hyobanche 1317
Dodartia 780
Lippia 781
Sesamum 782
Mimulus 783
Ruellia 784
Barleria 785
Duranta 786
Ouieda 787
Millingtonia 1406
Volkameria 788
Clerodendrum 789
Vitex 790
Bontia 791
Columnea 792
Acanthus 793
Pedalium 794
Amasonia 1409
Melianthus 795

[page] 39

XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

Myagrum 796
Vella 797
Anastatica 798
Subularia 799
Draba 800
Lepidium 801
Thlaspi 802
Cochlearia 803
Iberis 804
Alyssum 805
Clypeola 806
Peltaria 807
Biscutella 808
Lunaria 809

SILIQVOSA.

Ricotia 810
Dentaria 811
Cardamine 812
Sisymbrium 813
Erysimum 814
Chamira
Cheiranthus 815
Heliophila 816
Hesperis 817
Arabis 818
Turritis 819
Brassica 820
Sinapis 821
Raphauns 822
Bunias 823
Isatis 824
Crambe 825
Cleomc 826

C 4

[page] 40

XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

Aphyteja 1410
Galaxia

PENTANDRIA.

Lerchea 1318
Waltheria 827
Symphonia 1411
Hermannia 828
Melochia 829

OCTANDRIA.

Aitonia 1412

ENNEANDRIA.

Dryandra 1414

DECANDRIA.

Connarus 830
Hugonia 831
Geranium 832

ENDECANDRIA.

Brownea 833

DODECANDRIA.

Pentapetes 834

POLYANDRIA.

Gustauia 1414
Adansonia 836
Barringtonia 1413
Carolinea 1415
Bombax 835
Sida 837
Solandra
Malachra 1266
Althaea 839
Alcea 840
Malua 841
Lauatera 842
Malope 843
Vrena 844
Gossypium 845
Hibiscus 846
Stewartia 847
Gordonia 1344
Camellia 848
Mesua 665
Morisona 642

XVII.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

Monnieria 850

HEXANDRIA.

Saraca 1267
Fumaria 849

OCTANDRIA.

Polygala 851
Securidaca 852
Dalbergia 1416

DECANDRIA.

Nissolia 853
Pterocarpus 854
Erythrina 855
Piscidia 856
Borbonia 857
Liparia 1319
Spartium 858
Genista 859
Aspalathus 860
Vlex 881
Amorpha 861
Crotalaria 862
Ononis 863
Anthyllis 864
Arachis 876
Ebenus 895
Lupinus 865
Phaseolus 866
Dolichos 867
Glycine 868
Clitoria 869
Pisum 870
Orobus 871
Lathyrus 872
Vicia 873
Eruum 874
Cicer 875
Cytisus 877
Müllera 1417
Geoffroya 878
Robinia 879

[page] 41

Colutea 880
Liparia 1319
Glycyrrhiza 882
Coronilla 883
Ornithopus 884
Hippocrepis 885
Scorpiurus 886
Aeschynomene 888
Hedysarum 887
Indigofera 889
Galega 890
Phaca 891
Astragalus 892
Biserrula 893
Psoralea 894
Trifolium 896
Lotus 897
Trigonella 898
Medicago 899

XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

Theobroma 900
Abroma 1418
Monsonia 1268

ICOSANDRIA.

Citrus 901

POLYANDRIA.

Melaleuca 1269
Hopea 1270
Glabraria 1320
Münchhausia 1321
Symplocos 677
Hypericum 902
Ascyrum 903

C 5

[page] 42

XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQVALIS.

Geropogon 904
Tragopogon 905
Scorzonera 906
Picris 907
Sonchus 908
Lactuca 909
Chondrilla 910
Prenanthes 911
Leontodon 912
Hieracium 913
Crepis 914
Andryala 915
Hyoseris 916
Seriola 917
Hypochaeris 918
Lapsana 919
Catananche 920
Cichorium 921
Scolymus 922
Arctium 923
Serratula 924
Carduus 925
Cnicus 926
Onopordon 927
Cynara 928
Carlina 929
Atractylis 930
Barnadesia 1419
Carthamus 931
Bidens 932
Cacalia 933
Ethulia 934
Eupatorium 935
Ageratum 936
Pteronia 937
Staehelina 838
Chrysocoma 939
Tarchonanthus 940
Calea 941
Santolina 942
Athanasia 943

POLYGAMIA SVPERFLVA.

Tanacetum 944
Artemisia 945
Hippia 1324
Gnaphalium 946
Xeranthemum 947
Carpesium 948
Baccharis 949
Conyza 950
Erigeron 951
Tussilago 952
Senecio 953
Aster 954
Solidago 955
Cineraria 957
Inula 956
Arnica 958
Doronicum 959
Perdicium 960
Mutisia 1421
Helenium 961
Bellis 962
Bellium 1322
Tagetes 964
Leysera 963
Zinnia 974
Pectis 965
Eclipta 1321
Chrysanthemum 966
Matricaria 967
Vnxia 1420
Cotula 968
Anacyclus 969
Anthemis 970
Achillea 971
Tridax 972
Amellus 978
Sigesbeckia 973
Verbesina 975
Buphthalmum 977

[page] 43

POLYGAMIA FRVSTRANEA

Helianthus 979
Rudbeckia 980
Coreopsis 981
Osmites 983
Sclerocarpus
Gorteria 982
Zoegaea 1271
Centaurea 984

POLYGAMIA NECESSARIA.

Milleria 985
Baltimora 1323
Silphium 986
Polymnia 987
Chrysogonum 988
Melampodium 989
Calendula 990
Arctotis 991
Osteospermum 992
Othonna 993
Eriocephalus 994
Filago 995
Micropus 996

POLYGAMIA SEGREGATA.

Elephantopus 997
Sphaeranthus 998
Echinops 999
Gundelia 1000
Iungia 1422
Oedera 1325
Stoebe 1001

MONOGYNIA.

Seriphium 1003
Strumpsia 1002
Corymbium 1004
Iasione 1005
Lobelia 1006
Viola 1007
Impatiens 1008

XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

Orchis 1009
Satyrium 1010
Ophrys 1011
Serapias 1012
Limodorum 1013
Arethusa 1014
Disa 1423
Cypripedium 1015
Epidendrum 1016
Forstera 1424
Gunnera 1271

TRIANDRIA.

Sisyrinchium 1017
Ferraria 1018
Salacia 1326
Stilago 1273

TETRANDRIA.

Nepenthes 1019

PENTANDRIA.

Ayenia 1020
Gluta 1327
passiflora 1021

HEXANDRIA.

Aristolochia 1022
Pistia 1023

OCTANDRIA.

Scopolia 1425

DECANDRIA.

Kleinhouia 1024
Helicteres 1025

DODECANDRIA.

Cytinus 1232

POLYANDRIA.

Xylopia 1027
Grewia 1026
Ambrosinia 1238
Arum 1028
Dracontium 1029
Calla 1030
Pothos 1031
Zostera 1032

[page] 44

XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

Zannichellia 1034
Ceratocarpus 1035
Cynomorium 1003
Nipa
Chara 1203
Elaterium 1036
Arrocarpus 1426
Phyllachne 1427
Casuarina 1428
Aegopricon 1429

DIANDRIA.

Anguria 1037
Lemna 1038

TRIANDRIA.

Typha 1040
Sparganium 1041
Zea 1042
Tripsacum 1044
Coix 1043
Olyra 1045
Carex 1046
Axyris 1047
Omphalea 1039
Tragia 1048
Hernandia 1049
Phyllanthus 1050

TETRANDRIA.

Serpicula 1274
Aucuba
Littorella 1328
Cicca 1275
Betula 1052
Buxus 1053
Vrtica 1054
Morus 1055

PENTANDRIA.

Nephelium 1277
Xanthium 1056
Ambrosia 1057
Parthenium 1058
Iua 1059
Clibadium 1329
Amaranthus 1060
Leea 1276

HEXANDRIA.

Zizania 1062
Pharus 1063

HEPTANDRIA.

Guettarda 1064

POLYANDRIA.

Ceratophyllum 1065
Myriophyllum 1066
Sagittaria 1067
Theligonum 1068
Poterium 1069
Begonia 1156
Quercus 1070
Iuglans 1071
Fagus 1072
Carpinus 1073
Corylus 1074
Platanus 1075
Liquidambar 1076

MONADELPHIA.

Pinus 1077
Thuya 1078
Cupressus 1079
Plukenetia 1080
Dalechampia 1081
Acalypha 1082
Croton 1083

[page] 45

Cupania 279
Iatropha 1084
Ricinus 1085
Sterculia 1086
Stillingia 1279
Hippomane 1088
Hura 1087
Gnetum 1278

SYNGENESIA.

Trichosanthes 1089
Momordica 1090
Cucurbita 1091
Cucumis 1092
Bryonia 1093
Sicyos 1094

GYNANDRIA.

Andrachne 1095
Agyneia 1330

XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA.

Naias 1096
Pandanus 1430

DIANDRIA.

Vallisneria 1097
Cecropia 1099
Salix 1098

TRIANDRIA.

Empetrum 1100
Osyris 1101
Maba 1431
Restio 1331
Excoecaria 1102
Caturus 1280

TETRANDRIA.

Trophis 1103
Batis 1104
Viscum 1105
Montinia 1432
Hippophae 1106
Myrica 1107

PENTANDRIA.

Pistacia 1108
Zanthoxylum 1109
Astronium 1111
Canarium 1281
Antidesma 1110
Iresine 1113
Spinacia 1112
Acnida 1114
Cannabis 1115
Humulus 1116
Zanonia 1117
Feuilleea 1118

HEXANDRIA.

Tamus 1119
Smilax 1120
Raiania 1121
Dioscorea 1122

[page] 46

OCTANDRIA.

Populus 1123
Rhodiola 1124
Margaritaria 1433

ENNEANDRIA.

Mercurialis 1125
Hydrocharis 1126

DECANDRIA.

Carica 1127
Kiggelaria 1128
Schinus 1130
Coriaria 1129

DODECANDRIA.

Datisca 1132
Menispermum 1131

POLYANDRIA.

Cliffortia 1133
Hedycarya 1434

MONADELPHIA.

Iuniperus 1134
Taxus 1135
Ephedra 1136
Cissampelos 1138
Adelia 1137
Napaea 836

SYNGENESIA.

Ruscus 1139

GYNANDRIA.

Clutia 1140

XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

Musa 1141
Ophioxylon 1142
Celtis 1143
Veratrum 1144
Andropogon 1145
Holcus 1146
Apluda 1147
Manisuris 1334
Ischaemum 1148
Cenchrus 1149
Aegilops 1150
Spinifex 1333
Valantia 1151
Parietaria 1152
Hermas 1332
Atriplex 1153
Brabeium 160
Terminalia 1283
Clusia 1154
Acer 1155
Gouania 1157
Mimosa 1158

DIOECIA.

Gleditsia 1159
Fraxinus 1160
Diospyros 1161
Nyssa 1163
Stilbe 1336
Anthospermum 1164
Arctopus 1165
Pisonia 1162
Panax 1166
Chrysistrix 1335

TRIOECIA.

Ceratonia 1167
Ficus 1168

[page] 47

XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

Equisetum 1169
Cycas 1222
Zamia 1277
Onoclea 1170
Ophioglossum 1171
Osmunda 1172
Acrostichum 1173
Polypodium 1179
Hemionitis 1176
Asplenium 1778
Blechnum 1175
Lonchitis 1177
Pteris 1174
Adiantum 1186
Trichomanes 1181
Marsilea 1182
Pilularia 1183
Isoëtes 1184

MVSCI

Lycopodium 1185
Porella 1180
Sphagnum 1187
Phascum 1189
Splachnum 1191
Polytrichum 1192
Mnium 1193
Bryum 1194
Hypnum 1195
Fontinalis 1190
Buxbaumia 1188

ALGAE

Marchantia 1198
Inngermannia 1196
Targionia 1197
Anthoceros 1201
Blasia 1199
Riccia 1200
Lichen 1202
Byssus 1208
Tremella 1204
Vlua 1206
Fucus 1205
Conferua 1207

FVNGI.

Agaricus 1209
Boletus 1210
Hydnum 1211
Phallus 1212
Clathrus 1213
Heluella 1214
Peziza 1215
Clauaria 1216
Lycoperdon 1217
Mucor 1218

APPENDIX.

PALMAE.

Chamaerops 1219
Borassus 1220
Corypha 1221
Cocos 1223
Phoenix 1224
Elais 1284
Areca 1125
Elate 1226
Caryota 1228
Mauritia 1436

[page] 48

CLASSIS I1.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

* Scitamineae, inferae: Fructu loculari infero.

1350. RENEALMIA. Corolla 3-fida: nectario oblongo. Calyx 1-phyllus. Bacca carnosa.
2. AMOMVM. Cor. 3-partita: labio ouato.
6. CVRCVMA. Cor. 3-partita: labio ouato. Stam. 4 sterilia.
8. THALIA. Cor. 5-partita. Drupa nucleo 2 loculari.
5. MARANTA. Cor. 5-fida, ringens: labio 2-partito magno.
1351. MYROSMA. Cor. 5-partita irregularis. Cal. duplex.
7. KAEMPFERIA. Cor. 6-partita: labio 2-partito, plano.
1. CANNA. Cor. 6-partita: labio 2-partito reuoluto. Cal. 3-phyllus.
4. ALPINIA. Cor. 6-fida ventricosa: lobis lateralibus 2. emarginatis.
3. COSTVS Cor. ringens: labio 3-fido: media emarginata.

* Valeriana rubra, Calcitrapa.

** Monospermae.

9. BOERHAAVIA. Calyx. 0. Cor. 1-petala, campanulata.
11. HIPPVRIS. Cal. 0. Cor. 0.
10. SALICORNIA. Cal. 1-phyllus. Cor. 0.

DIGYNIA.

* Plantae.

12. CORISPERMVM. Cal. 0. Cor. 2-petala. Semen 1.
13. CALLITRICHE. Cal. 0. Cor. 2-petala. Capsula 2-locularis.
14. BLITVM. Cal. 3-fidus baccatus. Cor. 0. Semen1.
1352. MNIARVM. Cal. 4-partitus superus. Cor. 0. Semen 1.

** Gramineae.

15. CINNA. Cal. Gluma 1-flora. Cor. Gluma 2-valuis.

Circumscissa Capsula dicitur illa, quae maturo fructu. horizontaliter discedit.

Superus Flos s. Calyx, cui germen sub receptaculo, vel cuius calyx abit in fructum, secundum Tournefortium,

Inferus Flos s. Calyx, cui germen supra receptaculum, vel cuius Pistillum abit in fructum ex mente Tournefortii.

Ergo fructus inferus et Flos superus idem sunt; vt ex opposito Fructus superus at Flos inferus.

[page] 49

MONOGYNIA.

1. CANNA. Corolla 6-partita, erecta: labio bipartito, reuoluto. Stylus lanceolatus, corollae adnatus. Calyx 3-phyllus.
indica. 1. C. foliis ouatis vtrinque acuminatis neruosis.— Icon in Mill. illustr. syst. sex. M. (Gaertn. de fr. I. p. 37.)
angustifolia. 2. C. fol. lanceolatis petiolatis neruosis. Vide Sp. pl. 1675.
glauca. 3. C. fol. lanceolatis petiolatis eneruiis. Habitat in aquosis.
1350. RENEALMIA. Cor. 3-fida: nectario oblongo. Cal. monophyllus. Suppl. p. 7.
exaltata. 1. RENEALMIA. Suppl. p. 79.
2. AMOMVM. Cor. 4-fida: lacinia prima patente. — In A. Zingibere et A. Zerumbet limbus corollae trifidus s. bilabiatus est, labio superiori integro, inferiori diuiso, intra quem nectarium trilobum. In A. Curcuma limbus corollae sexfidus, nisi tres lacinias internas nectarium pariter nominandas ducas. M.
Zingiber. 1. A. scapo nudo, spica ouata. Iacq. hort. t. 75.

Character Amomi, Alpiniae, Curcumae, Thaliae ab autoptis in plantis viuts accuratius deseribendus est. — Quaedam in bune finem praeslitit cl. KÖNIG in RETZII obs. bot. fasc. 3., auxitque numerum Scitaninearum nouis et generibus et speciebus. Quokiam vero ille characteres essentiales vbiuis omisit, nec iconibus stirpes illustranit, eiusque nomina subinde non satis concinna sunt: exspectandum, donec vel ille vel alius voto vberius satisfaciat. M.

(Hunc in finem consuli merentur: 1. DE LOUREIRO Flora cochinchinensis; vol. I. p. 1-10.

OL. SWARTZ Obseruationes botanicae etc. Erlang. 1791. Cl. Aucter amplas talium generum, nec non specierum concinnauit descriptiones, nihilominus p. 8. pronuntiat: Scitaminearum genera adeo affinia, vt characteribus vix distingui queant.

In Act. scad. Theod. palat. Tom. VI. exactae neunullurum harum specirum descriptiones a cel. F. C. MEDICO exaratae praesto quoque sunt.

C. a LINNE Praelectiones in ordines naturals plantarum ed. P. D. GIESEKE; vbi cl. Editor p. 197 273. inprimis secundum b. KöNIGH obseruationes, plantes scitamineas in plura distribuit genera, nec non de obscura borum vegetabilium bistoria docte disseruit.)

D

[page] 50

Zerumbet. 2. A. scapo nudo, spica oblongo obtusa. — Murray in comm. gott. 1775. p. 26. t. 2. Iacq. hort. v. 3. t. 54. M.
Cardamomum. 3. A. scapo simplicissimo breuissimo, bracteis alternis laxis.
Granum Paradisi. 4. A. scapo ramoso breuissimo. Planta etiamnum obscura.
Curcuma. 5. A. scapo spathis laxis ex centro foliorum. Iacq. in Litt. hort. v. 3. t. 4. M.(Non diuersa a Curcuma longa; vid. Ait. hort. Kew. v. I. p. 3.)
Mioga. 6. A. scapo breuissimo, capsula ouata, fol. ensiformibus acutis. Thunb. Flor. iapon. p. 14. M. (Kaempf. Ic. select. cura Banks. Lond. 1791. t. 1.)
3. COSTVS. Cor. interior inflata, ringens: labio inferiore trifido.
arabicus. 1. COSTVS.
1351. MYROSMA. Cor. 5-partita, irregularis. Cal. duplex; exterior 3-phyllus; interior 3-partitus. Suppl. p. 8.
cannaefolia. 1. MYROSMA. Suppl. p. 80.
4. ALPINIA. Cor. 6-fida, ventricosa: lobis 3, patentibus.
racemosa. 1. ALPINIA — floribus racemosis. Amomum Alpinia, racemo iongissimo folioso, spathis bifloris, nectario vncinato. Rottböll in coll. havn. v. 2. p. 245. t. 1. M.
spicata. 2. A. floribus spicatis. Iacq. amer. Pict. p. 7. t. 1. M.
5. MARANTA. Cor. ringens, 5-fida: laciniis 2, alternis patentibus.
arundinacea. 1. M. culmo ramoso.
Galanga. 2. M. culmo simplici, fol. lanceolatis subsessilibus.
comosa. 3. M. coma foliolis reflexis. Suppl. p. 80.
6. CVRCVMA. Stamina 4 sterilia, quinto fertili.
rotunda. 1. C. foliis lanceolato-ouatis: neruis lateralibus rarissimis.
longa. 2. C. fol. lanceolatis: neruis lateralibus numerosissimis.
7. KAEMPFERIA. Cor. 6-partita: laciniis 3 maioribus patulis, vnica bipartita. Stigma bilamellatum.
Galanga. 1. K. foliis ouatis sessilibus. Calceolus philippensis. Petiv. Gaz. t. 19. f. 2.

[page] 51

rotunda. 2. K. fol. lanceolatis petiolatis.
8. THALIA. Cor. 5-petala, vndulata. Drupa nucleo biloculari. — Cfr. Rottböll in coll. havn. v. 2. p. 249. t. 2. M.
geniculata. 1. THALIA. Synonymon Sloanei speciem diuersam Marantae determinare petalorum laciniis integris, nec dentatis, statuit Millerus, confirmante Browneo.
9. BOERHAAVIA. Cal. 0. Cor. 1-petala, campanulata, plicata. Sem. 1. nudum, inferum. Stam. 1. s. 2.*)
erecta. 1. B. caule erecto glabro, floribus diandris. Boerhaauia floribus paniculatis, seminibus pentagonis truncatis. Mantiss 315. Gouan. hort. 2. — Iacq. hort. v. 1. t. 5. 6. M. Boerhaauia diandra. Burm. ind. 3. t. 1. f. 1. Caulis erectus, adspersus atomis. Folia ouata, vndulata, margine scabra. Flores albi, diandri. (Fructus turbinato-clauati mutic. Swartz obs. p. 10.)
diffusa. 2. B. caule laeui diffuso, foiis ouatis. Valerianella folio subrotundo, flore purpureo, semine oblongo striato aspero. Sloan. iam. 91. Rai. suppl. 244. Folia subtus albida. Flores purpurei, monandri. (Fr. clav. sulcat. mutici Sw. l. c.)
hirsuta. 3. B. caule diffuso pubescente, foliis ouatis repandis. Mant. 170. Iacq. hort. t. 7. Boerhaauia diandra. Sp. pl. 4. n. 4. Boerhaauia foliis ouatis, flor. lateralibus compactis, caule hirsuto procumbente. Mill. dict. 4. (Fr. clav. sulcat. ciliati Sw. p. 11.)
scandens. 4. B. caule erecto, flor. diandris, foliis cordatis acutis. Mant. 315. — Iacq. hort. v. 1. t. 4. M. Boerhaavia floribus vmbellatis, seminibus filiformibus truncatis apice tuberculatis. Gouan. hort. 2. Vmbellae sexflorae, virides. Rami alterni. Caulis frutescens, erectus. (Fr. clav. apice tubercul. Sw.)
repens. 5. B. caule repente.†
anugustifolia. 6. B. foliis linearibus acutis.

D 2

*) Boerhaauiae species instructae sunt perianthio, cui corol. insidet, angulato: ore integro persistente, quod dein clausum crustam semini praebet SWARTZ obs. bot. p. 12. — Stamina plerumque 3. WILLD. Phytogr. p. 1. Plurimae 2-andrae, rariss. filam. vnico gaudent. SW. l. c. p. 8)

[page] 52

10. SALICORNIA. Cal. ventriculosus, integer. Petala 0. Sem. 1.
herbacea. 1. S. herbacea patula articulis apice compressis emarginato-bifidis. Fl. dan. t. 303. Salicornia articulis apice crassioribus obtusis. Ger. prov. 328. Baster. subs. 2. p. 105. t. 50. Spica articulata; flores terni, approximati, monandri, in quouis articulo vtrinque. Baster.
fruticosa. 2. S. caule erecto fruticoso. Salicornia articulis subaequalibus obtusis, internodiis approximatis. Ger. prov. 328.
virginica. 3. S. herbacea erecta, ramis simplicissimis. Rami oppositi, indiuisi, terminati spica longa; articulata; distinguenda ab herbacea, quae etiam crescit in Virginia. In specie quadam virginiana. quam nuper ante oculos habui viuam, erat calyx squama ouata cochlearis instar concaua erecta. Stamina certe duo. Pistillum superum.
arabica. 4. S. foliis alternis vaginalibus obtusis hinc dehiscentibus. Suppl. p. 81. Salicornia arabica articulis obtusis basi incrassatis, spicis ouatis. Syst. ed. 13. p. 51.
caspica. 5. S. fruticosa articulis cylindricis, spicis filiformibus.
foliata. 6. S. foliis linearibus alternis amplexicauli-decurrentibus. Suppl. p. 81.
11. HIPPVRIS. Cal. 0. Petala 0. Stigma simplex Sem. 1.
(Cal. marg. 2-lobus. Nux 1-locul., 1-sperm.)
vulgaris. 1. H. foliis octonis subulatis. Suppl. p. 81. Fl. dan. t. 87.
tetraphylla. 2. H. foliis quaternis oblongis obtusis Suppl. p. 81. (Hip. lanceolata Retz. obs. bot. fasc. 3. tab. 1.)

DIGYNIA.

13. CORISPERMVM. Cal. 0. Petala. 2. Sem. 1. ouale, nudum.
hyssopifolium. 1. C. floribus lateralibus (Vid. Gaertn. fr. 1. p. 361.)
squarrosum. 2. C. spicis squarrosis.
13. CALLITRICHE. Cal. 0. Petala. 2. Capsula 2-locularis, 4-sperma. (Sem 4 nuda, cruciata, membranaceo-marginata Gaertn.)
verna. 1. C. foliis superioribus oualibus, floribus androgynis.

[page] 53

autumnalis. 2. C. fol. omnibus linearibus apice bifidis, flor. hermaphroditis. Alsine aquatica minor s. fluitans. Bauh. pin. 257.
14. BLITVM. Cal. 3-fidus. Petala. 0. Sem. 1. calyce baccato.
capitatum. 1. B. capitellis spicatis terminalibus.
virgatum. 2. B. capitellis sparsis lateralibus.— Icon in Mill. illustr. syst. sex. M. (Curt. Bot. Mag. t. 276.)
1352. MNIARVM. Cal 4-partitus, superus. Cor. 0. Sem. vnicum. Suppl. p. 8.
biflorum. 1. Suppl. p. 81.*)
15. CINNA. Cal. Gluma 2-valuis, vniflora. Cor. Gluma 2-valuis. Sem. 1.
arundinacea. 1. CINNA. (Est mera Agrostis species Schreb. Haud. vero confundenda cum Agrost. Cinna: panic. contracta mutica, fl. acuminat. submonandris, fol. plan. scabris Retz, quae Agr. mexicanae similis, variis in hortis perperam pro illa sumitur. Retz obs. bot. VI. p. 22.)

*) Ditoca Banks. Dit. muscosa Gaertn. Fl. 2. terminal. in pedunc. communi, squamis 4 muniti. Stam. ex obseruatione Solandri vtplurimum 2. Styli 2. Sem. 1. calyce incrassato corticatum. GAERTN. de Fr. et Sem. pl. 11. p. 196. t. 126. f. 1. Nomen hocce aptius omnino praeferendum est.)

D 3

[page] 54

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores inferi, monopetali, regulares.

20. OLEA. Cor. 4-fida. Drupa.
21. CHIONANTHVS. Cor. 4-fida: laciniis longissimis.
19. PHILLYREA. cor. 4-fida. Bacca 1-sperma.
18. LIGVSTRVM. Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma.
22. SYRINGA. Cor. 4-fida: lacin. linearibus. Capsula 2-locularis.
23. ERANTHEMVM. Cor. 4-fida: laciniis obouatis, planis. Capsula.
17. IASMINVM. Cor. 5-fida. Bacca dicocca.
16. NYCTANTHES. Cor. 8-fida. Bacca dicocca.

** Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus capsulares.

26. PAEDEROTA. Cor. 4-fida. Cal. quinquepartitus.
25. VERONICA. Cor. 4-partito limbo: lacinia inferiore angustiore.
29. GRATIOLA. Cor. 4-fida, irregularis. Stam. 4: 2 sterilia.
1233. SCHWENKIA. Cor. subaequalis: ore plicato stellato, glanduloso. Stam. 3 sterilia.
27. IVSTICIA. Cor. ringens. Capsula vngue elastico, — Anthera vnica in singulo filamento. M.
28. DIANTHERA. Cor. ringens, Antherae 2 in singulo filamento.
1228. CALCEOLARIA. Cor. ringens, inflata. Cal. 4-fidus.
30. PINGVICVLA. Cor. ringens, calcarata. Cal. 5-fidus.
31. VTRICVLARIA. Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-phyllus.
WVLFENIA. Cor. ringens, ecalcarata, semihians, ad faucem barbata.

* Bignonia Catalpa.

*** Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus gymnospermi.

32. VERBENA. Cor. subaequalis. Cal. lacinia suprema breviore.
33. LYCOPVS. Cor. subaequalis. Stam. distantia.

[page] 55

34. AMETHYSTEA. Cor. subaequalis: lacinia infima concaua.
36. ZIZIPHORA. Cor. ringens: galea reflexa. Cal. filiformis.
37. MONARDA. Cor. ringens: galea lineari obuoluente genitalia.
38. ROSMARINVS. Cor. ringens: galea falcata. Stam. curua.
39. SALVIA. Cor. ringens. Filamenta transuerse pedicellata.
35. CVNILA. Cor. ringens: galea plana. Stam. 4:2 rudimenta.
40. COLLINSONIA. Cor. subringens: labio capillari-multifido.

**** Flores inferi tetrapetali. M.

1353. THOVINIA. Cor. infera 4 pelala. Cal. 4-partitus.

***** Flores inferi pentapetali.

1240. DIALIVM. Cal. 0. petal. 5.

****** Flores superi.

41. MORINA. Cal. fructus dentato-aristatus; floris bifidus.
42. CIRCAEA. Cal. 2-phyllus. Cor. 2-petala, obcordata.
1287. GLOBBA. Cal. 3-fidus. Cor. 3-fida; Caps. 3-locularis.
1354. ANCISTRVM. Cal. 4-aristatus: aristis terminatis glochidibus cruciatis. Cor. 4-fida. Stigma penicillatum.

* Valeriana Cornucopiae.
Boerhaauia diandra, scandens, erecta.

DIGYNIA.

42. ANTHOXANTHVM. Cal. Gluma 1-flora, oblonga, Cor. Gluma aristata.

TRIGYNIA.

43. PIPER. Cal. 0. Cor. 0. Bacca 1-sperma.

D 4

[page] 56

MONOGYNIA.

16. NYCTANTHES. Corolla 8-fida. Cal. 8 fidus. Pericarpium dicoccum.
Arbor tristis. 1. N. caule tetragono, foliis ouatis acuminatis, pericarpiis membranaceis compressis. Fructus siccus capsularis est. (Cum Scabrita scabra vna eademque est planta.)
Sambac. 2. N. fol. inferioribus cordatis obtusis, superioribus ouatis acutis.
vndulata. 3. N. fol. ouatis acuminatis vndulatis, ramis teretibus.
hirsuta. 4. N. petiolis pedunculisque villosis. Osb. it. 205.
angustifolia. 5. N. fol. obtusis lanceolatis ouatisque.
elongata. 6. N. foliis cordatis lanceolatis ouatis elongatis minoribusque, ramis teretibus. Suppl. p. 82.
glauca. 7. N. glauca, cauli tereti, foliis lanceolatis acutis trineruiis, pedunculis trifidis. Suppl. p. 82. (a. b. Aitonio Kew. p. 19. et ab ill. Thunberg Fl. cap. prodr. p. 2. ad sequens genus relata.)
17. IASMINVM. Cor. 5-fida. (Cal. 5-dentatus.) Bacca dicocca. Sem arillata. Antherae intra tubum.
officinale. 1. I. foliis oppositis: foliolis distinctis. Lob. ic. 106. Best. eyst. acst. 2. p. 2. (Cal. 4 fidus.)
grandiflorum. 2. I. fol. oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. Bauh. hist. 2. p. 101. Merian. surin. t. 46.
azoricum. 3. I. fol. oppositis ternatis. (lucidis.)
fruticans. 4. I. fol. alternis ternatis simplicibusque, ramis angulatis.
humile. 5. I. fol. alternis acutiusculis ternatis pinnatisque, ramis angulatis.
odoratissimum. 6. I. fol. alternis obtusis ternatis pinnatisque, ramis teretibus. (Curt. bot. Magaz. tab. 285.)
18. LIGVSTRVM. Cor. 4 fida. Bacca tetrasperma.
vulgare. 1. L. foliis lanceolatis acutis, paniculae pedicelis, oppositis. M. (Sem. arillata, numero variant 1-4.)
α. foliis deciduis M.
β. italicum, fol. semperuirentibus M.

(Genera Nyctanthes et Iaswmum quoad partes fructificationis sibi subsimilia facilius foliis, quae illi simplicia, huic vtplurimum composita, distingui possunt.)

[page] 57

iaponicum. 2. L. fol. ouatis acuminatis, panicula decomposite trichotoma. Thunb. Fl. iap. p. 17. M. (t. 1.)
19. PHILLYREA. Cor. 4-fida. Bacca monosperma. (Drupa 2-locul. sem solitaria Gaertner.)
media 1. P. foliis ouato-lanceolatis subintegerrimis.
angustifolia. 2. P. fol. lineari-lanceolatis integerrimis. Varietas praecedentis secundum Gerardum.
latifolia. 3. P. fol. ouato-cordatis serratis.
β. P. latifolia laeuis. Bauh. pin. 476. Gerard.
20. OLEA. Cor 4-fida: laciniis subouatis. Drupa monosperma (Nux subbilocul. Gaertn.)
europaea. 1. O. foliis lanceolatis.
capensis. 2. O. fol. ouatis.
americana. 3. O. fol. lanceolato-ellipticis. Mant. 24.
fragrans. 4. O. fol. lanceolatis serratis, pedunculis lateralibus aggregatis vnifloris. Thunb. iap. p. 18. M.
21. CHIONANTHVS. Cor. 4-fida: laciniis longissimis. Drupae Nucleus striatus.
virginica. 1. C. pedunculis trifidis trifloris. Drupa purpurascens.
zeylanica. 2. C. pedunc. paniculatis multifloris.
22. SYRINCA Cor. 4-fida. Capsula bilocularis, (2-valv. supera. Sem. marg. membran. Gaertn.)
vulgaris. 1. S. foliis ouato-cordatis — integris. M
persica. 2. S. fol. lanceolatis — integris. M. (Schmidts Oesterr. Baumz. t. 78 var. fol. pinnatifidis Schmidt l. c. t. 79.)
suspensa. 3. S. fol. ouatis serratis ternatisque. Thunb. iap. p. 19. M.(t.3.)
1240. DIALIVM Cor. 5-petala. Cal. nullus. Stamina ad latus superius.
indum. 1. DIALIVM Mant. 24. Dialium iauanicum. Burm. ind. 12. 12. Cortex papetarius. Rumph. amb. 3. p. 212. t. 137. scd mei folia non serrata.
23. ERANTHEMVM. Cor. 5-fida: tubo filiformi. Antherae extra tubum. Stigma simplex. Fructus——
capense. 1. E. foliis lanceolato-ouatis petiolatis.
angustifolium. 2. E. fol. linearibus remotis patulis. Selago dubia. Sp. plant. 877.

D 5

[page] 58

paruifolium. 3. E. fol. ouato-linearibus imbricatis: Berg. cap. 2. Mant. 171. Frutex africanus, ericae folio, glutinosus, flore spicato albo. Comm. amst. 2. p. 119. t. 60.
salsoloides. 4. E. foliis carnosis teretiusculis linearibus glaberrimis, racemis axillaribus calycibusque pubescentibus, tubo recuruo. Suppl. p. 82
24. CIRCAEA. Cor. dipetala. Cal. diphyllus, superus. Sem. 1. biloculare. (Caps. 2-local., hispid.)
lutetiana. 1. C. caule erecto, racemis pluribus, foliis ouatis. Fl. dan. t. 256. Caulis erectus, Folia ouata, subserrata opaca. (Fol. erecta angulis acutis.)
alpina. 2. C. caule prostrato, racemo vnico, fol. cordatis. Fl. dan. t. 210. Caulis prostratus, Folia cordata, dentata, nitida. (Fol. angulis rectis patentia. Plant. cespitosam equidem non prostrat., racemisque pluribus instructam obseruaui; an forte Linncei planta longe alia, pro qua vt plurimum nostra sumta est?)
25. VERONICA. Cor. Limbo 4-partito, lacinia infima angustiore. Capsula bilocularis.

* Spicatae.

sibirica. 1. V. spicis terminalibus, foliis septenis verticillatis, caule subhirto. Calyces quinquefidi.
virginica. 2. V. spicis terminalibus, fol. quaternis quinisque.
spuria. 3. V. spicis terminalibus, fol. ternis aequaliter serratis.
maritima. 4. V. spicis terminalibus, fol. ternis inaequaliter serratis. Fl. dan. t. 374.
longifolia. 5. V. spicis terminalibus, fol. oppositis lanceolatis serratis acuminatis.
incana. 6. V. spicis terminalibus, fol. oppositis crenatis obtusis, caule erecto tomentoso.
spicata. 7. V. spica terminali, fol. oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo. Fl. dan. t. 52. (Tubi orificium barbatum. Sowerby engl. bot. t. 2.)
hybrida. 8. V. spicis terminalibus. fol. oppositis obtuse serratis scabris, caule erecto. Mant. 316.
pinnata. 9. V. spica terminali, fol. linearibus dentato-pinnatis, caulibus prostratis. Mant. p. 24. Calyces aequales. Act. Petrop. 1770. p. 553. T. 29. f. 1.

[page] 59

officinalis. 10. V. spicis lateralibus pedunculatis. fol. oppositis, caule procumbente. Fl. dan. t. 248
β
. V. spicis lateralibus terminalibusque pedunculatis foliis oppositis subrotundis glabris, caule procumbente stolonifero. Ger. prov. 322. V. repens ex alliis spicata, fol. subrotundis firmis glabris denticulatis. All. spec. 1. p. 21. t. 4. f. 3. (quoad speciem diuersa: Ver. Allionii Smith Transact. of the Lin. Soc. V. I. p. 190.)

** Corymboso-racemosae.

aphylla. 11. V. corymbo terminali, scapo nudo.
kamtchatica. 12. V. hirta, racemo trifloro elongato laterali aphyllo, foliis ouatis s. oblongis serratis hirtis: pilis articulatis. Suppl. p. 38. Affinis valde praecedenti. (et secundum cel. Smith solummodo varietas V. aphyllae. vid. Transact. v. 1. p. 190.)
bellidioides. 13. V. corymbo terminali, caule adscendente diphyllo, fol. obtusis crenatis, calycibus hirsutis. Mant. 316.
fruticulosa. 14. V. corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis crenatis, caulibus fruticulosis. Mant. 316. Fl. dan. t. 342. Veronica tertia fruticans. Clus. hist. 1. p. 347. Pedunculi foliis floralibus longiores.
alpina. 15. V. corymbo terminali, fol. oppositis, calycibus hispidis (excluso I. Bauhini synonymo). Fl. dan. tab. 16.
saxatilis. 16. V. corymbo terminali foliis oppositis glabriusculis pedunculis folia floralia superantibus. Suppl. p. 83.
serpyllifolia. 17. V. racemo terminali subspicato, fol. ouatis glabris crenatis. Fl. dan. t. 492. (Melius inter sequentis familiae species collocanda. Caul. subdecumb. Fol. coniugata serrata. Cor. albida lin. caerul. Anth. elegant. caeruleae.)
Baccabunga. 18. V. racemis lateralibus, fol. ouatis planis, caule repente. Fl. dan. t. 511.
Anagallis. 19. V. racemis lateralibus, fol. lanceolatis serratis, caule erecto.
scutellata. 20. V. racemis lateralibus alternis: pedicellis pendulis, fol. linearibus integerrimis. Fl. dan. t. 209. Racemi capillares, laxi, diuaricati.
Teucrium. 21. V. racemis lateralibus longissimis. fol. ouatis rugosis dentatis obtusisculis, caulibus procumbentibus. Calyces quinquefidi?

[page] 60

pilosa. 22. V. racemis subspicatis, fol. ouatis obtusis plicatis, caule prostrato piloso. Sp. pl. 1663. (Planta dubia.)
prostrata. 23. V. racemis lateralibus, fol. oblongo-ouatis serratis, caulibus prostratis. Calyces quinquefidi.
pectinata. 24. V. racemis lateralibus foliatis, fol. oblongis pectinato-serratis, caul. prostratis. Mant. 24. Calyces quinquefidi.
montana. 25. V. racemis lateralibus paucifloris, calyc. hirsutis, fol. ouatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. Mant. 316. Veronica montana, racemis lateralibus elongatis filiformibus, foliis ouatis petiolatis obtusis grosse serratis, caule petiolisque hirtis. Suppl. p. 83. Folia subtus. rubra. Hall. Racemi similes V. scutellatae.
Chamaedrys. 26. V. racemis lateralibus, fol. ouatis sessilibus rugosis dentatis sessilibus, caule bifariam piloso. Fl. dan. t. 448. Calycina foliola inaequalia lanceolata. Gouan.
austriaca. 27. V. racemis lateralibus, fol. lineari-lanceolatis pinnato-dentatis. Calyces quinquefidi.
multifida. 28. V. racemis lateralibus, fol. multipartitis laciniatis, caulibus erectis. (Foliorum laciniae pinnatifidae decurrentes. Smith.)
vrticaesolia. 29. V. racemis literalibus, foliis ouato-lanceolatis hirtis argute serratis; caule erecto. Suppl p. 83. Iacq. Fl. austr. t. 59.
latifolia. 30. V. racemis lateralibus, fol. cordatis rugosis dentatis, caule stricto. — Veronica Pseudochamaedrys Iacq. Fl. austr. t. 60. Ipse Iacquin in Litt. pro latifolia habet. M. Calycina foliola 5 ouata, aequalia. Gouan.
paniculata. 31. V. racemis lateralibus longissimis, fol. lanceolatis ternis serratis, caule adscendente. Calyces quadrifidi.
biloba. 32. V. racemis lateralibus, foliis oblongis dentatis, capsulis bipartitis. Mant. 172. capsula bipartita, lobis diuergentibus semiorbiculatis. (Potius ad sequent. diuis. referenda. vid. Smith Transact. of the Lin. soc. v. 1. p. 193. et secund. cel. Retzium (Obs. Bot. Fascic. 5. p. 1.) post Ver. scutell. inserenda.)

*** Pedunculis vnifloris.

agrestis. 33. V. floribus solitariis, fol. cordatis incisis pedunculo breuioribus. Fl. dan. t. 449. Calycina fo-

[page] 61

liola ouata aequalia. Gouan. (decumbens, capsul. turgidis.)
aruensis. 34. V. flor. solitariis, fol. cordatis incisis pedunculo longioribus. Calycina foliola lanceolata inaequalia, Gouan. (erecta, capsul. compress. sessiles.)
hederaefolia. 35. V. flor. solitariis, fol. cordatis planis quinquelobis. Fl. dan. t. 423.
triphyllos. 36. V. flor. solitariis, fol. digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. Fl. dan. t. 627.
verna. 37. V. flor. solitariis, fol. digitato-partitis, pedunculis calyce breuioribus. Fl. dan. t. 252. Caulis erectus, strictus.
romana. 38. V. flor. solitariis subsessilibus, fol. oblongis subdentatis, caule erecto. Mant. 317. (Planta obscura.)
acinifolia. 39. V. flor. solitariis pedunculatis, fol. ouatis glabris crenatis, caule erecto subpiloso. (Vaill. bot. par. t. 33. f. 3.)
peregrina. 40. V. flor. solitariis sessilibus, fol. lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto. Fl. dan. t. 407.
marilandica. 41. V. flor. solitariis sessilibus, fol. linearibus, caulibus diffusis. — Murr. comm. gott. 1782. p. 11. t. 3. M.
26. PAEDEROTA. Cor. 4-fida. Cal. 5-partitus. Caps. bilocularis.
bonae spei. 1. P. foliis pinnatis.
Ageria. 2. P. fol. serratis: inferioribus alternis. Mant. 171. — Paederota Ageria foliis serratis oppositis alternis ternisue. Iacq. in Litt. quo auctore huc transferenda icon P. Bonarotae hort vind. vol. 2. t. 121. nam folia infima perpetuo opposita sunt. M. Paederota lutea. Scop. ann. p. 41. Chamaedrys montis Iumani. Bauh. hist. 3. p. 289.
Bonarota. 3. P. fol. serratis oppositis. — Paederota Bonarota fol. serratis omnibus semper oppositis Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. app. t. 39. M.
caerulea. 4. P. corollarum labio superiore indiuiso. Suppl. p. 84. (Non diuersa ab antecedente. Dryander. in Transact. of the Lin. Society vol. 2. p. 214.)
lutea. 5. P. corollarum labio superiore bifido. Suppl. p. 84. (Eadem est planta cum Pae. Ageria. Dry-

[page] 62

and. l. c. Vid. quoque bot. Reisen Klagenf. 1729. p. 69.
27. IVSTICIA. Cor. ringens. Caps. bilocularis, vngue elastico dissiliens Stamina anthera singulari.*)

* Fruticosae.

Adhadota. 1. I. arborea. foliis lanceolato-ouatis, bracteis ouatis persistentibus, corollarum galea concaua. Fabr. helmst. 217.
Ecbolium. 2. I. fruticosa, fol. lanceolato-ouatis, spicis tetragonis, bracteis ouatis ciliatis, corollarum galea reflexa. Fabr. helm. 217. Caulis fruticosus, teretiusculus, compressus, articulatus. Folia petiolata, glabra, acuminata, integerrima. Spica terminalis, strobiliformis, tetragona: bracteis ouatis. patulis, erectis, imbricatis, subciliatis. Corollae tubus filiformis, incuruus, bractea longior. Limbus caerulescens Lab. superiore lineari, angustissimo, refracto, apice bifido. L. inferiore trifido, media latiore. Anthera ad refracturam lab. superioris.
pulcherrima. 3. I. fruticosa, fol. ouatis vtrinque acuminatis petiolatis, foliis terminalibus tetrogonis erectis bracteis ouatis Suppl. p. 84. — Auctore Linneo iun. citanda icon Iusticiae pulcherrimae floribus tetrandris Iacq. amer. p. 6. t. 2. f. 4. vel Ed. 2. pict. p. 9. t. 259. f. 1. licet ille stamina 2 numeret, hic 4. M.
Betonica. 4. I. fruticosa, fol. lanceolato-ouatis, bracteis ouatis acuminatis venoso-reticulatis coloratis. Fabr. helmst. 2. p. 217.
scorpioides. 5. I. fruticosa, fol. lanceolato-ouatis hirsutis sessilibus, spicis recuruatis.
picta. 6. I. fruticosa, fol. lanceolato-ouatis pictis, corollis fauce inflatis. Caulis striatus. Foliorum discus macula lucida.
infundibuliformis. 7. I. fruticosa, fol. lanceolato-ouatis quaternis, bracteis lanceolatis ciliatis

*) Characteres, quibus genus Iusticia a Dianthera distinguatur hand constantes esse varii consentiunt auctores iique oculatissimi. Hac super re legi merentur M. VAHLII Symbolae botanicae. Vbi quoque cel. Auctor multas proposuit sectiones, in quas genus Iusticia, multis nunc auctum speciebus, distribuendum esset Cfr. quoque O. SWARTZ obs. bot. Erlang. 91. p. 13.)

[page] 63

spinosa. 8. I. fruticosa, spinis axillaribus, pedunculis lateralibus. Sp. pl. 1663. — Iacq. amer. pict. p. 7. t. 2. M.
fastuosa. 9. I. fruticosa, fol. ellipticis, thyrsis terminalibus. Mant. 172. Gratiolae affinis maderasp. digitalis aemula, Pluk. phyt. 193. f. 3.
sessilis. 10. I. fruticosa, flor. axillaribus sessilibus. Sp. pl. 1663. — Potius Dianthera. Iacq. amer. pict. p. 8. t. 3. M.
orchioides. 11. I. fruticosa, foliis ouatis sessilibus, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. Suppl. p. 85.
Gandarussa. 12. I. fruticosa, glabra, foliis lanceolatis elongatis, spicis verticillatis. Suppl. p. 85.
verticillaris. 13. I. villosa, foliis ouatis integris, floribus axillaribus verticillatis sessilibus. Suppl. p. 85. (An sit frutex, ibidem non notatur. M.)
tranquebarensis. 14. I. suffruticosa, caule tereti, foliis orbiculatis, spicis terminalibus, floribus solitariis, bracteis obcordatis. Suppl. p. 85.
hyssopifolia. 15. I. fruticosa, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus.

** Herbaceae.

acaulis. 16. I. acaulis. Suppl. p. 84.
ciliaris. 17. I. herbacea, foliis lanceolatis, floribus oppositis sessilibus, bracteis calycibusque setaceis hispidis flore longioribus. Suppl. p. 84. Iusticia ciliata Iacq. hort. v. 2. t. 104.
procumbens. 18. I. fol. lanceolatis integerrimis, spic. terminalibus lateralibusque alternis, bracteis setaceis, caule procumbente.
pectinata. 19. I. diffusa, spicis axillaribus sessilibus tomentosis secundis dorso imbricatis: bracteis semilanceolatis.
repens. 20. I. fol. ouatis subcrenatis, spic. terminalibus, bracteis lanceolatis, caule repente. Variat fol. lanceolatis sessilibus.
chinensis. 21. I. fol. ouatis, flor. lateralibus, pedunc. trifloris, bracteis oualibus. Burm. ind. 8. t. 4. f. 1.
echioides. 22. I. fol. lanceolato-linearibus obtusis sessilibus, racemis adscendenti secundis, bracteis setaceis. In subhumidis.
sexaugularis 23. I. fol. ouatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis sexangularibus.

[page] 64

carthaginensis. 24. I. fol. lanceolato-oualibus, flor. spicatis, bracteis oblongo cuneatis. Sp. pl. 1663. — Iacq. amer. pict. p. 8. t. 7. M.
assurgens. 25. I. fol. ouatis integerrimis, bracteis subulatis, ramis hexagonis. (An a nr. 23. satis distincta?)
nasuta. 26. I. fol. lanceolato-ouatis integerrimis, pedunc. dichotomis: Corollae carnae.
biualuis. 27. I. fol. lanceolato-ouatis. pedunculis sexfloris: pedicellis lateralibus bifloris, bracteis ouatis parallelis. excluso Rumphii synonymo. (Folium tinctorium Rumaph. herb. amb. 6. p. 51. t. 22. f. 1. vero ad hanc speciem pertinet Vahl. Symb. I. p. 3.)
purpurea. 28. I. fol. ouatis vtrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, spicis secundis. Caulis radicans.
gangetica. 29. I. fol. ouatis, racemis simplicibus longis. flor. alternis secundis, bracteis obsoletis. Carua Caniram. Rheed. mal. 9. p. 109. t. 56.
iaponica. 30. I. fol. ouatis serratis, spicis terminalibus, bracteis setaceis, caule patulo. Thunb. iap. p. 20. M
28. DIANTHERA. Cor. ringens. Capsula 2-locularis vngue elastico dissiliens. Stamen singulum Antheris binis alternis.
americana. 1. D. spicis solitariis alternis.
comata. 2. D. spicis filiformibus verticillatis; inferioribus vmbellatis. Species plures habet D. Iacquin.
malabarica. 3. D. floribus paniculatis. pedicellis bi - 8 s. trifidis. floribus bicalyculatis: lacinia dorsali maiore. Suppl. p. 85. Dianthera bicalyculata Retz. act. holm. 1775. p. 297. t. 9.
pectoralis. 4. D. panicula dichotoma terminali. Murr. Iusticia pectoralis annua; panicula dichotoma Iacq. amer. pict. p. 8. t. 4. M
eustachiana. 5. D. fol. lanceolato-oblongis, pedunculis multifloris. bracteis linearibus apice latiusculis, acuminatis. Iacquino in amer. pict. p. 8. t. 5. Iusticia est, codem ceterum nomine triv. et charactere. M.
martinicensis. 6. D. fol. ouato-acuminatis, pedunculis. trifloris bracteis ouatis, calyce longioribns. Iusticia martinicensis Iacq. amer. pict. p. 8. t. 6. M.

[page] 65

iaponica. 7. D. pedunculo axillari solitario subquadrifloro, bracteis oblongis ciliatis. Thunb. iapon. p. 21. M.
29. GRATIOLA. Cor. irregularis, resupinata. Stamina 2sterilia. Caps. 2-locularis. Cal. 7 phyllus: 2-exterioribus patulis.
officinalis. 1. G. foliis lanceolatis serratis, floribus pedunculatis. Fl. dan. t. 363.
Monnieria. 2. G. fol. ouali-oblongis, pedunc. vnifloris, caule repente. Iacq. obs. 4. t. 1. Stamina 4 antherifera. Stigma capitatum. (Caul. declinatus. Swartz. Obs. bot. p. 15.)
rotundifolia. 3. G. fol. ouatis trineruiis. Mant. 174. Tsiangapuspam. Rheed. mal. 9. p. 111. t. 57.
hyssopioides. 4. G. fol. lanceolatis subserratis articulo caulino breuioribus. Mant. 174. Gratiola indica minor vera s. hyssopioides. Pluk. alm. t. 180. t. 193. f. 1. (Fol. saepius ouata. Caps. ouata. Retz obs. IV. p. 8.)
virginica. 5. G. fol. lanceolatis obtusis subdentatis. Mant. 317. Pluk. alm. 180. t. 193. f. 2. Variat foliis trifidis.
peruuiana. 6. G. floribus subsessilibus.
1233. SCHWENKIA. Cor. subaequalis, fauce plicata glandulosa. Stam. 3 sterilia. Caps. 2-locularis, polysperma.
americana. 1. SCHWENKIA. Gen. Plant. 567. Schwenk. Hort. med. Hag. 1766. oct. p. 328. t. 1. in ordine naturali Browalliis proxima. Folia etiam alterna.
1288. CALCEOLARIA. Cor. ringens, inflata. Caps. 2-locularis, 2-valuis. Cal. 4-partitus, aequalis.
pinnata. 1. C. foliis pinnatis. Mant. 171. Act. stockh. 1770. p. 286. t. 8. Calceolaria foliis scabiosae vulgaris. Feuill. Peruv. 3. t. 12. f. 7.
integrifolia. 2. C. fol. ouatis indiuisis serratis Suppl. p. 86. Calceolaria integrifolia. Syst. ed. 13. p. 61.
perfoliata. 3. C. fol. perfoliatis spathulato-sagittatis. Suppl p. 86. (vtrinque villosis. Smith Pl. icon. ined. t. 4.)
30. PINGVICVLA. Cor. ringens, calcarata. Cal. bilabiatus, 5-fidus. Caps. vnilocularis.
lusitanica. 1. P. nectario apice incrassato. Pinguicula flore minore carneo. Rai. hist. 752.

E

[page] 66

vulgaris. 2. P. nectario cylindraceo longitudine petali. Fl. dan. t. 93. (Sowerby engl. Bot. p. 70.)
alpina. 3. P. nectario conico petalo breuiore. Fl. dan. t. 453.
villosa. 4. P. scapo subuilloso. Scapus setaceus, vix manifeste pubescens. Flos violaceus calcari exserto. Differt a P. vulgari, quod sextuplo omnibus partibus minor.
31. VTRICVLARIA. Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-phyllus, aequalis. Caps. vnilocularis.
alpina. 1. V. nectario subulato, foliis ouatis integerrimis. Vtricularia montana. Iacq. amer. 7. t. 6. — Ed. 2. pict. p. 9. t. 8. M.
foliosa. 2. V. nectario conico, fructibus cernuis, radicibus vtriculo destitutis.
vulgaris. 3. V. nectario conico, scapo paucifloro. Fl. dan. t. 138. (Scapus squamis sparsis obsitus. Vtr. maior.)
minor. 4. V. nectario carinato. Fl. dan. t. 128.
subulata. 5. V. nectario subulato. Folia capillacea. Flores albi.
gibba. 6. V. nectario gibboso.
bifida. 7. V. scapo nudo bisido.
caerulea. 8. V. scapo nudo: squamis alternis vagis subulatis.
stellaris. 9. V. verticillo vtriculario bractearum ciliari. Suppl. p. 86.
WVLFENIA. Cor. ringens ecalcarata semihians ad faucem barbata. Iacq. miscell. austr. vol. 2. p. 60. t. 8. f. 1. M.
carinthiaca. 1. WVLFEMIA Iacq. l. c. icon. plant. rarior. tab. 8. Scapus bracteis aliquot lanceolatis instructus. Spica secunda duplici florum serie. Folia crassa, oblongo-ouata, crenata. M.
32. VERBENA. Cor. infundibulif. subaequalis, curua. Calycis vnico dente truncato. Semina 2. s. 4. nuda. Stam. 2. s. 4.
orubica. 1. V. diandra, spicis longissimis foliosis.
indica. 2. V. diandra, spicis longissimis carnosis nudis, foliis lanceolato-ouatis oblique dentatis, caule laeui. Caulis viridis. Folia vndulata, minime ciliata.
iamaicensis. 3. V. diandra, spicis longissimis carnosis nudis, fol. spathulato-ouatis serratis, caule hirto. Valerianoides. Boerh. lugdb. 2. p. 270. Caulis purpureus. Folia serrata, basi ciliata.

[page] 67

prismatica. 4. V. diandra, spic. laxis, calycibus alternis prismaticis truncatis aristatis, fol. ouatis obtusis.
mexicana. 5. V. diandra, spic. laxis, calyc. fructus reflexis rotundato-didymis hispidis.
lappulacea. 6. V. tetrandra, calyc. subrotundis erectiusculis, sem. echinatis. Iacq. obs. 37. t. 24. — Amer. pict. p. 10. t. 9. M. Burseria Loefl. it. 194. n. 69. Semina bilocularia sunt. (Caps. angulis 4 spinosa, 2-partibilis, 4-locul. Sem. 4. Swartz obs. bot. p. 16.)
curassauica. 7. V. diandra, spic. longis, calyc. aristatis, fol. ouatis serratis. (ob habitum et fruct. diuersum nouo generi Ghiniae Schreb. gen. pl. p. 19. aunumeranda. Swartz l. c. p. 17.)
stoechadifolia. 8. V. diandra, spic. ouatis, fol. lanceolatis serratoplicatis, caule fruticoso.
Aubletia. 9. V. tetrandra spicis solitariis, corollis fasciculatis, foliis cordatis inciso-serratis. Suppl. p. 86. Büchnera canadensis. syst. ed. p. 478. Iacq. hort. v. 2. t. 176.
nodiflora. 10. V. tetrandra, spic. capitato-conicis, fol. serratis, caule repente. Verbena nodiflora, capite oblongo. Barr. ic. 855. Sherardia repens, folio subrotundo crasso, nodiflora. Vaill. sex. 231. Habitat etiam in Sicilia. Cyrill. Simillima erecta, minus glabra, foliis lanceolatis, ex Ind. orientali: V. iauanica Burm. ind. 12. t. 6. f. 2. (Cfr. descriptionem ap. Swartz l. c.)
bonariensis. 11. V. tetrandra, spicis fasciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus.
hastata. 12. V. tetrandra, spicis longis acuminatis, fol. hastatis.
caroliniana. 13. V. tetrandra, spicis filiformibus, fol. indiuisis lanceolatis serratis obtusiusculis subsessilibus. Dill. elth. t. 301. f. 388.
vrticifolia. 14. V. tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, fol. indiuisis ouatis serratis acutis petiolatis. Verbena peregrina. Dod. num. 125.
spuria. 15. v. tetrandra, spicis filiformibus, fol. multifidolaciniatis, caul. numerosis
officinalis. 16. V. tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, fol. multifido-laciniatis, caule solitario. — Fl. dan. t. 628. M. Flores albo rufescentes.

E 2

[page] 68

supina. 17. V. tetrandra, spicis filiformibus solitariis, fol. bipinnatis. Caulis teretiusculus, subcompressus, subpubescens. Flores caerulescentes.
23. LYCOPVS. Cor. 4-fida: lacinia vnica emarginata. Stamina distantia. Semina 4 retusa.
europaeus. 1. L. foliis sinuato-serratis.
virginicus. 2. L. fol. aequaliter serratis.
exaltatus. 3. L. fol. basi pinnatifido-serratis. Suppl. p. 87.
34. AMETHYSTEA. Cor. 5-fida: lacinia infima patentiore. Stam. approximata. Calyx subcampanulatus. Sem. 4, gibba.
caerulea. 1. AMETHYSTEA — Hall. in comment. gott. 1751. p. 209. tab. 10. M.
35. CVNILA. Cor. ringens: Labio superiore erecto, plano. Filamenta castrata duo. Semina 4.
mariana. 1. C. foliis ouatis serratis, corymbis terminalibus dichotomis.
pulegioides. 2. C. fol. oblongis bidentatis, floribus verticillatis. Bracteae vtrinque binae floribus maiores praeter alias minutas.
thymoides. 3. C. fol. oualibus integerrimis, flor. verticillatis, caule tetragono.
capitata. 4. C. fol. ouatis, floribus terminalibus, vmbella subrotunda. Suppl. p. 87.
36. ZIZIPHORA. Cor. ringens, labio superiore reflexo, integro. Cal. filiformis. Semina 4.
capitata. 1. Z. fasciculis terminalibus, foliis ouatis. Mant. 317.
hispanica. 2. Z. floribus racemoso-spicatis, bracteis obouatis neruosis acutis, fol. ouatis.
tenuior. 3. Z. flor. lateralibus, fol. lanceolatis.
acinoides. 4. Z. flor. lateralibus, fol. ouatis.
37. MONARDA. Cor. inaequalis: labio superiore lineari filamenta inuoluente. Semina 4.
fistulosa. 1. M. capitulis terminalibus, caule obtusangulo. Riv. mon. 58. (Flores incarnati.)
didyma. 2. M. floribus capitatis subdidynamis, caule acutangulo. Trew Ehret 32. t. 36. Icon. in Mill. illustr. syst. sex. M.
clinopodia. 3. M. flor. capitatis, fol. laeuissimis serratis.

[page] 69

punctata. 4. M. flor. verticillatis, corollis puncatis, bracteis coloratis. Clinopodium virginianum angustifolium lamii flore luteo maculato. Moris. hist. 3. p. 375. s. 1. t. 8. f. 8. Mant. 317. Corollae luteae punctis purpureis.
ciliata. 5. M. flor. verticillatis, corollis inuolucro longioribus.
38. ROSMARINVS. Cor. inaequalis, labio superiore bipartito, Filamenta longa, curua simplicia cum dente.
officinalis. 1. ROSMARINVS.
39. SALVIA. Cor. inaequalis. Filamenta transuerse pedicello affixa. (Sem. 4. saepe mucilag. Gaertn.)
aegyptiaca. 1. S. foliis lanceolatis, denticulatis, floribus pedunculatis. — Iacq. hort. v. 2. t. 108. M. Planta pedalis, stricta, brachiata. Folia nuda, denticulata, scabra, subtus rugosissima. Spicae quasi spinosae. Flores terni, pedicellati, minutissimi. Corollae albae; Lab. superiore breuissimo, emarginato non compresso. L. inferiore trifido: intermedia violacea punctata. Stamina parua antheris caerulescentibus.
cretica. 2. S. fol. lanceolatis, calycibus diphyllis.
lyrata. 3. S. fol. radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea breuissima β Horminum virginicum. Sp. plant. 832. In Europae hortis floribus clandestina est. Mant. 318.
officinalis. 4. S. fol. lanceolato-ouatis integris crenulatis, flor. spicatis, calyc. acutis.
pomifera. 5. S. fol. lanceolato-ouatis integris crenulatis, flor. spicatis, calyc. obtusis.
vrticifolia. 6. S. fol. ouato-oblongis duplicato-serratis, calyc. tridentatis, lacinia summa tridentata. Corollae minutae: Lab. superiore breui. Pistillum labio superiore longius
serotina. 7. S. fol. cordatis serratis mollibus, flor. racemoso-spicatis: corollis vix calycem excedentibus Mant. 25.
viridis. 8. S. fol. oblongis crenatis, corollarum galea semiorbiculata, calyc. fructiferis reflexis. — Iacq. misc. v. 2. p. 366. Icon. pl rar. M.

E 3

[page] 70

viscosa. 9. S. fol. oblongis obtusis suberosis crenatis viscidis, flor. verticillatis, bracteis cordatis acutis. Iacq. in. Litt. Icon. rar. t. 14. M.
Horminum. 10. S. fol. obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus maioribus coloratis.
syluestris. 11. S. fol. cordato-lanceolatis vndulatis biserratis maculatis acutis, bract. coloratis flore breuioribus. Iacq. Fl. austr. t. 212. M.
nemorosa. 12. S. fol. cordato-lanceolatis serratis planis, bract. coloratis, corollae labio infimo reflexo, (coma 4-gona.)
syriaca. 13. S. fol. cordatis dentatis: inferioribus repandis, bract. cordatis breuibus acutis, calyc. tomentosis. Corollae paruae.
haematodes. 14. S. fol. cordato-ouatis rugosis tomentosis, calyc. hispidis, radice tuberosa. Caulis crectus, viscidus. Folia cordata, repanda, rugosa, supra laeuia maculis ferrugineis: suprema parua, sessilia. Calyx Lab. supreiore supra concauo, carinato, obtuso emarginato; L. inferiore bifido. Corollae caeruleae S. syluestris: Lab. superiore falcato; inferiore trifido: lacinia media latissima, emarginata, saccata, reflexa. Stylus galea longior. Antherae coadunatae, nigrae, polline luteo.
austriaca. 15. S. fol. cordato-ouatis crenatis ad oras incisis vel lobatis supra nudis caule calycibus bracteisque hirsutissimis. — Iacq. in Litt. Fl. austr. t. 112. M.
pratensis. 16. S. fol. cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis.
indica. 17. S. fol. cordatis lateralibus lobatis: summis sessilibus verticillis subnudis remotissimis. Mant. 318. Horminum hirsutum, flore violaceo punctis aureis notato. Moris. hist. 3. s. 11. t. 13. f. 16. Iacq. hort. t. 78.
dominica. 18. S. fol. cordatis obtusis crenatis subtomentosis, corollis calyce angustioribus. (Fol. acuminata, basi obtuse angul. rugosa supra hispida inferne sub-hirsuta. petiol. 4-goni pubesc. Swartz obs. bot. p. 18. t. 1. f. 1.)
verbenaca. 19. S. fol. serratis sinuatis laeuiusculis, coroll. calyce angustioribus. Saluia fol. pinnatifido-sinuatis, corollae labiis approximatis. Ger. prov. 258.

[page] 71

nilotica. 20. S. fol. sinuatis angulatis crenato-dentatis, calycum dentibus spinosis, angulis margineque saucis ciliatis Murr. in comm. gott. 1778. p. 88. t. 2. Saluia nilotica, foliis cordato-ouatis crenatis rugosis villosis. floribus verticillatis calycibus mucronatis Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 92. M.
nubia. 21. S. fol. lanceolato-ouatis duplicato-crenatis, tubo corollae incuruato Murr. in comm. gott. 1778. p. 90. t. 3. M.
clandestina. 22. S. fol. serratis pinnatifidis rugosissimis, spica obtusa, coroll. calyce angustioribus. Saluia fol. pinnato-dentatis asperis hirsutis, verticillis pilosis, flor. apetalis. Zinn. Fl. goett. 298. Herba S. verbenacae, foliis S. ceratophyllae, pumila.
pyrenaica. 23. S. fol. obtusis erosis, stam. corolla duplo longioribus.
disermas. 24. S. fol. cordato oblongis erosis, staminibus corollam aequantibus. Mant. 318. Saluia caule fruticoso, fol. ouatis sinuatis crenatis rugosis hirsutis. Ard. spec. I. p. 9. t. 1. Saluia villosa et viscosa, fol. lanceolato-ouatis, versus petiolum angulatis. Allion. hort. 49. n. 4.
mexicana. 25. S. fol. ouatis vtrinque acuminatis serratis.
hispanica. 26. S. fol. ouatis petiolis vtrinque mucronatis, spic. imbricatis, calyc. trifidis.
verticillata. 27. S. fol. cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollae labio inferiori incumbente.
napifolia. 28. S. fol. cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, corollae labio superiori cordato-emarginato. Iacq. in Litt. Hort. t. 152. M.
virgata. 29. S. fol. cordatis crenatis erofis rugosis, verticillis in ramis virgatis longissimis Iacq. in Litt. Hort. t. 37. M.
glutinosa. 30. S. fol. cordato-sagittatis serratis acutis. Mant. 319. (racemi et calyc. glutin. Cor. flaua.)
canariensis. 31. S. fol. hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. Mant. 319. (Trew Pl. rar. t. XIX.)
africana. 32. S. fol. subrotundis serratis: basi truncatis dentatis.
aurea. 33. S. fol. subrotundis integerrimis: basi truncatis dentatis. Calyx campanulatus, trilobus, basi villosus. (Curtis botan. Magaz. tab. 182.)
colorata. 34. S. fol. ellipticis subintegerrimis tomentosis, calyc. limbo membranaceo colorato. Habitat ad

E 4

[page] 72

Cap. b. spei, arenosa maris littora. Caules sexpedales, inferne radicantes. Folia, petiolata elliptica, tomentosa, pollicaria: inferiora serrata, rarius auriculata, suprema integerrima. Calyces campanulati laciniis rotundatis, demum euasuri scariosi, ampli, sanguinei.
paniculata. 35. S. fol. obouato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. Mant. 25. Saluia chamaeleagna. Berg. cap. 3. Saluia minor aethiopica, foliis chamaeleagni asperis. Breyn. cent. 169. t. 5. Moris. hist. 3. s. 11. t. 16. f. 1. Mill. ic. 150. t. 225. f. 1.
coccinea. 36. S. fol. cordatis ouatis acutis serratis subtus mollissime tomentosis, racemo terminali verticillato Suppl. p. 88. — Saluia coccinea, foliis cordato-oblongis obtuse serratis, calycibus tripartitis, labio corollae inferiori amplissimo. Murr. in comm. gott. 1778. p. 86. t. 1. Etlinger de Salv. p. 23. M.
acetabulosa. 37. S. fol. obouatis dentatis, cal. campanulatis patentibus pilosis, caule fruticuloso. Mant. 25.
spinosa. 38. S. fol. oblongis repandis, cal. spinosis, bracteis cordatis mucronatis concauis. Mant. 26. Corollae galea emarginata; Labii lobi laterales deflexi.
Sclarea. 39. S. fol. rugosis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis coloratis calyce longioribus concauis acuminatis.
ceratophylla. 40. S. fol. rugosis pinnatifidis lanatis, verticillis summis sterilibus, (Calyc. lanati.)
Aethiopis. 41. S. fol. oblongis erofis, lanatis, verticillis lanatis, corollae labio crenato, bract. recuruatis subspinosis. — Iacq. Fl. austr. t. 211. M.
pinnata. 42. S. foliis lyrato-pinnatis. Caulis pilosus. Folia pinnata, erosa, impari maiore; suprema minus pinnata. Calyx ouatus, hirtis, inflatus ore compresso obtuso, absque dentibus. Corolla non falcata, parua, purpurea.
argentea. 43. S. fol. oblongis dentato-angulatis lanatis, verticillis summis sterilibus: bracteis concauis.
ceratophylloides. 44. S. fol. pinnatifidis rugosis villosis, caule paniculato ramosissimo. Mant. 26.
Forskohlei. 45. S. fol. lyrato-auriculatis, caule subaphyllo, corollae galea semibifida. Mant. 26.
nutans. 46. S. fol. cordatis inaequaliter basi excisis, caule nudo, spicis ante florescentiam cernuis. Acta

[page] 73

petrop, 1747. t. 14. — Saluia caule nudo spica florente pendula. Hall. in comm. gott. 1751. p. 210. T. 11. M. (spica longiss. fol. grosse crenata.)
abyssinica. 47. S. fol. cordato-ouatis rugosis, erofis, bracteis integerrimis laeuibus. Suppl. p. 88. — An Saluia nubia Murr.? M.
triloba. 48. S. tomentosa, fol. petiolatis rugosissimis trilolobis: lobo intermedio producto oblongo; lateralibus ouatis obtusis. Suppl. p. 88.
aurita. 49. S. villosa, fol. ouatis dentatis auriculatis, floribus verticillato-spicatis, Suppl. p. 88.
scabra. 50. S. scabra, fol. lyratis dentatis rugosis, caule paniculato-ramoso. Suppl. p. 80.
runcinata. 51. S. scabra, fol. runcinato-pinnatifidis dentatis, floribus spicatis verticillatis. Suppl. p. 89.
iaponica. 52. S. fol. bipinnatis glabris. Thunb. iapon. p. 22.
40. COLLINSONIA. Cor. inaequalis: labio inferiore multifido, capillari. Sem. 1. perfectum.
canadensis. 1. COLLINSONIA.
41. MORINA. Cor. inaequalis. Cal. fructus 1-phyllus, dentatus. Cal. floris bifidus. Sem. 1 sub calyce floris.
persica. 1. MORINA.
1287. GLOBBA. Cor. aequalis trifida. Cal. superus, trifidus. Caps. trilocularis. Sem. plurima.
marantina. 1. G. spica terminali erecta. Mant. 170.
nutans.. 2. G. spica terminali pendula. Mant. 170. Globba syluestris. Rumph. amb. 6. p. 140. t. 12. 13. (In Suppl. hoc synon. ad Renealmiam pertinet.)
vniformis. 3. G. spica laterali. Mant. 171. Globba uviformis. Rumph. amb. 6. p. 138. t. 69. f. 2.
iaponica. 4. G. racemo terminali cernuo foliis ensiformibus integris. Thunb. iap. p. 23. M.
1353. THOUINIA. Cor. 4-petala. Cal. 4-partitus. Antherae sessiles. Suppl. p. 9.
nutans. 1. THOVINIA Suppl. p. 89. (Non diuersa a Chionantho Zeylanica. Vid. Dryand. Transact. V. 2. p. 214. Hinc alia planta memoriae Thouinii a cel. Smithio sub nomine; Thouinia spectabilis:

E 5

[page] 74

Cor. 1-pet. campan. inf., ext. hispida. Styl. simpl. consecrata est; vid. Smith Plant. icon. hacten. ineditae Tab. VII. p. 7.)
1354. ANCISTRVM. Cal. 4-aristatus: aristis terminatis glochidibus cruciatis. Cor. 4-fida. Stigma penicillatum. Suppl. p. 10.
Sarguisorbae 1. ANCISTRVM. Suppl. p. 89. (Anc. decumbens Gaertn. de Fruct. I. p. 163. t. 32.)

DIGYNIA.

42. ANTHOXANTHVM. Cal. Gluma 2-valuis, 1-flora. Cor. Gluma 2-valuis, acuminata. Sem. 1.
aculeatum. 1. A. spicis subglobosis, inuolucro foliaceo breui mucronato. Suppl. p. 89. Schoenus aculeatus Syst. ed. 13. p. 81. — Phleum. schoenoides Iacq. Fl. austr. t. 7. Licet Iacquin. cum Linn. inn. duo stamina modo numeret: ob defectum tamen nectarii, aristarum dorsalium, rel., habitum diuersum, remouet ab hoc genere et vel Phleis annumerandum vel pro singulari genere habendum censet. Iacq. in litt. M. (Crypsis aculeata: Cal. gluma 2-valv., 1 flora. Cor. gluma 2-valv. mutica Aiton Hort. Kew. vol. 1. p. 48.)
odoratum. 2. A. spica oblonga ouata, flosculis subpedunculatis arista longioribus. Stillingfl. miscell. t.1. — Fl. dan. t. 666. Mill. illustr. ic. M.
indicum. 3. A. spica lineari, floscul. sessilibus arista brevioribus.
crinitum. 4. A. panicula spicaeformi cylindriaca aristata: aristis longis patentibus laxis. Suppl. p. 90.
paniculatum. 5. A. floribus paniculatis. (Nihil aliud est quam Fest. spadicea; vid. Smith in Transact. of the Linn. Soc. V. 1. p. 111.)

TRIGYNIA.

43. PIPER. Cal. 0. Cor. 0. Bacca monosperma.
nigrum. 1. P. foliis ouatis subseptemneruiis glabris, petiolis simplicissimis. — Mill. illustr. ic. M.

[page] 75

Betle. 2. P. fol. oblongiusculis acuminatis septemneruiis, petiolis bidentatis.
Malamiri. 3. P. fol. ouatis acutiusculis subtus scabris: neruis quinque subtus eleuatis.
Amalago. 4. P. fol. lanceolato-ouatis quinqueneruiis rugosis. (Anth. 2-4, germinis basi insidentes Swartz. obs. bot. p. 19.)
Siriboa. 5. P. fol. inaequaliter cordatis subseptemnerviis venosis.
longum. 6. P. fol. cordatis petiolatis sessilibusque.
decumarum. 7. P. fol. cordatis nouemneruiis reticulatis.
reticulatum. 8. P. fol. cordatis quinqueneruiis reticulatis. (Fol. 9 neruia. Stam. et pistil. spiraliter spicae inserta. Swartz l. c. p. 20.)
aduncum. 9. P. fol. ouato-lanceolatis: neruis alternis, spicis vncinatis.
pellucidum. 10. P. fol. cordatis petiolatis, caule herbaceo. Iacq. observ. 16.
acuminatum. 11. P. fol. lanceolato ouatis neruosis carnosis. (caule erectiusculo Sw. l. c.)
Cubeba. 12. P. fol. oblique ouatis s. oblongis venosis acutis, spica solitaria pedunculata oppositifolia, fructibus pedicellatis Suppl. p. 90. Inde cubebac officinarum.
capense. 13. P. fol. ouatis neruosis acuminatis: neruis villosis. Suppl p. 90.
retusuum. 14. P. fol. obouatis retusis. Suppl. p. 91.
latifolium. 15. P. fol. cordatis multineruiis petiolatis, spicis axillaribus pedunculatis plurimis. Suppl. p. 91.
obtusifolium. 16. P. fol. ouatis eneruiis.
rotundifolium. 17. P. fol. orbiculatis solitariis carnosis. Iacq. obs. 17. (caule filiformi repente Sw. l. c. Fol. plana inferne mac. rubris guttata.)
maculosum. 18. P. fol. peltatis ouatis.
peltatum. 19. P. fol. peltatis orbiculato-cordatis obtusis repandis, spic. vmbellatis.
distachion. 20. P. fol. ouatis, spicis coniugatis. (caule radicante Sw. l. c. p. 21.)
vmbellatum. 21. P. fol. cordatis subrotundis acutis venosis, spicis vmbellatis. (Caul. genicul. erectus. Vmbellulae pedat. Swartz l. c. p. 22.)
trisolium. 22. P. fol. ternis subrotundis.

[page] 76

quadrifolium. 23. P. fol. quaternis cuneiformibus sessilibus.
reflexum. 24. P. fol. quaternis ouatis obtusis reflexis, caule sulcato. Suppl. p. 91. (Fol. rhomboidea Caul. repens. Sw.)
verticillatum. 25. P. fol. verticillatis ouatis trineruiis.

Piperis species, imprimis Saururi Plum. solo natali examinandae, vt appareat, vtrum differant a reliquis in partibus fructificationis.
(Pipera et Saururi Auctorum habitu inter se differre videntur, fructificatio vero amborum vix diuersa; genus itaque non dilacerandum SWARTZ Obs. bot. p. 23. LOVREIRO, se cum Forstero stigmata numero et forma variantia obseruare contendit, Stamina vero 2 inuenit in speciebus, quae gaudent fructu discreto, in SAVRVRIS vero ea ne lente quidem numerari potuisse affirmat. vid. LOVREIRO Fl. conch. 1. p. 32. ill. IACQVIN in Collectaneis austriacis quoque exactas plurium etiam uouarum, Piperis specierum exhibuit descriptiones.)

[page] 77

CLASS1S III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores superi.

44. VALERIANA. Cor. 5-fida, basi gibba. Sem. vnicum.
50. MELOTHRIA. Cor. 5-fida, rotata. Bacca 3-locularis.
55. CROCVS. Cor. 6-petaloidea, erecto-patula. Stigmata conuoluta, colorata.
59. IRIS. Cor. 6-petala: Pet. alternis patentibus. Stigma petaloideum.
60. MORAEA. Cor. 6-petala: Pet. omnibus patulis.
58. ANTHOLYA. Cor. 6-fida tubulosa recuruata.
57. GLADIOLVS. Cor. 6-petaloidea: Pet. superioribus 3. conuergentibus.
WITSENIA. Cor. 6-partita, cylindrica. Stigma emarginatum.
56. IXIA. Cor. 1-petala, tubulosa: tubo recto, filiformi; limbo 6-partito, aequali.
1355. DILATRIS. Cor. 6-petala, hirsuta. Filamentum tertium reliquis minus. Stigma simplex.

** Flores inferi.

61. WACHENDORFIA. Cor. 6-petaloidea, patens. Cal. nullus.
62. COMMELINA. Cor. 6-petala: Petalis 3 s. 4 calyciformibus. Nectaria cruciata, petiolata.
54. HIPPOCRATEA. Cor. 5-petala. Cal. 5-partitus. Caps. 3 bivalues.
52. LOEFLINGIA. Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus. Caps. 1-locularis.
1337. WILLICHIA. Cor. 4-fida. Cal. 4-fidus Caps. 2-locularis.
46. TAMARINDVS. Cor. 3-petala. Cal. 4-partitus. Legum. succulentum.
63. CALLISIA. Cor. 3-petala. Cal. 3-phyllus. Caps. 2-locularis.
47. RVMPHIA. Cor. 3-petala. Cal. 3-fidus. Drupa nucleo 3-loculari.
48. CNEORVM. Cor. 3-petala Cal. 3-dentatus. Bacca 3-cocca.

[page] 78

64. XYRIS. Cor. 3-petala. Cal. 2-valuis. Caps. 3-locularis.
49. COMOCLADIA. Cor. 3-partita. Cal. 3-partitus. Stylus 0. Drupa.
45. OLAX. Cor. 3-fida. Cal. integer. Glans.
1289. ROTALA. Cor. nulla. Cal. 3 dentatus. Caps. 3-locularis.
51. ORTEGIA. Cor. nulla. Cal. 5-phyllus. Caps. 1-locularis.
53. POLYCNEMVM. Cor. nulla. Cal. 5-phyllus, subtus 3-phyllus. Sem. 1 nudum.

*** Flores Graminei vaiuulis Glumae calycinae.

65. SCHOENVS. Cor. nulla. Cal. paleis fasciculatis. Sem. subrotundum.
66. CYPERVS. Cor. nulla. Cal. paleis distichis. Sem. nudum.
67. SCIRPVS. Cor. nulla. Cal. paleis imbricatis. Sem. nudum.
68. ERIOPHORVM. Cor. nulla. Cal. paleis imbricatis. Sem. lanigerum.
69. NARDVS. Cor. biualuis. Cal. nullus. Sem. tectum.
70. LYGEVM. Cor. 2, biualues. Cal. Spatha. Sem. 2-locular.
1356. KYLLINGIA. Amentum ouatum 1. oblongum, imbricatum. Cal. et Cor. biualues.
1357. FVIRENA. Amentum imbricatum: squamis aristatis. Cal. 0. Cor. glumis tribus, petaliformibus, obcordatis cirrho terminatis.
1358. POMMEREVLLA. Cal. turbinatus, biualuis: valuulae 4-fidae, dorso aristato.

† GRAMINA reliqua secundum sexum disposita.
Polygamia. Dioecia Hexandria.
Aegilops. Restio M. Oxyza
Cenchrus. Monoecia. Ehrharta. M.
Ischaemum. Zea M. Gahnia. M.
Apluda. Tripsacum. M. Diandria.
Holcus. Coix. Anthoxanthum.
Andropogon. Olyra. Monandria.
Manisuris. M. Zizania. Cinna.
Chrysitrix. M. Pharus.
Spinifex. M.

[page] 79

DIGYNIA.

* Flores vniflori vagi.

71. BOBARTIA. Cal. multiualuis, imbricatus.
76. PANICVM. Cal. 3-valuis: tertio dorsali minore.
72. CORNVCOPIAE. Cal. 2-valuis. Corollae 1-valuis. Inuolucr. commune 1-phyllum, multiflorum.
94. ARISTIDA. Cal. 2-valuis. Corolla 1-valuis apice aristis 3.
78. ALOPECVRVS. Cal. 2-valuis. Corolla 1-valuis apice simplici.
77. PHLEVM. Cal. 2-valuis truncatus, mucronatus, sessilis.
74. PHALARIS. Cal. 2-valuis: valuis carinatis, equalibus, corollam includentibus.
73. PASPALVM. Cal. 2-valuis: valuis subrotundis figura corollae.
79. MILIVM. Cal. 2-valuis: valuis ventricosis corolla majoribus, subaequalibus.
80. AGROSTIS. Cal. 2-valuis: valuis acutis. corolla brevioribus,
86. DACTYLIS. Cal. 2-valuis: valua majore longiore compressa carinata.
90. STIPA. Cal. 2-valuis. Corolla arista terminali inarticulata.
92. LAGVRVS. Cal. 2-valuis villosus. Cor. aristis 2 terminalibus et 1. dorsali.
73. SACCHARVM. Cal. lanugine extus vestitus.

* Arundo epigegos, calamagrostis, arenaria.

** Flores biflori vagi.

81. AIRA. Cal. 2-valuis. Flosculi absque rudimento tertii.
82. MELICA. Cal. 2-valuis. Rudimento tertii inter flosculos.

* Tripsacmn hermaphroditum.

*** Flores multiflori vagi.

85. VNIOLA. Cal. multiualuis. carinatus.
84. BRIZA. Cal. 2-valuis. Cor. cordata: valuis ventricosis.
83. POA. Cal. 2-valuis. Cor. ouata: valuis acutiusculis.
88. FESTVCA. Cal. 2-valuis. Cor. oblonga: valuis mucronatis.
89. BROMVS. Cal. 2-valuis. Cor. oblonga: valuis sub apice aristatis.

[page] 80

91. AVENA. Cal. 2-valuis. Cor. oblonga: valuis dorso arista contorta.
93. ARVNDO. Cal. 2-valuis. Cor. basi lanata, mutica.
1359. ANTHISTIRIA. Cal. aequaliter ad basin fissus in lacinias 4. aequales.

* Dactylis glomerata.

**** Spicati Receptaculo subulato.

97. SECALE. Cal. biflorus.
99. TRITICVM. Cal. multiflorus.
98. HORDEVM. Inuolucr. hexaphyllum triflorum. Flos. simplex.
1360. ROTTBÖLLIA. Cal. ouato-lanceolatus, planus, simplex sbipartitus. Flosculi alterni in rachide flexuosa.
96. ELYMVS. Inuolucr. tetraphyllum biflorum. Flos compositus.
95. LOLIVM. Inuolucr. monophyllum, vniflorum. Flos compositus.
87. CYNOSVRVS. Inuolucr. monophyllum laterale. Flos compositus.

TRIGYNIA.

* flores inferi.

104. HOLOSTEVM. Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus. Caps. apice dehiscens.
105. POLYCARPON. Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus. Caps. 3-valuis.
109. LECHEA, Cor. 3-petala. Cal. 3-phyllus. Caps. 3-cocca.
100. ERIOCAVLON. Cor. 3-petala. Cal. composit. Sem. 1 coronatum corolla,
101. MONTIA. Cor. 1-petala. Cal. 2-phyllus. Caps. 3-valuis, 3-sperma.
106. MOLLVGO. Cor. nulla. Cal. 5-phyllus. Caps. 3-locularis.
107. MINVARTIA. Cor. nulla. Cal. 5-phyllus. Caps. 1-locularis: polysperma.
108. QVERIA. Cor. nulla. Cal. 5-phyllus. Caps. 1-sperma.
1241. KOENIGIA. Cor. nulla. Cal. 3-phyllus. Sem. 1, ouatum.
103. TRIPLARIS. Cor. nulla. Cal. 3-partitus. Sem. 1, calyce foliaceo patente.

* Tillaea.

** Flores superi.

102. PROSERPINACA. Cor. nulla. Cal. 3-partitus, superus. Sem. 1 triloculare.

[page] 81

MONOGYNIA.

44. VALERIANA. Cal. 0. Cor. 1-petala, basi hinc gibba, supera. Sem. 1.
rubra. 1. V. floribus monandris caudatis. foliis lanceolatis integerrimis. Varietas β, foliis linearibus octuplo angustioribus.
calcitrapa 2. V. flor. monandris, fol. pinnatifidis.
cornucopiae. 3. V. flor. diandris ringentibus, fol. ouatis sessilibus. Pedunculi incrassati. Semina absque pappo.
dioica. 4. V. flor. triandris dioicis, fol. pinnatis integerrimis. — Fl. dan. t. 687. M.
officinalis. 5. V. flor. triandris, fol. omnibus pinnatis. Fl. dan. t. 570.(Caul. sulcatus.)
Phu. 6. V. flor. triandris, fol. caulinis pinnatis, radicalibus indiuisis. (Caul. laeuis.)
tripteris. 7. V. flor. triandris, fol. dentatis: radicalibus cordatis: caulinis ternatis ouato-oblongis. Iacq. vind. 201. — Fl. austr. v. 3. t. 268. M.
montana. 8. V. flor. triandris, fol. ouato-oblongis subdentatis, caule simplici. Iacq. vind. 202. — Fl. austr. v. 3. t. 269. M. excluso synonymo vltimo.
celtica. 9. V. flor. triandris: fol. ouato-oblongis obtusis integerrimis. Iacq. vind. 203. Folia 2 caulina linearia obtusa. Flor. verticillati. (Iacq. Collect. 1. p. 24. t. 1.)
tuberosa. 10. V. flor. triandris, fol. radicalibus lanceolatis integerrimis; reliquis pinnatifidis Ger. prov. 218.
saxatilis. 11. V. flor. triandris, fol. subdentatis: radicalibus ouatis; caulinis lineari-lanceolatis. Iacq. vind. 204. — Fl. austr. v. 3. t. 267. M. Folia caulina 2 opposita. Rami brachiati. (Est planta dioica, Val. dioicae proxima. Retz obs. 2. p. 7.)
elongata. 12. V. flor. triandris, fol. radicalibus ouatis; caulinis cordatis sessilibus inciso-subhastatis. Sp. pl. 1664. — Iacq. Fl. austr. v. 3. 219. M.
pyrenaica. 13. V. flor. triandris, fol. caulinis cordatis dentatis. petiolatis: summis ternatis.
scandens. 14. V. flor. triandris, fol. ternatis caule scandente.

Valeriana maxime omnium differt fructificatione: Corolla regulari s. Irregulari, Stam. 1, 2, 3, 4. Fructu monospermo s. dispermo nudo, coronato, papposo, etc.
(Evarietatibus Linnaeanis Val. Locustae melius diuersae constituendae sunt species.

F

[page] 82

chinensis. 15. V. flor. triandris, fol. omnibus cordatis repando-lobatis. Burm, ind. t. 6. f. 3. Similis Boerhaaviae scandenti, sed oppositis ramis et pedunculis. Folia lobato-repanda. Mant. 319.
Locusta. 16. V. flor. triandris, caule dichotomo, fol. linearibus.
olitoria. α. fructu simplici. Fl. dan. t. 738. M.
vesicaria. β. calycibus inflatis, dent. 6 inflexis; inuolucella 5-phylla, 3-flora.
coronata. γ. fructu sexdentato.
discoidea. δ. fructux duodecim-dentato, hypocrateriformi, acuminibus 12, retrorsum vncinatis.
dentata. ε. seminis corona tridentata.
radiata. ζ. inuolucro flores cingente.
pumila. η. caule dichotomo, fol. imis dentatis: summis linearibus multifidis. Sauv. mons. 13. Gouan. hort.
23. Valeriana semine vmbilicato rotundo nudo. Tournef. inst. 132. Phu minimum. Lob. ic. 716. Semina in his α-η disperma.
mixta. 17. V. flor. triandris, caule quadrifido, fol. imis bipinnatifidis, sem. pappo plumoso.
echinata. 18. V. flor. triandris regularibus. fol. dentatis. fructu lineari tridentato: extimo maiore recuruato. Valeriana flor. triandris, caul. dichotomo, pedunc. conicis. Ger. prov. 218.
supina. 19. V. flor. tetrandris, inuolucellis hexaphyllis trifloris. fol. integris. Mant. 27.
sibirica. 20. V. flor. tetrandris aequalibus, fol. pinnatifidis, sem. paleae ouali adnatis. — Valeriana tetrastemon semine foliolo innato Hall. in comm. gott. 1751. p. 207. t.9. M.
villosa. 21. V. flor. tetrandis aequalibus, fol. inferioribus auriculatis, superioribus dentatis, villosis. Thunb. iapon. p. 32. M.
45. OLAX. Cal. integer. Cor. infundibuliformis, 3-fida Nectario 4 phyllo.
zeylanica. 1. OLAX.
46. TAMARINDVS. Cal. 4 partitus. Petala 3. Nectarium setis 2 breuibus sub filamentis. Legumen pulposum.
indica. 1. TAMARINDVS. Iacq. amer. 10. t. 10. — Ed. 2. pict. p. 11. t. 13. M. (Stam. 7 aut 9 basi coalita: 3 longioribus fertilibus, reliquis sterilibus Gaertn.

[page] 83

de fr. et Sem. P. 2. pag. 310; hinc ad Monadelphiam melius amandandus. Accuratam g neris et speciei descriptionem dedit cel. Swartz obs. bot. p. 24 et 25.)
47. RVMPHIA. Cal 3-fidus. Petala 3. Drupa 3-locularis.
amboinensis. 2. RVMPHIA.
48. CNEORVM. Cal. 3 dentatus. Petala 3, aequalia. Bacca 3 cocca. (Drupae 3 aggregatae. Med.)
tricoccon. 1. CNEORVM.
49. COMOCLADIA. Cal. 3-partitus. Cor. 3-partita. Drupa oblonga: nucleo bilobo. (Nect. marg. carnos. 3-lobum Swartz.)
integrifolia. 1. C. foliolis integris. Lignum durissimum. — Iacq. amer. pict. p. 12. M.
dentata. 2. C. foliolis spinoso-dentatis. Iacq. amer. 13. t. 173. f. 4. — Ed. 2. pict. p. 12. t. 259. f. 2. quoad folium. M. Arbor odore stercoris. Succus uiger vix elaendus.
1337. WILLICHIA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Caps. 2-locularis, polysperma.
repens. 1. WILLICHIA. Mant. 558. Folia alterna, orbiculata: Petiolis crassis. Pedunculi gemini, vniflori, hirsuti.
50. MELOTHRIA. Cal. 5-fidus. Cor. campanulata, 1-petala. Bacca 3-locularis, polysperma.
pendula. 1. MELOTHRIA. Pedunculi filiformes, laxi, vniflori. Vidi duos flores masculos, praeter hermaphroditos, semel. (Monoica semper a cel. Swartz l. c. p. 27. obseruata. Fol. petiol. cordata lobat. cirris oppos.)
1289. ROTALA. Cal. 3-dentatus. Cor 0. Caps. 3-locucularis, polysperma.
verticillaris. 1. ROTALA. Mant. 175. Folia verticillata.
51. ORTEGIA. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Caps. 1-locularis. Sem plurima.
hispanica. 1. O. floribus subuerticillatis, caule simplici. (Cavanill. Ic. pl. hisp. p. 35. T. 47, qui caulem semper ramosum obseruanit. Anth. cordatae: Stigm. 1. capitatum.)
dichotoma. 2. O. flor. solitariis axillaribus, caule dichotomo. Ortegia dichotoma, axillis foliorum subhispidis

F 2

[page] 84

Allion. aliq. 176. t. 4. f. 1. Radix perennis. Statura Galii. Caulis erectus, rigens, scabriusculus. vtrinque canaliculatus geniculis incrassatis. Folia opposita, linearia, patentia, dorso minime glabra. Stipulae binae vtrinque inter foliorum oppositiones, minutae setaceae, basi crassiuscula colorata. Rami alterni. Panicula terminalis, dichotomia breuissime pedunculati, virides. Stylus filiformis. Stigmata 3, distincta, oblonga, pubescentia, singula stylo crassiora. Affinis maxime polycarpo. Mant. 175.
52. LOEFLINGIA. Cal. 5 phyllus Cor. 5-petala, minima. Caps. 1-locularis, 3-valuis.
hispanica. 1. LOEFLINGIA. Act. Stockh. 1758. P. 16. t. 1. f. 1. Folia opposita, mucronata. Rami prostrati, alterni, pubescentes, viscidi. Facies Scleranthi.
53. POLYCNEMVM. Cal. 3-phyllus. Petala 5, calyciformia. Sem. 1, subnudum.
aruense. 1. POLYCNEMVM. Gouan. hort. 24. — Iacq. Fl. austr. V. 4. t. 365. M.
54. HIPPOCRATEA. Cal. 5-patitus. Petala 5. Caps. 3, obcordatae. (locul. 2. valv. valuulis carinatocompress. Swartz.)
volubilis. 1. HIPPOCRATEA. H. scandens. Iacq. amer. t. 9. — Ed. 2. pict. p. 10. t. 12. M.
55. CROCVS. Cor. 6-partita, aequalis. Stigmata convoluta.
satiuus. 1. C. spatha vniualui radicali, corolla tubo longissimo.
officinalis. α. autumnalis, foliis angustioribus margine reuolutis. — Mill. illustr. icon. M. (Stigm. laciniae longissimae.)
vernus. β. vernalis, fol. latioribus margine patulo. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 36. M. (Stigm. lacin. breuiss.)
…WITSENIA. Cor. 6-partita, cylindrica. Stigma emarginatum. Thunb diss. nov. gen. pl. p. 33. M.
maura. 1. WITSENIA. Thunb. l. c. p. 34. c. tab. Antholyza maura. Syst. ed. 13. Mant. p. 175. M.

[page] 85

56. IXIA. Cor. 1. petala, tubulosa; tubo recto, filiformi; limbo 6 partito, campanulato, aequali. — Stigmata tria, simplicia. Conf. Thunb. Diss. de Ixia. p. 1. 2. M.

* caule ramisque foliosis.

fruticosa. 1. I. caule ramoso, foliis imbricatis tecto. Thunb. loc. cit. n. 1. c. tab. M.

** scapo foliis breuiore.

minuta. 2. I. scapis vnifloris, foliis laeuibus. Thunb. loc. cit. n. 2. c. tab. M.
Bulbocodium. 3. I. scapo ramoso, floribus solitariis, foliis sulcatis reflexis. Thunb. loc. cit. n. 3. M. Ixia Bulbocodium, scapo vnifloro breuissimo, foliis angulatis caulinis, stigmatibus sextuplicibus Syst. ed. 13. p. 76. Mant. p. 320. Bulbocodium pedunculis nudis vnifloris, foliis subulatis longissimis. Mill. ic. 240. Crocus vernus angustifolius IV. Clus. hist. 1. p. 208. Spatha biualuis, glumiformis, longitudine fere corollae, caeruleae fundo flauo. — Ixia rosea scapo vnifloro aphyllo breuissimo? Linn. Syst. ed. 13. p. 75. Thunb. (Curt. bot. Mag. t. 265.)
humilis. 4. I. scapo ramoso, floribus secundis, foliis sulcatis erectis. Thunb. loc. cit. n. 4. M.

*** scapo foliis longiore.
a. hirsutae.

pilosa. 5. I. foliis linearibus pilosis, floribus alternis. Thunb. loc. cit. n. 5. M.
hirta. 6. I. fol. ensiformibus hirtis, flor. secundis. Thunb. loc. cit. n. 6. M.
secunda. 7. I. fol. elliptico ensiformibus, scapo villoso-scabro. Thunb. loc. cit. n. 7. Ixia flexuosa, foliis linearibus, racemo flexuoso multifloro? Linn. Sp. pl. p. 51. Ixia scillaris, foliis ensiformibus striatis, spica elongata? Syst. ed. 13. P. 76. Spec. pl. p. 52. Ixia secunda Berg. pl. cap. p. 6. Thunb. M.
b. glabrae.
α. foliis crispis.
crispa. 8. I. fol. linearibus crispis, flor. alternis. Thunb. loc. cit. n. 8. c. tab. M.
cinnamomea. 9. I. fol. lanceolatis crispis, flor. alternis. Thunb. loc. cit. n. 9. c. tab. M.
corymbosa. 10. I. fol. lanceolatis crispis, scapo ancipiti. Thunb. loc. cit. n. 10. M. Ixia corymbosa, floribus co-

F 3

[page] 86

rymbosis pedunculatis, caule ancipiti. syst. ed. 13. p. 76. Flores caerulei.
β foliis aequalibus.
linearis. 11. I. fol. linearibus, scapo simplici erecto. Thunb. loc. cit. n. 11. M.
capillaris. 12. I. fol. linearibus, scapo polystachyo, spathis scariosis. Thunb. loc. cit. n. 12. c. tab. M.
setacea. 13. I. fol. linearibus, scapo flexuoso glabro. Thunb. loc. cit. n. 13. M.
scillaris. 14. I. fol. linearibus, flor. secundis, rachide flexuosa. Thunb. loc. cit. n. 14. M.
aristata. 15. I. fol. linearibus, spathis aristato-dentatis. Thunb. loc. cit. n. 15. M. (Fol. ensiform. spath. lacera.)
pendula. 16. I. fol. lineari-ensiformibus, scapo polystachio, spicis pendulis. Thunb. loc. cit. n. 16. M.
bulbifera. 17. I. fol. ensiformibus, spathis membranaceis setaceo-laceris. Thunb. loc. cit. n. 17. M. Ixia bulbifera, foliis linearibus, axillis bulbiferis, floribus alternis, staminibus lateralibus. Syst. ed. 13. p. 76. Mill. ic. 158. t. 236. f. 2.
erecta. 18. I. fol. ensiformibus, scapo polystachio, flor. alternis immaculatis. Thunb. loc. cit. n. 18. M. Ixia polystachia, foliis linearibus, scapo spicis pluribus. Syst. ed. 13. p. 76. Ixia erecta, tubis florum capillaribus erectis, spathis duplo longioribus. Berg. pl. cap. p. 5. Petala alba punctis adspersa.
maculata. 19. I. fol. ensiformibus, scapo polystachio, flor. alternis, corollis basi maculatis. Thunb. loc. cit. n 19. M. Ixia maculata, foliis ensiformibus, floribus alternis, petalis basi obscuris. Syst. ed. 13. p. 76. Ixia foliis gladioli glabris, floribus corymbosis terminalibus. Mill. ic. t. 156. f. 1. Sisyrinchium maius afric. flore luteo macula notato. Old. afric. 32.
crocata. 20. I. fol. ensiformibus, flor. secundis, corollis basi hyalino-fenestratis. Thunb. loc. cit. n. 20. M. Ixia crocata, foliis ensiformibus, floribus alternis, petalis basi hyalino-fenestratis. Syst. ed. 13. p. 76. Linn. fil. Dec. 13. t. 7. Ixia Milleri Berg. c. 8. Ixia planifolia, caule multifloro, spatha breuissima Mill. ic. 160. t. 239. f. 2. exclusis synonymis. Petala fenestrata, vt alae Phalaenae Atlantis, singularia; Spicae scapi saepe duae. (Curt. t. 184.)

[page] 87

lancea. 21. I. fol. ensiformibus, flor. secundis, scapo simplici flexuoso. Thunb. loc. cit. n. 21. M.
pentandra. 22. I. fol. ensiformibus, flor. pentandris. Thunb. loc. cit. n. 22. M. lxia scillaris? Linn. spec. pl. p. 52. Syst. ed. 13. p. 76. Thunb. l. c. n. 7.
falcata. 23. I. fol. ensiformibus reflexo-falcatis. Thunb. loc. cit. n. 23. c. ic. M.
excisa. 24. I. fol. ouatis, flor. secundis, scapo flexuoso. Thunb. loc. cit. n. 24. c. ic. M.
57. GLADIOLVS. Cor. 6-partita, ringens, (inaequalis.) Stamina adscendentia.*)
communis. 1. G. foliis ensiformibus, floribus distantibus. Gladiolus floribus vno versu dispositis maior et procerior. Bauh. pin. 41. γ. Gladiolus vtrinque floridus. Bauh. pin. 41.
imbricatus. 2. G. fol. ensiformibus, flor. imbricatis.
alatus. 3. G. fol. ensiformibus, petalis lateralibus latissimis.
plicatus. 4. G. fol. ensiformibus plicatis villosis, scapo laterali, corollis regularibus. (Tub. spathis longior.)
tristis. 5. G. fol. lineari-cruciatis, corollis campanulatis. Gladiolus floribus linearibus sulcatis, flor. alternis, petalis acutioribus. Mill. ic. 157. t. 235. f. 1. Breyn. prodr. 3. t. 7. f. 1. Corollae aestiuatio Gladioli: petalo supremo intra lateralia proxima. (Curt. bot. Mag. t. 272.)
vndulatus. 6. G. fol. ensiformibus, petalis subaequalibus lanceolatis vndulatis. Mant. 27. (Iacq. ic. pl. rar. t. 251.)
recuruus. 7. G. fol. ensiformibus, petalis subaequalibus lanceolatis recuruatis. Mant. 28.
spicatus. 8. G. fol. linearibus, caule simplicissimo, flor. spicatis.
alopecuroides. 9. G. fol. linearibus, spica disticha imbricata.
augustus. 10. G. fol. linearibus, flor. distantibus, corollarum tubo limbis longiore. (Iacq. l. c. t. 252.)
ramosus. 11. G. caule ramoso, fol. linearibus.
capitatus. 12. G. caule ramoso, capit. pedunculatis, rad. tuberosa.
crispus. 13. G. fol. lanceolatis crenatis vndulatis, floribus secundis, spicis duabus, tubo filiformi longo.

F 4

*)Eximiam huius generis monograpbiam edidit ill. THVNBERG (Resp. AEIMELEVS)Vps. 1784. in varios distributam subdiuisiones. in qua adbocce genus retulit: Antholyza Meriana et Merianella, quae vero corolla aequali infundibuliformi a Gladiolis differre videntur.)

[page] 88

Suppl. p. 94. (Thunb. Gladiolus. Tab. 1. Iacq. l. c. t. 267.)
iunceus. 14. G. fol. lato-lanceolatis, culmo ramoso, floribus secundis, stylo sexpartito. Suppl. p. 94.
anceps. 15. G. fol. ensiformibus vndulatis, caule ramoso ancipite diuaricato. Suppl. p. 94. (Glad. fissifolius Iacq. l. c. t. 268. Pl. fol. fissis singulariss. Iacq)
gramineus. 16. G. petalis lanceolatis setaceo-acuminatis. Suppl. p. 95. (Iacq. l. c. t. 237. Ixia Ait. Kew. 1. p. 59.)
marginatus. 17. G. fol. cartilagineo-marginatis glabris multinerviis. spica elongata, floribus alternis nutantibus. Suppl. p. 95.
montanus. 18. G. fol. ensiformibus neruosis glabris, floribus spicatis, corolla ringente. Suppl. p. 95.
falcatus. 19. G. caule simplici. foliis falcatis, floribus alternis, stylo trifido. Suppl. p. 95.
flexuosus. 20. G. foliis linearibus, caule simplici flexuoso, floribus spicatis ringentibus, tubo longo. Suppl. p. 96. (Thunb. Glad. t. 1.)
longiflorus. 21. G. caule tereti tubo longissimo, spathis foliisque linearibus glabris. Suppl. p. 96. (Iacq. ic. pl. rar. t. 262.)
tubiflorus. 22. G. caule tereti, tubo longissimo, spathis foliisque hirsutis. Suppl. p. 96.(Curt. bot. Mag. T. 256. sub Ixia. Ait. Kew. v. 1. p. 58.)
spathaceus. 23. G. caule ramoso, floribus spicato-imbricatis, spathis membranaceis aristatis, foliis plicatis. Suppl. p. 96.
latifolius. 74. G. caule ramoso, corolla ringente, folio infimo filiformi-setaceo. Suppl. p. 96.
58. ANTHOLYZA. Cor. tubulosa, irregularis, recurvata. Caps. infera.
ringens. 1. A. corollae labiis diuaricatis, fauce compressa.
plicata. 2. A. foliis plicatis, caule ramoso hirsuto, corolla ringente Staminibus breuiore. Suppl. p. 96.
Cunonia. 3. A. corollis subpapilionaceis: labii lobis duobus externis latioribus adscendentibus. Corollae coccineae papilionaceae carina viridi trifida. Mant. 320.
aethiopica. 4. A. corollis incuruatis: labii quinquepartiti lobis duobus alternis patulis maioribus lanceolatis.
Meriana. 5. A. coroll. infundibuliformibus, fol. ensiformibus. Watsonia. Mill. ic. t. 276. (Gladiol. Merianus Iacq. ic. pl. rar. t. 230.)

[page] 89

Merianella. 6. A. coroll. infundibuliformibus, fol. linearibus. Watsonia humilis, fol. lineari ensiformibus, tubo floris longissimo. Mill. ic. 198. t. 294. f. 2. Radix bulbosa. Culmus sesquipedalis, laeuis, teres. Folia alterna, 3. s. 4, vaginantia, ensiformia, striata, pubescentia, praeter vaginas breuia. Flores 3, alterni, seundi, sessiles. Glumae biualves, lanceolatae. Corolla hypocrateriformis: Tubo incuruo, purpurascente, limbis longiore. Limbo sexpartito, aequali: Laciniis ouatis, acutiusculis, flauis. Stamina adscendentia, longitudine corollae. Antherae lineares, incumbentes. Stylus filiformis. Stigmata 3. filiformia. Meriana differt facie, sed limites a Gladiolis et Ixiis separantes non succurrunt. Flores in hac pallide rubri, in praecedenti ruberrimi.
Lucidor. 7. A. foliis radicalibus basi filiformi apice dilatatosubulatis sulcatis, caule simplici folioso spicato. Suppl. p. 96.
59. IRIS. Cor. 6-petala, inaeualis, petalis alternis geniculato-patentibus. Stigmata petaliformia, cucullato-bilabiata. Conf. Thunb. Diss. de Iride. p. 2. M.

* Barbatae. (quarum petala patentia pilis instruuntur M.)

a. foliis ensiformibus.

ciliata. 1. I. barbata foliis ensiformibus ciliatis. Thunb. loc. cit. n. 1. M.
minuta. 2. I. barbata fol. ensiformibus glabris, scapo vnifloro, petalis oblongis acutis. Thunb. l. c. n. 2. M.
pumila. 3. I. barbata fol. ensiformibus glabris, scapo vnifloro, petal. oblongis obtusis. Thunb. loc. cit. n. 3. M. Iris pumila corollis barbatis, caule foliis breuiore vnifloro. Syst. ed. 13. p. 78. Iacq. Fl. auftr. t. 1. (Curt. Mag. t. 9.)
ε. Iris angustifolia maritima minor. Bauh. pin. 33.
η. Chamaeiris flore luteo et pallide luteo. Bauh. pin. 34.
ϑ. Chamaeiris saxatilis gallica. Bauh. pin. 34. Caulis interdum foliis longior euadit.
susiana. 4. barbata fol. ensiformibus glabris, scapo vnifloro, petalis rotundatis. Thunb. loc. cit. n. 4. M. Iris

F 5

[page] 90

susiana, corolla barbata, caule foliis longiore vnifloro. syst. ed. 13. p. 78. (Curt. bot. Mag. t. 91. Petala maculis nigris variegata.)
florentina. 5. I. barbata fol. ensiformibus glabris breuioribus scapo subbifloro. Thunb. loc. cit. u. 5. M. Iris florentina, corollis barbatis, caule foliis alternis subbifloro, floribus sessilibus. syst. ed. 13. p. 78.
biflora. 6. barbara fol. ensiformibus glabris breuioribus scapo subtrifloro. Thunb. loc. cit. n. 6. M. Iris biflora, corollis barbatis, caule foliis breuiore trifloro. Syst. ed. 13. p. 78. Caulis teres. Folios extrorsum subfalcata. Germen teres, exaratum 3 striis. Corollae violaceae, non emarginatae. Petala erecta barba alba adiectis striis albis ramosis. Floret quotannis bis.
aphylla. 7. I. barbata fol. ensiformibus glabris aequantibus, scapo multifloro subnudo. Thunb. loc. cit. n. 7. M. Iris aphylla, corollis barbatis, scapo nudo longitudine foliorum multifloro. Syst. ed. 13. p. 78.
variegata. 8. I. barbata fol. ensiformibus glabris aequantibus, scapo multifloro. Thunb. loc. cit. n. 8. M. Iris variegata, corollis barbatis, caule subfolioso longitudine foliorum multifloro. Syst. ed. 13. p. 78. Iacq. austr. t. 5.
germanica. 9. I. barbata fol. ensiformibus glabris falcatls brevioribus scapo multifloro. Thunb. loc. cit. n. 9. M. Iris germanica, corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. Syst. ed. 13. p. 78.
sambucina. 10. I. barbata fol. ensiformibus glabris erectis brevioribus scapo multifloro, petalis deflexis planis. Thunb. loc. cit. n. 10. M. Iris sambucina, corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, petalis deflexis planis; erectis emarginatis. Syst. ed. 13. p. 78. Iacq hort. v. 1. t. 2. (curt. bot. Mag. Tab. 107.)
squalens. 11. I. barbata fol. ensiformibus glabris erectis brevioribus scapo multifloro, petal. deflexis replicatis. Thunb. loc. cit. n. 11. M. Iris squalens, corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, petalis deflexis replicatis, erectis emarginatis. Syst. ed. 13. p. 78.
compressa. 12. I. barbata fol. ensiformibus glabris, scapo paniculato compresso. Thunb. loc. cit. n. 12. M.

[page] 91

dichotoma. 13. I. barbata fol. ensiformibus glabris, caule paniculato tereti. Thunb. loc. cit. n. 13. Iris dichotoma. Pall. itin. vol. 3. p. 714. tab. A. fig. 2. M.

b. foliis linearibus.

tripetala. 14. I. barbata folio lineari longiori scapo vnifloro, petalis alternis subulato. Thunb. loc. cit. n. 14. M. (Iacq. ic. pl. rar. t. 22)
tricuspis. 15. I. barbata folio lineari longiore scopo subbifloro, petalis alternis trifidis. Thunb. loc. cit. n. 15. M. (Iacq. l. c. t. 222.)
flexuosa. 16. I. barbata, fol. linearibus flexuosis breuioribus caule crasso fistuloso, trifloro Murr. Iris flexuosa. Murr. in comment. gott. 1776. p.30. tab. 4. M.
plumaria. 17. I. barbata fol. linearibus, scapo multifloro. stigmatibus setaceo-multifidis. Thunb. loc. cit. n. 16. Moraea iuncea, foliis subulatis. Syst. ed. 13. p. 79. Moraea vegeta, foliis canaliculatis ibid. vbi Linneus citat Mill. ic. 159. t. 238. f n. 1. 2. Moraea iriopetala Suppl. p. 100. Thunb. M. (Iacq. ic. pl. rar. sub Moraea.)

** Imberbes.

a. follis ensiformibus.

Xiphium. 18. I. imberbis foliis ensiformibus canaliculato-subulatis breuioribus scapo bifloro. Thunb. loc. cit. n. 17. M. Iris Xiphium, corollis imberbibus, floribus binis, foliis subulato-canaliculatis caule breuioribus. Syst. ed. 13. p. 79.
pseud-Acorus. 19. I. imberbis fol. ensiformibus, petalis alternis stigmate minoribus. Thunb. loc. cit. n. 18. M. Iris pseud-Acorus corollis imberbibus, petalis, interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. Syst. ed. 13. p. 79. Fl. dan. t. 494.
foetida. 20. I. imberbis fol. ensiformibus, scapo vnangulato. Thunb. loc. cit. n. 19. M. Iris foetidissima, corollis imberbibus: petalis interioribus patentissimis; caule vnangulato, foliis ensiformibus. Syst. ed. 13. p. 79. (Plenk Pl. officin. t. 37. Bacca intra pericarp. globosa cinnabar.)
virginica. 21. I. imberbis fol. ensiformibus, scapo ancipiti. Thunb. loc. cit. n. 20. M. Iris virginica corollis imberbibus, germinibus trigonis caule ancipiti. Syst. ed. 13. p. 79.

[page] 92

versicolor. 22. I. imberbis fol. ensiformibus, scapo tereti flexuoso, germinibus subtrigonis. Thunb. loc. cit. n. 21. M. Iris versicolor, corollis imberbibus, germinibus subtrigonis, caule tereti flexuoso, foliis ensiformibus. Syst. ed. 13. p. 79.
ochroleuca. 23. I. imberbis fol. ensiformibus, scapo subtereti, germinibus hexagonis. Thunb. loc. cit. n. 22. M. Iris ochroleuca, corollis imberbibus. germinibus sexangularibus, caule subtereti, foliis ensiformibus striatis. Syst. ed. 13. p. 79. Mant. 175. (Curt. bot. Mag. Tab. 61.)
spathacea. 24. I. imberbis fol. ensiformibus rigidis, scapo tereti bifloro, spathis longissimis. Thunb. loc. cit. n. 23. M.
ramosa. 25. I. imberbis fol. ensiformibus, caule paniculato multifloro. Thunb. loc. cit. n. 24. M.

b. foliis linearibus.

Sisyrinchium. 26. I. imberbis fol. linearibus vndulatis reflexis, scapo vnifloro. Thunb. loc. cit. n. 25. M. Iris Sisyrinchium, corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis geminis superimpositis. Syst. ed. 13. p. 79.
verna. 27. I. imberbis fol. linearibus planis, scapo vnifloro, petalis alternis aequantibus. Thunb loc. cit. n. 26. M. I. verna, corollis imberbibus, caule vnifloro foliis breuiore; radice fibrosa. Syst. ed. 13. p. 79.
persica. 28. I. imberbis fol. linearibus planis, scapo vnifloro, petal. alternis breuioribus. Thunb. loc. cit. n. 27. M. Iris persica. corolla imberbi, petal. interioribus breuissimis patentissimis. I. bulbosa praecox minus odora persica variegata. Moris. hist. 2. p. 357. Foliis subulato-canaliculatis caule longioribus. (Curt. Mag. t. 1.)
angusta. 29. I. imberbis folio filiformi-lineari erecto glabro, scapo glabro subunifloro, spathis obtusis. Thunb. loc. cit. n. 28. M.
setacea. 30. I. imberbis folio filiformi-lineari erecto glabro, scapo glabro vnifloro, spathis acutis membranaceis. Thunb. loc. cit. n. 29. tab. 1. M.
tenuifolia. 31. I. imberbis fol. filiformi-linearibus, scapo bifloro. Thunb. loc. cit. n. 30. M. pall. itin. v. 3. p. 714. tab. C. fig. 2.
graminea. 32. I. imberbis fol. linearibus, scapo subbifloro ancipiti, germinibus hexagonis. Thunb. loc. cit n.

[page] 93

31. M. Iris graminea, corollis imberbibus, germinibus sexangularibus caule ancipiti, foliis linearibus. Syst. ed. 13. p. 79. Iacq. Fl. aust. t. 2. Caulis compressissimus bifolius, ante anthesin procumbens.
spuria. 33. I. imberbis fol. linearibus, scapo subtrifloro tereti, germinibus hexagonis. Thunb. loc. cit. n. 32. M. Iris spuria, corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule tereti, foliis sublinearibus. Syst. ed. 13. p. 78. Iacq. austr. t. 4. — Fl. dan. t. 734. M.
sibirica. 34. I. imberbis fol. linearibus, scapo subtriflorotereti, germinibus trigonis. Thunb. loc. cit. n. 33. M. Iris sibirica, corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule tereti, foliis linearibus. Syst. ed. 13. p. 79. Iacq. austr. t. 3.
martinicensis. 35. I. imberbis fol. linearibus, petalis basi foueolis glandulosis, germinibus trigonis. Thunb. cit. n. 34. M. Iris martinicensis, corollis imberbibus, germinibus trigonis, petalis basi foueolis glandulosis. Syst. ed. 13. p. 79. Iacq. amer. 7. t. 7. — Ed. 2. pict. p. 10. t. 10. M.
pauonia. 36. I. imberbis folio lineari glabro, scapo subunifloro. Thunb. loc. cit. n. 35. tab. 1. M.
crispa. 37. I. imberbis fol. linearibus crispis. Thunb. loc. cit. n. 36. tab. 1. M.
papilionacea. 38. I. imberbis fol. linearibus reflexis hirtis. Thunb. loc. cit. n. 37. tab. 2. M.
edulis. 39. I. imberbis folio lineari pendulo glabro, scapo glabro multifloro. Thunb. loc. cit. n. 38. M.
tristis. 40. I. imberbis fol. linearibus glabris, scapo hirto ramoso. Thunb. loc. cit. n. 39. M.
polystachia. 41. I. imberbis fol. linearibus planis, scapo glabro ramoso. Thunb. loc. cit. n. 40. M.
viscaria. 42. I. imberbis fol. linearibus planis, scapo viscoso. Thunb. loc. cit. n. 41. M.
bituminosa. 43. I. imberbis fol. linearibus spiralibus, scapo viscoso. Thunb. loc. cit. n. 42. tab. 2. M.

c. foliis tetragonis.

tuberosa. 44. I. imberbis fol. tetragonis. Thunb. loc. cit. n. 43. M. Iris tuberosa, corollis imberbibus, tetragonis. Syst. ed. 13. p. 79.

[page] 94

60. MORAEA. Cor. hexapetala; Petala 3 interiora patentia; reliqua Ireos.*)
polyanthos. 1. M. caule ramosissimo, foliis subulatis glabris, petalis alternis minoribus, stigmatibus bifidis. Suppl. p. 99.
spathacea. 2. M. scapo tereti, fol. teretibus dependentibus longis. floribus aggregatis capitatis Suppl. p. 99.
lugens. 3. M. caule ancipiti vni-s. bifloro, fol. ensiformibus: infimis subfalcatis, floribus terminalibus Suppl. p. 99.
spiralis. 4. M. caule compresso articulato multifloro, fol. ensiformibus erectis, floribus axiliaribus. Suppl. p. 99.
chinensis. 5. M. caule compresso, fol. ensiformibus panicula dichotoma, flor. pedunculatis. Murr. Ixia chinensis. Syst. ed. 13. p. 76. Trew. ehret. 23. t. 52. Flores crocei maculati. (Melius si Ixiae generi restituatur. Curt. bot. Mag. p. 171.)
aphylla. 6. M. scapo compresso nudo glaberrimo spatha longissima subulata, floribus capitatis. Suppl. p. 99.
gladiata. 7. M. scapo compresso, spatharum squamis muticis, stylis tribus. Murr. Ixia gladiata. Suppl. p. 93.
filiformis. 8. M. scapo foliisque filiformibus, floribus terminalibus solitariis. Suppl. p. 100.
flexuosa. 9. M. caule tereti articulato ramoso, fol. planis laxis reuolutis, spica flexuosa. Suppl. p. 101. Ixia longifolia. Iacq. hort. v. 3. t. 90. Rarissime in horto caulis ramosus, qui ipse non veram spicam gerit, sed ex nodis singulis plures longe pedunculatos flores aggregatim.

*) De bocce geuere Dissertatio botanica sub praesidio ill. THVNBERG a Z. COLLIANDER Vps. 1787. promulgata est, secundum quam et pro charactere generico inmutato: Cor. 1-petala, 6-partita, tnaequali: laciniis erectis. Stigm. 3. Iridis generi adnumeraudae essent Morea iuncea et vegeta atque fugax, ad Moreas econtrario referendae nonnullae affinium generum Species: Ixia gladiata, africana, flexuosa et chinensis; Ferriria, vndulata, pauonia; Sisyrinchium palmifolium et Bermudianum; Gladiolus capitatus. Quoad nuperiores inprimis indagationes borum generum plures species ratione partium fructificationis adeo inter se confluunt, vt saepius nesciamus, cuinam generi hanc illamue certissime adnumeremus speciem.)

[page] 95

africana. 10. M. floribus capitatis spathis laceris. Murr. Ixia africana. Syst. ed. 13. p. 76. (Aristea cyanea Ait. Pet. 6. Styl. declinatus. Stigm. infundibuliforme, hians. Caps. infera, polysperma. Ait. Kew. 1. p. 67.)
iridioides. 11. M. foliis gladiatis. Mant. 1. p. 28. Moraea foliis ensiformibus. Syst. ed. 13. p. 79. Differt liaec ab Iridibus corolla tota patente; modo haec sufficiant.
fugax. 12. M. fol. gramineis tandem conuolutis, stigmate petaloideo petalis imberbibus. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 20. M.
1355. DILATRIS. Cal. 0. Cor. 6. petala, hirsuta. Filamentum tertium reliquis minus. Stigma simplex. Suppl. p. 10.
vmbellata. 1. D. petalis ouatis, corymbo fastigiato hirsuto. Suppl. p. 101. Wachendorsia vmbellata. syst. ed. 13. p. 80. (Berg. Fl. capens. t. 3.)
viscosa. 2. D. petalis linearibus, corymbo fastigiato villoso viscoso. Suppl. p. 101.
paniculata. 3. D. petalis lanceolatis, panicula oblonga villosa viscosa. Suppl. p. 101.
61. WACHENDORFIA. Cor. hexapetala, inaequalis, infera. Caps. trilocularis, supera.
thyrsiflora. 1. W. scapo simplici.
paniculata. 2. w. scapo polystachio. Erythrobulbus hellebori albi plicatis foliis. Pluk. mant. 70. (Pedunc. pubescentes. Fol. plicata. Smith ic. pict. pl. p. 5. t. 5.)
graminifolia. 3. w. caule polystachio, hirsuto, foliis. ensiformibus canaliculatis glabris. Suppl. p. 101.
62. COMMELINA. Cor. 6-petala. Nectaria 3, cruciata, filamentis propriis inserta.

* Dipetalae, ob duo Petala maiora.

communis. 1. C. corollis inaequalibus, foliis ouato-lanceolati acutis, caule repente glabro.
africana. 2. C. coroll. inaequalibus, fol. lanceolatis glabris, caule decumbente. (Schmidel Ic. et anal. pl. t. 30. Med. bot. Beob. p. 284. Secundum horum wrorum obseruationes tria sic dicta nectaria Antherarum vices gerunt. Si hoc in pluribus aliis speciebus locum obtineat, tunc hocce genus saltem ad classem Hexandriam adferendum esset. Etiam loco

[page] 96

Cor. 6-petala Cal. 3-phyllus, Cor. 3-petala forte melius dicenda.)
benghalensis. 3. C. corollis inaequalibus, fol. ouatis obtusis, caule repente. — Murr. in comm. gott. 1779. p. 18. t. 5. M.
erecta. 4. C. coroll. inaequalibus, fol. ouato-lanceolatis, caule erecto subhirsuto simplicissimo.

** Tripetalae: Zanoniae, Pl. petalis 3 maioribus.

virginica. 5. C. corollis subaequalibus, fol. lanceolatis subpetiolatis ore barbatis, caul. erectis.
tuberosa. 6. c. coroll. aequalibus, fol. sessilibus ouato-lanceolatis subciliatis.
Zanonia. 7. C. coroll. aequalibus, pedunc. incrassatis, fol. lanceolatis: vaginis tumidis margine hirsutis, bracteis geminis. (Tradescantia Zanonia Swartz prodr. p. 57. ob staminum villosorum numerum.)
cucullata. 8. C. coroll. aequalibus? fol. ouatis, inuolucris cucullatis turbinatis. Mant. l77. (Coroll. inaequalem et dipetalam obseruauit b. Loureiro Fl. cochinch. 1. p. 39.)
spirata. 9. C. coroll. aequalibus, fol. lanceolatis, flor. paniculatis. Mant. 176.
vaginata. 10. C. coroll. aequalibus, fol. linearibus, flor. diandris inuolucro vaginatis. Mant. 177.
nudiflora. 11. C. corollis aequalibus, pedunc. capillaribus, fol. linearibus, inuolucro nullo, flor. diandris. Mant. 177.
63. CALLISIA. Cal. 3-phyllus. Petala 3. Antherae geminae. Caps. bilocularis.
repens. 1. CALLISIA. Hapalanthus repens. Iacq. amer. 11. t. 11. — Ed. 2. p. 12. t. 14. M.
64. XYRIS. Cor. 3-petala, aequalis, crenata. Glumae 3-values in capitulum. Capsula supera.
indica. 1. XYRIS.(Gaertn. de fr. 1. p. 52. t. 15. f. 3.)
65. SCHOENVS. Glumae paleaceae, vniualues, congestae. Cor. 0. Sem. 1, subrotundum inter glumas.

* Culmo tereti.

Mariscus. 1. S. culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis. (Est planta diandra Ehrh. Beytr. b. 4.

[page] 97

p. 48. Aliae quoque obseruationes de Sch. nigricante, fusco et albo egregiae ibi descriptae extant.)
mucronatus. 2. S. culmo tereti nudo, spiculis ouatis fasciculatis, inuolucro subhexaphyllo, fol. canaliculatis. Barr. ic. 203. f. 1. Radix repens. Folia plurima radicalia, in fasciculum collecta, longissima, canaliculata, subteretia, margine scabra non carnosa s. stuposa; nec plana. Culmus nudus, teres, firmus, laeuis, foliis crassior longeque breuior. Inuolucrum triphyllum, foliis simile sed breuius; interius adhuc tria folia breuiora. Spicae plurimae, sessiles in capitulum, acutiusculae, imbricatae squamis ouatis, concauis, acutis. Filamenta 3, linearia. Germen obouatum. Stylus simplex. Stigmata 3, oblonga. (Cyperus aegyptiacus. Glox. obs. bot. p. 20. t. 3. potius ad Cyperos referendus.)
nigricans. 3. S. culmo tereti nudo, capit. ouato, inuolucri diphylli valvula altera subulata longa.
ferrugineus. 4. S. culmo tereti nudo, spica duplici, inuolucri valvula maiore spicam aequante.
fuscus. 5. S. culmo tereti folioso, spiculis subfasciculatis, fol. filiformibus canaliculatis. sp. pl. 1664.
Compar. 6. S. culmo tereti nudo, spica composita, spiculis geminatis. Mant. 177.
vstulatus. 7. S. culmo tereti folioso, spicis pedunculatis pendulis oblongis aristatis. Mant. 178.
radiatus. 8. S. culmo teretiusculo, capitulo subrotundo, involucro octophyllo longissimo. Suppl. p. 101.

** Culmo triquetro.

bulbosus. 9. S. culmis triquetris nudis, florum glomerulis alternis, fol. lineari-filiformibus. Mant. 178.
compressus. 10. S. culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucro monophyllo. Synonyma Caricis vliginosi ad hunc refert Haller; (quocum cousentit b. Ehrhartus Beytr. B. 5. p. 4. ceterum potius Scirpi species est.)
glomeratus. 11. S. culmo triquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. planis, pedunc. lateralibus geminis. Distincta species.
thermalis. 12. S. culmo triquetro folioso, capitulis lateralibus compositis subsessilibus, fol. ensiformibus carinatis. Mant. 179.

G

[page] 98

albus. 13. S. culmo subtriquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. setaceis. Fl. dan. t. 320.
66. CYPERVS. Glumae paleaceae, distiche imbricatae. Cor. 0. Sem. 1. nudum.

* Culmo tereti.

articulatus. 1. C. culmo tereti nudo articulato.
minimus. 2. C. culmo tereti nudo, spicis sub apice.
lateralis. 3. C. culmo teretiusculo nudo, spica laterali sessili. Suppl. p. 102.
Monti. 4. C. culmo tereti, vmbella supradecomposita, foliis carina laeuibus. Suppl. p. 102.
tenellus. 5. C. culmo nudo setaceo, spicis solitariis geminisque sessilibus. Suppl. p. 103.

** Culmo triquetro.

monostachyos. 6. C. culmo triquetro nudo, spica simplici ouata terminali: squamis mucronatis. Mant. 180. (Cfr. Swartz obs. bot. p. 29.)
laeuigatus. 7. C. culmo triquetro nudo, capitulo diphyllo, flor. laeuigatis. Mant. 177.
Haspan. 8. C. culmo triquetro folioso, vmbella supradecomposita, spiculis vmbellato-sessilibus. (Rottb. Desc. t. 6. f. 2. pedicell. primar. longiss., spiculae centr. sessiles.)
longus. 9. C. culmo triquetro folioso, vmbella foliosa supra-decomposita, pedunc. nudis, spicis alternis. (Iacq. icon. pl. rarior. t. 297.)
esculentus. 10. C. culmo triquetro nudo, vmbella foliosa, radicum tuberibus ouatis: zonis imbricatis.
rotundus. 11. C. culmo triquetro subnudo, vmbella decomposita, spicis alternis linearibus.
squarrosus. 12. C. culmo triquetro nudo, vmbella foliosa glomerata, spicis Striatis squarrosis. Innolucrum 3-s. 4-phyllum, vmbella longius, basi latius.
difformis. 13. C. culmo triquetro nudo, vmbella diphylla simplici trifida, spicis cuspidatis: intermedia sessilli. Inuolucrum diphyllum: foliolo altero longissimo. Spicae sessiles, numerosae, lanceolatae: squamis ouatis, concauis, obtusis, latere scariosis.
Iria. 14. C. culmo triquetro seminudo, vmbella foliosa decomposita. spiculis alternis granis distinctis.
elatus. 15. C. culmo triquetro nudo, vmbella foliosa supra. decomposita, spicis digitalibus imbricatis, spi-

[page] 99

culis subulatis. (Rottb. Descr. t. 6. f. 2. Spicul. angustae.)
glomeratus. 16. C. culmo triquetro nudo, vmbella triphylla supradecomposita, spicis glomerato-rotundatis, spiculis subulatis.
glaber. 17. C. culmo triquet nudo laeui, vmbella triphylla, flor. glomeratis: inferioribus brachiatis, fol. glabris. Mant. 179.
elegans. 18. C. culmo triquetro nudo, vmbella foliosa, pedunc. nudis proliferis, spicis confertis: mucronibus patulis. (Rottb. Desc. t. 6. f. 4.)
odoratus. 19. C. culmo triquetro nudo vmbella decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis.
compressus. 20. C. culmo triquetro nudo, vmbella vniuersali triphylla, glumis mucronatis: lateribus membranaceis. — Iacq. hort. v. 3. t. 12. M. (Glumae compressae ouat. acutae. nec mucronotae Sw. l. c. p. 30.)
flauescens. 21. C. culmo triquetro nudo, vmbella triphylla, pedunculis simplicibus inaequalibus, spicis confertis lanceolatis.
fuscus. 22. C. culmo triquetro nudo, vmbella trifida, pedunculis simplicibus inaequalibus, spicis confertis linearibus. Iacq. vind. 206. Fl. dan. t. 179.
pumilus. 23. C. triquetro nudo, vmbella diphylla composita, spiculis alterno digitatis lanceolatis, glumis mucronatis. Cent. 110.
triflorus. 24. C. culmo triquetro nudo, vmbella tristachya; intermedia sessili, spiculis laeuigatis. Mant. 180.
striosus. 25. C. culmo triquetro nudo, vmbella simplici, spiculis linearibus confertissimis horizontalibus.
ligularis. 26. C. culmo triquetro vmbellae spiculis capitatis oblongis sessilibus, inuolucris longissimis serratoasperis. Sloan. iam. t. 9.
papyrus. 27. C. culmo triquetro nudo, vmbella inuolucris longiore, inuolucellis triphyllis setaceis longioribus, spiculis ternis. Inuolucrum 8-phyllum, vmbella breuius: Foliolis exterioribus 4 latioribus. Vmbella vniuersalis subaequalis, copiosissima, radiis basi vaginatis. Inuolucella triphylla, setacea, erecta, longitudine inuolucri vniuersalis: Vmbellulae pedunculis ternis, breuissimis. Spiculae plures, alternae, subulatae, sessiles. (Bruce Travels in Abyss. ic.)

G 2

[page] 100

spathaceus. 28. C. culmo vaginis foliorum vestito, pedunculis pinnatis lateribus. Schoenus spathaceus. Sp. plant. 63. excluso Morisoni synonymo.
alternifolius. 29. C. culmo triquetro nudo apice alternatim folioso, podunc. lateralibus proliferis. Mant. 28.
denudatus. 30. C. culmo triquetro, inuolucro subnullo. Suppl. p. 102.
distans. 31. C. culmo triquetro nudo, vmbella foliosa supradecomposita, spicis alternis filiformibus, flosculis distantibus. Suppl. p. 103. (Iacq. l. c. p. 98.)
pannonicus. 32. C. culmo triquetro, spicis sessilibus, glumis lateralibus sphacelatis. Suppl. p. 103. — Cyperus pannonicus, culmis triquetris procumbentibus ad exortum vnifoliis, spicis oblongis sessilibus aggregatis in inuolucro terminali diphyllo. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. app. t. 6. M.
67. SCIRPVS. Glumae paleaceae, vndique imbricatae. Cor. 0. Sem. 1, imberbe

* Spica vnica.

trigynus. 1. S. culmo tereti nudo, spica cylindrica squamis lanceolatis basi laterali membranaceis. Mant. 180.
mutatus. 2. S. culmo triquetro nudo, spica cylindrica terminali.
articulatus. 3. S. culmo tereti nudiusculo semigeniculato, capitulo glomerato laterali.
palustris. 4. S. culmo tereti nudo, spica subouata terminali. Fl. dan. t. 273.
geniculatus. 5. S. culmo tereti nudo, spica oblonga terminali.
caespitosus. 6. S. culmo striato nudo, spica biualui terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. Fl. dan. t. 167.
capitatus. 7. S. culmo tereti nudo setiformi, spica subglobosa terminali.
acicularis. 8. culmo tereti nudo setiformi, spica ouata biualui, seminibus nudis. Mant. 321. Iuncus inutilis s. Chamaeschoenus. Bauh. thcatr. 183. Scheuchzeri synonymo excluso. Fl. dan. t. 287.
fluitans. 9. S. culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido.

** Culmo tereti polystachio.

lacustris. 10. S. culmo tereti nudo, spicis ouatis pluribus pedunculatis terminalibus. (Spic. intermed. subsess.)

[page] 101

Holoschoenus. 11. S. culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, inuolucro diphyllo inaequali mucronato. Pluk. phyt. 40. f. 4. Fl. dan. t. 454.
australis. 12. S. culmo tereti nudo, capitulo laterali, bractea reflexa, fol. canaliculatis. Simillimus S. romano, sed foliolis s. culmis sterilibus binis, erectis, laevibus, canaliculatis nec teretibus, basi vaginantibus margine scarioso. Culmi teretes, laeues, vix pedales, supra capitulum apice erecto, sed canaliculato. Bractea reflexa ad culmum, apice eius breuior. Capitulum conglobatum, sessile, rotundatum, obtusum, ferrugineum: valuulis imbricatis, apice subtrilobis, obtusis, lobis lateralibus apice fuscis.
romanus. 13. S. culmo tereti nudo, capitulo laterali conglobato, bractea reflexa. — Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 448. M.
setaceus. 14. S. culmo nudo setaceo, spica terminali sessili. Mant. 321. Scirpus omnium minimus capitulo breuiore. Scheuch. gram. 358. Fl. dan. t. 311.
supinus. 15. S. culmo tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis.
autumnalis. 16. S. culmo ancipiti nudo, vmbella decomposita, spiculis ouatis. Mant. 180.
capillaris. 17. S. culmo nudo capillari, spicis pedunculatis intermedia sessili. Mant. 321. Plukenetii synonymo excluso.
tristachyos. 18. S. culmo nudo setaceo, spicis ternis sessilibus, inuolucro diphyllo setaceo. Suppl. p. 103.
globiferus. 19. S. culmo tereti nudo, vmbella terminali composita: capitulis globosis ex spiculis pluribus arcte congestis. Suppl. p. 104.
trispicatus. 20. S. culmo angulato (s. sulcato M.) nudo, spicis terminalibus ternis sessilibus nudis. Suppl. p. 103.

*** Culmo triquetro, Panicula nuda.

triqueter. 21. S. culmo triquetro nudo, spicis subsessilibus pedunculatisque, mucronem aequantibus. Mant. 29.
mucronatus. 22. S. culmo triangulo nudo acuminato, spicis conglomeratis sessilibus lateralibus. Scirpo-Cyperus panicula glomerata e spicis imbricatis composita. Scheuch. gram. 404. t. 9. f. 14. Culmi triquetri, trianguli, tricarinati angulis compressis. Mucro floribus multo longior, ad latus reflexus.

G 3

[page] 102

grossus. 23. S. culmo triquetro nudo vmbella supradecomposita, spicis pedicellatis. inuolucro triphyllo lanceolato subulato longissimo. Suppl. p. 104.
dichotomus. 24. S. culmo triquetro nudo, vmbella decomposita, spic. dichotomiae sessilibus.
echinatus. 25. S. culmo triquetro nudo, vmbella simplici, spicis ouatis.
retrofractus. 26. S. culmo triquetro, vmbella simplici, spicarum, flosculis retrofractis.
ferrugineus. 27. S. culmo triquetro subnudo, inuolucris longitudine paniculae ciliatis. (Polymorph., inprimis magnitudine variat. Sw. obs. bot. p. 31.)
spadicens. 28. S. culmo triquetro nudo, vmbella subnuda, spicis oblongis sessilibus terminalibusque.

**** Culmo triquetro, Paniculia foliacca.

miliaceus. 29. S. culmo triquetro nudo, vmbella supradecomposita, spicis intermediis sessilibus, inuolucro setaceo. Burm. ind. t. 9. f. 2.
cyperoides. 30. S. culmo triquetro nudo, vmbella simplici, spiculis oblongis. flosculis subulatis vnifloris reflexis. Mant. 181. (Est eadem ac Kyll. vmbellata. Sw. l. c.)
maritimus. 31. S. culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata. Cyperus rotundus vulgaris. Bauh. pin. 13. Gerard. (Curt. Fl. Lond. t. 284.)
Luzuale. 32. S. culmo triquetro nudo, vmbella foliosa prolifera, spiculis subrotundis. Gramen cyperoides orientale. Pluk. mant 97. t. 417. f. 3. Burm.
syluaticus. 33. S. culmo triquetro folioso, vmbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. Fl. dan. t. 307.
corymbosus. 34. S. culmo triquetro folioso, corymbis lateralibus simplicibus: terminali prolifero, spicis subulatis. Cent. 112. Kadira-pullu. Rheed. mal. 19. p. 97. t. 43. Burm.
squarrosus. 35. culmo tereti nudo setaceo, spicis ternis sessilibus ouatis squarrosis. Mant. 181. Folia setacea canaliculata. Culmi teretes, squamae spicae subulatae exstantes.
intricatus. 36. S. culmo triquetro nudo, vmbella foliosa simplici, squamis calycinis subulatis recuruis. Mant. 182.

[page] 103

michelianus. 37. S. culmo triquetro, capitulo globoso, inuolucro polyphyllo longo. (Schkuhr in Annal. d. Bot. 2. p. 20. T. 2.)
ciliaris. 38. S. culmo triquetro folioso, vmbellis sparsis, squamis calycinis aristis ciliatis. Mant. 182.

***** Culmo triquetro, Capitulo terminali.

hottentottus. 39. S. culmo triquetro folioso, capitulo globoso, squamis calycinis lanceolatis hirtis. Mant. 182.
antarcticus. 40. S. culmo triquetro nudo, capitulo globoso, involucro monophyllo. Mant. 181.
cephalotes. 41. S. culmo triquetro nudo, capitulo ouato squarroso, inuolucro triphyllo longo. — Iacq. hort. v. 1. t. 97. M.
1356. KYLLINGA. Amentum ouatum s. oblongum, imbricatum. Flores calyce corollaque biualui. Suppl. p. 11. Linn. iun. Diss. nov gram. gen. p. 24. c. fig.
monocephala. 1. K. culmo filiformi triquetro, capitulo globoso sessili, inuolucro triphyllo longissimo. Sappl. p. 104. Schoenus coloratus. Syst. veg. ed. 13. p. 82. (Rottb. Desc. et ic. p. 13. t. 4. f. 4. Capit. florescentia et radices odorata Sw. l. c. p. 38.)
triceps. 2. K. capitulis terminalibus subternis glomeratis sessilibus. Suppl. p. 104. Schoenus niueus Syst. veg. ed. 13. p. 81. (Culmus basi plerumque decumb. Spicul. horizontal. Sw. l. c.)
panicea. 3. K. vmbella terminali spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis imbricatis, inuolucro vniuersali subtetraphyllo, partiali nullo. Suppl. p. 105. (Rottb. Desc. et ic. t. 4. f. 1.)
vmbellata. 4. K. vmbella terminali; spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis squarrosis, inuolucro vniuersali polyphyllo, partiali triphyllo. Suppl. p. 105. (Rottb. Desc. et. ic. t. 4. f. 2.)
1357. FVIRENA. Amentum imbricatum squamis aristatis. Cal. 0. Cor. glumis tribus petaliformibus, obcordatis, cirrho terminatis. Suppl. p. 11. Linn. iun. Diss. n. gram. gen. p. 25. c. fig.
paniculata. 1. FVIRENA. Suppl. p. 105. (Rottböll Descript. p. 70. T. 18. f. 3. Hocce genus primo constituit cel. Rottböll, nomenque specificum ei indidit: vmbel-

G 4

[page] 104

lata, quod forte per errorem scriptionis in: paniculata a Linnaco, filio, est commutatum.)
68. ERIOPHORVM. Glumae paleaceae, vndique imbricatae. Cor. 0. Sem. 1, Lana longissima cinctum.
vaginatum. 1. E. culmis vaginatis teretibus, spica scariosa. Fl. dan. t. 236.
polystachion. 2. E. culmis teretibus, fol. planis, spicis pedunculatis. (Nonnunquam polygama Ehrh. Beytr. B. 5. p. 57. Caute quoque distinguendum ab: Erioph. angustifolium, culm. teretib., fol. canaliculato-triquetris, spicis pedunculatis. Roth. Fl. germ. 1. p. 24. Vaill. paris. t. 16. f. 1. Curt. Fl. Lond. sub E. polystachio.)
virginicum. 3. E. culmis foliosis teretibus, fol. planis, spica erecta.
cyperinum. 4. E. culmis teretibus foliosis, panicula supradecomposita prolifera, spiculis subternis.
alpinum. 5. E. culmis nudis triquetris, spica pappo breviore. Fl. dan. t. 620. M.
69. NARDVS. Cal. 0. Cor. 2-valuis.
thomaea. 1. N. spica filiformi recta vtrinque incuruata. Suppl. p. 105.
stricta. 2. N. spica setacea recta secunda. Schreb. gram. 65. t. 7.
gangitis. 3. N. spica recurua. Obscura; an N. aristatae varietas?
aristata. 4. N. calycibus aristatis. Nardus incurua, spica incurua aequali, calycibus gluma exteriore aristato-acuminata, floribus distantibus alternis Gouan. monsp. 33. Nardus spica subulata articulata incurua tereti. Ger. prov. 73.
ciliaris. 5. N. spica incurua ciliata.
indica. 6. N. spica setacea secunda subincuruata. Suppl. p. 105. (Culmi (vulgo spicae) foliosi setis rubro fuscis cincti. Loureiro Cachinch. 1. p. 44.)
1358. POMMEREVLLA. Cal. turbinatus, biualuis: valvulae 4-fidae dorso aristatae. Suppl. p. 12. Linn. iun. Diss. nov. gram. gen. p. 31. c. fig.
cornucopiae. 1. POMMEREVLLA. Suppl. p. 105.

[page] 105

70. LYGEVM. Spatha 1-phylla. Corollae binae supra idem germen. Nux bilocularis.
Spartum. 1. LYGEVM.

DIGYNIA.

71. BOBARTIA. Cal. imbricatus. Corolla gluma biualvi supera.
indica. 1. BOBARTIA.
72. CORNVCOPIAE. Inuolucr. 1-phyllum, infundibulif. crenatum, multiflorum. Calyx 2-valuis. Cor. 1-valuis.
cucullatum. 1. C. spica mutica, cucullo crenato. (Smith. Spirit. botan. t. 14.)
alopecuroides. 2. C. spica aristata, cucullo haemisphaerico recepta. Mant. 29. Alopecuro pratensi valde affinis.
73. SACCHARVM. Cal. lanugo longa extra calycem. Cor. 2-valuis.
spontaneum. 1. S. foliis conuolutis, panicula effusa: spicis capillaribus simplicibus, floribus remotis inuolucratis geminatis: altero pedunculato. Suppl. p. 106. Saccharum spontaneum, floribus paniculatis, fol. conuolutis. Mant. 183. Syst. ed. 13. p. 88.
officinarum. 2. S. floribus paniculatis, fol. planis. (Pili longiss. flexuosi loco calycis, qui huic speciei deest. Lour. Cochinch. 1. p. 52.)
Rauennae. 3. S. panicula laxa rachi lanata, flor. aristatis. Andropogon Rauennae. Spec. pl. 1481. Arundo calycibus vnifloris extus lanuginosis. Ger. prov. 105.
Teneriffae. 4. S. foliis subulatis planis, floribus paniculatis muticis, inuolucro piloso nullo, calyce villosissimo. Suppl. p. 106.
spicatum. 5. S. floribus spicatis, fol. vndatis. Cal. nullus. Cor. valuula vtraque aristata. (Hinc merito novum ex eo confecit genus b. Aiton sub nomine: Perotis latifolia. Vid. hort. Kew. 1. p. 85.)
74. PHALARIS. Cal. 2-valuis, carinatus, longitudine aequalis, corollam includens.
canariensis. 1. Ph. panicula subouata spiciformi, glumis carinatis. Schreb. gram. 83. t. 10. f. 2. Habitat in canariis inter Segetes. (Cal. pilos., nectar. 2. Retz

G 5

[page] 106

obs. III. p. 8, quo differt a Ph. minor. R., cuiaffinis.)
bulbosa. 2. Ph. panic. cylindrica, glumis carinatis. (Cavan. hisp. t. 64.)
nodosa. 3. Ph. panic. oblonga, fol. rigentibus. Mant. 557.
aquatica. 4. Ph. panic. spiciformi ouato-oblonga, glumis carinatis lanceolatis.
phleoides. 5. Ph. panic. cylindrica spiciformi, glabra, passim viuipara. Fl. dan. t. 531. Gramen typhoides, spica purpurascente foliacea. Scheuch. gram. 67. excluso Graminis typh. asperi 1. Synonymo. Gramen typhinum iunceum perenne. Barr. ic. t. 21. f. 2. Spica pallens in lobos diuisibilis, adspersa hinc inde glumis viniparis. Refert Phleum, Sed flores alii.
vtriculata. 6. Ph. panic. spicata, petalis arista articulata, vagina supremi folii spathiformi.
paradoxa. 7. Ph. panic. cylindrica, flosculis mucronatis: neutris plurimis; infimis praemorsis. Sp. pl. 1665. Linn. fil. dec. 35. t. 18. Phalaris panicula ouato oblonga apice dilatata. Ger. prov. 75? Praecedenti valde affinis.
arundinacea. 8. Ph. panic. oblonga ventricosa ampla. Fl. dan. 259? (Leers. herb. t. 7. f. 3. Folii appendix cartilaginea. Calamagr. colorata Sibth. fl. oxon. p. 37.)
erucaeformis. 9. Ph. panic. secunda lineari, calycibus bifloris.
zizanioides. 10. Ph. panic. simplicissima, flor. muricatis: altero sessili. Mant. 183. Petala gerit. (Andropog. muricatum Retz obs. bot. fasc. 3. p. 43. Vahl Symb. bot. P. 3. p. 9.)
oryzoides. 11. Ph. panic. effusa, glumarum carinis ciliatis. Schreb. gram. 6. t. 12. Iacq. vind. 206. Homalocenchrus. Hall. flor. 1411. Homalocenchrus. Act. Helv. 4. p. 307. Petalis caret. Asperella Italis. (Leersia Swartz prodr. p. 21. Ob calycis desectum cet. omnino separanda. Filam. 3 iuxta basin germinis insident, in spicul. quibusd. interdum pistillo adglutinata. Sw. obs. p. 34.)
dentata. 12. Ph. spica cylindrica, glumis muticis hirsutis carinatis: carina dentata, dentibus apice globosis. Suppl. p. 106. (Glumas obseruauit glabras s. nudas Retz obs. IV. p. 14.)
hispida. 13. Ph. spicis digitatis, glumis scabris, foliis ouatis. Thunb. iapon. p. 44. M.

[page] 107

75. PASPALVM. Cal. 2-valuis, orbiculatus. Cor. ejusdem magnitudinis. Stigmata penicilliformia. (Flosculi 1-lateral.)
dissectum. 1. P. spicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis apice pilosis. Folia vtrinque pubescentia. (glaberrima secund. Retz. obs. bot. 2. p. 7.)
scrobiculatum. 2. P. spicis alternis, rachi membranacea, flor. alternis, calyc. multineruiis scrobiculatis. Mant. 29.
villosum. 3. P. spicis alternis secundis, rachi hirsuta, flor. duplici ordine alternis secundis. Thub. p. 45. M.
virgatum. 4. P. spiculis paniculatis alternis basi villosis, flor. geminis. Valuula calycis exterior breuissima margine, hirsuta. (Iacq. ic. pl. rar. Fasc. 3. t. 11.)
paniculatum. 5. P. spicis paniculatis verticillato-aggregatis.
distichum. 6. P. spicis duabus alterna sessili, flor. acuminatis.(culmo adscendente. Swartz obs. p. 35 t. 2. f. 1.)
76. PANICVM. Cal. 3-valuis: valuula tertia minima.

* Spicata.

polystachion. 1. P. spicis teretibus, inuolucellis vnifloris fasciculato-setosis, culmis erectis superne ramosis. Mant. 322. Culmus inferne radicans.
verticillatum. 2. P. spica verticillata, racemulis quaternis, inuolucellis vnifloris bisetis, culmis diffusis.
heluolum. 3. P. spica tereti, inuolucellis vnifloris fasciculato-setosis, seminibus neruosis. Suppl. p. 107.
glaucum. 4. P. spica tereti, inuolucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus vndulato-rugosis. Pedunculus valde sulcatus. Schreb. gram. p. 21. Tab. 25.
viride. 5. P. spica tereti, inuolucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus neruosis. (Culm. strictus. Spica oblonga cylindrica.)
italicum. 6. P. spica composita, spiculis glomeratis setis immixtis, pedunculis hirsutis. P. germanicum minus, spica ouata, nec elongata.
Crus corui. 7. P. spic. alternis secundis, spiculis subdiuisis, glumis subaristatis hispidis, rachi trigona.
Crus galli. 8. P. spic. alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. — Fl. dan. t. 852. M. (Rachis saltem, partialis quoque trigona. Var. glumis subiner. mibus.)
colonum. 9. P. spiculis alternis secundis muticis ouatis scabris, rachi teretiuscula.

[page] 108

brizoides. 10. P. spic. alternis sessilibus secundis adpressis oblongis. Mant. 184. (Fol. latiusc. erecta, glabra margine scabra Sw. l. c.)
hirtellum. 11. P. spica composita: spiculis adpressis alternis, calycibus geminis: valuulis omnibus aristatis: extima longissima. Panicum vndulatifolium, fol. lanceolatis vndulatis, caule repente, geniculis radicatis. Ard. spec. 2. p. 14. t. 4. Gramen supinum, breui hirsuto folio, paniculis echinatis singularibus. Bocc. mus. 2. p. 66. t. 55. Culmi repentes. Folia vndulata. Florum Aristae filiformes, obtusae, Sanguineae, glutinosae, demum vncinatae. Stamina Pistillaque alba; ex Americana facta Italica. Rachis hirsuta. Valuul. 3 calyc. subaeq. aristat., quarta intima minuta mutica. Stigm. longa sanguinea. (Italica vix eadem species. Sw. l. c. p. 36.)
conglomeratum. 12. P. spica secunda subouata, flosculis obtusis. Mant. 324. Panicum indicum racemo spicato simplici, culmo repente ramosissimo. Mant. 184. β. Aira indica. Sp. pl. 94.
sanguinale. 13. P. spic. digitatis basi interiore nodosis, floscul. geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. Fl. dan. t. 388. Schreb. gram. 119. t. 16. (An Paspali species? tam habitus, quam cal. 2-valv. hoc suadere videtur.)
dactylon. 14. F. spicis digitatis patentibus: basi interiore villosis, flor. solitariis, sarmentis repentibus. Moris. hist. 3. s. 8. t. 3. s. 4.
filiforme. 15. P. spic. subdigitatis approximatis erectis linearibus rachi flexuosa: dentibus bifloris: altero sessili. Iacq. obs. 3. p. 18. t. 70. Culmi subaphylli.
lineare. 16. P. spicis digitatis subquaternis linearibus, flosc. solitariis secundis muticis. Burm. ind. t. 10. f. 2. Sloan. jam. 1. p. 113. t. 70. f. 3.
distachyon. 17. P. spic. geminis secundis laeuibus. Mant. 183
compositum. 18. P. spica composita, spiculis linearibus secundis, flosc. geminis remotis, calycibus aristatis. Mant. 323.
elatius. 19. P. spica composita, spiculis oblongis sparsis adpressis, flosculis confertis, calycibus mucronato-aristatis. Suppl. p. 107. (Rachis 3-quetra.)
dimidiatum. 20. P. spica dimidiato-secunda, rachi lineari-membranacea extrorsum flosculis aggregatis. Sp. pl.

[page] 109

84. (Spic. 5-floris rachi excauatae alterne adpressis Retz. obs. bot. VI. p. 23.)

** Paniculata.

dichotomum. 21. P. paniculis simplicibus, culmo ramoso dichotomo.
ramosum. 22. P. panicula ramis simplicibus, flor. subternis: interiore subsessili, culmo ramoso. Mant. 29.
coloratum. 23. P. panicula patente, staminibus pistillisque coloratis, culmo ramoso. Mant. 30.Iacq. Misc. v. 2. 365. Icon. rar. M.
repens. 24. P. panicula virgata, foliis diuaricatis. Affinis P. colorato.
miliaceum. 25. P. panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis neruosis. Culmus ramosus. (Loco ligulae setae latiusculae, coroll. globosa hyalina, sem. Milii. Retz obs. bot. 1. p. 11.)
capillare. 26. P. panicula capillari erecta patente, foliorum vaginis hirtis. (pedunculis strictis, cal. acuminatis Retz. l. c. 3. p. 9 in P. flexuoso eiusd. Auctoris pedunc. sunt flexuosi, cal. ouat. geniculor. barba reflexa.)
grossarium. 27. P. panicula ramis simplicibus, floribus geminis: pedicello altero breuissimo; altero longitudine floris. Panicum repens. Burm. ind. 26. t. 11. f. 1.
latifolium. 28. P. panicula racemis lateralibus simplicibus, fol. ouato-lanceolatis collo pilosis.
clandestinum. 29. P. racemis occultatis intra foliorum vaginas.
arborescens. 30. P. paniculatum ramosissimum, fol. ouato-oblongis acuminatis.
curuatum. 31. P. panicula racemosa, glumis curuatis obtusis neruosis. Syst. ed. 12. p. 732. Habitat in India orient. Culmi filiformes, laeues. Folia lanceolata, laeuia, subtus 5-neruia, margine scabra: vaginis profunde striatis. Panicula erecta, angusta: ramis subramosis, racemosis. Calyces florentes subsubulati, extrorsum curuati, striati, mutici: valuula extima, sub curuatura, membranacea, cordata, acuta, minutissima. Fructcscentes calyces euasere triplo maiores, ouales, gibbi, obtusissimi, multisulcati, purpurascentes. Corolla dimidio calyce breuior, membranacea.

[page] 110

virgatum. 32. P. panicula virgata, glum. acuminatis laeuibus: extima dehiscente. Gramen altissimum panicula diffusa maxima.
patens. 33. P. panicula oblonga flexuosa capillari patente, calycibus bifloris, fol. lineari-lanceolatis, culmo radicante. Burm. ind. t. 10. f. 3. Rumph. amb. 6. t. 5. f. 3.
breuifolium. 34. P. paniculatum, foliorum vaginis longitudinaliter ciliatis. Panicum miliaceum viride, foliis latis breuibus, panicula capillacea, semine albo. Sloan. jam. 1. p. 115. t. 72. f. 3. Burm. Fructisicatio similis P. patenti.
diuaricatum. 35. p. paniculis breuibus muticis, culmo ramosissimo diuaricatissimo, pedicellis bifloris: altero breuiore.
77. PHLEVM. Cal. 2-valuis, sessilis, linearis, truncatus, apice bicuspidato. Cor. inclusa.
pratense. 1. P. spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. Schreb. gram. 103. t. 14.
alpinum. 2. P. spica ouato-cylindracea. Fl. dan. t. 213. Spica nigra.
nodosum. 3. P. spica cylindrica, culmo adscendente, fol. obliquis, rad. bulbosa. Fl. dan. t. 380. Spica glabra, antherae albae.
arenarium. 4. P. spica ouata ciliata, culmo ramoso. (Phalaris arenaria Huds., Sow. engl. Bot. t. 222.)
Schoenoides. 5. P. spic. ouatis obuolutis, fol. breuissimis mucronatis amplexicaulibus. (Cavanill. hisp. t. 52.)
78. ALOPECVRVS. Cal. 2-valuis. Cor. 1-valuis.
indicus. 1. A. spica tereti, inuolucellis setaceis fasciculatis, bifloris, pedunculis villosis. Panicum alopecuroides Spec. plant. 82. Pluk. alm. t. 92. f. 5. vere. Statura Panici italici, totum villosum. Folia latitudine digiti, vtrinque pilosa, etiam vaginis. Spica magnitudine digiti ex Inuolucellis multiseto-fasciculatis, villosis, scabris, bifloris. Pedicellis longitudine flosculorum. Floris valuula accessoria longitudine reliquarum. Ex India orient.
bulbosus. 2. A. culmo erecto, spica cylindrica, rad. bulbosa. Sp. pl. 1665.
pratensis. 3. A. culmo spicato erecto, glumis villosis, corollis muticis. Schreb. Gram. 133 t. 19. Gramen

[page] 111

myurum, spica molli candicante villosa. Scheuch. gram. 70. Gramen phalaroides spica molli s. germanicum. Bauh. pin. 4. prodr. 10. exclusis in Spec. pl. Bauhini, Morisoni, Scheuchzeri synonymis. (Anth. primo pallidae, dein ferrugineae.)
agrestis. 4. A. culmo spicato erecto, glumis laeuibus. —Fl. dan. t. 697. M. Ger. prov. 74. Alopecurus myosuroides. Huds. angl. 23. Schreb. gram. 140. t. 19. f. 2. Gramen alopecuroides, spica longiore tenuiore. Moris. hist. 3. p. 193. s. 8. t. 4. f. 12. Gramen cum cauda muris purpurascens. Bauh. hist. 2. p. 473.
geniculatus. 5. A. culmo spicato infracto, coroll. muticis. Fl. dan. t. 564. In lacubus natans est. (Curt. fl. Lond. t. 339.)
hordeiformis. 6. A. racemo simplici, flosc. aristis circumu allatis. Pluk. phyt. 119. f. 1. Calycis exterioris valuula breuissima ouata.
monspeliensis. 7. A. panicula subspicata, calycibus scabris, corollis aristatis. Alopecurus aristatus Gouan. hort. 37. Phleum crinitum, calycibus linearibus basi subuentricosis hispidis, aristis capillaceis longissimis. Schreb. gram. 151 t. 20. f. 3. Agrostis panicula oblonga, calycibus aequalibus terrninatis, aristis longis rectis. Ger. prov. 80. Sub Calyce est tuberculum. Corolla breuissima.
paniceus. 8. A. panicula subspicata, glumis villosis, corollis aristatis. — Fl. dan. t. 861. M.
79. MILIVM. Cal. 2-valuis, vniflorus: valuulis subaequalibus, Corolla breuissima. Stigmata penicilliformia.
capense. 1. M. panicula capillari, calycibus acuminatis, corollis arista terminali curua. Mant. 185.
punctatum, 2. M. paniculae ramis simplicissimis. floribus alternis geminis secundis. (Flosc. pubesc. pedia. breviss. basi annulo fusco cincti Sw. l. c.)
lendigerum. 3. M. panicula subspicata, flor. aristatis. Schreb. gram. 14. t. 23. f. 3. Agrostis ventricosa, calycibus inferne ventricosis: valuula exteriore acuminata longitudine aristae. Gouan. hort. 39. 547. t. 1. f. 2. (Milium lendigerum et Agrostis ausralis specie non differunt fide Herbarii Linnaeani Vahl Symb. bot. p. 2. pag. 18.)

[page] 112

cimicinum. 4. M. racemis digitatis, calycum valuula exteriore ciliata. Mant. 184. (Panic. cimicinum, panic. vmbellata, racem. subquaternis gluma calycina altera ciliata Retz. obs. III. p. 9.)
effusum. 5. M. floribus panicnlatis dispersis muticis. (Curt. Lond.)
confertum. 6. M. floribus paniculatis confertis.
paradoxum. 7. M. floribus paniculatis aristatis. Agrostis panicula patente, petalorw arista terminali recurua. Ger. prov. 81. Agrostis racemis ternatis pendulis, spiculis aristatis: arista vndulata longa. Scop. carn. 186. Agrostis flosculis aristatis gemellis: altero sterili; terminalibus ternatis. Sauv. monsp. 45. Schreb. gram. p. 50. Tab. 28. fig. 2
globosum. 8. M. panicula diffusa, glumis muticis, pedicellis cingulo luteo. Thunb. iap. p. 49. M.
80. AGROSTIS. Cal. 2-valuis, vniflorus, corolla paulo minor. Stigmata longitudinaliter hispida.

* Aristatae.

Spica venti. 1. A. petalo exteriore arista recta stricta longissima, panicula patula. —. Fl. dan. t. 853. M.
interrupta. 2. A. petalo exteriore aristato, panicula attenuata coarctata interrupta. Varietas A. Spicae venti. Haller.
miliacea. 3. A. petalo exteriore arista terminali recta striata mediocri.
bromoides. 4. A. panicula simplici angustata, corolla pubescente: arista recta calyce longiore. Mant. 30.
australis. 5. A. panicula subspicata, seminibus ouatis pubescentibus: arista longitudine calycis. Mant. 30. (A Milio lendigero specie non diuersa est, vti iam adnotatum.)
arundinacea. 6. A. panicula oblonga, petalo exteriore basi villoso aristaque torta calyce longiore.
Calamagrostis 7. A. panicula incrassata, petalo exteriore toto lanato apice aristato, culmo ramoso. Scheuch. gram. 140.*)

*) Vlteriori scrutinio adhuc submittenda, an forte sub hac duae latitent species cum alii petal. vix villorum et infra medium aristam exerentem obseruarunt. Cfr. ROTH. germ. II. p. 89. Ceterum haecce species nomen praebuitnouo a cel. ROTH l. c. constituto generi, sub quo ob: Cor. basi pilis cincta in calyce 2-glumi solitaria, comprehensae sunt ex hocce genere species nr. 6 et 7, ex Arundine nr. 4, 5 et 6.)

[page] 113

serotina. 8. A. panicula flosculis oblongis mucronatis, culmo obtecto foliis breuissimis. Mant. 30. Festuca serotina. Sp. pl. 111.
rubra. 9. A. paniculae parte florente patentissima, petalo exteriore glabro: arista terminali tortili recurua. Huds. angl. 26. Gramen serotinum aruense, spica pyramidali. Rai. angl. 394. hist. 1288.
spiciformis. 10. A. panicula spiciformi, flosculis biaristatis: arista altera receptaculo inserta geniculata longiori altera infra apicem corollae recta, corollis hirtis. Suppl. p. 108.
hirsuta. 11. A. panicula subspicata, caule foliisque hirsutis, corollinis glumis dorso aristatis apice bifidis. Suppl. p. 108.
Matrella. 12. A. flor. racemosis, calycis valuula exteriore incurua carinae apice tantum dehiscente. Mant. 185.
canina. 13. A. calycib. elorigatis, petalorum arista dorsali recurua, culmis prostratis subramosis. Panicula elongata saepius, ramulis coarctata, purpurascens, Arista setacea, alba, flosculo duplo longiore, recta, medio notata geniculo fusco.
cruciata. 14. A. spicis quaternis cruciatis basi glabris, valvulis petaloideis aristatis.*)
radiata. 15. A. spicis subquinis cruciatis basi villosis, valuulis petaloideis aristatis.

** Muticae.

stolonifera. 16. A. paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente, calyc. aequalibus.
capillaris. 17. A. panicula capillari patente, calyc. subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. Stillingfl. misc. t. 3. Fl. dan. t. 163.? Stolones nulli Alopecuri speciem ob petalum vnicum Scopol. (—panic. capillari patente flexuosa, calycib. subulat. aequal. glabris color. mutic. Smith. Ic. pl. 3. t. 54. Ab Agr. capillari plurium aucto-

*) Haec et sequens species a cel. SWARTZ Prodrom. p. 25 ad proprium genus: Chloris, cui Andropogon polydactylon et fasciculatum additum, relata est, qnodque sub classe Polygamia monoecia militare debet.)

H

[page] 114

rum longe diuersa, quae videtur Agr. tenuis Sibth. oxon. p. 36. quoad citata.)
syluatica. 18. A. panicula coarctata mutica, calyc. aequalibus: virgineis corolla breuioribus, foecundatis duplo longioribus. Sp. pl. 1665.
alba. 19. A. panicula laxa, calyc. muticis aequalibus culmo repente. Agrostis palusiris, panicula coarctata mutica, calycibus aequalibus hispidiusculis, culmo repente. Huds. angl. 27. (Ligula acuta.)
pumila. 20. A. panicula mutica secunda, cuimis fasciculatis erectis. Mant. 31. (Culmi plur. fascicul. ex vna radice. Sem. subrot. cum acumino Roth.)
minima. 21. A. panicula filiformi. Vernalis. (Coroll. 1-valv. villosa a congenerib. differt. Cfr. Roth. germ. 11. p. 87.)
tenacissima. 22. A. panicula contracta filiformi, floribus muticis linearibus, valuulis parallelis. Suppl p. 107. (Iacq. ic. pl. rar. t. 16.)
virginica. 23. A. panicula contracta mutica, sol. inuoluto subulatis rigidis exstantibus. (Longitudine variat Sw. obs. p. 38.)
mexicana. 24. A. panicula oblonga congesta, calycibus corollisque acuminatis subaequalibus muticis. Mant. 31.
indica. 25. A. panicula contracta mutica, racemis lateralibus erectis alternis. Gramen secalinum indicum, spica gracili tomentosa, aristis longis intortis. Pluk. alm. 175. t. 191. f. 5. Burm. (Racemi culmo adpress. Fol. subsetacea. Sw.)
ciliata. 26. A. panicula mutica, gluma calycina angulata ciliata. Thunb. iap. p. 49. M.
81. AIRA. Cal 2-valuis, 2-florus. Flosculi absque interiecto rudimento.

* Muticae.

arundinacea. 1. A. panicula oblonga secunda mutica imbricata, foliis planis. (Cal. Saepe 3-valv. Lour. Cochinch. p. 54.)
minuta. 2. A. panic. laxa subfastigiata ramosissima, flosc. muticis. Schreb. gram. t. 20. f. 2.
aquatica. 3. A. panic. patente, flor. muticis laeuibus calyce longioribus, fol. planis. Variat in loco sicco calycibus 5-floris, flosculis valde remotis. Schreber. Anne varietas mera Poae?

[page] 115

capensis. 4. A. culmo ramoso, floribus racemosis, corollis pilosis. Suppl. p. 108. (a Smithio Ehrhartae generi sub nomine: Ehrh. calycina nunc adnumerata est. vid. Pl. icon. ined. P. 2. t. 33.)

** Aristatae.

subspicata. 5. A. fol. planis, panic. spicata, flosc. medio aristatis: arista reflexa laxiore. Fl. dan. t. 228. (Colore, parum et habitu Poae cristatae subsimilis.)
caespitosa. 6. A. fol. planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta breui. Fl. dan. t. 240. (Folia plicata scabra.)
flexuosa. 7. A. fol. setaceis, culmis subnudis, panicula diuaricata, pedunc. flexuosis. Fl. dan. t. 157. Schreb. Gram. p. 57. tab. 30. (Linné in Praelect. in ord. natur. pl. p. 147. de hac specie dicit, cam esse fol. conuolutis priori similem et vix pede altiorem, hinc forte A. flexuosa plurium auctorum longe alia planta est.)
montata. 8. A. fol. setaceis, paniculata angustata, flosc. basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. Stillingsi. gram. t. 4. Varietas praecedentis secundum Huds. angl. 30. sed differt glumis basi pilosis. Gerard.
alpina. 9. A. fol. subulatis, panicula densa, flosculis basi pilosis aristatis: arista breui. Fl. dan. t. 961.
villosa. 10. A. foliis subulatis, panicula elongata, angustata, flosculis sesqui-alteris hirtis aristatis: arista recta breui. Suppl. p. 109.
canescens. 11. A. fol. setaceis: summo spathaceo paniculam inferne obuoluente. Gramen foliis iunceis oblongis, radice alba. C. B. Moris. hist. 3. p. 200. s. 8. t. 3. f. 10. Scheuch. gram. 242. Hall. Panicula deflorata longius e vagina exit.
praecox. 12. A. fol. setaceis: vaginis angulatis, flor. paniculato-spicatis, flosc. basi aristatis. Fl. dan. t. 383. Affinis praecedenti, sed pusilla.
caryophyllea. 13. A. fol. setaceis, panicula diuaricata, flor. aristatis distantibus. Stillingsl. miscell. t. 5. Fl. dan. t. 382. (Panic. trichotoma; flosc. diuerg.)
82. MELICA. Cal. 2-valuis, 2-florus. Rudimentum floris inter flosculos.
ciliata. 1. M. flosculi inferioris petalo exteriore ciliato.
nutans. 2. M. petalis imberbibus. panicula nutante simplici. Schreb. gram. 62. t. 6. (Retz. obs. bot. 1. p. 10.

H 2

[page] 116

ubi altera variet. sub nomine: M. vniflora merito vt propria species est proposita, huic enim panic. rara et gluma 1-flora.)
minuta. 3. M. culmo ramoso, fol. setaceis, petalis imberbibus. Mant. 32.
caerulea. 4. M. panicula coarctata, floribus cylindricis (clausis). Aira caerulea, panicula coarctata, flor. pedunculatis muticis conuoluto-subulatis, fol. planis. Sp. plant. 95. Fl. dan. t. 239. Gramen paniculatum autumnale panicula ampliore e viridinigricante. Scheuch. gram. 207. (Curt. Lond.)
papilionacea. 5. M. calycis valuula inferiore maxima colorata, petalo exteriore subciliato. Mant. 31. Gramen spica brizae singulari, locustis maioribus villosis purpurascentibus. Sloan. hist. 1. p. 206. t. 64. f. 1.
altissima. 6. M. petalis imberbibus, panicula ramosissima.
Falx. 7. M. spica secunda compressa imbricata. Suppl. p. 109. (Cynosur. falcatus Thunb. cap. p. 23.)
83. POA. Cal. 2-valuis, multiflorus. Spicula ouata: valvulis margine scariosis acutiusculis.
aquatica. 1. P. panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. Flosculi 5-10. Calyces 5-10 flori. Culmus sexpedalis. (Fl. dan. t. 920.)
alpina. 2. P. panicula diffusa ramosissima, spic. sexfloris cordatis. — Var. viuipara. Fl. dan. t. 807. M.
triuialis. 3. P. paniculata diffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti.
angustifolia. 4. P. panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti.
pratensis. 5. P. panicula diffusa, spicul. quinquefloris glabris, culmo erecto tereti.
annua. 6. p. panicula diffusa angulis rectis, spicul. obtusis, culmo obliquo compresso. Stillingfl. t. 7.
flaua. 7. P. panicula diffusa, spicul. ouato-oblongis nitidis.
pilosa. 8. P. panicula patente stricta: ramificationibus primariis pilosis.
palustris. 9. P. panicula diffusa, spiculis subtrifloris pubescentibus, fol. subtus scabris. — Fl. dan. t. 750. M.
amabilis. 10. P. panicula patente, spicul. octodecim floris linearibus. Maxime affinis P. Eragrostidi floribus purpureis, glumis trineruiis, quarum inferiores sensim cadunt. (Culm. brev., folios.)

[page] 117

hirta. 11. P. panicula patula, vaginis foliorum punctatociliatis. Thunb. iapon. p. 49. M.
ferruginea. 12. P. panicula patula capillari, spiculis quinquefloris oblongis glumis glabris. Thunb. iap. p. 50. M.
barbata. 13. P. panicula patula capillari, spiculis sexfloris oblongis, glumis glabris carinatis. Thunb. iap. p. 50. M.
iaponica. 14. P. panicula patula capillari, spiculis septemfloris foliisque glabris, culmo ramoso. Thunb. iap. p. 51. M.
abyssinica. 15. P. panicula patula, spiculis oblongis circiter quinquefloris, culmo geniculato inferne procumbente ramoso. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 364. Icon. rar. t. 43. M.
punctata. 16. P. panicula diffusa, spiculis duodecimfloris: floribus diaphanis laeuibus puncto intus fusco. Suppl. p. 109.
Eragrostis. 17. P. panicula patente, pedicellis flexuosis, spicul. serratis decemfloris, glumis trineruiis. Mant. 325. Gramen paniculis elegantissimis maius, locustis purpurascentibus maioribus. Scheuch. gram. 193. Affinis Brizae Eragrosti et Poae amabili. (Cauanil. Pl. hisp. t. 92. Culm. strictus, elongat. subnud.)
capillaris. 18. P. panicula laxa patentissima capillari, fol. pilosis, culmo ramosissimo. (Culm. prostrat. subdivis., fol. vaginae subpilosae. Sw. l. c. p. 39. Panico simillima, flor. minutiss. Lin. praelect. p. 157.)
aspera. 19. P. panicula ramosissima patentissima, pedunculis asperis spiculis decemfloris, vaginis foliorum antice hirsutis. Iacq. in Litt. Hort. vol. 3. t. 56. M.
malabarica. 20. P. paniculae ramis simplicissimis, flor. sessilibus, sem. distantibus, culmo repente.
chinensis. 21. P. paniculae ramis simplicissimis, flor. sessilibus, sem. imbricatis, culmo erecto. Burm. ind. 27. t. 11. f. 3.
tenella. 22. P. panicula oblonga capillari subuerticillata, flor. sexfloris minutissimis nutantibus. Culmi laeues, prostrati, inferne ramosi. Folia laeuia, margine scabra, fauce pilosa. Panicula oblonga, patentissima. Flores nutantes, oblongi, obtusi, purpurascentes, linea vtrinque viridi, margine oculo armato ciliati.
rigida. 23. P. panicula lanceolata subramosa secunda: ramulis alternis secundis. Poa panicula coarctata secunda, spiculis sexfloris linearibus alternis rigi-

H 3

[page] 118

dis. Ger. prov. 30. Culmus rigidus, breuissimus. Panicula lanceolata, rigida, decomposita: Ramis alternis, alternatim spiculatis, pedicellis rigidis, spica breuioribus. Spiculae suboctoflorae, lineares, acutae. Flosculi acutiusculi, apice subscariosi. Calyx carinatus.
compressa. 24. P. panic. coarctata secunda, culmo obliquo compresso. — Fl. dan. t. 742. M.
amboinensis. 25. P. panicula coarctata secunda, culmo tereti. Mant. 557.
nemoralis. 26. P. panicula attenuata, spicul. subbifloris mucronatis scabris, culmo incuruo. — Fl. dan. t. 749. M. (Fol. patentia.)
bulbosa. 27. P. panicula secunda patentiuscula, spiculis quadrifloris. (Vaill. paris. t. 17.)
spicata. 28. P. panicula spicata, floribus subulatis, flosculis remotis. Mant. 32.
distans. 29. P. panicula ramis subdiuisis, flor. quinquefloris: flosculis distantibus obtusis. Mant. 32. (Gouan. Illustr. t. 2. f. 1. Poa salina recentiorum.)
cristata. 30. P. panicula spicata, calyc. subpilosis subquadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis. Aira cristata. Sp. pl. 94. 21.
ciliaris. 31. P. panicula contracta, glumarum valuulis interioribus piloso ciliatis. Gramen maderaspatanum, spica interrupta totali e spicis paruis villosis constructa. Pluk. phyt. 190. f. 5. Panicula contracta, rubra, glumarum ciliis albis. (Media quasi inter Brizam et Poam Sw. l. c. p. 40.)
brizoides. 32. P. panicula racemosa, spiculis ouatis compressis octo-s. nouemfloris, culmo compresso. Suppl. p. 110.
disticha. 33. P. spica disticha terminali, hinc conuexula, illinc plana. Iacq. in Litt. Misc. v. 2. p. 74. Icon. rar. M.
84. BRIZA. Cal. 2-valuis, multiflorus. Spicula disticha valuulis cordatis, obtusis: interiore minuta.
minor. 1. B. spiculis triangulis, calyce flosculis longiore.
virens. 2. B. spiculis ouatis, calyce flosculis aequali.
media. 3. B. spiculis ouatis, calyce flosculis breuiore. Fl. dan. t. 258.
maxima. 4. B. spiculis cordatis: flosculis septendecim. Briza spiculis racemosis. Iacq. obs. 3. p. 10. t. 60. Panicula potius Racemus est.

[page] 119

Eragrostis. 5. B. spiculis lanceolatis: flosculis viginti. Culmi decumbentes ramosi rigidi geniculis rubris. Ora folio opposita barbata. Spiculae fuscae. Conf. Gramen filiceum, paniculis integris. Moris. hist. 3. p. 204. s. 8. t. 6. f. 53. magis glabrum, panicula fere in spicam conglomerata, calycibus 20 floris. Vid. Iacqu. Poae Eragrostidi maxime affinis; an solo loco diuersa? Schreb. gram. p. 83. tab. 39.
85. VNIOLA. Cal. multiualuis, Spicula ouata, carinata.
paniculata. 1. V. paniculata, spiculis ouatis. (Catesb. Car. V. I. t. 32.
bipinnata. 2. V. panicula subspicata, racemis pinnatis subtus imbricatis. (Poa cynosuroides panic. pyramidal., pedanc, patentiss., spicul. dependent. distichis. Retz obs. bot. 4. p. 20)
mucronata. 3. V. spica disticha, spiculis ouatis, calycibus subaristatis.
spicata. 4. V. subspicata, foliis inuolutis rigidis.
86. DACTYLIS. Cal. 2-valuis, compressis; altera valvula majore carinata. (Spica secunda.)
cynosuroides. 1. D. spicis sparsis secundis scabris numerosis. Linn. fasc. 1. t. 9.
glomerata. 2. D. panicula secunda glomerata. Schreb. gram. 68. t. 8. f. 1. Calyx 4-florus; vix tamen Festucis associanda.Fl. dan. t. 743. M.
ciliaris. 3. D. spica capitata secunda, calycibus trifloris, caule repente. Mdnt. 185. (Glumae ciliatae.)
lagopoides. 4. D. spicis subrotundis pubescentibus, culmo prostrato ramoso. Mant. 33. Mant. 557. Calyces 8-flori, saepe etiam 4-flori.
capitata. 5. D. spicis capitatis laeuibus; culmo prostrato ramoso. Suppl. p. 110.
87. CYNOSVRVS. Cal. 2-valuis, multiflorus: Recept. proprium vnilaterale, foliaceum.
cristatus. 1. C. bracteis pinnatifidis. Schreb. gram. 69. t. 8. f. 2. Schillingfl. miscell. t. 11. Fl. dan. t. 238.
echinatus. 2. C. bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Racemus glomeratus, secundas. Bracteae ad flores tantum exterius, alternatim pinnatae, vniflorae, radiis in aristam desinentibas. Cal. 2-valuis, 2-florus, membranaceus, apice valde attenuatus. Cor. 2valvis apice exteriore Arista recta. Stylus bifidus.

H 4

[page] 120

Lima. 3. C. spica secunda, calycis gluma interiore spiculis subiecta. (Cauanil. pl. hisp. t. 91.)
durus. 4. C. spiculis secundis alternis sessilibus rigidis obtusis adpressis. Sp. pl. 1677. Culmi procumbentes. (Forte melius cum Scopolio Fl. carn. n. 101. ad Poas amandandus.)
sphaerocephalus. 5. C. bracteis integris, spicis globosis. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 71. M. (Iacq. ic. pl. rar. t. 20.)
caeruleus. 6. C. bracteis integris. Cynosurus caeruleus, bracteis integris, spicis subouatis. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 66. Icon. rar. Dele in Syst. ed. 13. p. 110. synonymon Poae aquaticae Iacq. qui nunquam ita gramen hoc nominauit. M. Sesleria. Ard. spec. 2. p. 18. t. 6. f. 3. 4. 5.
Vniola. 7. C. ebracteatus, spica secunda, spiculis bifariis alternantibus adpressis ouatis carinatis obliquis. Suppl. p. 110.
coracanus. 8. C. spicis digitatis incuruatis, culmo compresso erecto, fol. suboppositis. Spicularum Raches de-pressae, latere interiore Floribus alternis, extrorsum sessilibus. Flores ouato-oblongi, compressi, mutici, rachi adpressi. Calyces 4-flori, valuula inferiore et minore, vtraque vero compressa carinata, vti corolla. Schreb. gram. p. 71. t. 35. (Culm. intus farctus vti in Calamariis.)
aegyptius. 9. C. spic. digitatis quaternis obtusis patentissimis mucronatis, calycibus mucronatis, caule repente, fol. oppositis. Caulis laeuis, geniculatus, in genua procumbens. Spiculae 4. s. 5. horizontales rachi mucronata vltra flores protensa. Flores alterni, dislichi. Calyces biflori, mutici.
indicus. 10. C. spic. digitatis linearibus, culmo compresso declinato basi nodoso, fol. alternis. Calyces sub-quadriflori*).
virgatus. 11. C. panicula ramis simplicibus, floribus sessilibus sexfloris: vltimo sterili; infimis subaristatis.
domingensis. 12. C. panicula ramis simplicibus spiculis subsessilibus sexfloris, floribus omnibus aristatis. Iacq. in

*) Hancce speciem, nec non Cyn. coracanum, propter capsulam veram membran. 1-locul. eualu., semen 1 globos. continentem, ceteris graminum generibus hand solennem, b. GAERTNER a reliquis seiunxit Cynosuris, nouumque hocce genus Eleusine denominanit vid. GAERTN. de fr. 1. p. 7. t. 1. f. 11.)

[page] 121

Litt. Misc. V. 2. P. 363. (An solummodo varietas praecedentis? Cfr. Swartz. obs. p. 40. Iacq. ic. pl. rar. t. 22.)
aureus. 13. C. paniculae spiculis sterilibus pendulis ternatis, flor. aristatis.
88. FESTVCA. Cal. 2-valuis. Spicula oblonga, teretiuscula, glumis acuminatis.

* Panicula secunda.

bromoides. 1. F. panicula secunda: spiculis erectis, calycis valuula altera integra, altera acuminata. Similis F. ouinae, sed foliis latioribus. (Spicula F. Myuri fere, longe quoque aristata. Fol. planis glaucis a sequente satis diuersa.)
ouina. 2. F. panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, fol. setaceis. Stillingfl. misc. t. 8. (Fest. ouina, panicula secunda, coarctata aristata, fol. setaceis: radical. breuioribus rigidis incuruis, culmo subnudo Sibth. Fl. oxon. t. 44. Loes. pruss. t. 24. Non confundenda cum Fest. tenuifolia, panic. secunda mutica, fol. capillarib. longioribus erectiusculis, culmo nudo Sibt. l. c. Pluk. Alm. t. 34. f. 2., illa nimirum in soloarenoso lato cespite crescit, haec incolit colles denudatos vtplurimum calcareos.)
rubra. 3. F. panicula secunda scabra, spicul. sexfloris aristatis: flosculo vltimo mutico, culmo semitereti. F. ouinae similis, sed maior foliis latioribus. (Fol. radical. setacea subcompress. culmea 2 plana, superne albido-villosa. Culm. teres Var. fol. latioribus Roth Fl. germ. 2. p. 126.)
amethystina. 4. F. panicula flexuosa, spicul. secundis inclinatis submuticis, foliis setaceis. (Sp. ambigua.)
reptatrix. 5. F. paniculae ramis simplicibus, spiculis subsessilibus.
duriuscula. 6. F. panicula secunda oblonga, spicul. oblongis laeuibus, fol. setaceis. Fl. dan. t. 848. M. Gramen foliis iunceis breuibus minus. Bauh. pin. 5. Conuenit cum F. dumetorum Foliis radicalibus filiformibus canaliculatis; caulinis planis gramineis, differt vero Glumis laeuibus 21.
dumetorum. 7. F. panicula spiciformi pubescente, foliis filiformibus. — Fl. dan. t. 700. M.

H 5

[page] 122

elatior. 8. F. panicula secunda erecta, spiculis subaristatis: exterioribus teretibus. Schreb. gram. 34. t. 2. Gramen arundinaceum, locustis viridi-spadiceis breuius aristatis. Scheuch. gram. 266. (Cfr. Curt. Fl. lond.)
myurus. 9. F. panicula spicata, calyc. minutissimis muticis, flor. scabris: aristis longis. (Mox a basi ramosiss., spic. subsecundis, aristae longiss.)
spadicea. 10. F. panicula secunda, calycib. quinquefloris: flosculo vltimo sterili, fol. laeuibus. Gramen alpinum latifolium, panicula heteromalla spadicea, locustis pinnatis. Scheuch. gram. 278. Habitat Monspelii. Gouan. Altitudo 4 pedalis. Flores magni F. elatioris: flosculis magnis distantibus acutis basi subnodosis. Stamina violacea. (Poa. Gerard. Galloprov. t. 2. f. 1. Poa Gerardi. All. Fl. pedem. II. p. 245.)
phoenicoides. 11. F. racemo indiuiso, spiculis alternis subsessilibus teretibus, fol. inuolutis mucronato-pungentibus. Mant. 33. (A Bromo ramoso haud diuersam statuit cel. Vahl Symb. bot. 2. p. 23.)

** Panicula aequali.

fusca. 12. F. panicula erecta ramosa, spiculis sessilibus carinatis muticis.
decumbens. 13. F. panicula erecta, spicul. subouatis muticis, calyce flosculis maiore culmo decumbente. Fl. dan. t. 162. Calyces 3-flori. Melicae affinis. (Habitus Bromi; spicul. tumidae, culm. modo basi decumbit.)
pauciflora. 14. F. panicula effusa, spicul. subquadrifloris, aristatis scabris, fol. villosis. Thunb. iap. p. 52. M.
fluitans. 15. F. panicula ramosa erecta, spicul. subsessilibus teretibus muticis. Stillingfl. misc. t. 20. Fl. dan. 237. Schreb. gram. 3. t. 3.
cristata. 16. F. panicula spicata lobata, spiculis ouatis latis sexfloris hirsutis.
calycina. 17. F. panicula contracta, spiculis linearibus, calyce flosculis longiore, foliis basi barbatis. (Cauan. pl. hisp. t. 44. f. 2.)
misera. 18. F. panicula coarctata glumisque aristatis scabris, culmo geniculato infracto. Thunb. iap. p. 52. M.
spinosa. 19. F. frutescens, ramis ramulisque spinosis, pedicellis aculeatis. Suppl. p. 111.

[page] 123

89. BROMVS. Cal. 2-valuis. Spicula oblonga, teres, disticha: arista infra apicem.
secalinus. 1. B. panicula patente, spicis ouatis: aristis rectis, seminibus distinctis. (Aristae subobsoletae flexuosae.)
iaponicus. 2. B. panicula patente ramosa, spiculis oblongis glabris, aristis diuaricatis. Thunb. iap. p. 52. M.
mollis. 3. B. panicula erectiuscula, spic. ouatis pubescentibus: aristis rectis, fol. mollissime villosis. Schreb. gram. 60. t. 6. (Hirsutie, mollitie, nec non spiculis turgidioribus exceptis Br. pratensi Ehrh. similis, cui panic. subnutans et spiculae ouatae glabrae nitidae.)
squarrosus. 4. B. panicula nutante, spic. ouatis: aristis diuaricatis. (In spicula matura aristae diuergunt.)
purgans. 5. B. panicula nutante crispa, fol. vtrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis.
inermis. 6. B. panicula erecta, spiculis subteretibus subulatis nudis submuticis. Schreb. gram. 93. t. 13. exclusis synonymis Mantissae 186. Radix maxime reptans. Schreber. (Anth. aureae.)
bifidus. 7. B. panicula erecta ramosa, spiculis ouatis, subtrifloris, glumis bifido-setaceis, arista diuaricata. Thunb. iap. p. 53. M.
asper. 8. B. panicula nutante scabra, spiculis villosis aristatis, fol. scabris. Huds. angl. 40. n. 7. Festuca graminea nemoralis latifolia mollis. Bauh. pin. 9. theatr. 144. Festuca graminea dumetorum iuba longiore. Moris. hist. 3. p. 213. s. 8. t. 7. f. 27. Radix minime repens. Sckreber. Bromus ramosus. Syst. ed. 13. p. 102. (Brom. hirsutus. Curt. Lond. ic. Culm. deorsum hirt., pili reflexi.)
ciliatus. 9. B. panicula nutante, fol. vtrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis.
sterilis. 10. B. panicula patnla, spicul. oblongis distichis, glumis subulato aristatis. (Spicul. magna disticha, demum purpurasc. Pedic. scabri subincrass.)
aruensis. 11. B. panicula nutante, spicul. ouato-oblongis. Fl. dan. t. 293. (Spiculae coloratae.)
geniculatus. 12. B. panicula erecta, flosculis distantibus. pedunculis angulatis, culmo genu procumbente. Mant. 33. Schreb. gram. p. 60. T. 31.

[page] 124

tectorum. 13. B. panicula nutante, spicul. linearibus. (Pedicelli laev. ramosi; spicul. minores quam in B. sterili.)
giganteus. 14. B. panicula nutante, spicul. quadrifloris: aristis breuioribus. Schreb. gram. 88. t. 11. (Culm. basi subdecumb. glaber Iunciform. Arist. capillares.)
rubens. 15. B. panicula fasciculata, spicul. subsessilibus villosis: aristis erectis.
scoparius. 16. B. panicula fasciculata, spicul. subsessilibus glabris: aristis patulis. (secundum Cauanilles Ic. pl. Hispan. p. 34. t. 31. f. 2. specie ab antecedente non diuersus.)
rigens. 17. B. panicula spicata: spiculis subsessilibus erectis pubescentibus subquadrifloris. Mant. 33.
racemosus. 18. B. racemo simplicissimo pedunc. vnifloris, flor. sexfloris laeuibus aristatis.
triflorus. 19. B. panicula patente, flor. subtrifloris. Fl. dan. t. 440?
madritensis. 20. B. panicula rariore patulo-erecta, spiculis linearibus: intermediis geminis, pedicellis superne incrassatis. (a B. sterili vix specie diuersam esse, suspicatur Vahl symb. 2. p. 23.)
ramosus. 21. B. culmo ramosissimo, spiculis sessilibus, foliis inuoluto-subulatis. Mant. 34. (Spicae vt plurimum geminae. Valuula exterior. corol. margine denticulato ciliatae Vahl. l. c.)
pinnatus. 22. B. culmo indiuiso, spicul. alternis subsessilibus teretibus subaristatis. Fl. dan. t. 164. Folia plana. (Triticum pinnatum Moench. Forte haud inepte Triticis associari potest. Ab hoc merito quoad speciem distinguendus: Bromus gracilis Weig. qui glaber aut villosus multo tenerior est, et spicul. habet subadpressas longeque aristatas.)
aristatus. 23. B. spiculis distiche imbricatis sessilibus depressis. Triticum cristatum, calycibus quadrifloris aristatis, spicis lanceolatis imbricatis, culmis pubescentibus. Schreb. gram. 12. t. 23. f. 2.
distachyos. 24. B. spicis duabus erectis alternis. Bromus spiculis subbinatis compressis sessilibus. Ger. prov. 98. t. 3. f. 1. Festuca ciliata, valuulis interioribus glumae corollinae ciliatis, panicula stricta secunda simplici. Gouan. hort. 48. 547. Gramen festuceum myurum elatius, spica heteromalla gracili.

[page] 125

Barr. ic. 99. f. 2. Spiculae sessiles, planae, obuersae scapo, vt in Triticis, calyce acuto; in spontaneo spiculae 2, in culto 3, aristatae.
stipoides. 25. B. panicula erectiuscula, pedunculis ensiformibus. Mant. 557. Similis Stipae membranaceae. (Vtplurimum pro B. madritensi sumitur, cum pedicelli et in hac specie superne sunt incrassati. Cfr. Vahl Symb. 2. p. 23.)
90. STIPA. Cal. 2-valuis, vniflorus. Cor. valuula exteriore arista terminali: basi articulata, (longissima.)
pennata. 1. S. aristis lanatis. (Schkuhr Bot. Handb. t. 16.)
iuncea. 2. S. aristis nudis rectis, calycibus semine longioribus, foliis intus laeuibus. Distincta certe a sequenti.
capiliata. 3. S. aristis nudis curuatis, calyc. semine longioribus, fol. intus pubescentibus.
Aristella. 4. S. aristis nudis rectis calyce vix duplo longioribus. Syst. nat. XII. 4. p. 229.
tenacissima. 5. S. aristis basi pilosis, panicula spicata, fol. filiformibus.
auenacea. 6. S. aristis nudis, calycibus semen aequantibus.
membranacea. 7. S. pedicellis dilatatis membranaceis. Sp. pl. 650. Mant. 326.
arguens. 8. S. aristis nudis, bracteis basi barbatis, flosculis sessili-fasciculatis. Gr. aethiopicum panicula molli virescente. Pluk. 176. t. 300. f. 1?
spicata. 9. S. aristis seminudis, floribus spicatis. Suppl. p. 111.
91. AVENA. Cal. 2-valuis, multiflorus: arista dorsali contorta.
sibirica. 1. A. paniculata, calycibus vnifloris seminibus hirsutis, aristis calyce triplo longioribus.
elatior. 2. A. paniculata, calyc. bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, masculo aristato. Fl. dan. t. 165. Schreb. gram. 25. t. 1. (Planta polygama, ad Holcos a nonnullis recentiorib. relata.)
stipiformis. 3. A. paniculata, calyc. bifloris, aristis semine duplo longioribus, culmo ramoso. Mant. 34.
pensyluanica. 4. A. panicula attenuata, calyc. bifloris, sem. villosis, aristis calyce duplo longioribus.

[page] 126

loeflingiana. 5. A. panicula contracta, slosculis binis hirsutis: altero pedunculato apice biaristato, arista intermedia longiori. Suppl. p. 112. Auena löflingiana, panicula contracta, flosc. binis, altero pedunculato, apice biaristatis, dorso arista reflexa. Syst. ed. 13. p. 104. Habitat vsque in Cap. b. spei. (Cauan. ic. pl. hisp. t. 45. s. 1.)
satiua. 6. A. paniculata, calycib. dispermis, sem. laeuibus, altero aristato. — Mill. illustr. ic. M.
nuda. 7. A. paniculata, cal. trisloris, receptaculo calycem excedente, petalis dorso aristatis; tertio flosculo mutico.
fatua. 8. A. paniculata, calyc. trifloris. flosc. omnibus aristatis basique pilosis. Schreb. gram. 109. t. 15.
sesquitertia. 9. A. paniculata, calyc. subtrifloris, flosc. omnibus aristatis. receptaculis barbatis. Mant. 34.
pubescens. 10. A. subspicata, calyc. subtrifloris basi pilosis, fol. planis pubescentibus. Sp. pl. 1165. Mant. 327. Synon. (Panic. ramosa, fol. pubesc. Huds. fl. angl. p. 52. An a priore quoad speciem diuersa?
sterilis. 11. A. paniculata, calyc. quinquesloris: exterioribus flosculis aristisque basi pilosis; interioribus muticis. Gramen auenaceum maximum, vtriculis cum lanugine alba et longissimis aristis. Magn. monsp. Aegilops manritanica, aristis longioribus binis. Pet. gaz. t. 38. f. 7.
flauescens. 12. A. panicula laxa, calyc. trifloris breuibus, flosc. omnibus aristatis. Schreb. gram. 72. t. 9. Mant. 326. Synon.
hispida. 13. A. (panicula M.) calycibus trifloris pilosis. Suppl. p. 111.
capensis. 14. A. paniculata coarctata, calycibus trifloris subulatis, corolla pubescente, arista intermedia tortili curua. Suppl. p. 112.
purpurea. 15. A. panicula coarctata, calycibus bifloris ouatis corollis villosis: gluma exteriori bifida, arista terminali inflexa. Suppl. p. 112.
lutea. 16. A. panicula patente, calycibus bifloris subulatis, corollis nudis triaristatis arista intermedia flexuosa. Suppl. p. 112.
lupulina. 17. A. panicula coarctata ouata, calycibus trifloris lanceolatis, corollis villosis, gluma exteriori bisubulata, arista intermedia reflexa. Suppl. p. 113.

[page] 127

fragilis. 18. A. spicata, calyc. quadrifloris flosculo longioribus. Mant. 326. Schreb. gram. t. 24. f. 3.
pratensis. 19. A. subspicata calyc. quinquefloris. Mant. 327. Synon. (Spicul. subsessiles; flosc. basi minus pilosi. Vaill. paris. t. 18. f. 1. An eadem ac Ac. bromoides? Cfr. Sibth. fl. oxon. p. 49.)
spicata. 20. A. spicata, calyc. sexfloris longioribus: petalo exteriore apice aristato surcatoque.
bromoides. 21. A. subspicata, spicul. binatis: altera pedunculata, aristis diuaricatis, calyc. octofloris. Sp. pl. 1661.
1359. ANTHISTIRIA. Cal. aequaliter ad basin sissus in lacinias 4 aequales. Suppl. p. 13. Linn. iun. Diss. nov. gram. gen. p. 35. c. fig.
ciliata. 1. ANTHISTIRIA. Suppl. p. 113. Andropogon quadriualue. Syst. veg. ed. 13. p. 758. (Cfr. Retz. obs. bot. III. p. 11.)
92. LAGVRVS. Cal. 2-valuis: arista villosa. Cor. petalo exteriore aristis 2 terminalibus: tertia dorsali retorta.
ouatus. 1. L. spica ouata aristata. Schreb. gram. 143. t. 19. s. 3. Barr. ic. 116. f. 1. 2.
cylindricus. 2. L. spica cylindrica mutica. Ger. prov. 104. Gramen pratense alopecurum, sericea panicula. Barr. ic. 11.*)
93. ARVNDO. Cal. 2-valuis. Flosculi congesti, lanacincti.
Bambos. 1. A. calycibus multifloris, spicis ternis sessilibus. (Arundo Bambu, flor. 6-andris, panic. diffusa, spicul. imbricatis, ramis culmi spinosis calycib. 1-floris. Loureiro Cochinch. 1. p. 57.)
Donax. 2. A. calyc. quinquefloris, panicula diffusa, culmo fruticoso. Calyces plerumque 5-flori. Turra.
Phragmitis. 3. A. calyc. quinquefloris, panicula laxa. (Schkuhr bot. Handb. I. t. 26. f. 1. Flosculi acuti longe pedicel.; fol. latiusc. plana: summum panicula longius.)

*) Ob stamina modo 2 et stylum 1, porro aristarum et nectarii defectum hancce speciem cel. cyrilli vt distinctum proposuit genus, cui nomen indidit: Imperata arundinacea. vid. Eius Pl. rarior. regni Neapol. f. 2. t. 11. Fructisic. lana densissima inuoluta.)

[page] 128

epigeios. 4. A. calyc. vnifloris, panicula erecta, fol. subtus glabris. (Flosc. confertis, fol. scabr., attenuat. subconuolutis.)
Calamagrostis. 5. A. calyc. vnifloris, laeuibus, coroll. lanuginosis, culmo ramoso. Fl. dan. t. 280.
arenaria. 6. A. calyc. vnifloris fol. inuolutis mucronato pungentibus. (Mart. Fl. rust. t. 31. filiform.)
64. ARISTIDA. Cal. biualuis. Cor. vniualuis: aristis 3, terminalibus.
adscensionis. 1. A. panicula ramosa, spicis sparsis. (Arista ad basin 3-partita. Setae cartilagineo-serratae. Sw. obs. p. 41.)
americana. 2. A. paniculae ramis simplicissimis, spicis alternis. (Coroll. 2-valv. altera aristis dorsal.; altera terminal. instructa. Sw. l. c. t. 2. f. 2.)
plumosa. 3. A. paniculata, arista intermedia longiore lanata, culmis villosis. Sp. pl. 1666. (Culmi internodia infer. sursum lanata. Vahl. Symb. 1. p. 11. t. 3.)
arundinacea. 4. A. paniculata, arista intermedia longiore laeui. Mant. 186.
gigantea. 5. A. panicula elongata effusa secunda, calycibus vnifloris, aristis corollinis subaequalibus rectis. Suppl. p. 113.
Hystrix. 6. A. panicula diuaricata patentissima, flosculis simplicissimis glabris, aristis rectis diuaricatis. Suppl. p. 113. (Pluck. Alm. 174. t. 191. f. 3.)
95. LOLIVM. Cal. 1-phyllus, fixus, multiflorus.
perenne. 1. L. spica mutica, spiculis compressis multifloris. Fl. dan. t. 747. M. Schreb. gram. t. 37. (Sub nomine angl. Raygrass celebre.)
tenue. 2. L. spica mutice tereti: spiculis trifloris. (Valde gracile, spica pauciflora.)
temulentum. 3. L. spica aristata, spiculis compressis multifloris. Fl. dan. t. 160. Schreb. l. c. p. 74. t. 36.
distachion. 4. L. spica binata, calycibus vnifloris, corollis lanatis. Mant. 187.

[page] 129

1360. ROTTBOELLA. Rachis articulata, teretiuscula, in pluribus filiformis. Cal. ouato-lanceolatus, planus, simplex s. bipartitus. Flosculi alterni in rachi flexuosa. Suppl. p. 13. Linn. iun. nov. gram. gen. p. 23. c. fig.
incuruata. 1. R. spica tereti subulata, gluma calycina subulata adpressa bipartita. Suppl. p. 114. Aegilops incuruata. Syst. veg. ed. 13. p. 762. (Fl. dan. t. 928.)
Compressa. 2. R. spica compressa subulata, gluma calycina lanceolata plana indiuisa. Suppl. p. 114.
dimidiata. 3. R. spica dimidiata compressa lineari: latere exteriori aggregato flosculoso, interiori laeui nudo. Suppl. p. l14.
exaltata. 4. R. spica tereti filiformi vndique flosculosa, glumis ouatis obtusis, vaginis punctato-hirsutis. Suppl. p. 114.
corymbosa. 5. R. spicis aggregatis lateralibus filiformibus, flosculis bisariis patentibus, foliis basi ciliatis. Suppl. p. 115. Aegilops exaltata. Syst. veg. ed. 13. p. 762.
96. ELYMVS. Cal. lateralis, 2-valuis, aggregatus, multiflorus.
arenarius. 1. E. spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus. Schreb. gram. p. 85. Tab. 40.
sibiricus. 2. E. spica pendula arcta, spiculis binatis calyce longioribus. Schreb. gram. 1. t. 21. f. 1.
philadelphicus. 3. E. spica pendula patula, spiculis sexfloris: inferioribus ternatis.
canadensis. 4. E. spica nutante patula, spiculis inferioribus ternatis; superioribus binatis.
caninus. 5. E. spica nutante arcta, spiculis rectis inuolucro destitutis: infimis geminis. (Tritic. caninum, cal. subulat. sub 4-floris, floscul. aristatis. Huds. angl. ed. 2. p. 58.)
tener. 6. E. spica pendula, flosculis geminis. Suppl. p. 114.
virginicus. 7. E. spica erecta, spiculis trifloris, inuolucro striato. (Facies Hordei. Aristae longae subpatulae.)
europaeus. 8. E. spica erecta: spiculis bifloris inuolucro aequalibus. Mant. 35. (Hord. cylindricum Murr. Prodr. p. 43. H. syluaticum Huds. Habitus omniso Hordei et inuoluc. 6-phyll., sed flosc. 2.)

I

[page] 130

Caput medusae. 9. E. spiculis bifloris, inuolucris setaceis patentissimis. Sehreb. gram. 17. t. 24. f. 2. excluso synonymo Scheuchzeri.
Hystrix. 10. E. spica erecta, spiculis inuolucro destitutis patentibus. Sp. pl. p. 560. (Hystrix patula. Moench. Method. p. 295. Cfr. quoque Humboldt in bot. Mag. fasc. 7. p. 5.)
97. SECALE. Cal. oppositus, 2-valuis, 2-florus, solitarius.
cereale. 1. S. glumarum ciliis scabris. Habitat in Creta.
villosum. 2. S. glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus.
orientale. 3. S. glumis hirsutis, squamis calycinis subulatis.
creticum. 4. S. glumis extrorsum ciliatis.
98. HORDEVM. Cal. lateralis, biualuis, vniflorus, ternus. (Flosc. 3. lnuoluc. 6-phyllum.)
vulgare. 1. H. flosculis omnibus hermaphroditis aristatis: ordinibus duobus erectioribus.
hexstichon. 2. H. flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, sem. sexsariam aequaliter positis.
distichon. 3. H. flosculis lateralibus masculis muticis, sem. angularibus imbricatis. Habitat ad Samaram Tatariae fluuium.
Zeocriton. 4. H. flosculis lateralibus masculis muticis, sem. angularibus patentibus corticatis. Schreb. gram. 125. t. 17. Hordeum distichum, spica lata compressa breuiore. Moris. hist. 3. p. 206. granis confertis. Rai. hist. 1243.
bulbosum. 5. H. flosculis omnibus ternis fertilibus aristatis, inuolucris setaceis ciliatis.
nodosum. 6. H. flosculis lateralibus masculis muticis, inuolucris setaceis laeuibus. Radix bulbosa, copiosa. Flosculi laterales mutici: intermedio aristato. Involucella sunt vere arisata, aristis purpurascentibus, flosculo suo longioribus; ergo minime in Spec. p. 126. deleatur.
murinum. 7. H. flosculis lateralibus masculis aristatis, inuolucris intermediis ciliatis. — Fl. dan. t. 629. M. (Huic speciei Hord. pratense, et maritimum Hudsprimo obtutu similia sunt, sed illud differt flosc. mascul. muticis, inuolucr. setac. seabris, hoc involucro interno flor. lateralium semiouato.)
iubatum. 8. H. aristis inuolucrisque setaceis longissimis. Elymus crinitus, spiculis vnifloris scabris, inuolu-

[page] 131

cris erectis. Schreb. gram. 15. t. 24. f. 3. Gr. hordeaceum, spica aristis longissimis circumuallata. Scheuch. gram. 20. Buxb. cent. 1. p. 33. t. 52. f. 1. Habitat Smyrnae. (Spica dilute purpurase.)
99. TRITICVM. Cal. 2-valuis, solitarius, subtriflorus. Flos obtusiusculus, acutus.

* Annua.

aestiuum. 1. T. calycibus quadrifloris ventricosis glabris imbricatis aristatis. (Etiam muticis.)
hybernum. 2. T. calyc. quadrifloris ventricosis laeuibus imbricatis submuticis. (Var. calycibus muticis et aristatis.)
compositum. 3. T. Spica composita. spiculis confertis aristatis. Suppl. p. 115. Triticum compositum, calyc. quadrifloris ventricosis, spica composita. Syst. ed. 13. p. 115.
turgidum. 4. T. calyc. quadrifloris ventricosis villosis imbricatis obtusis. (Cum et sine aristis.)
polonicum. 5. T. calyc. bifloris nudis, flosculis longissime aristatis, racheos dentibus barbatis. (Glumae sublineares oblongae glaucae.)
Spelta. 6. T. calyc. quadrifloris truncatis, flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro. (Cal. subquadriflori aristati et mutici.)
monococcum. 7. T. calyc. subtrifloris: primo aristato, intermedio sterili.
prostratum. 8. T. calyc. multifloris, spica disticha ouata, flosculis imbricatis aristato-mucronatis. Suppl. p. 114. Secale prostratum. Pallas. Iter Vol. I. p. 485. Iacq. hort. v. 3. t. 44.
pumilum. 9. T. Spica ouata, glumis subaristatis: calycinis bisulcatis. Suppl. p. 115.

** Perennia.

iunceum. 10. T. calyc. quinquefloris truncatis, fol. inuolutis. Mant. 327. (Fl. dan. t. 916.)
repens. 11. T. calyc. quadrifloris subulatis acuminatis. fol. planis. — Fl. dan. t. 748. M. (Cal. 3-8 flori, aristati, aut inerm. Var. colore glauco.)
maritimum. 12. T. calyc. multifloris, flosculis mucronatis, spica ramosa. Festuca pedicula coarctata secunda, spiculis rigidis, pedicellis acutangulis. Ger. prov. 94. Poa spicata, spicul. alternis sessilibus subsexfloris.

I 2

[page] 132

Huds. angl. 35. Gramen pumilum loliaceo simile. Rai. angl. 3. p. 395. Gramen exile duriusculum maritimum. soliol. circumuolutis subiunceis brevibus. Pluk. phyt. 32. f. 7. Gramen maritimum, paniculis asperis loliaceis. Bocc. mus. 2. p. 135. t. 95. Gramen caninum maritimum paniculatum. Rai. hist. 1286. (Secundum cl. Sowerby engl. Botany p. 221. Synonyma: Poa loliacea. Huds. et illud Raii expungenda sunt, distinctam enim indicant speciem ab eo Triticum loliaceum denominatam.)
tenellum. 13. T. calyc. subquadrifloris, flosc. muticis acutis, fol. setaceis. Festuca spica secunda recta, spiculis compressis subaristatis. Ger. prov. 96. Flores omnino spicati, idcoque Tritici species.
Vnilaterale. 14. T. calyc. vnilateralibus alternis muticis. Mant. 35. (Moris. hist. V. 3. Sec. 8. t. 2. f. 3.)

TRIGYNIA.

100. ERIOCAVLON. Cal. communis, capitulum imbricatum. Petala 3, aequalia. Stam. supra germen.*)
triangulare. 1. E. culmo triangulari, foliis ensiformibus, capitulo ouato.
quinquangulare. 2. E. culmo quinquangulari, fol. ensiformibus.
Sexangulare. 3. E. culmo sexangulari, fol. ensiformibus.
Setaceum. 4. E. culmo sexangulari, fol. setaceis. Pet. gaz. t. 53. f. 10. (Fol. in senectute euanesc. Lour. Cochinch. I. p. 60.)
decangulare. 5. E. culmo decangulari, fol. ensiformibus. Mant. 327. Folia 2 subulata, plana, canaliculata, articulata. Flores capitati, flosculis masculis disci, femineis ambitus. Petala puncto nigro intra apicem. Character generis in reliquis speciebus examinandus. D. Hope hanc egregie adumbrauit. Videndae et reliquae species, antequam character emendetur.

*) Monoicum. Flor. masc. et fem. in eodem receptac. globoso. ♂. Cal. 0. Cor. 3-petala extus hirsutula. Stam. 6. ♀. Cal. 0. Cor. 6-petala masc. similis. Styl. 3. Caps. pedicell. 3-locul. Sem. solitaria GAERTN. de Fr. II. p. 14. Iussieu Gen. pl. p. 44. Cal. 6-partitum et stamina 4 obseruauit.)

[page] 133

101. MONTIA. Cal. 2-phyllus. Cor. 1-petala, irregularis. Caps. 1-locularis, 2-valuis.
fontana. 1. MONTIA. Fl. dan. t. 131.
102. PROSERPINACA. Cal. 3-partitus, superus. Cor. 0. Sem. 1-triloculare. (Drupa exsuc. infera, 3-locul. Gaertn.)
palustris. PROSERPINACA. (Trixis palustr. Gaertn. de fruct. t. 24. f 8.)
103. TRIPLARIS. Cal. maximus, tripartitus. Cor. 0. Antherae lineares. Nux triquetra intra calycis basin ouatam. — Calyx in fructu non patet, sed semen arcte ambit et includit, dein in tria foliola longissima et erectiuscula abit: potius ergo calyx foliaceus longissimus dicendus. lacquin in litt. M.
americana. 1. T. Triplaris pyramidalis spicis erectis terminalibus. Iacq. amer. 13. t. 173. f. 5.Ed. 2. pict. p. 12. t. 259. f. 3. quoad fructum. M. (Secundum Aubletium Hist. des Plant. de la Guiane II. p. 910. haecce species cal. habet sexpartitum et stamina 12; etiam dioica est.)
ramiflora. 2. T. racemis lateralibus aggregatis. Iacq. amer. pict. p. 13. t. 259. f. 3. quoad fructum. M.
104. HOLOSTEVM. Cal. 5-phyllus, Petala 5. Caps. 1-locularis, (6-valuis) subcylindracea, apice dehiscens.
cordatum. 1. H. foliis subcordatis. Mant. 327. Fabr. helmst. 184. Petala alba, bipartita, calyce minora.
succulentum. 2. H. fol. ellipticis carnosis. Petala alba, subtrifida calyce minora.
hirsutum. 3. H. fol. orbiculatis hirsutis.
vmbellatum. 4. H. floribus vmbellatis. (Sow. engl. bot. t. 27. Pet. serrata, pedunc. fr. reflexus.)
1241. KOENIGIA. Cal. 3-phyllus. Cor. nulla. Sem. 1. ouatum, nudum.
islandica. 1. KOENIGIA. Mant. 35. Fl. dan. t. 418. Locis argillosis, inundatis, alpinis et maritimis.

I 3

[page] 134

105. POLYCARPON. Cal. 5-phyllus. Petala 5, minima, ouata. Caps. 1-locularis, 3-valuis.
magellanicum. 1. P. caulibus simplicissimis, foliis linearibus sparsis imbricatis. Suppl. p. 115.
tetraphyllum. 2. P. caule ramoso prostrato foliis quaternis. Suppl. p. 116. Polycarpon tetraphyllum. Syst. ed. 13. p. 116. (Capsulae inprimis structura ab Holosteis, cum quibus a nounullis coniunctum, discriminatur.)
106. MOLLVGO. Cal. 5-phyllus, (persistens.) Cor. 0. Caps. 3-locularis, 3-valuis. (Styl. 3 aut 1, apice 3-fidus. Gaertn.)
oppositifolia. 1. M. foliis oppositis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis vnifloris. Alsine Spergulae facie bengh. foliis angustis. Pluk. alm. 21. t. 75. f. 6. Burmann.
Stricta. 2. M. sol. subquaternis lanceolatis, flor. paniculatis nutantibus, caule erecto angulato. Alsine multiflora floribunda glabra bengalensis. Pluk. phyt. 21. t. 256. f. 2. Alsine erecta pentaphylla, flore albo. Burm. zeyl. 31. t. 5. f. 3. Paniculae foliis longiores, primo secundoque dichotomae, dein racemosae. Flores nutantes, albi, simillimi M. verticillatae.
pentaphylla. 3. M. sol. quinis obouatis aequalibus, flor. paniculatis.
verticillata. 4. M. fol. verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiuiso decumbente, pedunc. vnifloris. — Mill illustr. ic. M. (Caps. pustulata et striata.)
107. MINVARTIA. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Caps. 1-locularis, 3-valuis, Sem. nonnulla.
dichotoma. 1. M. floribus confertis dichotomis. Act. stockh. 1758. t. 1. f. 4.
campestris. 2. M. flor. terminalibus alternis bractea longioribus. l. c. f. 3.
montana. 3. M. flor. lateralibus alternis bractea breuioribus. Mant. 328. Stamina saepe 5 Alsines. Conferatun solo natali Alsine mucronata. Huic structura similis, sed laxa ramosissima diffusa; M. montana vero coarctata. Act. stockh. l. c. f. 4.

[page] 135

108. QVERIA. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Caps. 1-locularis, 3-valuis. Sem. 1.
hispanica. 1. Q. floribus confertis.
canadensis. 2. Q. flor. solitariis, caule dichotomo. (Haec ab antecedente specie tam habitu, quam calyce, cuius foliola apice intus fornicata, extus mucronata sunt, et capsula, quae vtricularis, differt. Stylus 3-fidus Gaertn. de fr. et sem. pl. 2. p. 217. t. 128.)
109. LECHEA. Cal. 3-phyllus. Petala 3, linearia. Caps. 3-locularis, 3-valuis: valvulis totidem interioribus. Sem. 1.
minor. 1. L. foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. (Capsulam hac in specie modo 1-locularem obseruanit oculatissim. Gaertner, et loco 3 valuularum solum receptaculi squamulae lineares brevissimae et valde angustae sunt. vid. Gaertn. loc. cit. p. 223. t. 129.)
maior. 2. L. fol. ouato-lanceolatis, flor. lateralibus vagis. Menandra foliis alternis. Gron. virg. 2. p. 20. Stamina 4: horum 2 superiora approximata. Clayt.

I 4

[page] 136

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

Fl. monopetali. monospermi, inferi.

111. PROTEA. Cor. 4-petala. Antherae infra apices corollae insertae! Sem. nuda.
112. GLOBVLARIA. Cor. 1-petalae, irregulares, Sem. nuda.

Fl. monopetali, monospermi, superi. Aggregatae.

113. CEPHALANTHVS. Cal. communis 0. Recept. globosum, villosum. Sem. lanuginosa.
114. DIPSACVS. Cal. communis foliaceus. Recept. conicum, paleaceum. Sem. columnaria.
115. SCABIOSA. Cal. communis. Recept. eleuatum, subpaleaceum. Sem. coronata, inuoluta.
116. KNAVTIA. Cal. communis oblongus. Recept. planum, nudum. Sem. apice villosa.
117. ALLIONIA. Cal. communis 3-phyllus, 3-florus; proprius superus 0. Sem. nuda.

* Valeriana sibirica.

Fl. monopetali, monocarpi, inferi.

136. AQVARTIA. Cor. rotata. Cal. subquadrisidus. Bacca polysperma.
135. CALLICARPA. Cor. tubulosa. Cal. 4-fidus. Bacca 4-sperma.
1290. AEGIPHILA. Cor. hypocraterif. Cal. 4-dentatus. Bacca 4-sperma. Stylus semibifidus.
143. SCOPARIA. Cor. rotata. Cal. 4-partitus. Caps. 1-locularis, 2-valuis.
145. CENTVNCVLVS. Cor. rotata. Cal. 4-partitus. Caps. 1-locularis, circumscissa.
142. PLANTAGO. Cor. refracta. Cal. 4-partitus. Caps. 2-locularis, circumscissa.
137. POLYPREMVM. Cor. rotata. Cal. 4-phyllus. Caps. 2-locularis, emarginata.
140. BVDDLEIA. Cor. campanulata. Cal. 4-fidus. Caps. 2-locularis, bisulca.

[page] 137

141. EXACVM. Cor. subcampanulata. Cal. 4-phyllus. Caps. 2-locularis, compressa.
138. PENAEA. Cor. campanulata. Cal. 2-phyllus. Caps. 4-locularis, 4-valuis.
139. BLAERIA. Cor. subcampanulata. Cal. 4-partitus, Caps. 4-locularis, angulis dehiscens.

* Swertia corniculata, dichotoma.

* Gentianae quadrifidae.

Fl. monopetali, monocarpi, superi.

132. PAVETTA. Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Bacca 1-sperma.
131. IXORA Cor. tubulosa. Cal. 4-partitus. Bacca 2-locularis. Sem. 2.
133. PETESIA. Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Bacca 2-locularis, polysperma.
130. CATESBAEA. Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Bacca 1-locularis, polysperma.
134. MITCHELLA. Cor. 2-tubulosae. Cal. 4-dentatus. Bacca 4-sperma, biflora, bifida.
1361. HYDROPHYLAX. Cor. infundibuliformis. Cal. 4-partitus. Fructus (Caps. M.) anceps monospermus.
118. HEDYOTIS. Cor. tubulosa. Cal. 4-partitus. Caps. didyma, polysperma, apice dehiscens.
154. OLDENLANDIA. Cor. tubulosa. Cal. 4-partitus. Caps. didyma, polysperma, dehiscens interdentes.
1338. MANNETTIA. Cor. tubulosa. Cal. 8-phyllus. Caps. 2-locularis.
146. SANGVISORBA. Cor. plana. Cal. 2-phyllus. Caps. 4-gona, inter calycem et corollam.

* Coffea occidentalis.

* Peplis tetrandra.

Fl. monopetali, dicocci, inferi.

124. HOUSTONIA. Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Caps. 2-locularis, 2-valuis.
1242. SCABRITA. Cor. tubulosa. Cal. tubulosus, truncatus. Sem. compressa, emarginata.

Fl. monopetali. dicocci, superi. Stellatae.

127. RVBIA. Cor. campanulata. Fructus baccati.
125. GALIVM. Cor. plana. Fructus subglobosi.
121. ASPERVLA. Cor. tubulosa. Fructus subglobosi.

I 5

[page] 138

120. SCHERARDIA. Cor. tubulosa. Fruct. coronatus. Sem. 3-dentata.
119. SPERMACOCE. Cor. tubulosa. Fructus. coronatus. Sem. 2-dentata.
123. KNOXIA. Cor. tubulosa. Fr. bipartibilis, sulcatus.
122. DIODIA. Cor. tubulosa. Fr. tetragonus, coronatus, 2-valuis.
126. CRVCIANELLA. Cor. tubulosa, aristata. Fr. nudus. Sem. linearia.

Fl. monopetali, tetracocci, inferi.

129. SIPHONANTHVS. Cor. tubulosa. Cal. 5-partitus. Baccae 4, 1-spermae.

Fl. tetrapetali, inferi.

148. EPIMEDIVM. Petala Nectar. 4, incumb. Cal. 4-phyllus. Siliqua 1-locularis.
… SKIMMIA. Pet. concaua. Cal. 4-part. Bacca 4-sperma.
144. RHACOMA. Pet. simbriata. Cal. 4-fidus. Caps. 1-sperma.
… OTHERA. Pet. ouata plana. Cal. 4-partitus. Stigma sessile. Capsula?
… ORIXA. Pet. lanceolata plana. Cal. 4-partitus. Stigm. capitatum. Capsula?
152. PTELEA. Pet. coriacea. Cal. 4-partitus. Drupa exsucca, compressa.
1291. SAMARA. Pet. basi lacuna. Cal. 4-partitus. Drupa subrotunda. Stigma infundibuliforme.
150. FAGARA. Pet. staminibus breuiora. Cal. 4fidus. Caps. 2-valuis, 1-sperma.
255. AMMANNIA. Pet. rarissime praesentia. Cal. tubulosus, 8-dent. Caps. 4-locularis.
1362. BANKSIA. Amentum squamatum. Cor. 4-petala. Antherae in cauitate laminarum, sessiles. Caps. biualuis. Sem. bipartibile.
1363. HARTOGIA. Pet. patentia. Cal. 5-fidus. Drupa ouata, disperma.

* Cardamine hirsuta.

* Euonymus europaeus.

Fl. tetrapetali, superi.

157. TRAPA. Cal. 4-partitus. Nux armata spinis conicis, oppositis.
147. CISSVS. Cal. cingens germen. Bacca 1-sperma.

[page] 139

149. CORNVS. Cal. 4-dentatus, deciduus. Drupa nucleo 2-loculari.
153. LVDWIGIA. Cal. 4-partitus. Caps. 4-locularis, tetragona.
480. SANTALVM. Cor. 4-petala Calyci innata. Bacca 1-sperma.

* Fl. incompleti, inferi.

1244. STRVTHIOLA. Cor. 4-sida. Bacco 1-sperma, Sicca. Nectar. 8 glandulis.
161. CRAMERIA. Cor. 4-petala. Bacca Sicca, 1-sperma, echinata.
162. RIVINA. Cor. 4-petala. Bacca 1-sperma. Sem. scabrum.
1364. EMPOTHRIVM. Cor. 4-petala. Antherae sessiles, apicibus petalorum insidentes. Folliculus teres.
… NIGRINA. Cor. 4-petala. Capsula?
163. SALVADORA. Cor. 4-fidus. Bacca 1-sperma. Sem. arillatum.
164. CAMPHOROSMA. Cal. 4-fidus. Caps. 1-sperma.
165. ALCHEMILLA. Cal. 8-fidus. Sem. 1, calyce inclusum.
158. DORSTENIA. Cal. Receptac. planum, carnosum, commune.
1243. COMETES. Vmbella 4-phylla, 3-flora. Caps. 3-cocca.

* Corchorus Coreta.

* Ammaina.

* Conuallaria bifolia.

Fl. incompleti, superi.

1292. SIRIVM. Cal. campanulatus. Bacca 3-locularis. Nectar. 4-phyllum.
1293. ACAENA. Cal. 4-phyllus. Bacca echinata, 1-sperma.
156. ISNARDIA. Cal. campanulatus, persistens. Caps. 4-locularis.
159. ELAEAGNVS. Cal. campanulatus, deciduus. Drupa.
… GONOCARPVS. Cal. 0. Cor. 4-fida. Drupa 8-gona, 1-sperma.

* Thesium alpinum.

DIGYNIA.

168. BVFONIA. Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus. Caps. 1-locularis, 2-valuis, 2-sperma.
171. HYPECOVM. Cor. 4-petala, inaequalis. Cal. 2-phyllus. Siliqua.
169. HAMAMELIS. Cor. 4-petala, longissima. Cal. duplex. Nux bilocularis, bicornis.

[page] 140

170. CVSCVTA. Cor. 4-fida, ouata. Cal. 4-sidus, Caps. 2-locularis, circumscissa.
1365. GOMOZIA. Cor. 4-fida, campanulata. Cal. 0. Bacca bilocularis.
… GALOPINA. Cor. 4-fida. Cal. 0. Semina 2, nuda.
166. APHANES. Cor. 0. Cal. 8-fidus. Sem. 2.
167. CRVZITA. Cor. 0. Cal. 4-phyllus: exterior 3-phyllus. Sem. 1.

* Herniaria fruticosa.

* Gentiana.

* Swertia.

TETRAGYNIA.

172. ILEX. Cor. 1-petala. Cal. 4-dentatus. Bacca 4-sperma.
173. COLDENIA. Cor. 1-petala. Cal. 4-phyllus. Sem 2, bilocularia.
176. SAGINA. Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus. Caps. 4-locularis, polysperma.
177. TILLAEA. Cor. 3-s. 4-petala. Cal. 3-s. 4-phyllus. Caps. 3. f. 4, polyspermae.
178. MYGINDA. Cor. 4-petala, Cal. 4-partitus. Drupa 1-sperma.
174. POTAMOGETON. Cor. 0. Cal. 4-phyllus. Sem. 4. fessilia.
175. RVPPIA. Cor. 0. Cal. 0. Sem. 4. pedicellata.

MONOGYNIA.

110. 111. PROTEA. Cor. 4-petala — petalis subinde vel basi vel apice cohaerentibus Thunb. M. Antherae lineares v. oblongae, insertae petalis infra apicem. Cal. proprius 0. Sem. 1. superum, (nudum. — (Pericarpium Nux, aliis Samara.)

* Pinnatae: foliis pinnatis, filiformibus.

decumbens. 1. P. foliis trisidis filiformibus, caule decumbente. Thunb. Diss. de Protea. n. 1. tab. 1. M.
florida. 2. P. fol. trifidis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis bracteis obuallatis. Thunb. loc. cit. n. 2. t. 1. M.
cyanoides. 3. P. fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis nudis. Thunb. loc. cit. n. 3. M. Protea cyanoides, floribus folitariis lanatis,

[page] 141

calyce hirsuto, foliis multifidis. Syst. ed. 13. 118. Mant. 188. Spec. plant. 137.
patula. 4. P. fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis aggregatis. Thunb. loc. cit. n. 4. M.
Sphaerocephala. 5. P. fol. bipinnatis filiformibus, pedunculis capituli breuioribus, squamis calycinis ouatis basi villosis. Thunb. loc. cit. n. 5. p. 16. 47. M. Protea Sphaerocephala, floribus solitariis lanatis, calyce extus laeui, foliis multifidis. Syst. ed. 13. p. 118 Mant. 188. Leucadendrum sphaerocephalum. Berg. cap. 26.
Serraria. 6. P. fol. bipinnatis filiformibus hirtis, pedunculis capitulis longioribus, squamis calycinis ouato-lanceolatis hirtis. Thunb. loc. cit. n. 6. M. Protea Serraria, floribus congestis, foliis multifidis. Syst. ed. 13. p. 117. Mant. 188. Leucad. Serraria. Sp. pl. p. 137.
triternata. 7. P. fol. bipinnatis filiformibus glabris, pedunculis capitulis longioribus, squamis calycinis lanceolatis hirtis. Thunb. loc. cit. n. 7. M.
glomerata. 8. P. fol. bipinnatis filiformibus, pedunculo communi elongato nudo, pedicellis capitulis longioribus. Thunb. loc. cit. n. 8. p. 18 46. M. Protea glomerata, floribus corymbosis, foliis multifidis. Syst. ed. 13. p. 117. Mant. 187.
Phylicoides. 9. P. fol. bipinnatis filiformibus, capitulis terminalibus solitariis lanatis. Thunb. loc. cit. n. 9. M. Leucadendron phylicoides. Berg. act. stockh. 1766. p. 327. Pl. cap. p. 29.
lagopus. 10. P. fol. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis aggregatis. Thunb. loc. cit. n. 10. M.
spicata. 11. P. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis distinctis. Thunb. loc. cit. n. 11. M. Protea spicata, floribus spicatis, foliis multifidis. Syst. ed. 13. p. 117. Mant. 187. Leucad. spicatum. Berg. cap. 25.
Sceptrum. 12. P. fol. inferioribus bipinnatis, superioribus trifidis integrisque. Thunb. loc. cit. n. 12. Protea Sceptrum Gustauianum. Sparrm. act. stockh. 1777. p. 53. t. 1. M.

** Dentatae: foliis dentatis, callosis.

crinita. 13. P. fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulis subternis terminalibus. Thunb. loc. cit.

[page] 142

n. 13. Leucad. oleaefolium. Berg. act. Stockh. 1766. p. 320. Pl. cap. p. 15. Adiungit Thunbergius hoc synonymon, quod Proteae puberae tribuit Linneus in Syst. ed. 13. p. 118. M.
conocarpa. 14. P. fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Thunb. loc. cit. n. 14. Leucadendron conocarpodendrum. Spec. pl. p. 136. Berg. act. Stockh. 1766. p. 321. Omissa in Syst. ed. 13. M.
elliptica. 15. P. fol. tridentatis ellipticis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Thunb. loc. cit. n. 15.
hypophylla. 16. P. fol. tridentatis glabris secundis, caule decumbente, capitulo terminali. Thunb. loc. cit. n. 16. M. Protea Hypophyllo-carpodendrum, floribus solitariis, pistillis clauatis, foliis tricallosis. Syst. ed. 13. p. 118. Mant. 191. Leucad. Hypophyllo-carpodendron. Sp. plant. 136.
cucullata. 17. P. fol. tridentatis glabris, capitulis lateralibus. Thunb. loc. cit. n. 17. M. Protea cucullata, floribus lateralibus sessilibus, foliis apice tricallosis. Syst. ed. 13. p. 118. Leucadendros africana angustiori folio apicibus tridentatis. Pluk. alm. 212, t. 304. f. 6.
tomentosa. 18. P. fol. tridentatis tomentosis. Thunb. loc. cit. n. 18. M.
heterophylla. 19. P. fol. tridentatis integrisque, caule decumbente. Thunb. loc. cit. n. 19. M.

*** Acerosae; foliis filiformibus, subulatis.

pinifolia. 20. P. fol. filiformibus, floribus racemosis ecalyculatis glabris. Thunb. loc. cit. n. 20. M. Protea pinifolia; floribus simplicibus racemoso-spicatis glabris, foliis linearibus. Syst. ed. p. 117. Mant. 187. Leucad. pinifolium. Mant. 36. Aulax pinifolia. Berg. cap. 33. Calyx obsolete 4-dentatus.
racemosa. 21. P. fol. filiformibus, flor. racemosis calyculatis tomentosis. Thunb. loc. cit. n. 21. M. Protea racemosa, floribus simplicibus racemosis tomentosis, foliis linearibus. Syst. ed. 13. p. 117. Mant. 187. Leucad. racemosum. Berg. cap. 23. act. Stockh. 1766. p. 325. Calyx 4-phyllus.
incurua. 22. P. fol. filiformibus incuruis glabris, capitulis racemoso-spicatis tomentosis. Thunb. loc. cit. n. 22. t. 3. M.

[page] 143

caudata. 23. P. fol. filiformibus hirtis, capitulis subsessilibus spicatis. Thunb. loc. cit. n. 23. t. 2. M.
bracteata. 24. P. fol. filiformi-canaliculatis, capitulo terminali, bracteis multifidis. Thunb. loc. cit. n. 24. t. 1. Leucadendron cancellatum. Spec. pl. p. 134. Berg. act. Stockh. 1766. p. 326. Omissa in Syst. ed. 13. M.
comosa. 25. P. fol. inferioribus filiformibus, superioribus lanceolatis, capitalo terminali. Thunb. loc. cit. n. 25. M.
purpurea. 26. P. fol. linearibus recuruis, capitulis terminalibus cernuis, caule decumbente. Thunb. loc. cit. n. 26. M. Protea purpurea, floribus fastigiatis, foliis filiformibus indiuisis. Syst. ed. 13. p. 119. Mant. 195. Leucad. proteoides. Syst. plant. 134.
prolifera. 27. P. fol. subulatis adpressis, caule prolifero. Thunb. loc. cit. n. 27. t. 4.
corymbosa. 28. P. fol. lineari-subulatis adpressis ramulis verticillatis subfastigiatis. Thunb. loc. cit. n. 28. t. 2. Leucadendron corymbosum. Berg. act. Stockh. 1766. p. 325. pl. cap. 21. M.
nana. 29. P. fol. lineari-subulatis, capitulo terminali calyce colorato. Thunb. loc. cit. n. 29. M. Protea rosacea, floribus solitariis, radio calycino colorato patenti, foliis subulatis. Syst. ed. 13. p. 118. Mant. 189. Leucad. nanum. Berg. cap. p. 22. Act. Stockh. 1766. p. 325. Conophoros capensis, pini folio. Pet. gaz. 40. t. 25. f. 7.
lanata. 30. P. fol. triquetris adpressis, capitulo terminali lanato. Thunb. loc. cit. n. 30. t. 3. M.

**** Lineares: foliis linearibus.

torta. 31. P. fol. linearibus obliquis callosis. Thunb. loc. cit. n. 31. M.
alba. 32. P. fol. linearibus sericeo-tomentosis. Thunb. loc. cit. n. 23. M.

***** Lanceolatae, foliis ellipticis et lanceolatis.

aulacea. 33. P. fol. ellipticis, flor. racemosis ecalyculatis. Thunb. loc. cit. n. 33. t. 2. M.
vmbellata. 34. P. fol. ellipticis, capitulis terminalibus, bracteis multifidis. Thunb. loc. cit. n. 34. M.
linearis. 35. P. fol. ellipticis, capitulo terminali tomentoso. Thunb. loc. cit. n. 35. t. 4. M.

[page] 144

Scolymus. 36. P. fol. lanceolatis acutis capituloque terminali rotundo glabris. Thunb. loc. cit. n. 36. Leucadendron scolymocephalum. Spec. plant. p. 135. Berg. act. Stockh. 1766. p. 323. Non occurrit in Syst. ed. 13. M.
mellifera. 37. P. fol. lanceolato-ellipticis capituloque terminali oblongo glabris. Thunb. loc. cit. n. 37. M. Protea repens, floribus solitariis: radio calycino lanceolato stricto resinoso, foliis lanceolatis. Mant. 189. Leucad. repens α. Sp. plant. 135.
repens. 38. P. fol. lanceolato-ellipticis capituloque ouato glabris, caule decumbente breuistimo. Thunb, loc. cit. n. 38. M. Leucadendron repens. β. Sp. plant. p. 135.
obliqua. 39. P. fol. ellipticis glabris callosis obliquis, capitulo caulino terminali. Thunb. loc. cit. n. 39. M.
paruiflora. 40. P. fol. ellipticis obtusis callosis obliquis, capitulis terminalibus ramulorum glabris. Thunb. loc. cit. n. 40. t. 4. M. Protea paruiflora, floribus paniculatis, flosculis subdenis, foliis sublanceolatis. Syst. ed. 13. p. 119. Mant. 195.
pallens. 41. P. fol. ellipticis glabris acutis callosis, capitulo terminali inuolucrato, inuolucro longo acuto pallido. Thunb. loc. cit. n. 41. Protea conifera. β. γ. δ. ε. Sp. plant. p. 138. M. Protea pallens, floribus ouatis inuolucratis epaleatis laeuibus, foliis linearibus. Mant. 193.
conifera. 42. P. fol. ellipticis glabris acutis callosis, capitulo terminali inuolucrato, inuolucro longo acuto concolore. Thunb. loc. cit. n. 42. Protea conifera, foliis lineari-lanceolatis integerrimis acutis glabris obliquatis. Sp. plant. p. 138 α. Protea saligna. Mant. 194. M.
Leuisanus. 43. P. fol. ellipticis glabris obtusis, capitulo terminali inuolucrato, inuolucro breui obtuso. Thunb. loc. cit. n. 43. M. Protea Leuisanus, floribus hemisphaericis subinuolucratis epaleatis villosis, foliis spatulatis. Syst. ed. 13. p. 119. Mant. 194. Brunia Leuisanus. Sp. pl. 139. Leuisanus capensis serpylli folio. Pet. gaz. 9. t. 5. f. 7.
strobilina. 44. P. fol. elliptico-oblongis retuso-callosis capituloque terminali glabris. Thunb. loc. cit. n. 34. M. Protea strobilina, floribus imbricato-ouatis inuolucratis paleaceis glabris, foliis spatulatis

[page] 145

laeuibus. Syst. ed. 13. p. 118. Mant. 192. (Strobilus terminalis foliosus Schrad. et Wendl. Sertum hannov. 1. t. 1.)
imbricata. 45. P. fol. lanceolatis glabris striatis imbricatis, capitulo terminali. Thunb. loc. cit. n. 45. t. 5. M.
sericea. 46. P. fol. lanceolatis sericeis, ramis filiformibus, caule decumbente. Thunb. loc. cit. n. 46. M.
Saligna. 47. P. fol. lanceolatis sericeis, caule fruticoso, capitulis oblongis inuolucratis. Thunb. loc. cit. n. 47. Thymelaea capensis, sericeis longioribus et acutis foliis, caule geniculato piloso. Pluk. mant. 181. t. 229. f. 4. Differt haec a Protea saligna Syst. ed. 13. p. 119. M.
argentea. 48. P. fol. lanceolatis argenteo-tomentosis ciliatis, caule arboreo, capitulis globosis. Thunb. loc. cit. n. 48. M. Protea argentea, floribus ouatis inuolucratis epaleatis tomentosis, foliis lanceolatis villosis patentibus. Syst. ed. 13. p. 119. Mant. 194. Protea argentea. Sp. plant. 139. Folia omnium nitidissima, argentea.

****** Oblongae: foliis oblongis, ouatis.

acaulis. 49. P. fol. oblongis capituloque globoso glabris, caule decumbente breuissimo. Thunb. loc. cit. n. 49. Lepidocarpodendron acaulon. Linn. Spec. pl. p. 135. Berg. act. Stockh. 1766. p. 322. Exulavit ex Syst. ed. 13. M.
myrtifolia. 50. P. fol. oblongis glabris, capitulis terminalibus aggregatis. Thunb. loc. cit. n. 50. M.
grandiflora. 51. P. fol. oblongis venosis capituloque hemisphaerico glabris, caule arboreo. Thunb. loc. cit. n. 51. M.
glabra. 52. P. fol. oblongis aueniis capituloque hemisphaerico glabris, caule fruticoso. Thunb. loc. cit. n. 52. M.
speciosa. 53. P. fol. oblongis glabris, capitulo oblongo, squamis calycinis apice barbatis. Thunb. loc. cit. n. 53. M. Protea Lepidocarpodendron, floribus solitariis, radio calycino spathulato barbato, foliis lanceolatis. Syst. ed. 13. p. 118. Mant. 190. Leucad. Lepidocarpodendron. Spec. pl. 134. β. Protea speciosa. Mant. 191.
totta. 54. P. fol. ouatis glabris callosis, capitulo ouato, corollis cylindricis hirtis. Thunb. loc. cit. n. 54. M.

K

[page] 146

Protea totta, floribus subgeminis, pistillis capitatis, corollis longissimis distantibus, foliis glabris. Syst. ed. 13. Mant. 191.
hirta. 55. P. fol. ouatis glabris, flor. lateralibus. Thunb. loc. cit. n. 55. Caulis villosus. M. Protea hirta, floribus lateralibus sessilibus, foliis apice vnicallosis. Syst. ed. 13. Mant. 189. Leucad. hirtum. Spec. pl. 136.
pubera. 56. P. fol. ouatis capitulisque terminalibus tomentosis. Thunb. loc. cit. n. 56. M. Protea pubera, floribus binis ternisue, pistillis clauatis, foliis elliptico-lanceolatis. Syst. ed. 13. p. 118. Mant. 192. Leucadendron thymelaeoides. Berg. act. Stockh. 1766. p. 324. Pl. cap. p. 19.
diuaricata. 57. P. fol. ouatis hirtis, capitulis terminalibus, ramis diuaricatis. Thunb. loc. cit. n. 57. M. Protea diuaricata, floribus fastigiatis, foliis oualibus. Syst. ed. 13. p. 119. Mant. 194. Leucad. diuaricatum. Berg. act. Stockh. 1766. p. 324. Pl. cap. p. 19.

******* Rotundatae: foliis subrotundis.

Spathulata. 58. P. fol. spathulatis subcucullatis glabris. Thunb. loc. cit. n. 58. t. 5. M.
cynaroides. 59. P. fol. subrotundis petiolatis glabris. Thunb. loc. cit. n. 59. M. Protea cynaroides, floribus solitariis, radio calycino lanceolato stricto, foliis suborbiculatis petiolatis. Syst. ed. 13. Mant. 190. Leucad. cynaroides. Sp. plant. 135. Berg. act. Stockh. 1766. P. 319.
cordata. 60. P. fol. cordatis. Thunb. l. c. t. 5. M.
Bruniades. 61. P. fol. subulatis, capitulis globosis terminalibus. Suppl. 117. — Hanc speciem, cui auctoritas cl. Sparrmanni addita, Separatim pono, quum inter significatas iam contineri existimem, for sitan cum Protea lanata eand-m, nec epitheton adiunctum accuratissima Protearum designatione cl. Thunbergii occurrat. M.
112. GLOBVLARIA. Cal. communis imbricatus; proprius tubulatus, inferus. Corollul. labio superiore 2-partito; inferiore 3-partito. Recept paleaceum.
Alypum. 1. G. caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque. (Capitulis terminalibus.)

[page] 147

bisuagarica. 2. G. caule fruticoso, fol. radicalibus cuneiformibus retusis, caulinis lanceolatis.
vulgaris. 3. G. caule herbaceo, fol. radicalibus tridentatis; caulinis lanceolatis. (Cfr. Schkuhr bot. Handb. 1. p. 65.)
Spinosa. 4. G. fol. radicalibus crenato-aculeatis; caulinis integerrimis mucronatis.
cordifolia. 5. G. caule subnudo, fol. cuneiformibus tricuspidatis: intermedio minimo.
nudicaulis. 6. G. caule nudo, foliis integerrimis lanceolatis. Caulis fructifer vno alterone foliol. Ger.
orientalis. 7. G. caule subnudo, capitulis alternis sessilibus, fol. lanceolato-ouatis integris.
113. CEPHALANTHVS. Cal. communis o: proprius superus, infundibuliformis. Recept. globosum, nudum. Sem. 1, lanuginosum. (Caps. obpyramidata, 2-3 locular., 2-3-partibilis. Recept. pilis clauatis. Schkuhr.)
occidentalis. 1. C. fol. oppositis ternatisque. (Schmidts Baumz. T. 45. Styli longiss.)
114. DIPSACVS. Cal. communis polyphyllus; proprius superus: Recept paleaceum. (Papp. integer.)
fullonum. 1. D. foliis sessilibus serratis. β. Paleis recuruatis differt satiuus officinalis. — Dipsacus fullonum, paleis recuruatis. Iacq. in Litt. M.
Syluestris. 2. D. fol. integris paleis rectis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. t. 402. Folia omnino connata. Differt specie a praecedenti. M.
laciniatus. 3. D. fol. connatis sinuatis. Dipsacus laciniatus. foliis sinuatis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. t. 403. Mill. illustr. ic. M. (Fol. infer. pinnatifida.)
pilosus. 4. D. fol. petiolatis apendiculatis. — Dipsacus pilosus, foliis petiolatis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 3. t. 248. M. (Capit. subrotunda.)
115. SCABIOSA. Cal. communis polyphyllus; proprius duplex superus. Recept. paleaceum s. nudum. (Papp. varie fissus)

* Corollulis quadrifidis.

alpina. 1. S. corollulis quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. (Cor. subaequalis. Fol. decussiue. pinnat. Cal. pungens. Facies Dipsaci.)

K 2

[page] 148

rigida. 2. S. corollulis quadrifidis subradiantibus, cal. imbricatis obtusis, fol. lanceolatis serratis auriculatis. Mant. 328.
transyluanica. 3. S. corollulis quadrifidis aequalibus, calyc. paleisque aristatis, fol. radicalibus lyratis; caulinis pinnatifidis. — Iacq. hort. v. 2. t. 111. M.
Scabra. 4. S. corollulis quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis obtusis, foliis subbipinnatis scabris rigidiusculis. Suppl. p. 118.
Syriaca. 5. S. corollulis quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis paleisque aristatis, caul. dichotomo, fol. lanceolatis. caulis pilosus. Folia serrata. Flores in dichotomia subsessilis. Calyx vix vllus, sed Paleae in conum ouatum imbricatae, aristatae, ouatae. Pappus hemisphaericus, denticulis 20.
leucantha. 6. S. corollulis quadrifidis subaequalibus, squamis calycinis ouatis imbricatis, fol. pinnatifidis. Folia linearia, pinnata: foliolis decurrentibus; infima scabra. Flores subglobosi, albi. Calyx hemisphaericus, imbricatus. Corollulae lacinia inferior deflexa, paulo longior.
Succisa. 7. S. corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximates, fol. lanceolato-ouatis. Fl. dan. t. 279.
integrifolia. 8. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. indiuisis: radicalibus ouatis serratis, ramis lanceolatis; caule herbaceo. Scabiosa corollulis quadrifidis caule fistuloso. Ger. prov. 220. exclusis C. Bauhini et Clusii synonymis.
amplexicaulis. 9. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. amplexicaulis lanceolatis integerrimis; radicalibus trifidis crenatis. Mant. 195. (Fol. opposita amplexic. inciso-serrata: radic. pinnatifida. Cal. foliola ouato-lanceolata corolla longiore.)
attenuata. 10. S. corollulis quadrifidis aequalibus, foliis linearibus integris bifidisque. Suppl. p. 118.
tatarica. 11. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. lanceolatis pinnatifidis: lobis subimbricatis, caule hispido. Gmel. itin. 1. p. 159.
vralensis. 12. S. corollulis quadrifidis radiantibus, foliis radicalibus simplicibus, caulinis decursiue-pinnatis, paleis aridis apice reflexis. Murr. in comm. gott. 1782. p. 13. t. 4. M. (Cor. ochroleuca.)

[page] 149

aruensis. 13. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. pinnatifidis incisis, caule hispido. Fl. dan. t. 447.
syluatica. 14. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. omnibus indiuisis ouato-oblongis serratis, caule hispido. Iacq. vind. 22. obs. 28. excluso C. Bauhini Synonymo. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 862. M. Caulis adspersus punctis purpureis. (Fol. coniugata, ampla, hirsuta, venosa, acumine longo terminata Krock. Sil. 1. p. 222.)

** Corollulis quinquefidis.

gramuntia. 15. S. corollulis quinquefidis, cal. breuissimis, fol. caulinis bipinnatis filiformibus. Sauv. monsp. 268. Gou. monsp. 62. Scabiosa corollulis quinquefidis, foliis tripinnatis setaceis. Ger. prov. 220. Scabiosa capitulo globoso minor. Bauh. pin. 270. sec. Gouan.
columbaria. 16. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. Scabiosa glabra, foliis carnosis virentibus. Herm. par. 221. t. 221. Exclude β varietatem. Fl. dan. t. 314.
Sicula. 17. S. corollulis quinquefidis aequalibus calyce brevioribus, fol. lyrato pinnatifidis. Mant. 196. Scabiosa diuaricata. Iacq. hort. v. 1. t. 15. Cfr. vol. 3. p. 1. (Calycis foliola inaequalia: maiora longissima Moench. method. p. 489.)
maritima. 18. S. corollulis quinquefidis radiantibus calyce brevioribus, fol. pinnatis: summis linearibus integerrimis, excluso Bocconis Synonymo.
Stellata. 19. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subrotundis. Mant. 339. (Cal. proprius exterior maximus aridus membranac. Ex setis nigris radiatus. Moench. meth. p. 790.)
prolifera. 20. S. corollulis quinquefidis radiantibus, flor. subsessilibus, caule prolifero, fol. indiuisis. Mant. 329. Habitat in Aegypto.
atropurpurea. 21. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subulatis. Calyx 12-phyllus, linearis, recuruatus, longitud. corollae. (Quaenam huius Speciei patria Sit, adhuc in dubio est. Curtis bot. Mag. t. 247.)

K 3

[page] 150

argentea. 72. S. corollulis quinquefidis, radiantibus fol. pinnatifidis: laciniis linearibus, pedunc. longissimis, caule tereti. Caulis pilis albis, raris. Folia pinnatifida, linearia: radicalia subdentata; caulina indiuisa, versus basin ciliata. Calyx basi valde pilosus. 8-phyllus, recuruatus, corollae longitudine. Corollae albidae: Limbo caerulescente. Corollulae radii 6, radiantes maiores: Lab. super. breuissimo, bifido. Lab. infer. lato, trifido, obtuso, subplicato, aequali. Corollulae disci albi, quinquefidi regulares, extus hirsutae. Stamina alba.
indurata. 23. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. ouato-lanceolatis erosis basi dentatis, caule rigente. Mant. 196. Valde affinis S. africanae, vt fere varietas?
africana. 24. S. corollulis quinquefidis aequalibus, fol. simplicibus incisis, caule fruticoso. Scabiosa altissima. Iacq. hort. v. t. 185. iam in Litt. huius varietas auctori videtur. M.
monspeliensis. 25. S. corollulis quinquefidis aequalibus calyce brevioribus, fol. omnibus pinnatis ciliatis. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 320. Icon. rar. t. 23. M.
pumila. 26. S. corollulis quinquefidis radiantibus, subacaulis, fol. pilosissimis: radicalibus lyratis, caulinis pinnatis incisis. Mant. 196.
cretica. 27. S. corollulis quinquefidis, fol. lanceolatis subintegerrimis. caule fruticoso.
graminifolia. 28. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. Folia lineari-lanceolata longa nudiuscula, basi connata, gramineis simillima.
palaestina. 29. S. corollulis quinquefidis radiantibus: laciniis omnibus trifidis, fol. indiuisis subserratis: summis basi pinnatifidis. Mant. 37. Iacq. hort. t. 96.
isetensis. 30. S. corollulis quinquefidis radiantibus calyce longioribus, foliis bipinnatis linearibus. Mant. 37.
veranica. 31. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus pinnatifidis: caulinis linearibus basi ciliatis.
ochroleuca. 32. S. corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus. Scabiosa angustifolia alba altera. Bauh. pin. 270. Barr. ic. 770. f. 2. Iacq. obs. 3. p. 20. t. 73. 74. — Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 439. M. Affinis S. columbariae.

[page] 151

papposa. 33. S. corollulis quinquefidis inaequalibus, caule herbaceo erecto, fol. pinnatifidis, seminibus aristatis plumosoque-papposis. Caulis filiformis, brachiatus panicula subdichotoma. Pedunculi axillares, filiformes, longi. Calyx polyphyllus; foliolis ouatis longe acuminatis. Semina pappo plumoso cum adiacente Arista crassiore longiore. Subtomentosi, sunt pedunculi et calyces.
pterocephala. 34. S. corollulis quinquefidis, caule fruticoso procumbente, fol. laciniatis hirsutis, pappo plumoso.
1161. KNAVTIA. Cal. communis oblongus, simplex, quinqueflorus; proprius simplex, superus. Corollulae irregulares. Recept. nudum.
orientalis. 1. K. foliis incisis, corollulis quinis calyce longioribus. Mant. 327. (Pro diuerso solo, vbi crescit haecce species, numerus corollularum variat a 12-15, quarum exteriores maiores in calyce 9-10-fido, in planta vero maiore magisue ramosa dein facta, pauciores inuenit cl. Schkuhr. bot. Handb. 1. p. 70.)
propontica. 2. K. fol. superioribus lanceolatis integerrimis, corollulis denis calyce aequalibus. Sp. pl. 1666.
palaestina. 3. K. fol. integris, calyce. hexaphyllis, sem. papposis. Mant. 197.
plumosa. 4. K. fol. superioribus pinnatis, cal. decaphyllis, sem. papposis. Mant. 197.
117. ALLIONIA. Cal. communis oblongus, simplex, triflorus; proprius obsoletus, superus. Corollulae irregulares. Recept. nudum.
violacea. 1. A. foliis cordatis, calycibus quinquefidis.
incarnata. 2. A. fol. oblique ouatis, calycibus triphyllis.(L'Heret. Stirp. p. 63. t. 31.)
118. HEDYOTIS. Cor. 1-petala, infundibulif. Caps. 2-locularis, polysperma, infera.
maritima. 1. H. foliis oualibus obtusis, floribus oppositis sessilibus. Suppl. p. 119.
pumila. 2. H. fol. ouatis acutis, floribus alternis pedunculatis. Suppl. p. 119.
fruticosa. 3. H. foliis lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus inuolucratis.
Auricularia. 4. H. fol. lanceolato-ouatis, floribus verticillatis.

K 4

[page] 152

herbacea. 5. H. fol. lineari lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. (Caps. didyma, coronata 4 calycis apicibus. Loureiro Cochinch. 1. p. 77.)
graminifolia. 6. H. fol. linearibus, caule decumbente, panicula racemosa secunda, pedunculis solisequiis. Suppl. p. 119.
124. SCABRITA. Cor. 1-petala, hypocrateriformis. Sem. 2, emarginata, supera. Cal. truncatus.
scabra. 1. SCABRITA. Mant. 37. (Eadem est planta ac Nycthantes Arb. tristis: Dryand. Transact. V. 11. p. 220. Schreb. gen. pl. p. 819. — Genus tamen minime expungendum, cum fructu plane differt a Nycthante. Vahl. Symb. 11. p. 28.)
119. SPERMACOCE. Cor. 1-petala, infundibulif. Semina 2, bidentata. (Caps. infera 2-locul. Sem. solitaria: marginib. in ventrem conuolutis. Gaertn.)
tenuior. 1. S. glabra, foliis linearibus, staminibus inclusis, floribus verticillatis. Semina hirta. (Variat caul. glabro et pubesc., stricto et laxiore; flor. verticillat. et solitar. Swartz. obs. bot. p. 43. Caps. 4-dentibus calycis coron. Gaertn. de fr. 1. p. 122. t. 25.)
verticillata. 3. S. glabra, fol. lanceolatis, verticillis globosis.
hirta. 3. S. scabra, fol. oblongis: summis quaternis, flor. verticillatis. Caulis tetrogonus angulis acutissimis deorsum pilosis, ceterum glaber, ramosiffimus, rigidus. Folia elliptica, lineata, scabra vtrinque subtus vero imprimis neruis, non villosa, subpetiolata petiolis connexis membrana multiseta. Flores albi, tubulosi, laterales. Stamina fauce longiora. Antherae violaceae. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 308.)
articularis. 4. S. fol. ellipticis obtusiusculis. Suppl. p. 119.
Stricta. 5. S. fol. lineari-lanceolatis lineatis. Suppl. p. 120.
hispida. 6. S. hispida, fol. obouatis obliquatis. Mant. 558. Corollae campanulatae, violaceae, magnae. — Murray in comm. gott. 1772. p. 77. t. 5.
procumbens. 7. S. procumbens, fol. linearibus, corymbis lateralibus pedunculatis.
Spinosa. 3. S. suffruticosa, fol. linearibus, spinulis ciliatis, excluso Iacquini Synonymo. (Subram., fol. lanceo-

[page] 153

lato-linear., neruis margineque retro-denticulatis Sw. l. c. p. 45.)
120. SCHERARDIA. Cor. 1-petala, infundibulif. Semina 2, (Calyce persistente) tridentata.
aruensis. 1. S. foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. Fl. dan. t. 439. (Stam. deflorata ad latera reflexa. — Perianthium 6-dentatum. Schkuhr.)
muralis. 2. S. fol. floralibus binis oppositis binis floribus. Galium fol. senis linearibus, ramis simplicibus, fructibus hispidis subsessilibus. Ger. prov. 227. Ailion. nicaeens. 4.
fruticosa. 3. S. fol. quaternis aequalibus, caule fruticoso. (Media inter Spermacocen et Diodiam. Sw. l. c. p. 46.)
121. ASPERVLA. Cor. 1-petala, infundibulif. Semina 2, globosa.
odorata. 1. A. foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. Fl. dan. t. 562. (Fol. infer. 4-6. Pet. intus glandulosa. Fr. inmaturi annulo albo, maturi setis introrsum hamatis instructi.)
aruensis. 2. A. fol. senis, flor. sessilibus terminalibus aggregatis. (Bracteae pilosae. Habitus Scherardiae.)
taurina. 3. A. fol. quaternis ouato-lanceolatis, flor. fasciculatis terminalibus. Rami alterni. Pedunculi alterni, 1. f. 2. Flores fasciculati Bracteis ciliatis. Flores omnes hermaphroditi Pistillo bipartito, quod rarius ante marcescentiam floris excrescit.
crassifolia. 4. A. fol. quaternis oblongis lateralibus reuolutis obtusiusculis pubescentibus. Mant. 37.
calabrica. 5. A. fol. quaternis oblongis obtusis laeuibus. Suppl. p. 120. (Fol. oppositis lineari-lanceolatis, caulib. fruticosis. L'Her. Stirp. nouae p. 61. t. 32. Cfr. Cyrilli Pl. rar. Neap. p. VIII.)
tinctoria. 6. A. fol. linearibus: inferioribus Senis; intermediis quaternis, caule flaccido, flor. plerisque trifidis.
pyrenaica. 7. A. fol. quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, floribus saepius trifidis.
cynanchica. 8. A. fol. quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, flor. quadrifidis.
aristata. 9. A. fol. linearibus subcarnosis: inferioribus quaternis, floribus subternis aristatis. Suppl. p. 120.

K 5

[page] 154

laeuigata. 10. A. fol. quaternis ellipticis eneruiis laeuiusculis, pedunc. diuaricatis trichotomis, sem scabris. Mant. 38. 330. Bocc. sic. 10. t. 11. f. 5. Galium rotundifolium. Sp. pl. 156. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 94. M. Semina Scabra. — (Semina forte melius dicenda laeuia, vti hoc iam in Mant. 1. p. 38. perhibitum est. Etiam Galium rotundifolium, cuius fructus pilis hispidis sparsis sunt instructi, iterum, vtpote longe alia species, generi sua restituendum. Hac de re conferendi sunt: W. de Lachenal Obs. bot. in Act. heluct. v. 8. p. 144. A. I. Krocker Fl. siles. 1. p. 230. H. A. Schrader Spic. fl. germ. 1. p. 9. Roth in bot. Mag. fasc. 2. p. 12.)
122. DIODIA. Cor. 1-petala, infundibulif. Capsula 2-locularis, 2-Sperma. (Cal. 2-s. 4-phyllus: foliolis 2 maioribus. Gaertn.)
virginica. 1. DIODIA. Caules procumbentes, rubentes: ramis alternis. Folia opposita. Flores albi.
123. KNOXIA. Cor. 1-petala, infundibulif. Sem. 2, sulcata: Calycis vnicum folium maius. (Caps. 2-locularis, 2-partibilis: segmentis axi filiformi affixis. Gaertn.)
zeylanica. 1. KNOXIA. Burm. ind. 34. t. 13. f. 2. Veronicae affinis indica tenuifolia. Pluk. alm. 384. t. 114. f. 2. Burm.
124. HOUSTONIA. Cor. 1-petala, infundibulif., (4-fida.) Caps. 2-locularis, 2-sperma, supera. (Sem. pauca 3-4. Gaertn.)
caerulea. 1. H. foliis radicalibus ouatis, caule composito, pedunculis primis bifloris. Planta verna.
purpurea. 2. H. fol. ouato-lanceolatis, corymbis terminalibus, flor. superis. An diuersi generis?
125. GALIVM. Cor. 1-petala, plana. Sem. 2, subrotunda.

* Fructu glabro.

rubioides. 1. G. foliis quaternis lanceolato-ouatis aequalibus subtus scabris, caule erecto, fructibus glabris. Hall. emend. 206. (Caul. Scaber 4-angul. Fol. neruosa.)

[page] 155

palustre. 2. G. fol. quaternis obouatis inaequalibus, caulibus diffusis. Fl. dan. t. 423. (Caul. flaccidus. diffusus. Fol. 4-5 Subreflexa. Anth. nigrescunt.)
trifidum. 3. G. fol. quaternis linearibus, caule procumbente scabro, corollis trifidis. Fl. dan. t. 48. (Stam. 3.)
montanum. 4. G. fol. subquaternis linearibus laeuibus, caule debili scabro, sem. glabris. Corollae reliquis maiores. Folia octona. Hatler.
tinctorium. 5. G. fol. linearibus caulinis senis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunc. subbifloris, fructibus glabris.
vliginosum. 6. G. fol. senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu maioribus. Fl. suec. 2. n. 127. (Schrad. Spicil. fl. germ. p. 17. t. 1. f. 1. Caul. erectus rigidus. Fol. 6-7, linearia, mucronata Scabra.)
Spurium. 7. G. fol. senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. (Schrad. l. c. p. 18. t. 1. f. 2. Inter Segetes. Caul. crassiuscul. pallidus flaccidus. Fol. 6. 9. Fruct. maiusculi scabri reflexi.)
Saxatile. 8. G. fol. senis obouatis obtusis, caule ramosissimo procumbente. Planta vix palmaris. (Fol. 6 omnia ouata acuminata, pedunc. terminal. simplices et dichotomi Moench. Method. p. 481. Non conmiscendum cum Gal. hercynicum Weig. S. G. Ouatum Moench. l. c., cui fol. obouata: Summa lanceolata, rami elongati, flor. conferti.)
pyrenaicum. p. G. fol. senis, floribus lateralibus oppositis subsessilibus solitariis. Suppl. p. 121.
minutum. 10. G. fol. octonis lanceolatis mucronatis serrato-aculeatis glabris incuruis, fructibus reflexis.
pusillum. 11. G. fol. octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis, pedunc. dichotomis. (Sowerb. engl. bot. t. 74.)
verum. 12. G. foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis breuibus. Antherae defloratae fiunt fuscae. (Curt. Fl. lond. ic. Fol. nitida, margine reuoluta, quoad diuersum in caule situm numero variant. Flor. flaui.)
Mollugo. 13. G. fol. octonis cuato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Fl. dan. t. 455. (Altitudine et foliorum forma diuersum.)

[page] 156

Syluaticum. 14. G. fol. octonis laeuibus subtus scabris: floralibus binis pedunc. capillaribus, caul. laeui, Rubia syluestris laeuis. Bauh. hist. 3. p. 716. Flores ante florescentiam nutantes. D. Schreber. (Caul. erectus, non scandit. Fol. 8-9, glauca.)
aristatum. 15. G. fol. octonis lanceolatis laeuibus, panicula capillari, petalis aristatis, sem. glabris. Galium laeuigatum. Sp. pl. p. 1667. Galium bericum, caule debili, foliis octonis lanceolato-linearibus mucronatis, floribus aristatis. Turr. diar. ital. 1764. p. 119. Habitat in Baldo.
Scabrum. 16. G. fol. suboctonis scabris, mucronatis, ramis floriferis subtrichotomis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. f. 422. M.
hierosolymitanum. 17. G. fol. denis lanceolato-linearibus, vmbellis fastigiatis, fructibus glabris.
glaucum. 18. G. foliis verticillatis linearibus, pedunc. dichotomis, caule laeui. Mant. 330. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 18. Fl. dan. 609. M. (Cor. campanulata? Accuratiori scrutinio adhuc Subiicienda venit haecce Species; vid. Eschenbach Diss. phys. Observat. botanicarum Spec. continens Lips. 1784. Secundum cel. de Lachenal l. c. p. 144. Synonym. Iacquini, vtpote diuersam exhibens speciem, ehminari debet.)
purpureum. 19. G. fol. verticillatis lineari-setaceis, pedunc. capillaribus folio longioribus.
rubrum. 20. G. fol. verticillatis linearibus patulis, pedunc. brevissimis.

** Fructu hispido.

boreale. 21. G. fol. quaternis lanceolatis trineruiis glabris, caule erecto, sem. hispidis. (Sowerb. engl. bot. t. 105. Fol. Subtus scabra Schkuhr, Schrader.)
maritimum. 22. G. fol. quaternis hispidis, pedunc. vnifloris, fructibus villosis. Mant. 38.
bermudianum. 23. G. fol. quaternis linearibus obtusis, ramis ramosissimis.
graecum. 24. G. hirtum, fol. subsenis lineari-lanceolatis, caul. lignosis. Mant. 38.
Aparine. 25. G. fol. octonis lanceolatis carinis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fruct. hispidis. Fl. dan. t. 495.
parisiense. 26. G. fol. verticillatis linearibus, pedunc. bifloris, fructibus hispidis. (Caul. ramosiss. 4-gonus.)

[page] 157

126. CRVCIANELLA. Cor. 1-petala, infundibulif. tubo filiformi: limbo vnguiculato. Cal. 2-phyllus. Sem. 2, linearia. (Inuolucr. ad singulos floscul. 2-3-phyllum, Cal. enim inferus hac in familia nullus. Gaertn.)
augustifolia. 1. C. erecta, foliis senis linearibus, floribus spicatis. (Habitus Hordei. Fol. erecta. Caul. scaber.)
latifolia. 2. C. procumbens, fol. quaternis lanceolatis, flor. spicatis. Variat caule erecto. Forte praecedentis varietas.
aegyptiaca. 3. C. fol. quaternis sublinearibus, flor. spicatis quinquefidis. Mant. 38.
patula. 4. C. diffusa, fol. senis, flor. sparsis.
maritima. 5. C. procumbens suffruticosa, fol. quaternis mucronatis, flor. oppositis quinquefidis. Flores tristes. (Cor. laciniae caudatae.)
monspeliaca. 6. C. procumbens, fol. acutis: caulinis quaternis ouatis: rameis subquinatis linearibus, flor. spicatis.
119. RVBIA. Cor. 1-petala, campanulata. Baccae 2, monospermae.
tinctorum. 1. R. foliis annuis, caule aculeato. Mant. 330. Rubia sylv. monspessulana maior. Bauh. hist. 3. p. 715.
peregrina. 2. R. fol. perennantibus linearibus supra laeuibus. Mant. 330.
lucida. 3. R. fol. perennantibus senis ellipticis lucidis, caule laeui. Syst. nat. 12. p. 732. Maiorcae. Planta semperuirens, similis Rubiae peregrinae, sed margine tantum retrorsum Scabra, non vero carina. Flores paniculati, pallidi, mucronati, 5 fidi.
angustifolia. 4. R. fol. perennantibus linearibus supra scabris. Mant. 39.
cordifolia. 5. R. fol. perennantibus quaternis cordatis. Syst. nat. 3. p. 229. Mant. 197. Cruciata daurica scandens, smilacis folio aspero, fl. luteolo, fruct. maiori rubro. Amm. ruth. 19.
129. SIPHONANTHVS. Cor. 1-petala, infundibulif. longissima, infera. Baccae 4, monospermae.
indica. 1. SIPHONANTHVS. Acta petrop. 1736. p. 214. t. 15.

[page] 158

130. CATESBAEA. Cor. 1-petala, infundib. longissima, supera. Stamina intra faucem. Bacca (2-locul.) polysperma.
spinosa. CATESBAEA. Introducta in Europam 1726. a. M. Catesby. (Curt. bot. Mag. T. 131.)
131. IXORA. Cor. 1-petala, infundib longa, supera. Stamina Supra faucem. Bacca 4-sperma. (Bac. 2-locul., 1-2-sperma Lour.)
coccinea. 1. I. foliis oualibus semiamplexicaulibus, floribus fasciculatis. Cotyledones ouatae, maiusculae. Caulis ruber. Stipulae inter folia opposita, acuminatae, solitariae, vt in Coffea. H. V. (Schneevoogt Icon. pl. rarior. t. 1. Fol. Sessilia nec amplexicaulia Lour. Cochinch. p. 75.)
alba. 2. I. fol. lanceolato-ouatis, flor. fasciculatis. (Fol. subsessilia, fl. albi Lour. l. c. p. 76.)
americana. 3. I. fol. ternis lanceolato-ouatis, flor. thyrsoideis.
132. PAVETTA. Cor. 1-petala, infundib. supera. Stigma curuum. Bacca 2-sperma. (1-sperm. Loureiro.)
indica. 1. P. fol. oblongis vtrinque acuminatis, vmbellis terminalibus fasciculatis, calyce breui acuto. Suppl. p. 121. — Burm. ind. 35. t. 13. f. 3. Rumph. amb. 4. t. 47. Pluk. phyt. 147? f. 1. (Pavetta alba. Vahl. Symb. 3. p. 11. Fol. lanceolato-ellipt., cal. obsol. 4-dentat. V.)
caffra. 2. P. foliis ouatis integerrimis, capitulis terminalibus sessilibus, calycibus setaceis longitudine tubi. Suppl. p. 121.
133. PETESIA. Cor. 1-petala, infundilif. Stigma bifidum. Bacca polysperma.
stipularis. 1. P. foliis lanceolato-ouatis subtus tomentosis, thyrsis lateralibus. (Cfr. Swartz Obs. p. 47.)
Lygistum. 2. P. fol. ouatis nudis lineatis, caule flexuoso. (Manettia Lygistum. Swartz Prodr. p. 37. Ob cal. 8-phyllum et sem. imbricata.)
134. MITCHELLA. Cor. 1-petalae, superae, binae eidem gemini. Stigm, 4. Bacca bifida, 4-sperma.
repens. 1. MITCHELLA.

[page] 159

135. CALLICARPA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma. (1-sperm. Gaertn.)
americana. 1. C. foliis serratis subtus tomentosis. Mant. 198. (In Mant. alt. p. 198. de Callic. cana eadem extat differentia Specifica. vid. quoque obseruationem hanc in speciem apud cel. Retzium Obs. botan. Fasc. 5. p. 2. et Vahl Symb. bot. 3. p. 12.)
tomentosa. 2. C. fol. integerrimis lanatis. Mant. 331. Tomex tomentosa. Sp. plant. 172. (In Mantissa lanata denominata fuit. Fol. basi rotundat. Subdenticulat., Supra rugosa. Vahl l. c. p. 13.)
iaponica. 3. C. fol. serratis glabris. Thunb. iap. p. 60. M.
136. AQVARTIA. Cal. campanulatus. Cor. rotata laciniis linearibus. Bacca polysperma.
aculeata. 1. AQVARTIA. Iacq. amer. 15. t. 12. — Ed. 2 pict. p. 13. t. 15. M. (Habitus exacte Solani Swartz obs. p. 47.)
137. POLYPREMVM. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-fida, rotata: lobis obcordatis. Caps. compressa, emarginata, 2-locularis.
procumbens. 1. POLYPREMVM.
138. PENAEA. Cal. 2-phyllus. Cor. campanulata. Styl. 4-angularis. Caps. tetragona, 4-locularis, 8-sperma.
Sarcocolla. 1. P. foliis ouatis planis, cal. ciliatis folio maioribus.
mucronata. 2. P. fol. cordatis acuminatis. Flores rubri. Stylus tetragonus.
marginata. 3. P. fol. cordatis marginatis, flor. lateralibus. Mant. 199.
furcata. 4. P. fol. rhombeo-ouatis, bracteis cuneatis acutis coloratis. Mant. 199.
Squamosa. 5. P. fol. rhombeo cuneiformibus carnosis.
fruticulosa. 6. P. fol. oblongiusculis obtusis, bracteis orbiculatis acutis. Suppl. p. 121.
Myrtoides. 7. P. fol. lanceolatis. Suppl. p. 122.
lateriflora. 8. P. fol. ouatis, floribus lateralibus sessilibus. Supl. p. 122.

[page] 160

139. BLAERIA. Cal. 4-partitus. Cor. 4 fida. Stamina receptaculo inserta. Caps. 4-loculsris; polysperma.*)
ericoides. 1. B. floribus capitatis, corollis campanulatis. Mant. 331.
ciliaris. 2. B. flor. capitatis calycibus ciliatis. Suppl. p. 122.
articulata. 3. B. staminibus exsertis bipartitis, corollis cylindricis. Mant. 198. Penaea Sarcocolla Berg. cap. 25.
purpurea. 4. B. staminibus inclusis bipartitis, corollis oblongis rectis, floribus terminalibus aggregatis, pedunculis erectis. Suppl. p. 122.
pusilla. 5. B. flor. sparsis, corollis infundibuliformibus Mant. 331.
140. BVDDLEJA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Stamina exincisuris. Caps. 2-sulca, 2-locularis, polysperma.
americana. 1. B. foliis ouatis. (Tota incana; fol. ouato-lanceol. oppos. serrata. An a Sequente Satis distincta? Sw. l. c. P. 48.)
occidentalis. 2. B. fol. lanceolatis. (Pluk. Phyt. t. 210. f. 1.)
virgata. 3. B. fol. lineari-oblongis obtuso integris, racemis terminalibus ramis virgatis erectis. Suppl. p. 123.
incompta. 4. B. fol. fasciculatis ouatis canis, ramis flexuosis rigidis, racemis terminalibus. Suppl. p. 123.
141. EXACVM. Cal. 4-phyllus. Cor. 4 fida: tubo globoso. Caps. 2-sulca, 2-locularis, polysperma, apice dehiscens. (Cor. hypocrateriform.: tubo ventricoso. Anth. rectae. Stigm. capitatum. Smith.)
albens. 1. E. foliis subdecurrentibus, staminibus exsertis Suppl. p. 123. Exacum pedunculatum, floribus pedunculatis. Syst. ed. 13. p. 131. Affinis Gentianis.**)
aureum. 2. E. fol. sessilibus, staminibus exsertis. Suppl. p. 123.

*) Omnes buius generis species ab ill. THVNBERG in Fl. capens. prodromo Ericis sunt adnumeratae, cum quibus quoad habitum omnino conueniunt. Antherae solum in hoc emarginatae inermes, in Ericis bicornes. Sed filamentorum numerus diuersus.)

**) Exac. pedunculatum L., for. 4-fidis terminalib., cal. foliolis ouatis, fol. lanceol. 3-neruiis impunctatis Vahl. Symb. bot. III. p. 15.
Exac. sessile L., fl. 4-fidis lateral. terminalibusque, caps. nutantibus, fol. cordatis Vahl. l. c. p. 16.
Hasce ambas species a Linnaeo, fil., minus recte vt synonyma modo appositas restituendas esse monet cel. Vahl.)

[page] 161

cordatum. 3. E. floribus quinquefidis, calycis foliolis cordatis striatis. Suppl. p. 124. Exacum sessile, floribus sessilibus. Syst. ed. 13. p. 131.
punctatum. 4. E. fol. breuissime petiolatis oblongis trineruiis punctatis, staminibus exsertis. Suppl. p. 124.
142. PLANTAGO. Cal. 4 fidus. Cor. 4 fida: limbo reflexo. Stamina longissima. Caps. 2-locularis, circumscissa.

* Scapo nudo.

maior. 1. P. foliis ouatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. Fl. dan. t. 461.
asiatica. 2. P. fol. ouatis glabris, scapo angulato, spica flosculis distinctis.
media. 3. P. fol. ouato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. Fl. dan. t. 581.
virginica. 4. P. fol. lanceolato-ouatis pubescentibus subdenticulatis, spicis floribus remotis, scapo tereti. Flos in America corollas explicat et stamina exserit, in Europa vero vix. Folia Semitrinernia et Scapus pubescentia.
altissima. 5. P. fol. lanceolatis quinqueneruiis dentatis glabris, spica oblonga cylindrica, scapo subangulato. (Scapus scaber, 2-pedalis. Fol. 1½ - pedal, crassa Lin. Sp. pl. p. 50. Iacq. obs. bot. p. 5. t. 83?)
lanceolata. 6. P. fol. lanceolatis, spica subouata nuda, scapo angulato. Fl. dan. t. 437. Variet. 2. Ger. Prov. 333. t. 12.
Lagopus. 7. P. fol. lanceolatis, subdenticulatis, spica ouata hirsuta, scapo tereti.
lusitanica. 8. P. fol. lato-lanceolatis trineruiis subdentatis subpilosis, spica oblonga hirsuta, scapo angulato. Sp. pl. 1667.
albicans. 9. P. fol. lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapo tereti.
alpina. 10. P. fol. linearibus planis, scapo tereti hirsuto, spica oblonga erecta. Bocc. mus. 2. p. 22. — Iacq. hort. v. 2. t. 125. M.
cretica. 11. P. fol. linearibus, scapo tereti breuissimo lanato, spica subrotunda nutante.
maritima. 12. P. fol. semicylindraceis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. Fl. dan. t. 243. (Fol. canaliculata.)
incuruata. 13. P. fol. lineari-subulatis canaliculatis recuruatis punctatis denticulatis, scapo tereti. Murr. in com-

L

[page] 162

ment. gott. 1780. p. 19. t. 6. M. (Est Plantago recuruata. Linn. Mantiss. p. 198. vid. Retz. obs. Bot. f. 5. p. 1.)
subulata. 14. P. fol. subulatis triquetris striatis scabris, scapotereti.
Serraria. 15. P. fol. lanceolatis quinqueneruiis dentato-serratis, scapo tereti. Barrel. ic. 749. (Fol. triste viridia vna cum scapo pubescentia. Krock Sil. 1. p. 248.)
coronopifolia. 16. P. fol. linearibus dentatis, scapo tereti. Fl. dan. t. 272.
Loefiingii. 17. P. fol. linearibus subdentatis. Scapo tereti, Spica ouata, bracteis carinatis membranaceis. — Iacq. hort. v. 2. 1. 126. M.
Cornuti. 18. P. fol. pinnatis. pinnis inaequalibus et distantibus, scapo tereti, stylis longissimis, filamentis breuissimis. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 351. Icon. rar. M.

** Caule ramoso.

Psyllium. 19. P. caule ramoso herbacea, fol. subdentatis recuruatis, capitulis aphyllis.
squarrosa. 20. P. herbacea, caulibus ramosis diffusis decumbentibus, foliis linearibus integerrimis, capitatis squarrosis. Murr. in comm. gott. 1781. p. 38. t. 3. Plantago aegyptiaca, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis villosis, spica foliosissima laxa, calycinis foliis aequalibus. Iacq. in Litt. Miscell. v. 3. Icon. rar. M.
indica. 21. P. caule ramoso heraceo, fol. integerrimis reflexis ciliatis, capitulis foliosis. Calycis foliola duo inferiora obtusissima spatulata, valde gibba, intus concaua. Corollae tubulosae, calyce. duplo saepe longiores. Syst. ed. 13. p. 132. Plantago indica, caule ramoso herbaceo, foliis linearibus subintegris, capitulis foliosis. Murr. in comment. gott. 1778. p. 96. M.
pumila. 22. P. caule ramoso herbaceo, foliis integerrimis carnosis, ramis laeuibus. Suppl. p. 125. — Mentio licet hic non fiat figurae foliorum: eadem tamen sine dubio est ac Plantago exigua, caule ramoso herbaceo, foliis subulatis integerrimis, capitulis foliosis. Murr. in comment. gott. 1778. p. 94. t. 5. M.

[page] 163

Cynops. 23. P. caule ramoso suffruticoso, foliis integerrimis filiformibus strictis, capitulis subfoliatis.
afra. 24. P. caule ramoso fruticoso, fol. lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis. Psyllium foliis laciniatis. Bocc. sic. 8. t. 7. f. B.
143. SCOPARIA. Cal. 4-partitus. Cor. 4-partita, rotata. Caps 1-locularis, 2-valuis, polysperma.
dulcis. 1. S. foliis ternis, floribus pedunculatis. Iacq. amer. 17. — Ed. 2. pict. p. 14. M.
procumbens. 2. P. fol. quaternis, flor. sessilibus. Iacq. amer. 18. Ed. 2. pict. p. 14.
arborea. 3. S. fol. lanceolatis alternis integerrimis, corymbo supradecomposito trichotomo. Suppl. p. 125.
.. SKIMMIA. Cal. 4 partitus Petala 4, concaua. Bacca 4-sperma. Thunb. Diss. nov. gen. pl. p. 57. M.
iaponica. 1. SKIMMIA. Thunb. l. c. p. 58. Ei. iapon. p. 62. Portugal no ki, Sin san, vulgo Mijama Skimmi Kaempf. am. exot. p. 779. M. (Kaempf: Ic. sel. cura Banksii t. 5.)
144. RHACOMA. Cal. 4 partitus, Cor. 4-partita. Caps. 1-locularis, monosperma.
Crossopetalum. 1. RHACOMA. (Myginda Rhacoma. Swartz prodr. p. 39. Iacq. Ic. pl. rar. t. 311. Fructu cum Myginda conv. differt quidem flore 1-gyno, 1-pet. sed styl. apice 4-fid. et cor. profunde 4-partita Sw. obs. bot. p. 48.)
.. OTHERA. Cal. 4-partitus. Petala 4, ouata, plana. Stigma sessile. Casula? Thunb. Diss. nov. gen. pl. p. 56. M.
iaponica. 1. OTHERA. Thunb. l. c. iapon. p. 61. M.
.. ORIXA. Cal 4-partitus. Petala 4, lanceolata, plana. Stigma capitatum. Capsula? Thunb. Diss. nov. pl. p. 56. M.
iaponica. 1. ORIXA. Thunb. l. c. iapon. p. 61. M.
145. CENTVNCVLVS. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida, patens. Stam. breuia. Caps. 1-locularis, circumscissa.
minimus. 1. CENTVNCVLVS. Fl. dan. t. 177.

L 2

[page] 164

146. SANGVISORBA. Cal. 4-phyllus. Germen inter calycem corollamque.
officinalis. 1. S. spicis ouatis. Fl. dan. t. 97.
media. 2. S. spicis cylindricis.
canadensis. 3. S. spicis longissimis. (Park. theat. 583. f. 4.)
147. CISSVS. Bacca 1-sperma, cincta calyce Corollaque quadripartita. (Obs. Numero fructuque 1-spermo a Vite praecipue differt. Swartz.)
vitiginea. 1. C. foliis cordatis subquinquelobis tomentosis exclusis Synonymis Rheedi, Rumphii.
cordifolia. 2. C. fol. cordatis integerrimis.
Sicyoides. 3. C. fol. subcordatis nudis, setaceo-serratis, ramulis teretibus. Cissus foliis simplicibus nitidis. Iacq. amer. 22. t. 15. Cissus sicyoides, foliis subcordatis nudis setaceo serratis, ramulis teretibus. Iacq. amer. pict. p. 16. t. 20. M. Vitis foliis dentatis. Plum. ic. 59. f. 2. Funis crepitans. Rumph. amb. 5. p. 446. t. 164. f. 1. Schunumbi valli. Rheed. mal. 7. t. 11. (Caul. subfrutesc. scandens, radicans sanguineo-punctat. Sw. obs. p. 48.)
quadrangularis. 4. C. fol. cordatis carnosis serrato dentatis, caule tetragono tumidiusculo. Mant. 39. Caulis longissimus, Petioli teretes.
acida. 5. C. fol. ternatis obouatis glabris carnosis incisis. Rumph. amb. 5. t. 166. f. 2. — Iacq. amer. pict. p. 17. M. (Caul. genicul. succulent. Sw.)
trifoliata. 6. C. fol. ternatis subrotundis hirsutis subdentatis, ramis membranaceo-angulatis. Iacq. amer. 23. t. 182. f 10. — Ed. 2. p. 17. t. 259. f. 8. quoad folium. M. (Caul. suffrut. nodosus: angulis subalatis Sw. l. c. p. 50.)
148. EPIMEDIVM. Nectaria 4, cyathiformia, petalis incumbentia. Cor. 4-petala. Cal. caducus. Siliqua. (Caps. siliquosa.)
alpinum. 1. EPIMEDIVM. Calycis folia valde caduca. (Batsch. Anal. flor. 1. p. 30. t. 4. f. 7.)
149. CORNVS. Inuolucrum 4-phyllum saepius (s. nullum.) Pelala supera 4. Drupa nucleo 2-loculari.
florida. 1. C. arborea; inuolucro maximo: foliolis obcordatis. Kalm. canad. 2. P. 321. (Inuolucr. coloratum.)
mascula. 2. C. arborea, vmbellis inuolucrum aequantibus.

[page] 165

iaponica. 3. C. arborea, vmbellis inuolucrum superantibus, fol. serratis. Thunb. iapon. p. 63.
Sanguinea. 4. C. arborea, cymis nudis, ramis rectis. Fl. dan. t. 481. (Fol. ouat. concoloribus L'Heret. Corn. nr. 5. Nect. flauum, fr. nigri. Schmidt Oesterr. Baumz. II. p. 11. t. 66.)
alba. 5. C. arborea, cymis nudis. ramis recuruatis. Mant. 40. (Fol. subtus cana L'Heret. Nect. flauum; dein roseum Schmidt l. c. p. 10. t. 65.)
sericea. 6. C. arborea, cymis nudis, fol. subtus sericeis. Mant. 199. Exclude Plukenetii nomen, cum Baccae maturae albae euaserint. Rami Sanguinei punctis Subuerrucosis cinereis adspersi, quibus C. alba destituitur. (Flos in medio cymae solitarius pedunc. maior anomalus huic speciei singularis, Nect. purpur. fr. caerulei Schmidt. l. c. p. 9. t. 64.)
alternifolia. 7. C. arborea, foliis alternis. Suppl. p. 125. (Nect. album. Folior. situ facile ab aliis distinguitur specieb. Schmidt l. c. p. 15. t. 70.)
Suecica. 8. C. herbacea, ramis binis. Fl. dan. t. 6.
canadensis. 9. C. herbacea, ramis nullis. (Fol. propria verticillata, 4-6. L'Her. l. c. t. 1.)
1192. SAMARA. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala. Stam basi petali immersa. Stigma infundibuliforme. (Drupa 1-sperma.)
laeta. 1. SAMARA. Mant. 199. Memecylon vmbellatum. Burm. ind. 87. Burm. zeyl. 76. t. 31. Fl. zeyl. 469. Similis Corno, Sed folia alterna.
150. FAGARA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-petala. Caps. biualvis, monosperma.
Euodia. 1. F. foliis simplicibus lanceolatis elongatis oppositis, racemis ramosis axillaribus solitariis. Suppl. p. 125. (Caps. quaternae.)
Pterota. 2. F. foliolis emarginatis. Odor hircosus.
Piperita. 3. F. foliolis crenatis.
tragodes. 4. F. articulis pinnarum subtus aculeatis. Iacq. amer. 21. t. 14. — Ed. 2. pict. p. 16. t. 19. M.
octandra. 5. F. foliolis tomentosis. Mant. 40.
1290. AEGIPHILA. Cal. 4-dentatus. Cor. 4-fida. Stylus semibifidus. Bacca 4-sperma.

L 3

[page] 166

martinicensis. 1. AEGIPHILA. Iacq. obs. 2. p. 3. t. 27. — Amer. pict. t. 16. p. 16. M. Mant. 198. Folia simplicia, opposita, petiolata. Paniculae terminales et axillares.
152. PTELEA. Cor. 4-petala. Cal. 4-partitus, inferus. Fructus membrana subrotunda, centro monospermus. (Caps. supera 2-locul., margine membranaceo alata. Gaertn.)
trifoliata. 1. P. foliis ternatis. Trew. rar. 12. t. 9. (Secundum Cas. Medicum bot. Beobacht. 1783. p. 715. et Rothium Abhandl. p. 11. ad Dioeciam; secundum Moenchium Verzeichniss p. 86. vero ad Polygamiam amandanda esset haecce species.)
pinnata. 2. P. fol. abrupte pinnatis. Suppl. p. 126.
1361. HYDROPHYLAX. Cor. infundibuliformis. Cal. 4-partitus. Fructus anceps, monospermus. Suppl. p. 14.
maritima. 1. HYDROPHYLAX. Suppl. p. 126.
1292. SIRIVM. Cal. 4-fidus. Cor. 0. Nectario 4-phyllo claudente calycem. Germen inferum. Stigma 3-fidum. Baca 3-locularis.
myrtifolium. 1. SIRIVM. Mant. 200. Folia opposita, simplicia, petiolata. Flores in thyrsum collecti. (Roxburgh Pl. of the Coast of Corom, p. 2. t. 2. Nihilominus cel. Vahl, Symb. bot. 2. p. 32, herbario Linnaei edoctus hocce genus ad Santalum album amandandum esse, affirmat.)
153. LVDWIGIA. Cor. tetrapetala. Cal. 4-partitus, superus. Caps. 4-gona, 4-locularis; infera, polysperma.
alternifolia. 1. L foliis alternis lanceolatis, caule erecto. Trew Ehret. 2. t. 2. Flores laterales, axillares, solitarii. Capsulae cubicae, calyce minores.
oppositifolia. 2. L. fol. oppositis lanceolatis, caule diffuso. Fl. zeyl. 66. excluso Rheedi nomine. Ludwigia perennis. Sp. plant. 173.
erigata. 3. L. fol. oppositis lanceolatis, caule erecto. Mantiss. 40.

[page] 167

1362. BANKSIA. Amentum squamatum. Cor. 4-petala. Antherae in cauitate laminarum sessiles. Caps. biualuis. Sem. bipartibile, Suppl. p. 15.*)
Serrata. 1. B. foliis linearibus in petiolum attenuatis aequaliter serratis apice truncatis cum mucrone Suppl. p. 126. (B. Conchifera Gaertn. t. 48. f. 1.)
integrifolia. 2. B. fol. cuneiformibus integerrimis subtus tomentoso-albis. Suppl. p. 127. (B. spicata Gaertn. l. c. f. 2.)
ericaefolia. 3. B. fol. approximates acerosis truncato-emarginatis glabris. Suppl. p. 127.
dentata. 4. B. fol. oblongis in petiolum attenuatis curuis flexuosis dentatis: dentibus spinula terminatis; subtus albis. Suppl. p. 127.
154. OLDENLANDIA. Cor. tetrapetala. Cal. 4-partitus, superus. Caps. 2-locularis, infera, polysperma.
verticillata. 1. O. floribus verticillatis sessilibus, stipulis setigeris. Mant. 40.
repens. 2. O. capsulis sessilibus hispidis, fol. lanceolatis. Mant. 40.
capensis. 3. O. pedunculis axillaribus vnifloris, foliis linearibus acutis. Suppl. p. 127.
vniflora. 4. O. pedunc. simplicissimis lateralibus, fructibus hirtis, fol. subouatis acutis.
biflora. 5. O. pedunc. bifloris petiolo longioribus, fol. lanceolatis. Antirrhinum humile angustifolium, flore gemello ex alis foliorum. Burm zeyl. 22. t. 11.
vmbellata. 6. O. vmbellis nudis lateralibus alternis, fol. linearibus. (Roxb. Corom. t. 3.)
hirsuta. 7. O. vmbellis axillaribus, caule calycibusque hispidis, foliis ouatis acutis. Suppl. p. 127.
corymbosa. 8. O. pedunc. multifloris, fol. lineari-lanceolatis. Sp. pl. 1679.
paniculata. 9. O. pedunc. paniculatis terminalibus, fol. ouali-lanceolatis. Sp. pl. 1697. Mollugo zeylanica sylvestris angustifolia, flore albo. Burm. zeyl. 161. t. 71. f. 2.

L 4

*) BANKSIA; Cal. 4-fidus, inferus. Cor. 1 petala, 4-fida: tubo breuissimo; laciniis longis lineari-lanceol. Anth. 4. in propria laciniarum corollae foveola sessil. Styl. filiform. stigm. pyramidat. Caps. 2-sperma 1-2 locul. interiecto seminib. dissepimento nobili. GAERTN. de fr. et sem. pl. 1. p. 220.)

[page] 168

stricta. 10. O. pedunc. racemosis terminalibus, fol. linearibus, caule erecto brachiato. Mant. 200. Alfine spergulae foliis, capitulis breuioribus duris. Pluk. mant. 9. t. 332. f. 2. (Quoad speciem ab: Hedyotis graminifolia p. 147. non diuersa. vid. Vahl Symb. botan. P. 2. p. 28. Caul. decumb. panicul. racemosa dichotoma V.)
155. AMMANNIA. Cor. 4 petala, calyci inserta, vel nulla. Cal. 1-phyllus, plicatus, 8-dentatus, inferus, Caps. 4-locularis. Bacca 4-locularis, calyce vestita. Gaertn)
latifolia. 1. A. foliis semiamplexicaulibus, caule tetragono, ramis erectis. Mant. 331. Petala alba aut nulla.
ramosior. 2. A. fol. semiamplexicaulibus, caul. tetragono, ramis patentissimis. Mant. 332. Cor. purpurea.
baccifera. 3. A. fol. subpetiolatis, caps. calyce maioribus coloratis. Burm. ind. t. 15. f. 3. Cornelia verticillata. Ard. spec. 2. p. 9. t. 1. E China facta Italica. Calyces 4-dentati.
octandra. 4. A. floribus petaloideis octandris. Suppl. p. 127.
pinnatifida. 5. A. caulibus procumbentibus radicantibus compressis, foliis linearibus pinnatifidis. Suppl. p. 127.
156. ISNARDIA. Cor. nulla. Cal. 4-fidus. Caps. 4-locularis, cincta calyce.
palustris. 1. ISNARDIA. Simillima Pepli portulacae, repens, natans, Flores axillares, oppositi, sessiles, virides (Schkuhr bot. Handb. t. 25. Nonnunq. petalis instructa, hinc Ludwigiae species. Sw. l. c. p. 51.
157. TRAPA. Cor. 4-petala. Cal. 4-partitus. Nux spinis 4 oppositis cincta, quae calycis folia fuere.
bicornis. 1. T. nucibus bicornibus. Suppl. p. 128.
natans. 2. T. nucibus quadricornibus: spinis patentibus. Suppl. p. 128. — Folia immersa multifido-capillaria Myriophylli. Natantia rhombea petiolis vesicariis. Germen cingunt calycis folia quatuor; duobus ad latera; duobus ad angulos germinis, vnde cornua fructus. (Plenk Pl. officin. t. 66.)

[page] 169

158. DORSTENIA. Receptac. commune 1-phyllum. carnosum, in quo Semina solitaria nidulantur.*)
Houstoni. 1. D. scapis radicatis, foliis cordatis angulatis acutis, receptaculis quadrangulis. (Plenk l. c. t. 103.)
Contraierua. 2. D. scapis radicatis, fol. pinnatifido-palmatis serratis, receptaculis quadrangulis. (Semina elastice dissiliunt. Iacq. collect. III. p. 200. Vbi ampla de singulari hacce planta extat descriptio, icon vero in Ic. pl. rar. V. 2.)
Drakena. 3. D. scapis radicatis, fol. pinnatifido-palmatis integerrimis, receptaculis ouatis. (Plenk l. c. t. 102.)
caulescens. 4. D. pedunculis caulinis.
1243. COMETES. Inuolucr. 4-phyllum, 3-florum. Cal. 4 phyllus, Caps, 3 cocca.
alterniflora. 1. COMETES. Mant. 39. Clinopodium paruum sinicum. Pluk. amalth. 61. t. 380. f. 4?
.. NIGRINA. Cal. 0. Cor. 4-petala. Capsula? Thunb. diss n. gen. pl. p. 57. M.
Spicata. NIGRINA. Thunb. l. c. iapon. p. 65. M. (Chloranthus inconspicuus Swartz in Phil. transact. v. 77. p. 359. t. 15. Cal. 0. Petalum 3-lobum lateri germinis insidens. Antherae petalo accretae. Bacca 1-sperma. Ait. Kew. 1. p. 160.)
159. ELAEAGNVS. Cor. nulla. 4-fidus, campanulatus, superus. Drupa infra calycem campanulatum.
angustifolia. 1. E. inermis foliis lanceolatis. (Pallas Fl. rossica. t. 4.)
orientalis. 2. E. inermis fol. oblongis ouatis opacis. Mant. 41. (Fol. vtrinque mollia. Willd. Berl. Baum. p. 103.)
latifolia. 3. E. inermis fol. ouatis.
crispa. 4. E. inermis fol. lanceolato-oblongis obtusis vndulatis, floribus solitariis. Thunb. iap. p. 66. M.
multiflora. 5. E. inermis fol. obouatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis, pedunculis flore longioribus. Thunb. l. c. M.
vmbellata. 6. E. inermis fol. ouatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis pedunculis flore breuioribus. Thunb. l. c. M. (t. 14.)

L 5

*) Dorsteniae omnis flores in viua planta attente obseruandi et describendi.

[page] 170

glabra. 7. E. inermis fol. ouato-oblongis acuminatis, flor. axillaribus subsolitariis. Thunb. iapon. p. 67. M.
Spinosa. 8. E. (Praemitto M.) basi ramulorum spinosa, — fol. ellipticis.
pungens. 9. E. ramulis spinescentibus, fol. oblongis vndulatis, floribus axillaribus binis. Thunb. iap. p. 68. M.
.. GONOCARPVS. Cor. 4-fida. Drupa 8 gona, 1-sperma. Thunb. Diss. nov. gen. pl. p. 3. p. 55. M.
micranthus. 1. GONOCARPVS. Thunb. Fl. iap. p. 69. M. (t. 15.)
480. SANTALVM. Cor. 4-petala: petalis calyci innatis, praeter Glandulas 4. Cal. 4-dentatus. Bacca infera, monosperma.
album. 1. SANTALVM. Calyx superus s. margo 4-dentatus. Petala 4 calycis laciniis insidentia, rectiora; Glandulae 4 petalis minores, alternantes. Filamenta 4 tubo calycis innata. Drupa monosperma. (Non differre dicitur a Syrio myrtifolio. Vid. Dryander in Transact. of the Lin. Soc. v. 2. p. 220.)
1244. STRVTHIOLA. Cor. nulla. Cal. tubulosus: ore glandulis 8. Bacca exsucca, monosperma. (Nect. 8 antheriformia: singulo basi setis circumdato. Retz)
virgata. 1. S. pubescens. Mant. 41.
erecta. 2. S. glabra. Mant. 41. Passerina dodecandra. Sp. pl. 5l3. Passerina Burm. afr. t. 47. f. 1. (Curt. bot. Mag. t. 222.)
nana. 3. S. foliis linearibus obtusis pilosis, floribus terminalibus fasciculatis tomentosis. Suppl. p. 128.
136. MANETTIA. Cal. 8-phyllus. Cor. 4-fida Capsula infera, biualuis, vnilocularis. Sem. imbricata, orbiculata, seminulo centrali.
reclinata. 1. MANETTIA. Mant. 558. Caulis herbaceus, debilis, reclinatus. Folia opposita, ouata, acuta, subtus pubescentia. Pedunculi solitarii, multiflori, axillares.

[page] 171

161. KRAMERIA. Cal. 0. Cor. 4-petala: Nectario superiore 3-partito; inferiore 2-phyllo. Bacca sicca, echinata, 1-sperma.
Ixina. 1. KRAMERIA.
1363. HARTOGIA. Cal. 5-fidus. Cor. 4-petala patens. Drupa ouata, disperma. Suppl. p. 16.
capensis. 1. HARTOGIA. Suppl. p. 128. (A Thunbergio Prod. fl. cap. 1. p. 28. nunc Schrebera scinoides denominata.)
1193. ACAENA. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Bacca sicca, infera, 1-sperma, retrorsum echinata.
elongata. ACAENA. Mant. 200. Krameriae affinis. Mutis. Caules ramis fruticosis longissimis. Folia sparsa, pinnata. Spicae axillares, ancipites.
162. RIVINA. Cor. 4-petala, persistens. Cal. nullus. Bacca 1-sperma: Semine lentiformi.
humilis. 1. R. racemis simplicibus, floribus tetrandris, foliis pubescentibus. (Cfr Schkuhr in bot. Annal. St. XVI. t. I. Tota planta tomento breui incana.)
laeuis. 2. R. racemis simplicibus, floribus tetrandris, fol. glabris. Mant. 41. Flores extus rubicundi. Praecedenti nimis affinis. (Fol. latiora subcordata.)
octandra. 3. R. racemis simplicibus, floribus octandris dodecandrisue. Iacq. spec. 6. t. 2. — Riuina dodecandra. Iacq. amer. pict. 17. t. 21. M. in qua ego modo stamina 8 numero. Stamina 4 intra calycis folia; reliqua 8 alternantia. Autherae hastatae. Stylus nullus. Stigma penicilliforme. Semen lentiforme, nitidum.
paniculata. 4. R. paniculae racemis compositis oppositisque. (A Saluadora persica non diuersa Swartz obs. p. 54. Dryand. Transact. Lin. Soc. II. p. 220.)
1364. EMBOTHRIVM. Cor. 4-petala. Antherae sessiles, apicibus petalorum insidentes. Folliculus teres. Suppl. p. 16.
vmbellatum. 1. E. vmbellis axillaribus simplicissimis pedunculatis, foliis oblongis aueniis, antheris sessilibus. Suppl. p. 128.
coccineum. 2. E. thyrsis terminalibus sessilibus, antheris pedicellatis, foliis obouatis venosis. Suppl. p. 128.

[page] 172

163. SALVADORA. Cal. 4-fidus. Cor. 0. Bacca 1-sperma. Sem arillo vestitum.
persica. 1. SALVADORA. (Cal. minutus 4-fidus: laciniis rotundatis, corollam arcte includens eique concolor. Vahl. Symb. bot. 1. p. 13.)
164. CAMPHOROSMA. Cal. vrceolatus: dentibus 2. oppositis, alternisque minimis. Cor. nulla. Caps. 1-sperma.
monspeliensis. 1. C. foliis hirsutis. (Schkuhr bot. Handl. I. p. 86. t. 26. Caps. calyce cincta, apice dehiscens. Odorem camph. spirat.)
acuta. 2. C. fol. subulatis rigidis glabris.
glabra. 3. C. fol. subtriquetris glabris inermibus.
Pteranthus. 4. C. ramosissima, pedunc. ensiformibus dilatatis, bracteis cristatis. Mant. 41. Folia verticillata. (Louichea Pteranthus. L'Heretier strip. nov. t. 65. Ob habitum a congeneribus alienum, stam. monodelpha, Infloresc. fructumque polyceratum.)
paleacea. 5. C. fruticosa, ramis spicaeformibus paleaceis pilosis. Suppl. p. 128.
165. ALCHEMILLA. Cal. 8-fidus. Cor. 0. Sem. 1.
vulgaris. 1. A. foliis lobatis. — Fl. dan. t. 593. M.
alpina. 2. A. fol. digitatis serratis. Fl. dan. t. 49.
aphanoides. 3. A. fol. multipartitis, caule erecto. Suppl. p. 129.
pentaphyllea. 4. A. fol. quinatis multifidis glabris.

DIGYNIA.

GALOPINA. Cal. 0. Cor. 4-fida. Sem. 2. nuda. Thunb. Diss. nov. gen. pl. p. 1. M.
circaeoides. 1. GALOPINA. l. c. p. 1. (Hocce genus cel. Auctor in prodromo FI. cap. nunc deleuit et Anthospermis sub nomine: Anth. Galopina adnumerauit.)
166. APHANES. Cal. 8-fidus. Cor. 0. Sem. 2, nuda.
aruensis. APHANES. Variat pistillo 1. (et stamine 1. Cfr. Schkuhr l. c. p. 87. t. 26. Fl. dan. t. 973. A nonnuliis cum penultimo genere sub nomine: Alchemilla Aphanes coniuncta.)
167. CRVCITA. Cal. 4-phyllus: exterior 3-phyllus. Cor. 0. Sem. 1.
hispanica. 1. CRVCITA. Folia opposita, lanceolata.

[page] 173

168. BVFONIA. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala, Caps. 1-locularis, 2-sperma.
tenuifolia. 1. BVFONIA. Ger. prov. Polygonum angustissimo gramineo folio, erectum. Magn. monsp. 97. t. 97. Variat staminibus 4 et 2. (Potius Buffonia. Optandum foret, vt tanti Viri in moria, quamvis nunquam interitura, pulchriori aut notabiliori planta honorata fuisset.)
166. HAMAMELIS. Inuolucr. 3-phyllum. Cal proprius 4 phyllus. Petala 4. Nux 2-cornis, 2-locularis.
virginica. 1. HAMAMELIS. — Mill. illustr. ic. M. Floret (sero) autumno, insequente vere semina perficit.
170. CVSCVTA. Cal. 4-5-fidus. Cor. 1-petala. Caps. 2-locularis, (circumscissa.)
europaea. 1. C. floribus sessilibus. Fl. dan. t. 199.
epithymum. 2. C. flor. sessilibus quinquefidis bracteis obuallatis. Loefl. it. 216. Fl. dan. t. 427. (Caul. capillacei.)
americana 3. C. flor. pedunculatis. Iacq. amer. 24. — amer. pict. p. 17. M. In fruticibus. (Cor. 5-fida, Sw. obs. p. 54.)
171. HYPECOVM. Cal. 2-phyllus. Petala 4: exterioribus duobus latioribus, 3-fidis. Fructus siliqua. (Caps. siliquosa articulata.)
procumbens. 1. H. siliquis arcuatis compressis articulatis.
pendulum. 2. H. siliquis cernuis teretibus cylindricis.
erectum. 3. H. siliquis erectis teretibus torulosis. Stamina videntur tetradynana.
1365. GOMOZIA. Cal. 0. Cor. campanulata 4-fida, supera. Bacca bilocularis. Suppl. p. 17.
granadensis. 1. GOMOZIA. Suppl. p. 129. (Nertera Solandr. Nerteria depressa. Gaertn. de fr. 1. p. 124. t. 26. f. 1. cf. Smith Pl. icones. 2. p. XXVIII.)

TETRAGYNIA.

172. ILEX. Cal. 4-dentatus. Cor. rotata. Stylus 0. Bacca 4 sperma.
Aquifolium. 1. I. foliis ouatis acutis spinosis. Fl. dan. t. 508.
β
. Aquifolium echinata superficie. Cornut. ca-

[page] 174

nad. 180. Foliorum pagina superior echinata. Polygama dioica. Planta hermaphrodita 5-petala, pentandra. Ger. Mill.
Cassine. 2. I. fol. ouato lanceolatis serratis.
asiatica. 3. I. fol. lato-lanceolatis obtusis integerrimis.
integra. 4. I. fol. oblongis obtusis integris, pedunculis vnifloris. Thunb. iapon. p. 77. M.
rotunda. 5. I. fol. rotundatis acutis integris, peduncul. vmbelliferis. Thunb. loc. cit. M.
crenata. 6. I. fol. ouatis crenatis, pedunc. rameis sparsis subtrifloris. Thunb. l. c. M.
emarginata. 7. I. fol. obouatis emarginatis, floribus axillaribas binis. Thunb. l. c. M.
Serrata. 8. I. fol. ouatis acutis ciliato-serratis, flor. axillaribus solitariis. Thunb. l. c. M.
iaponica. 9. I. fol. oppositis sessilibus, flor. recemosis terminalibus. Thunb. l. c. M.
latisolia. 10. I. fol. ouatis serratis, flor. axillaribus aggregatis. Thunb. l. c. M.
173. COLDENIA. Cal. 4-phyllus. Cor. infundibulif. Styli 4, Sem. 2, bilocularia.
procumbens. 1. COLDENIA. Planta depressa ramis alternis. Folia alterna, subpetiolata, obouata, latere superiore sublunata, plicata secundum serraturas profundas, tomentosa exceptis plicis. Flores axillares, nonnulli, sessiles. Styli 4. Sem. 2, bilocularia, intus plana, extus muricato-angulata. (Stylus 1, stigmate 2-fido. Nuces 4, cortice fungoso. Gaertn. de. Fr. et Sem. pl. 1. p. 329. t. 68.)
174. POTAMOGETON. Cal. 0. Petala 4. Stylus 0. Sem. 4. (Drupae 4, 1-loculares. Semen vncinato-incuruum. Gaertn.)
natans. 1. P. foliis oblongo-ouatis petiolatis natantibus. — Mill. illustr. ic. M.
perfoliatum. 2. P. fol. cordatis amplexicaulibus. Fl. dan. t. 196.
densum. 3. P. fol. ouatis acuminatis oppositis confertis, caulibus dichotomis, spica quadriflora. (Capitulum, terminale 4-gonum, 2-3- et 4-florum Roth. Fl. germ. II. p. 203.)
lucens. 4. P. fol. lanceolatis planis in petiolos desinentibus. Fl. dan. t. 195. (Fol. pellucida venosa.)

[page] 175

erispum. 5. P. fol. lanceolatis alternis oppositisue vndulatis serratis. (Fl. dan. t. 927. Caul. compressus dichotomus.)
Serratum. 6. P. fol. lanceolatis oppositis subundulatis. An varietas praecedentis? (Caul. teretes simplic. Roth.)
compressum. 7. P. fol. linearibus obtusis, caule compresso. Fl. dan. t. 203. Caulis compressus. Variat globis alternis et, oppositis.
pectinatum. 8. P. fol. setaceis parallelis approximatis distichis.
Setaceum. 9. P. fol. lanceolatis oppositis acuminatis. (Fol. margine reuoluta. Schkuhr bot. Handb. I. p. 93.)
gramineum. 10. P. fol. lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus. Fl. dan. t. 222. β. Potamogeton fol. lanceolatis oppositis acuminatis planis. Ger. prov. 124. Potamogeton minus, fol. densis mucronatis non serratis. Magn. monsp. 363. Fontinalis media lucens. Bauch. hist. 3. p. 777.
marinum. 11. P. fol. linearibus alternis distinctis inferne vaginantibus. Fl. dan. t. 186. (Spica interrupta Roth.)
pusillum. 12. P. fol. linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus, caule tereti. (Stipulae intrafoliaceae amplexicaul. Sowerb. engl. Bot. t. 215.)
175. RVPPIA. Cal. 0. Cor. 0. Sem. 4, pedicellata. (Spadix ex axillis folior. filiformis. Anth. 8 sessiles in spica ouata disticha. Nuculae 4 aut plures, 1-spermae, pedicellatae. Gaertn.)
maritima. 1. RVPPIA. Fl. dan. t. 364. (Sowerb. engl. Bot. t. 156.)
176. SAGINA. Cal. 4-phyllus. Petala 4. Caps. 1-locularis, 4-valuis, polysperma.
procumbens. 1. S. ramis procumbentibus. Ard. spec. 2. p. 23. t. 8. f. 2. Variat floribus corollatis et apetalis, vt Iacq. vind. 26. (Curt. Fl. Lond. t. 158.)
apetala. 2. S. caule erectiusculo pubescente, floribus alternis apetalis. Mant. 559. Sagina caulibus erectis, radice annua, flor. apetalis. Ard. spec. 2. p. 22. t. 8. f. 1. (Curt. l. c. t. 291. Petala minuta saepe adsunt. Cal. foliola primo clausa, dein in fructu patentia persistunt.)
erecta. 3. S. caule erecto subunifloro. Sagina fol. lineari-lanceolatis. Ger. prov. 402. Calycis foliola lanceolata, acuminata. (Cal. clausus. Caps. ouata 1-locul. 1-valv. ore plerumque 10-dentato. Curt.

[page] 176

l. c. t. 106. Alfinella Dill. Cerastii habitus; ratione capsulae etiam a congeneribus abludit, linc etiam ab Ehrharto vt proprium genus: Moenchia distincta est.)
virginica. 4. S. caule erecto, floribus oppositis.
177. TILLAEA. Cal. 3-s. 4-partitus. Petala 3 s. 4, aequalia. Caps. 3 s. 4, polyspermae.
aquatica. 1. T. erecta dichotoma, foliis acutis, floribus quadrifidis. (Schkuhr in bot. Annal. St. XVI. t. 1. Non confund. cum T. prostrata Schk., quae procumb. diffusa.)
perfoliata. 2. T. foliis perfoliatis ouatis, corymbis terminalibus, flor. quadrifidis. Suppl. p. 129.
capensis. 3. T. fol. oblongiusculis, flor. quadrifidis. Suppl. p. 129. (Flor. sparsi. Roth Abhandl. p. 54.)
muscosa. 4. T. procumbens, flor. trifidis. (Sow. engl. Bot. t. 116.)
178. MYGINDA. Cal. 4-partitus. Petala 4. Drupa globosa, (1-sperma.)
vragoga. 1. MYGINDA. Iacq. amer. 24. t. 16. — Amer. Ed. 2. pict. p. 18. t. 22. M. Sp. pl. 1661. (Fol. subcordata acumin. subserrata pubesc. Sw. obs. p. 39.)

[page] 177

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

* Fl. Monopetali, inferi, monospermi.

242. MIRABILIS. Nucula infra corollam! Cor. infundib Stigm. globosum.
.. WEIGELA. Sem. 1. Styl. e basi germinis. Stigm. peltatum. Cor. infundib.
213. PLVMBAGO. Sem. 1. Stam. valuis inserta. Cor. infundib. Stigm. 5-fidum.

* Fl. Monopetali, inferi, dispermi. Asperifoliae.

186. CERINTHE. Cor. fauce nuda, ventricosa. Sem. 2. ossea, 2-locularia.
1245. MESSERSCHMIDIA. Cor. fauce nuda, infundib. Sem. 2. suberosa, 2-sperma.

* Fl. Monopetali, inferi, tetraspermi. Asperifoliae.

191. ECHIVM. Cor. fauce nuda, irregularis: campanulata.
179. HELIOTROPIVM. Cor. fauce nuda, hypocraterif. lobis dente interiectis. Sem. 4.
184. PVLMONARIA. Cor. fauce nuda, infundib. Cal. prismaticus.
181. LITHOSPERMVM. Cor. fauce nuda, infundib. Cal. 5-partitus.
187. ONOSMA. Cor. fauce nuda, ventricosa. Sem. 4.
185. SYMPHYTVM. Cor. fauce dentata, ventricosa.
188. BORAGO. Cor. fauce dentata, rotata.
190. LYCOPSIS. Cor. fauce fornicata, infundib. tubo curvato!
189. ASPERVGO. Cor. fauce fornicata, infundib. Fructus compressus.
183. CYNOGLOSSVM. Cor. fauce fornicata, infundib. Sem. depressa, latere affixa.
182. ANCHVSA. Cor. fauce fornicata, infundib. tubo basi prismatico.
180. MYOSOTIS. Cor. fauce fornicata, hypocrateriform. lobis emarginatis.

M

[page] 178

* Fl. Monopetali, inferi, pentaspermi.

193. NOLANA. Cor. monopetala. Sem. 5, baccata, 2 s. 4-locularia.

* Fl. Monopetali, inferi, angiospermi.

243. CORIS. Caps. 1-locularis, 5-valuis. Cor. irregularis! Stigm. capitatum.
204. HYDROPHYLLVM. Caps. 1-locularis, 2-valuis. Cor. nectariis 5 exarata. Stigm. 2-fidum.
276. GALAX. Caps. 1-locularis, 2-valuis. Cor. hypocrater. Stigm. subrotundum.
198. CORTVSA. Caps. 1-locularis, oblonga. Cor. rotata. Stigm. subcapitatum.
206. ANAGALLIS. Caps. 1-locularis, circumscissa. Cor. rotata. Stigm. capitatum.
205. LYSIMACHIA. Caps. 1-locularis, 5-valuis. Cor. rotata. Stigm. obtusum.
201. CYCLAMEN. Caps. 1-locul. intus pulposa. Cor. reflexa. Stigm. acutum.
200. DODECATHEON. Caps. 1-locularis, oblonga. Cor. reflexa. Stigm. obtusum.
199. SOLDANELLA. Caps. 1-locularis. Cor. lacera! Stigm. simplex.
197. PRIMVLA. Caps. 1-locularis. Cor. infund. fauce pervia. Stigm. globosum.
196. ANDROSACE. Caps. 1-locularis. Cor. hypocrat. fauce coarct. Stigm. globosum.
195. ARETIA. Caps. 1-locularis. Cor. hypocrateriform. Stigm. depresso-capitatum.
203. HOTTONIA. Caps. 1-locularis. Cor. tubus infra stamina! Stigm. globosum.
202. MENYANTHES. Caps. 1-locularis. Cor. villosa! Stigm. 2-fidum.
.. DORAENA. Caps. 1-locularis. Cor. 5-fida. Stigm. emarginatum.
1295. ALLAMANDA. Caps. 1-locularis, lentiformis, biualuis valuulis cymbiformibus. Sem. imbricata.
207. THEOPHRASTA. Caps. 1-locularis, maxima! Cor. campanulata. Stigm. acutum.
1367. SCHEFFIELDIA. Caps. 1-locularis, 5-valuis. Cor. campanulata. Filamenta decem: alterna sterilia.
1368. RETZIA. Caps. 2-locularis. Cor. cylindrica, extus villosa. Stigm. 2-fidum.

[page] 179

209. SPIGELIA. Caps. 2-locularis, didyma! Cor. infundib. Stigm. simplex.
210. OPHIORHIZA. Caps. 2-locularis, 2-partita! Cor. infundib. Stigm. 2-fidum.
215. CONVOLVVLVS Caps. 2-locul., 2-sperma. Cor. campanulata. Stigm. 2-fidum.
1248. LISIANTHVS. Caps. 2-locul. polysperma. Cor. infundib. ventricosa. Styl. persistens.
208. PATAGONVLA. Caps. 2-locularis: Cor. rotata. Stylus dichotomus!
246. DATVRA. Caps. 2-locular. 4-valuis! Cor. infundib. Cal. deciduus.
247. HYOSCYAMVS. Caps. 2-locul. operculata! Cor. infundib. Stigm. capitatum.
248. NICOTIANA. Caps. 2-locularis. Cor. infundib. Stigm. emarginatum.
245. VERBASCVM. Caps. 2-locularis. Cor. rotata. Stigm. obtusum. Stam. declinata.
255. CHIRONIA. Caps. 2-locularis. Cor. tubo urceolato. Antherae defloratae spirales.
194. DIAPENSIA. Caps. 3-locularis. Cor. hypocrater. Cal. 8-phyllus.
214. PHLOX. Caps. 3-locularis. Cor. hypocr. tubo curuo. Stigm. 3-fidum.
217. POLEMONIVM. Caps. 3-locularis. Cor. 5-partita. Stam. valuis imposita.
216. IPOMOEA. Caps. 3-locularis. Cor. infundib. Stigm. capitatum.
1229. BROSSAEA. Caps. 5 -locularis. Cor. truncata. Cal. carnosus.
212. AZALEA. Caps. 5-locularis. Cor. campanulata. Stigm. obtusum.
1369. EPACRIS. Caps. 5-locularis, 5-valuis. Cor. infundibulif. villosa. Squamae nectariferae, germini adnatae.
302. CEROPEGIA. Folliculi 2. Cor. limbo conniuente. Sem. papposa.
297. NERIVM. Folliculi 2. erecti. Cor. fauce coronata. Sem. papposa.
299. ECHITES. Follic. 2. recti. Cor. infundibulif. fauce nuda. Sem. papposa.
1253. PERGVLARIA. Follic. 2. Cor. hypocraterif. Nectaria 5, semisagittata.

M 2

[page] 180

298. PLVMIERIA. Follic. 2, refracti. Cor. infundib. Sem. alata.
300. CAMERARIA. Follic. 2, lobati. Cor. hypocrat. Sem. alata.
301. TABERNAEMONTANA. Follic. 2, pulposi. Cor. hypocrat. Sem. simplicia.
295. VINCA. Follic. 2. erecti. Cor. hypocrat. Sem. simplicia.
1370. IGNATIA. Drupa 1-locularis. polysperma. Cal. 5-dentatus, Cor. infundibulif. longissima.
1251. CARISSA. Baccae 2. polyspermae.
254. IACQVINIA. Bacca 1-sperma. Cor. 10 fida.
259. LAUGIERIA. Bacca 1-sperm. Nuc. 5-loc. Stigm. capitat.
1252. PAEDERIA. Bacca 2-sperma. inflata, fragilis.
258. VARRONIA. Bacca 1-sperm. Nuc. 4-loc. Stigm. 4-plex.
256. CORDIA. Bacca 1-sperm. Nuc. 4-loc. Stigm. dichotomum! Calyx baccae accretus.
257. EHRETIA. Bacca 4 sperm. Nuc. 2-loc. Stigm. emarginatum.
192. TOVRNEFORTIA. Bacca 4-sperm. apice pertusa! Sem. 2-locularia.
293. RAVWOLFIA. Bacca 2-sperma. Sem. cordata.
294. CERBERA. Bacca 2-sperma. Nuces compressae, retusae.
1250. ARDVINA. Bacca 2-sperma. Sem. oblonga. Coroll. curuata. Stigm. 2-fidum.
269. MYRSINE. Bacca 1-sperma. Stigm. villosum.
.. BLADHIA. Bacca 1-sperma. Sem. arillatum!
261. CESTRVM. Bacca 1-locularis. Filam. dente notata!
260. BRVNFELSIA. Bacca 1-locularis. Cor. longissima.
211. RANDIA. Bacca 1-locul. corticosa. cal. truncatus.
.. FAGRAEA. Bacca 2-locularis, carnosa. Semina globosa. Stigm. peltatum.
253. STRYCHNOS. Bacca 2-locul. corticosa. Stigm. capitatum.
252. CAPSICVM. Bacca 2-locul. exsucca. Antherae conniventes.
251. SOLANVM. Bacca 2-locularis. Antherae biperforatae!
250. PHYSALIS. Bacca 2-loc. calyce inflato. Antherae approximatae.
249. ATROPA. Bacca 2-locularis. Stam. distantia, incuruata.
244. ELLISIA. Bacca 2-locularis. Sem. 2: altero superiore.

[page] 181

262. LYCIVM. Bacca 2-locularis. Stam. basi villo claudentia.
234. MENAIS. Bacca 4-locularis. Cal. 3-phyllus. Stigm. duo.
264. SIDEROXYLON. Bacca 5-sperma. Cor. 10-fida, laciniis interioribus conniuentibus.
263. CHRYSOPHYLLVM. Bacca 10-sperma. Cor. 10-fida, laciniis exterioribus patentissimis.

* Achras.

* Fl. Monopetali, superi.

222. SAMOLVS. Caps. 1-locul. apice 5-valuis. Cor. hypocrat. Stigm. capitatum.
226. BELLONIA. Caps. 1-loc. vmbilico rostrato. Cor. rotata. Stigm. acutum.
1366. VIRECTA. Caps. 1-loc. Cor. insundibuliformis. Stigm. bipartitum. Cal. 5-phyllus. dentibus interiectis.
225. MACROCNEMVM. Caps. 2-loc. tribunata. Cor. campanul. Stigm. bilobum, Sem. imbricata.
224. RONDELETIA. Caps. 3-locul. subglobosa. Cor. infundib. Stigm. obtusum.
228. CINCHONA. Caps. 2-locul. intus dehiscens! Cor. hirsuta. Stigm. simplex.
227. PORTLANDIA. Caps. 2-locul. coronata. Cor. ventricosa. Stigm. simplex. Sem. imbricata.
219. ROELLA. Caps. 2-locul. coronata. Cor. rotata. Stigm. 2-fidum.
220. PHYTEVMA. Caps. 2-s. 3-locul. perforata. Cor. 5-partita. Stigm. 2-s. 3-fidum.
218. CAMPANVLA. Caps. 3-s. 5-locul. perforata. Cor. campanul. Stigm. 3-fidum.
1294. SCAEVOLA. Drupa 1-sperma. Cor. irregulari flabelliformis: fissura longitudinali.
221. TRACHELIVM. Caps. 3-locul. perforata. Cor. infundib. Stigm. capitatum.
231. MATTHIOLA. Bacca 1-sperma. Cor. infundib. indiuisa. Stigm. obtusum.
235. MORINDA. Bacca 1-sperma, aggregata. Cor. infundib. Stigm. 2-fiduw.
229. PSYCOTHRIA. Bacca 2-sperm. Sem. sulcata. Cor. infundib. Stigm. emarginatum.
230. COFFEA. Bacca 2-sperm. Sem. arillata! Cor. hypocrat. Stigm. 2-partitum.

M 3

[page] 182

231. CHIOCOCCA. Bacca 2-sperma. Cor. infundib. Stigm. simplex.
296. GARDENIA. Bacca infera 2. s. 4-locularis, polysperma. Cor. 1-petala. Antherae tubo corollae absque filamentis insertae.
240. GENIPA. Bacca 2-locul. subrotunda. Cor. rotata. Stigm. clauatum.
233. LONICERA. Bacca 2-locul. subrotunda. Cor. inaequalis. Stigm. capitatum.
234. TRIOSTEVM. Bacca 3-locular. coriacea. Cor. inaequalis. Stigm. oblongum.
241. MVSSAENDA. Bacca 4-locularis, oblonga. Cor. infundib. Stigm. 2-partitum.
232. HAMELLIA. Bacca 5-locul. polysperma. Cor. tubo longo, Stigm. lineare.
238. ERITHALIS. Bacca 10-locul. subglobosa. Cor. rotata. Stigm. acutum.

* Rubia.

* Crucianella.

* Prinos.

* Fl. Pentapetali, inferi.

280. HIRTELLA. Bacca 1-sperma. Stylus lateralis. Stam. persistentia, spiralia.
265. RHAMNVS. Bacca 3-locularis, rotunda. Cal. tubul. corollifer. Squamae oris 5, convergentes.
267. CEANOTHVS. Bacca 3-cocca. Cal. tubul. corollifer. Petala fornicata.
270. CELASTRVS. Bacca 3-cocca. Cal. planus. Sem. arillata.
271. EVONYMVS. Bacca capsularis, lobata, Cal. patens. Sem. baccato-arillata.
1296. AQVILICIA. Bacca 5-sperma. Cor. Nectario vrceolato.
284. VITIS. Bacca 5-sperma. Cor. faepe emarcido-connata. Stylus. nullus.
.. ELAEODENDRON. Drupa ouata, nuce biloculari.
1373. CORYNOCARPVS. Nux clauata. Nectaria 5, petaliformia, cum petalis alternantia, basi glandulifera.
278. MANGIFERA. Drupa reniformis. Cor. petalis lanceolatis. Nucleus lanuginosus.
277. CEDRELA. Caps. 5-loc. basi dehiscens! Cor. receptaculo vnita. Sem. alata.
.. CALODENDRVM. Caps. 5-locularis. Nectar. 5-phyllum.

[page] 183

268. BüTTNERA. Caps. 5-cocca. Petala auriculata. Stam. Nectario annexa.
272. DIOSMA. Caps. 5-plex. Nectar. germen coronans. Sem. arillata.
.. HOVENIA. Caps. 3-locularis, 3-valuis. petala conuoluta. Stigma 3-fidum.
287. CLAYTONIA. Caps. 1-loc., 3-valuis. Cal. 2-valuis! Stigm. 3-fidum.
1234. RORIDVLA. Caps. 1-locul. 3-valuis. Nectarium antherae scrotiforme.
275. ITEA. Caps. 1-loc. 2-valuis, Cal. corollifer. Stigm. obtusum.
286. SAUVAGESIA. Caps. 1-locularis. Nectar. 5-phyllum! Petala fimbriata.
.. CAROXYLON. Sem. tunica vestitum. Cor. 5-petala. Nect. 5-phyllum conniuens corollae insertum!
274. BRVNIA. Sem. 1-villosum. Recept. comm. villosum. Stam. vnguibus petal. inserta.
237. KVHNIA. Sem. 1-papposum. Recept. comm. nudum.
223. NAVCLEA. Sem. 1-biloculare. Recept. comm. nudum.

* Caesalpinia pentandra.

* Bombax pentandrum.

* Cassia nictitans.

* Violae.

* Fl. Pentapetali, superi.

281. RIBES. Bacca polysperma. Cal. corollifer. Styl. 2-fidus.
1372. ESCALLONIA.. Bacca polysperma, bilocularis. petala distantia, lingulata. Stigm. capitatum.
283. HEDERA. Bacca 5-sperma. Cal. cingens fructum. Stigm. simplex.
1249. PLECTRONIA. Bacca 2-sperma. Cal. vnguibus clausus. Anther. inclusae, geminatae.
266. PHYLICA. Bacca 3-cocca. Cal. tubulosus corollifer squamis 5-conuergentibus.
282. GRONOVIA. Caps. 1-sperm. colorata. Cal. coloratus. Petala minuta.
1297. HELICONIA. Caps. 3-cocca. Cor. irregularis. Cal. nullus.
1247. CYRILLA. Caps. 2-locularis, polysperma. Stylus bifidus. Petala acuminata.
1374. ARGOPHYLLVM. Caps. 3-locularis. Nectarium pyramidale, 5-angulare, longitudine corollae.

M 4

[page] 184

285. LAGOECIA. Sem. 2-nuda. Cal. pinnato-pectinatus. Petala bicornia.
236. CONOCARPVS. Sem. 1. nudum. Cal. campanulatus. Petala conniuentia.

* Fl. incompleti, inferi.

288. ACHYRANTHES. Sem. 1. oblongum. Cal. exterior 3-phyllus, nudus.
289. CELOSIA. caps. 3-sperma. Cal. exterior 3-phyllus, coloratus.
.. CHENOLEA. Caps. 1-Sperma, 1-valuis. Cal. 5-fidus.
290. ILLECEBRVM. caps. 1-sperma, 5-valuis, Cal. simplex, rudis.
291. GLAVX. caps. 5-sperma, 5-valuis. Cal. simplex, rudior, campanulatus.

* Polygonum amphibium, lapathifolium.

* Ceratonia.

* Fl. incompleti, superi.

292. THESIVM. Sem. 1-coronatum. Cal. staminifer.

* Loranthus.

* Trianthema monogyna.

DIGYNIA.

* Fl. Monopetali, inferi.

307. STAPELIA. Folliculi 2. Cor. rotata: Nectariis stellatis.
304. CYNANCHVM. Folliculi 2. Cor. rotata: Nectario cylindrico.
303. PERIPLOCA. Folliculi 2. Cor. rotata: Nectariis 5, filiformibus.
305. APOCYNVM. Folliculi 2. Cor. campan, Nectariis glandulosis 5, Setis 5.
306. ASCLEPIAS. Folliculi 2. Cor. reflexa: Nectariis 5 auriformibus vnguiculatis.
1375. MELODINVS. Bacca 2-locularis, polysperma. Faux corollae coronata.
321. SWERTIA. Caps. 1-loc. 2-valuis, Cor. rotata: poris 5-nectariferis.
322. GENTIANA. Caps. 1-loc. 2-valuis, Cor. tubulosa, indeterminata.
313. CRESSA. Caps. 1-sperm, 2-valuis, Cor. hypocraterif: limbo reflexo.
318. HYDROLEA. Caps. 2-loc. 2-valuis. Cor. rotata.

[page] 185

1339. PORANA. Fruct. 2-valuis. Cal. in fructu grandifactus. Stylus elongatus, semibifidus.
319. SCHREBERA. Fruct. 2-locularis. Cor. infundib. Nectarii Squama filamentis singulis adnata.
1254. STERIS. Bacca polysperma. Cor. rotata.

* Fl. Pentapetali superi.

1376. RVSSELIA. Caps. 1-locularis, polysperma, Petala 5, supera. Cal. 5-phyllus.

* Fl. Pentapetali, inferi.

447. VELEZIA. Caps. 1-loc. 1-valuis. Cor. 5-petala. Cal. tubulosus.
1293. LINCONIA. Caps. 2-loc. Petalis lacuna. Cal. 4-phyllus.
317. NAMA. Caps. 1-loc. 2-valuis. Cor. 5-petala, minor.
320. HEVCHERA. Caps. 2-loc. 2-rostrata. Cor. 5-petala, calyci inserta.
.. BVMALDA. Caps. 2-locul. birostris. Cor. 5-petala. Styli villosi.
312. ANABASIS. Bacca 1-sperma. Cor. 5-petala, minima.

* Staphylea pinnata.

* Fl. incompleti.

311. SALSOLA. Sem. 1, cochleatum, tectum. Cal. 5-phyllus.
309. CHENOPODIVM. Sem. 1, orbiculare, Cal. 5-phyllus foliolis concauis.
310. BETA. Sem. 1, reniforme. Cal. 5-phyllus, basi semen fouens.
308. HERNIARIA. Sem. 1. ouatum, tectum. Cal. 5-partitus. Filam. 5, sterilia.
314. GOMPHRENA. Caps. 1-sperma, circumscissa. Cal. diphyllus, compressus, coloratus.
315. BOSEA. Bacca 1-sperma. Cal. 5-phyllus.
316. VLMVS. Bacca exsucca, compressa. Cal. 1-phyllus, emarcescens.

* Rhamnus Zizyphus.

* Polygonum virginianum.

* Trianthema pentandra.

* Fl. Pentapetali, superi, dispermi, Vmbellatae.

A. Inuolucro vniuersali partialique.

.. VAHLIA. Fl. calyculati sparsi. Capsula.
323. PHYLLIS. Fl. dispersi.
1377. COPROSMA. Hermaphrodita: Cal. 5-partitus, Cor. 5-s. 7-fida. Stamina 5 ad 7. Styli 2

M 5

[page] 186

longi. Bacca disperma. Semina duo, planiuscula. Feminea et Mascula vt in Hermaphrodita.
324. ERYNGIVM. Fl. capitati. Recept. paleaceum.
325. HYDROCOTYLE. Fl. subumbellati, sertiles. Sem. compressa.
326. SANICVLA. Fl. subumbellati, abortiui. Sem. muricata.
327. ASTRANTIA. Fl. vmbellati, abortiui. Inuol. colorata. Sem. rugosa.
345. HERACLEVM. Fl. radiati, abortiui. Inuol. deciduum. Sem. membranacea.
352. OENANTHE. Fl. radiati, abortiui radio. Inuol. simplex. Sem. coronata, sessilia.
329. ECHINOPHORA. Fl. radiati, abortiui. Inuol. simplex. Sem. sessilia.
331. CAVCALIS. Fl. radiati, abortiui. Inuol. simplex. Sem. muricata.
332. ARTEDIA. Fl. radiati, abortiui. Inuol. pinnatum. Sem. margine crenis foliaceis.
333. DAVCVS. Fl. radiati, abortiui. Inuol. pinnatum. Sem. hispida.
330. TORDYLIVM. Fl. radiati, fertiles. Inuol. simplex. Sem. margine crenata.
344. LASERPITIVM. Fl. flosculosi, abortiui. Pet. cordata. Sem. 4-alata.
339. PEVCEDANVM. Fl. flosculosi, abortiui. Inuol. simplex. Sem. depressa, striata.
334. AMMI. Fl. flosculosi, fertiles. Inuol. pinnatum. Sem. gibba, laeuia.
341. HASSELQVISTIA. Fl. flosc. fertil. Pet. cordata. Sem. Radii plana; Disci vrceolata.
336. CONIVM. Fl. flosc. fertil. Pet. cordata. Sem. gibba costato-sulcata. Inuolucella dimidiata.
335. BVNIVM. Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Inuolucella setacea.
338. ATHAMANTA. Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Sem. conuexa, striata.
328. BVPLEVRVM. Fl. flosc. fert. Pet. inuoluta. Plerisque folia indiuisa s. inuolucella petaliformia.
348. SIVM. Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Sem. subovata, striata.
337. SELINVM. Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Sem. depressa, striata.

[page] 187

351. CVMINVM. Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Vmb. 4-fida Inuol. setaceis, longissimis.
343. FERVLA. Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Sem. plana.
240. CRITHMVM. Fl. flosc. fert. Pet. planiuscula. Inv. horizontale.
350. BVBON. Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Inv. 5-phyllum.
342. CACHRYS. Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Sem. cortice suberoso.
346. LIGVSTICVM. Fl. flosc. fert. Pet. inuoluta. Inuol. membranacea.
347. ANGELICA. Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Vmbellulae globosae.
349. SISON. Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Vmb. depauperata.

B. Inuolucris partialibus; vniuersali nullo.

355. AETHVSA. Fl. subradiat. fert. Inuolucella dimidiata.
356. CORIANDRVM. Fl. radiat. obortiui. Fr. subglobosi.
357. SCANDIX. Fl. radiat. abort. Fr. oblongi.
358. CHAEROPHYLLVM. Fl. flosc. abort. Inuol. 5-phylla.
353. PHELLANDRIVM. Fl. flosc. fertiles. Fr. coronati.
359. IMPERATORIA. Fl. flosc. fertiles. Vmb. expanso-plana.
360. SESELI. Fl. flosc. fertiles. Vmb. rigidula.
354. CICVTA. Fl. flosc. fertiles. Pet. planiuscula.

* Bupleurum rotundisolium.

* Apium Petros. et Anisum.

C. Inuolucro nullo; nec vniuersali, nec partialibus.

363. SMYRNIVM. Fl. flosc. abortiui. Sem. reniformia, angulata.
364. CARVM. Fl. flosc. abortiui. Sem. gibba, striata.
361. THAPSIA. Fl. flosc. fertiles. Sem. membranaceo-alata, emarginata.
362. PASTINACA. Fl. flosc. fertiles. (in medio abortiui.) Sem. depresso-plana.
364. ANETHVM. Fl. flosc. fertiles. Sem. marginata, striata.
368. AEGOPODIVM. Fl. flosc. fertiles. Sem. gibba, striata. Pet. cordata.
367. APIVM. Fl. flosc. fertiles. Sem. minuta, striata. Pet. inflexa.
366. PIMPINELLA. Fl. flosc. fertiles. Vmbellae ante florescentiam nutantes. Pet. cordata.

[page] 188

1378. CVSSONIA. Petala trigona. Margo receptaculi dilatatus in calycem 5-dentatum.

TRIGYNIA.

* Fl. superi.

370. VIBVRNVM. Cor. 5-fida. Bacca 1-sperma.
372. SAMBVCVS. Cor. 5-fida. Bacca 3-sperma.

* Fl. inferi.

1379. SEMECARPVS. Cor. 5-petala. Drupa cordata, cellulosa, 1-sperma.
369. RHVS. Cor. 5-petala. Bacca 1-sperma.
371. CASSINE. Cor. 5-petala. Bacca 3-sperma.
373. SPATHELIA. Cor. 5-petala. Caps. 3-locularis, 3-gona, 1-sperma. Fuamenta basi dentata.
374. STAPHYLEA. Cor. 5-petala. Caps. 2-s. 3-sida, inflata.
375. TAMARIX. Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis. Sem. papposa.
381. DRYPIS. Cor. 5-petala, coronata. Caps. 1-sperma, circumscissa.
376. TVRNERA. Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis. Cal. 1-phyllus, corollifer.
383. SAROTHRA. Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis, colorata. Cal. 1-phyllus.
380. ALSINE. Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis. Cal. 5-phyllus. Petala 2-fida.
377. TELEPHIVM. Cor. 5-petala. Caps. 1-locul. triquetra. Cal. 5-phyllus.
378. CORRIGIOLA. Cor. 5-petala. Sem. 1, triquetrum. Cal. 5-partitus.
379. PHARNACEVM. Cor. nulla. Cal. 5-phyllus. Caps. 3-locularis.
1299. XYLOPHYLLA. Cal. 5-partitus. Caps. 3-cocca: seminibus binis.
382. BASELLA. Cor. nulla. Cal. 6-fidus. Sem. 1. globosum, calyce baccato.

* Rhamnus Paliurus.

* Celastrus.

TETRAGYNIA.

384. PARNASSIA. Cor. 5 petala. Caps. 4-valuis. Nectar. 5. ciliato glandulosa.
385. EVOLVVLVS. Cor. 1-petala. Caps. 4-locularis.

[page] 189

PENTAGYNIA.

* Fl. superi.

386. ARALIA. Cor. 5-petala. Bacca 5-sperma.

* Fl. inferi.

392. CRASSVLA. Cor. 5-partita. Caps. 5, polyspermae.
1340. GISEKIA. Cor. 0. Cal. 5-phyllus. Caps. 5, rotundae, 5-spermae.
389. LINVM. Cor. 5-petala. Caps. 10-locularis, 2-sperma.
390. ALDROVANDA. Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis, 10-sperma.
391. DROSERA. Cor. 5-petala. Caps. 1-locul. apice dehiscens.
1255. MAHERNIA. Cor. 5-petala. Caps. 5-locularis.
1380. COMMERSONIA. Cor. 5-petala. Nectarium 5-partitum. Cal. 1-phyllus, corollifer. Caps. 5-locularis.
393. SIBBALDIA. Cor. 5-petala. Sem. 5. Cal. 10-fidus.
388. STATICE. Cor. 5-partita. Sem. 1, calyce infundib. vestitum.

* Cerastium pentandrum.

* Spergula pentandra.

* Gerania pentandra.

POLYGYNIA.

394. MYOSVRVS. Cal. 5-phyllus. Nectar. 5, lingulata. Sem. numerosa.

* Ranunculus hederaceus.

MONOGYNIA.

179. HELIOTROPIVM, Cor. hypocrateriformis 5-fida, interiectis dentibus: sauce clausa fernicibus. (Spica secunda, recuruata.)
eruvianum. 1. H. foliis lanceolato - ouatis, caule frutescente, spicis numerosis aggregato - corymbosis. Murr. flor. Gott. p. 141. Caules bipedales, fruticosi, hirti, inferius longius ramosi. Folia elliptica s. ouato - oblonga, lineata, rugosa, pubescenti - scabra, vtrinque viridia, breuius petiolata. Pedunculi versus extremitates hirti, bifidi, s. dichotomi. Spicae secundae, recuruatae. Corollae caerule-scentes, similes H. indico.

[page] 190

indicum. 2. H. fol. cordato-ouatis acutis scabriusculis, spicis solitari's. fruct. bifidis. (Fol. cordato-spathulata molliuscula. Sw. Obs. bot. p. 55.)
paruiflorum. 3. H. fol. ouatis rugosis scabris oppositis alternis, spicis coniugatis. Mant. 201. Heliotropium barbadense, flor. albo minimo. Dill. elth. 173. t. 146. f. 175. Heliotropium angiospermum. Murr. flor. Gott. p. 127. (Fol. superne alterna.)
europaeum. 4. H. fol. ouatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis coniugatis. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 20. M.
supinum. 5. H. fol. ouatis integerrimis tomentosis plicatis, spicis solitariis. Gou. monsp. 17. c. figura.
fruticosum. 6. H. fol. lineari-lanceolatis pilosis, spicis solitariis sessilibus. (Fol. superne scabra, margine reuoluta, apice recurua Sw. l. c.)
curassauicum. 7. H. fol. lanceolato-linearibus glabris aueniis, spicis coniugatis. Mant. 333. Burm. ind. 41. t. 16. f. 2. (Fol. glauca subcarnosa.)
orientale. 8. H. fol. linearibus glabris aueniis, flor. sparsis lateralibus.
gnaphalodes. 9. H. fol. linearibus obtusis tomentosis, pedunc. dichotomis, spicar. flor. quaternis, caule frutescente. Iacq. amer. 25. t. 173. f. 11. — Ed. 2. pict. p. 19. t. 264. f. 97. quoad folium. M. Moris. hist. 3. f. 11. 28. f. 6.
180. MYOSOTIS. Cor. hypocrateriformis, 5-fida, emarginata: fauce clausa fornicibus.
scorpioides. 1. M. seminibus laeuibus, foliorum apicibus callosis. Fl. dan. t. 58. (Ab hac vt distinctae species nunc distinguuntur: M. aruensis Roth. M. collina Ehrh. M. syluatica, et M. discolor, huic flores eleganter flauae nonnullis caeruleis intermixtae.)
fruticosa. 2. M. semin. laeuibus, caule fruticoso laeui. Mant. 201. Differt a M. scorpioide caule fruticoso.
virginiana. 3. M. semin. aculeato glochidibus. fol. ouato-oblongis. ramis diuaricatis. Folia magna.
Lappula. 4. M. semin. aculeis glochidibus. fol. lanceolatis pilosis. — Fl. dan. t. 692. M. (Caul. elongat. basiramosus.)
apula. 5. M. semin. nudis, fol. hispidis, racemis soliosis. Pluk. phyt. 16. f. 5. (Lithospermum apulum, fol. lineari-lanceol. acutis, spicis terminal secundis, bracteis lanceol., sem. muricatis Vahl Symb.

[page] 191

2. p. 33. Ob. cor. infundibuliformem et faucem peruiam.)
181. LITHOSPERMVM. Cor. infundib fauce persorata, nuda. Cal. 5-partitus. (Nuces 4 lapideae Gaertn.)
officinale. 1. L. seminibus laeuibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. Canadense totum hirtum. (Plenk Pl. officin. t. 75. Flor. flaue-scentes, basi squamulis 5 donatis. Hoffm. Deutschl. Fl. p. 61.)
aruense. 2. L. sem. rugosis, cor. vix calycem superantibus. Fl. dan. t. 456. (Flos solitar. in dichotomia.)
virginicum. 3. L. fol. suboualibus neruosis, cor. acuminatis.
orientale. 4. L. ramis floriferis lateralibus, bracteis cordatis amplexicaulibus. Anchusa orientalis. Sp. pl. 191. — Asperugo diuaricata Murr. in comm. gott. 1776. p. 25. t. 2. M. Caulis sterilis erectus, pilis rarioribus. Folia lanceolata, basi angustiora, integerrima, obtusa, vtrinque pilis roriferis. Rami floriferi ex alis foliorum inferiorum: Bracteis cordatis, minoribus, piloso roridis. Flores subpedunculati, lutei, infundibuliformes absque fornicibus, fauce patula. Stamina tubo breuiora, Antheris nigris. (Cal. 5-fidus.)
purpurocoeruleum. 5. L. sem. laeuibus, cor. calycem multoties superantibus. Iacq. austr. t. 14. (Facies Pulmonariae.)
fruticosum. 6. L. fruticosum, fol. linearibus hispidis, staminibus corollam aequantibus.
tenuiflorum. 7. L. fol. lineari - lanceolatis strigosis, corollis siliformibus. Suppl. p. 130. (Iacq. Ic. pl. rar. II. t. 313. Pericarpia apice lamina membranacea ouata. Moench. Method. p. 418.)
dispermum. 8. L. seminibus duobus, calycibus patentibus. Semina tantum duo sunt, nec tamen bilocularia. Calyx quasi inflatus.
182. ANCHVSA. Cor. infundibulif. fauce clausa fornicibus Sem. basi insculpta. (Nuces 4, 1-locul. basi perforatae. Gaertn.)

(Loco: seminibus in A sperifoliis secundum sanas Carpologiae leges duce GAFRTNERO terminus: nucibus in differentiis specisicis potius adbibendus est.)

[page] 192

officinalis. 1. A. foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. Fl. dan. t. 572. (Calycib. 5 partitis. Aiton.)
angustifolia. 2. A. racemis subnudis coniugatis. (Cal. 5-fidis Ait.)
italica. 3. A. fol. lanceolatis v ndulatis. summis acuminatis, squamulis faucis penicilliformibus. Trew. pl. rar. dec. 2. p. 14. t. 28. M. (Racemi primo in spiram conuoluti, flor. congestis v. Wulf. in Iacq. coll. IV. p. 302.)
vndulata. 4. A. strigosa, fol. linearibus dentatis. pedicellis bractea minoribus, calyc. fructiferis inflatis. Bocc. mus. t. 77.
tinctoria. 5. A. tomentosa. fol. lanceolatis obtusis, stamin. corolla breuioribus. (Cor. lutea. Linn. Praelect. p. 492.)
virginica. 6. A. floribus sparsis, caule glabro.
lanata. 7. A. fol. villosis, calycibus hirsutis, staminib. corolla longioribus. excluso Synonymo. (Cor. purpurea.)
Semperuirens. 8. A. pedunculis diphyllis capitatis. Caules ad latera capitis radicis, crecti, hispidi. Folia ouata, lineata, albo maculata, petiolata, remota. Pedunculi axillares, Bracteis 2 oppositis, sessilibus. lanceolato-ouatis, multiflori. Corollae caeruleae tubo breui, vti Omphalodis.
183. CYNOGLOSSVM. Cor. infundibuliform. fauce clausa fornicibus. Semina depressa, interiore tantum latere stylo affixa. (Nuces 4, depressae. Recept. subulatum. Gaertn.)
officinale. 1. C. staminibus corolla breuioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus.
virginicum. 2. C. fol. spatulato-lanceolatis lucidis basi trinerviis, bractea pedunculorum amplexicauli. Cynoglossum foliis amplexicaulibus Gron. virg. 19. Nimis affinis C. officinali, foliis supra lucidis mox distinguenda.
cheirifolium. 3. C. corollis calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis. (Fol. incano-villosa. Cor patentiss. venosa v. Wulf. in Iacq. Coll. III p. 30.)
apenninum. 4. C. stamin. corollam aequantibus. (Nuces muricatae.)

[page] 193

laeuigatum. 5. F. fol. lanceolato-ouatis glabriusculis, cal. tomentosis, sem. laeuibus. Syst. ed. 13. p. 157. Cynoglossum laeuigatum, arillis glabris, caule erecto, fol. ellipticis mollibus. Suppl p. 130. Rindera tetraspis. Pall. it. v. 1. p. 486. t. 1. f. 1. 2. (Faux peruia Schreb. gen. pl. p. 101.)
lusitanicum. 6. C. fol. lineari-lanceolatis glabris. (C. lusitanicum, fol. cordatis amplexicaul. glabris margine laeuibus. Vahl. Symb. 2. p. 34. Calyx nudus.)
linifolium. 7. C. fol. lineari - lanceolatis scabris. (C. linifolium, fol. lineari - lanceol. glabris, marg. denticulato-seabris. Vahl. l. c. p. 35. Cal. basi strigosus.)
Omphalodes. 8. C. repens, fol. radicalibus cordatis. (Curt. bot. Mag. t. 7. Fol. potius ouata sunt.)
iaponicum. 9. C. fol. oblongis villosis, caulibus prostratis. Thunb. iap. p. 81. M.
184. PVLMONARIA. Cor. insundibulif. fauce peruia. Cal. prismatico - 5 - gonus, (aut abbreuiatus.)

* Perianthium longitudine tubi corollae.

angustifolia. 1. P. foliis radicalibus lanceolatis. Hall. emend. 168. Fl. dan. t. 483. (Fol. caul. oblongo - lanceol. amplexicaul., radical. elliptica. Ait. Kew. I. p. 181.)
officinalis. 2. P. fol. radicalibus ouato-cordatis scabris. Symphytum maculosum s. Pulmonaria latifolia. Bauh. pin. 259. Fl. dan. t. 482. (Fol. caul. ouato-oblonga, radical. subcordata. Ait. l. c.)
suffruticosa. 3. P. fol. linearibus scabris, cal. subulatis quinquepartitis. Sp. p. 1667.

** Calyces tubo corollae dimidio breuiores.

virginica. 4. P. calyc. abbreuiatis, fol. lanceolatis obtusiusculis. (Curt. bot. Mag. t. 160.)
sibirica. 5. P. calyc. abbreuiatis, fol. radicalibus cordatis. Gmel. sibir. 4. p. 75. t. 39.
maritima. 6. P. calyc. abbreuiatis, fol. ouatis, caule ramoso procumbente. Fl. dan. t. 25.
185. SYMPHYTVM. Corollae limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa radiis subulatis, (lanceolatis, fistulosis.)
officinale. 1. S. foliis ouato-lanceolatis decurrentibus. — Fl. dan. t. 664. M. (α. Flor. albi, cal. laciniis sub-

N

[page] 194

adpressis: S. officinale Sibth. β. Flor. violacei, cal. laciniis patulis: S. patens Sibth. oxon. p. 70.)
tuberosum. 2. S. fol. semidecurrentibus: summis oppositis. Iacq. obs. 3. p. 12. t. 13. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 225. M. Praecedentis forte varietas. Radix alba, nec extus nigra vt praecedentis. (Flor. pallidi. Fol. summa opposita. Schrank Salisb. p. 60.)
orientale. 3. S. fol. ouatis subpetiolatis.
186. CERINTHE. Corollae lymbus tubulato-ventricosus: fance peruia. Semina 2, bilocularia. (Nuces 2, biloculares: loculis 1-spermis Ehrhart.)
maior. 1. C. foliis amplexicaulibus, corollis obtusiusculis patulis. (Corol. laciniis obtusis reflexis.)
minor. 2. C. fol. amplexicaulibus integris, corollis acutis clausis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 124. M. (Cor. laciniis longiss. subulatis rectis.)
187. ONOSMA. Corolla campanulata: fauce peruia. Semina 4. (Nuces 4, lapideae imperforatae, Gaertn.)
simplicissima. 1. O. foliis consertis lanceolato-linearibus pilosis. Apex floriferus nutans.
orientalis. 2. O. fol. lanceolatis hispidis, fructibus pendulis.
echioides. 3. O. fol. lanceolatis hispidis, sructibus erectis. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 295. M.
188. BORAGO. Corolla rotata: fauce radiis clausa.
officinalis. 1. B. foliis omnibus alternis, calycibus patentibus Pedunculi terminales, multiflori.
indica. 2. B. fol. ramificationum oppositis amplexicaulibus, pedunc. vnifloris. (In hac et sequente specie secundum cl. Medici obseruationes antherae secumsunt connatae.)
africana. 3. B. fol. opposits petiolatis ouatis, pedunc. multifloris. Murr. Fl. gott. 142. Planta hispida, stimulis adspersa. Folia ouata, opposita, petiolata, at floralia alterna. Pedunculi e summis alis et ramulis. pilosi, multiflori. Flores parui, cernui, caerulei, medio flauo; punctis 5 purpureis.
zeylanica. 4. B. fol. rameis alternis sessilibus, pedunc. vnifloris, inauritis. Mant. 202. Borago zeylanica. Burm. ind. 41. t. 14. f. 2. Anchusa buglossoides, lithospermi semine. Pluk. mant. 13. t. 335. f. 4 (Cal. semiquinquefid. apophysib. posticis destitutus. Cor. limbus planus albidus cum stella caerulea. Iacq. coll. III. p. 170. et Ic. pl. rar. v. 11. t. 314.)

[page] 195

orientalis. 5. B. calyc. tubo corollae breuioribus, fol. cordatis. Pedunculi axillares multiflori.
189. ASPERVGO. Cal. fructus compressus: lamellis plano - parallelis, sinuatis.
procumbens. 1. A. calycibus fructus compressis. Fl. dan. t. 552.
aegyptiaca. 2. A. calyc. fructus ventricosis. Mant. 334. —. Iacq. hort. v. 3. t. 21. M. (Forma fructus characteri generico haud exacte respondet.)
190. LYCOPSIS. Corolla tubo incuruato.
vesicaria. 1. L. foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus fructescentibus inflatis pendulis. (Non ea decumbens. Moench. Meth. p. 422. Ob tubum rectum et faucem nudam vt distinctum genus primus distinxit cel. Medicus Phil. bot. I. p. 31.)
pulla. 2. L. fol. integerrimis, caule erecto, cal. fructescentibus inflatis pendulis. — Iacq. Fl. aust. v. 2. t. 188. M.
aegyptia. 3. L. fol. integerrimis scabris, caulibus adscendentibus, calyc. fructescentibus inflatis pendulis. Iacq. in Litt. Miscell. v. 3. Icon. rar. M.
variegata. 4. L. fol. repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cernuis. Lycopsis cretica. Riv. mon. Fl. dan. 435. (Fol. tuberculis callosis albicantibus.)
aruensis. 5. L. fol. lanceolatis hispidis, calyc. florescentibus erectis.
orientalis. 6. L. fol. ouatis integerrimis scabris, calyc, erectis.
virginica. 7. L. fol. lineari - lanceolatis confertis tomentosis mollibus, caule erecto.
191. ECHIVM. Cor. irregularis, fauce nuda. (Stamina inaequalia.)
fruticosum. 1. E. caule fruticoso, ramis foliisque pilosis. Buglossum africanum, echii folio, flore purpureo. Pluk. mant. 33. t. 341. f. 7. Stamina corolla non longiora.
candicans. 2. E. caule fruticoso, hirsutum, albicans, fol. lanceolatis vtrinque acuminatis venoso-neruosis, panicula terminali, pedicellis spicatis. Suppl. p. 131. (Iacq. Icon. pl. rarior. t. 30. Caul. arboreus, rami villosi albic. Iacq. Coll. I. p. 44.)

N 2

[page] 196

giganteum. 3. E. caule fruticoso ramis canis glabris, fol. lineari - lanceolatis scabriusculis sessilibus, thyrso terminali: spicis simplicissimis. Suppl. p. 131.
strictum. 4. E. caule fruticoso, fol. petiolatis ellipticis hispidis scabris, caule reuerse - hispido, pedunculis axillaribus spicato-capitatis. Suppl. P. 131.
spicatum. 5. E. caulibus adscendentibus simplicissimus, floribus spicatis. Suppl. p. 12.
argenteum. 6. E. fol. linearibus albido - hirsutis apice patulis. Mant. 202. Echium argenteum. Berg. cap. 40.
capitatum. 7. E. caule piloso, flor. capitato-corymbosis aequalibus, stamin. corolla longioribus, fol. hispidis. Mant. 42.
plantagineum. 8. E. fol. radicalibus ouatis, lineatis petiolatis. Mant. 202. Echium lato plantaginis folio, italicum. Barr. rar. 145. f. 1026 - Echii plantaginei Varietas: foliis radicalibus lanceolatis longe petiolatis. Iacq. hort. v. 1. t. 45. M.
laeuigatum. 9. E. caule laeui, fol. lanceolatis nudis margine apiceque scabris, corollae aequalibus, excluso synonymo Plukeneti. β. Echium pyrenaicum. Mant. 334. Echium maius et asperius, flore dilute purpureo. Tournef. inst. 135. Lycopsis monspeliaca, flore dilute purpureo. Moris. blaes. 284.
italicum. 10. E. caule erecto piloso, spicis hirsutis, corollis subaequalibus, staminib. longissmis. Murr. Fl. gott. 143. Huds. angl. 70. — Anne Echium altissimum Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 66. mera varietas italici? M. (Fol. lineari - lanceol, strigosohirsutis, infer. neruosis. Ait. Kew. I. p. 187.)
rubrum. 11. E. caule ex racemulis breuibus longe spicato, corollis subaequalibus, foliis hispidis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. App. t. 3. M.
vulgare. 12. E. caule tuberculato-hispido, fol. caulinis lanceolatis hispidis, flor. spicatis lateralibus. Fl. dan. t. 445.
violaceum. 13. E. corollis stamina aequantibus, tubo calyce breuiore. Mant. 42. (Fol. caulin. cordato-oblonga.)
creticum. 14. E. caule procumbente, calyc. fructescentibus distantibus. Corollae saturate rubrae tubo calycibus breuiore. Filamenta apice parum pilosa.
orientale. 15. E. caule ramoso, fol. caulinis ouatis, flor. solitariis lateralibus. Tournef. itin. 2. p. 107. f. 107.
lusitanicum. 16. E. corollis stamine longioribus.

[page] 197

1245. MESSERSCHMIDIA. Cor. infundibulif. fauce nuda. Bacca suberosa, bipartibilis: singulo dispermo, (triloculari.)
fruticosa. 1. M. caule fruticoso, foliis petiolatis, corollis hypocrateriformibus. Suppl. p. 132. (L'Herit. Stirp. nov. II. t. 1.)
Arguzia. 2. M. caule herbaceo, fol. sessilibus, corollis infundibuliformibus. Suppl. p. 132. Messerschmidia Arguzia. Syst. ed. 13. p. 161. Mant. 42. 334. Tournefortia sibirica. Sp. pl. 202. Act. petrop. 1763. t. 315. t. 11. 4
192. TOVRNEFORTIA. Bacca (pulposa) 2-locularis, disperma, supera, apice duobus poris perforata.*)
serrata. 1. T. foliis ouatis serratis, petiolis spinescentibus, spicis terminalibus recuruis.
hirsutissima. 2. T. fol. ouatis petiolatis, caule hirsuto; spic. ramosissimis terminalibus. (Swartz obs. bot. p. 56.)
volubilis. 3. T. fol. ouatis acuminatis glabris. petiol. reflexis, caule volubili. (Pluk. phyt. t. 235. f. 6.)
foetidissima. 4. T. fol. ouato-lanceolatis hirtis, pedunc. ramosis, spic. pendulis.
humilis. 5. T. fol. lanceolatis sessilibus, spic. simplicibus recuruis lateralibus. (Excludenda vtpote eadem ac Heliotrop. fruticosum Swartz l. c. p. 27. et Dryand. in Transact. of th. Lin. Soc. 11.)
cymosa. 6. T. fol. ouatis integerrimis nudis, spic. cymosis. (lacq. Icon. pl. rarior. t. 31. Sw. Obs. bot. p. 57.)
argentea. 7. T. fol. ouatis obtusis tomentoso-sericeis, spicis terminalibus compositis. Suppl. p. 133.
suffruticosa. 8. T. fol. sublanceolatis incanis, caule suffruticoso.
193. NOLANA. Cor. campanulata. Stylus inter germina. Sem. 5, baccata, bilocularia. (Drupa 5, triquinquelocular. Gaertn.)
prostrata. 1. NOLANA. Linn. dec. 1. t. 2. Mant. 334. Atropa foliis geminatis, calycibus polycarpis, caule hu-

N 3

*) Cal. 5 - partitus. Cor. 1-petala infundibuliform. Bacca (potius Drupa) pulposa 2 s. 4 - pyrena: ossiculis dispermis. Semina erecta. GAERTN. de fruct. I. p. 365. Baccam apice 2 poris perforatam nunquam obseruauit GAERTNERVS. Etiam secundum summum nostrum Carpologum bocce genus ob situm ra diculae inferum Verbenis Adansoni, quam Asperifoliis proprius est.)

[page] 198

mifuso Gouan. hort. 82. t. Walkeria. Ehret. act. angl. 1764. n. 53. p. 130. t, 10. Zwingera. Act. helv. 5. p. 267. t. 1. Neudorffia peruuiana repens, flore caeruleo. Plant. fam. 219. (Teganium procumbens. Schmidel ic. et analys. p. 67. t. 18.)
194. DIAPENSIA. Cor. hipocraterif. Cal. 5 - phyllus imbricatus foliolis tribus. Stamina tubo corollae imposita. Caps. 3-locularis.
lapponica. 1. D. floribus pedunculatis. Fl. dan. t. 47.
195. ARETIA. Cor. hypocraterif. 5 - fida: tubo ouato. Stigma depresso - capitatum. Caps. 1 - locularis, globosa, subpentasperma. (Inuolucrum-nullum. Schrank.)
heluetica. 1. A. foliis imbricatis, floribus subsessilibus. Diapensia heluetica. Mant. 335. Iacq. vind. 303. Capsula 5-valuis. Semina cuneiformi-globosa, 5 s. 3. (Hall. helv. nr. 617. t. XI Fol. oblongo-ouatis imbricat. setis 3-furcat. hispidis. Schrank Fl. salisb. p. 61.)
alpina. 2. A. fol. linearibus patentibus, flor. pedunculatis. Mant. 335. — Iacq. Fl. aust. v. 5. t. 18. M. Hall. act. 6. p. 16. n. 58. Flores caerulei. segmentis emarginatis. Capsula 5-valuis. (Setae trifurcatae hic in foliis rariores, sed paulo maiores. Schrank l. c.)
Vitaliana. 3. A. fol. linearibus recuruatis, floribus subsessilibus. Primula Vitaliana. Sp. pl. 206. Allion. pedem. 24. Flores lutei. Semina 5. Haller.
196. ANDROSACE. Inuolucrum vmbellulae. Corollae tubus ouatus: ore glanduloso. Caps. 1-locularis, globosa, (quinquefariam dehiscens. Gaertn)
maxima. 1. A. perianthiis fructuum maximis. Iacq. Fl. aust. v. 4. t. 331. M.
elongata. 2. A. fol. subdentatis, pedicellis longissimis, corollis calyce breuioribus. Gmel. sib. 4. t. 44. f. 4. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 330. M.
septentrionalis. 3. A. fol. lanceolatis dentatis glabris, perianth. angulatis corolla breuioribus. Fl. dan. t. 7.
villosa. 4. A. fol. pilosis, perianth. hirsutis. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 332. M.
lactea. 5. A. fol. lanceolatis glabris, vmbella inuolucris multoties longiore. — Iacq. Fl. austr. v. 4.

[page] 199

t. 333. M.(Scapi plerumque 1-flori, sed et 2 - 3-flori occurrunt. Schrank.)
carnea. 6. A. fol. subulatis glabris, vmbella inuolucra aequante. Folia plana, margine scabra. Vmbella demum inuolucro longior. Haller. (Allion. Pedem. t. 5. f. 1.)
197. PRIMVLA. Inuolucr. vmbellulae. Corollae tubus cylindricus: ore patulo. (Caps. 1-locul. dentib. 10 dehiscens.)
veris. 1. P. foliis dentatis rugosis, α, officinalis, limbo corollarum concauo. Fl. dan. t. 433. β, elatior, limbo corollarum plano. Fl. dan. t. 434. γ, acaulis, scapo nullo. Fl. dan. t. 194. In P. acauli Scapus breuissimus sub terra latet pedunculis elongatis. (In α cal. inflatus, qui in β. cor. tubo adpressuseft. Staminum situs et pistilli longitudo in 3 hisce varietatibus Linn., sed rectius speciebus, diversa sunt.)
farinosa. 2. P. fol. crenatis glabris, florum limbo plano. Fl. dan. 125. (Fol. subtus farinosis.)
Auricula. 3. P. fol. serratis glabris. Syst. ed. 13. p. 162. — Primula Auricula, foliis serratis, glabris inuerseouatis, scapo multifloro circiter longitudine foliorum. Iacq. misc. v. 1. p. 160. F. austr. t. 415. M.
longiflora. 4. P. fol. serratis glabris, vmbella nutante, corollae tubo longissimo. Iacq. Misc. v. 1. p. 159. Fl. austr. app. t. 46. M. (Fol. subtus farinosa.)
villosa. 5. P. fol. serrulatis planis hirsutis. Iacq. Miscell. v. 1. p. 159. Fl. austr. app. t. 27. β, pubescens, fol. serrulatis planis subuillosis. Iacq. Misc. t. 18. f. 2. M.
glutinosa. 6. P. sol. (addo M. serrulatis) lanceolatis glutinosis, inuolucro longitudine florum sessilium. Suppl. p. 133. — Primula glutinosa, foliis serrulatis glabris glutinosis inuolucri foliolis maximis. Iacq. Misc. v. 1. p. 159. Fl austr. app. t. 26. M.
minima. 7. P. fol. dentatis cuneiformibus nitidis hirsutis, scapis subunifloris. Primula foliis cuneiformibus nitidis, scapis vnifloris Iacq. vind. 208. spec. t. 14. Fl. austr. t. 273. M. Primula foliis petiolatis hirsutis ouatis serratis, scapo paucifloro. Hall. emend. 40. Inuolucrum diphyllum. Calyx tubo breuior, vnicus, sessilis. Corolla lutea, intus hirsuta. (Alii

N 4

[page] 200

huic speciei etiam corollam earneam s. violaceam adtribuunt. Cfr. quoque Schrank Salisburg. p. 65.)
cortusoides. 8. P. fol. petiolatis cordatis sublobatis crenatis. Gmel. sib. v. 4. t. 45.
integrifolia. 9. P. fol. integerrimis glabris oblongis, calyc. tubulosis obtusis. Iacq. vind. 209. — Fl. austr. t. 327. Cfr. Misc. v. 1. p. 160. M. Fl. dan. 188. Corollae laciniae semibifidae, Tubo simplici absque collo coarctato.
carniolica. 10. P. fol. integerrimis ellipticis, vmbella erecta, calycibus acutis breuissimis. Iacq. Misc. v. 1. p. 160. Fl. austr. v. 5. app. t. 4. M.
198. CORTVSA. Corolla rotata: fauce annulo eleuato, (cui stamina inserta.) Caps. 1-locularis, oualis, apice 5-valuis.
Matthioli. 1. C. calycibus corolla breuioribus. All. act. helv. 4. p. 271. (Allioni Pedemont. p. 93. t. 5. f. 3.)
Gmelini. 2. C. calyc. corollam excedentibus. Gmel. sibir. 4. p. 79. t. 43. f. 1. Folia reniformi-cordata, crenis lobata lobis rotundatis, pilis adspersa, longius petiolata. Scapi nudi, foliis altiores. Vmbella subtriflora inuolucri foliolis ouatis. Corollae albae. (Est genuina Androsaces Species Gaertn. de Fr. I. p. 232.)
199. SOLDANELLA. Corolla campanulata, lacero-multifida. Caps. 1-locularis. apice multidentata.
alpina. 1. SOLDANELLA. Iacq. austr. t. 13. Scapus biflorus.
200. DODECATHEON. Cor. rotata, reflexa. Stam. tubo insidentia. Caps. 1-locularis, oblonga.
Meadia. 1. DODECATHEON. (Meadia Catesb. Carol. Tom. 3. t. 1. Curt. bot. Mag. 1. 12.)
201. CYCLAMEN. Cor. rotata, reflexa, tubo breuissimo: fauc prominente. Bacca tecta capsula. (Receptac. baccans capsulae inclusum. Med.)
curopaeum. 1. C. corolla retroflexa. — Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 401. M. (Cyclamen europaeum, fol. orbiculatis cordatis, crenatis. Ait. Kew. I. p. 196.)
indicum. 2. C. corolla limbo nutante.

[page] 201

202. MENYANTHES. Cor. hirsuta. Stigma 2-fidum. Caps. 1-locularis.
Nymphoides. 1. M. foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. Fl. dan. t. 339. Limnanthemum peltatum Gmel. act. petrop. 1769. v. 14. p. 527. t. 17. f. 2. (Sowengl. bot. 217. Petala flaua, margine nec disco ciliata. Fol. subsinnata.)
indica. 2. M. fol. cordatis subcrenatis, petiolis floriferis, coroll. interne pilosis. Rumph. amb. 6. t. 72.
ouata. 3. M. fol. ouatis petiolatis, caule paniculato. Suppl. p. 133.
trifoliata. 4. M. fol. ternatis. Fl. dan. t. 541.
.. DORAENA. Cor. 5-fida. Stigma emarginatum Caps. 1-locularis. Thunb. Diss. n. gen. pl. p. 59. M.
iaponica. 1. DORAENA. Thunb. l. c. Iapon. p. 84. M.
203. HOTTONIA. Cor. hypocrateriformis. Stamina tubô corollae imposita. Caps. 1-locularis.
palustris. 1. H. pedunculis verticillato-multifloris. Fl. dan. t. 487. (Floribus verticillatis: pedunculis vnifloris. v. Wulf. in Iacq. Coll. 2. p. 128. Fol. verticill. pinnata: pinnis linearibus.)
indica. 2. H.? pedunculis axillaribus vnifloris. Gratiola malabarica fol. stellatim dentatis. Pet. gaz. t. 54. f. 11. male. Erica africana, equiseti folio Seb. mus. 2. t. 37. f. Genus etiamnum dubium.
204. HYDROPHYLLVM. Cor. campanulata, interne striis 5, melliferis, longitudinalibus. Stigm. 2-fidum. Caps. globosa, 2-valuis.
virginicum. 1. H. foliis pinnatifidis. Dentariae affinis, Echii flore, capsula anagallidis, Dod. mem. 77. t. 77. (Schkuhr bot. Handb. I. p. 114. t. 35.)
canadense. 2. H. fol. lobato-angulatis.
244. ELLISIA. Cor. infundibuliformis, angusta. Bacca Caps. sicca, bilocularis, biualuis. Sem. 2, punctata: altero supra alterum.
Nyctelea. 1. ELLISIA. Mant. 336. Nov. act. vps. vol. t. p. 97. tab. 5. fig. 5. M. Planta lithospermo affinis. E. N. C. 1761. p. 330. Affinis Hydrophylli. (Trew Pl. selectae p. 56. t. 99.)

N 5

[page] 202

205. LYSIMACHIA. Cor. rotata. Caps. globosa, mucronata; 10-valuis. (5-valv. Gaertn.)

* Pedunculis multifloris.

vulgaris. 1. L. paniculata: racemis terminalibus. Fl. dan. t. 689. M. (Fol. ternis erectis. β. maior, fol. quaternis patentibus.)
Ephemerum. 2. L. racem. simplicibus terminalibus, petalis obtusis, stamin. corolla breuioribus. — Lysimachia Ephemerum. caulibus subramosis, racemis simplicibus terminalibus, corollis patentibus. Murr. in comm. gott. 1782. p. 8. t. 2. M. (L: racemis terminalib., petalis obouatis patulis, foliis lineari - lanceolatis sessilib. Ait. Kew. I. p. 198.)
atropurpurea. 3. L. spicis terminalibus, petalis lanceolatis, stamin. corolla longioribus. — Lysimachia atropurpurea, caulibus virgatis decompositis, racemis simplicibus terminalibus, corollis conniuentibus. Murr. in comm. gott. 1782. p. 5. t. 1. M. (Lysimachia dubia, racem. terminal. petal. conniuent., stam. coroll. breuior., fol. lanceol. petiol. Ait. Kew. l. p. 199. Lysim. ephemerum. Mill. dict.)
thyrsiflora. 4. L. racemis lateralibus pedunculatis. Fl. dan. t. 517. (Flor. congesti flaui rubro-maculati.)

** Pedunculis vnifloris.

quadrifolia. 5. L. fol. quaternis petiolo ciliatis, pedunc. quaternis vnifloris. β. Lysimachia ciliata. Sp. pl. 220. Folia in summis ramulis quaterna. Pedunculi gemini vniflori, sub calyce turbinati. Flores cernui. Petala serrata, mucronata.
punctata. 6. L. fol. subquaternis subsessilibus, pedunc. verticillis vnifloris. — Iacq. Fl austr. v. 4. t. 366. M.
Linum stellatum. 7. L. calyc. corollam superantibus, caule erecto ramosissimo. Corolla Centuncali 5-fida. Fructus 5-valuis.
nemorum. 8. L. fol. ouatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Fl. dan. t. 174. (Anagall. affinis.)
Nummularia. 9. L. fol. subcordatis, flor. solitariis, caule repente. Fl. dan. t. 493.
iaponica. 10. L. fol. subcordatis, flor. axillaribus, pedunculis folio breuioribus. Thunb. iap. p. 83. M.

[page] 203

206. ANAGALLIS. Cor. rotata. Caps. circumscissa.
aruensis. 1. A. foliis indinisis, caule procumbente. Fl. dan. t. 88. (β. caerulea, caul. subalato. pet. dentatis.)
Monelli. 2. A. fol. indiuifis. caule erecto. (Caul. ramosiss., fl. violacei. Schellenb. Icones. Pl. t. IV.)
latifolia. 3. A. fol. cordatis amplexicaulibus, caule compresso.
linifolia. 4. A. fol. linearibus, caule erecto.
tenella. 5. A. fol. ouatis acutiusculis, caule repente. Lysimachia tenella. Sp. plant. 11. Stamina villosa. Capsula circumscissa. P. Browne. (Corolla rubra. Curt. Fl. lond. t. 187.)
207. THEOPHRASTA. Cor. campanul. laciniis et diuisuris obtusis. Caps. 1-locularis, globosa, maxima, polysperma.
americana. 1. THEOPHRASTA. (Semina oblonga nitida, receptaculo carnoso succoso basi insidente affixa. Fol. verticillata. petiol., rigida: serraturis spinosis. Swartz obs, bot. p. 59.)
1368. RETZIA. Cor. cylindrica, extus villosa. Stigma bifidum. Caps. 2-locularis. Suppl. p. 18. Thumb. nov. gen. pl. p. 4.
spicata. 1. RETZIA. Suppl. p. 138. — Retzia capensis. Thunb. in act. Lund. P. 1. p. 55. tab. 1. fig. 2. M.
209. SPIGELIA. Cor. infundibulif. Caps. didyma, 2-locularis, polysperma.
Anthelmia. 1. S. caule herbaceo, foliis summis quaternis. (Plenk. Pl. officin. t. 88. Spica secunda.)
marilandica. 2. S. caule tetragono, fol. omnibus oppositis. Lonicera marilandica, spicis terminalibus, foliis ouato-oblongis acuminatis distinctis sessilibus. Sp. pl. 249. Hope act. edinb. 3. ann. 1771. p. 151. t. 1. Mant. 338. Radix perennis. Caules annui. Spica solitaria secunda. (Curt. bot. Mag. t. 80.)
210. OPHIORRHIZA. Cor. infundibulif. Germen 2-fidum. Stigmata 2. Fructus 2-lobus. (Caps. 2-loba.)
Mungos. 1. O. foliis lanceolato-ouatis. (Gaertn. de fr. 1. p. 264.)
Mitreola. 2. O. fol. ouatis. (floribus digynis Swartz obs. bot. p. 59. t. III. f. 2.)

[page] 204

1366. VIRECTA. Cal. 5-phyllus: dentibus interiectis. Cor. infundibulif. Stigm. bipartitum. Caps. 1-locularis. Suppl. p. 17.
biflora, 1. VIRECTA. Suppl. p. 134. (Rondeletia biflora. Rottb. in Act. Hafn. 1. p. 276. t. 2. f. 1.)
1248. LISIANTHVS. Cor. tubo ventricoso laciniis recuruatis. Cal. carinatus. Stigm. 2-lamellatum. Caps. 2-locularis, biualuis: valvularum marginibus intortis. Cfr. Suppl p. 135.
longifolius. 1. L. foliis lanceolatis. Mant. 43.
cordifolius. 2. L. fol. cordatis. Mant. 43.
Chelonoides. 3. L. glaber, fol. oppositis subconnatis oblongis, panicula terminali dichotoma racemosa. Suppl. p. 134. (Excluso Aubletii synonymo.)
glaber. 4. L. glaber, fol. ouatis petiolatis, corymbis terminalibus. Suppl. p. 134. (Smith icon. II. t. 29.)
211. RANDIA. Cal. 1-phyllus. Cor. hypocraterif. Bacca 1-locularis cortice capsulari.
mitis. 1. R. subinermis. Synonyma Sloanei et Raii dubia.
aculeata. 2. R. ramis bispinosis. (a b. Aitonio Kew. I. p. 295. sub nomine: Gardenia aculeata, Gardeniis est adnumerata, cui etiam assentit cel. Swartz obs. bot. pag. 61. Bacca enim, inmatura 2-locul., matura dissepimentum adhuc tenuissimum habet.)
.. FAGRAEA. Cal. campanulatus. Cor. infundibulif. Bacca 2-locul. carnosa. Sem. globosa. Stigma peltatum. Thunb Diss. nov. gen. pl. p. 34. M.
zeylanica. 1. FAGRAEA. Thunb. l. c. p. 35. Id. in act. stockh. 1782. p. 132. t. 4. M.
1367. SCHEFFIELDIA. Cor. campanulata. Filamenta decem: alterna sterilia. Caps. 1-locularis, 5-valvis. Suppl. p. 18.
repens. 1. SCHEFFIELDIA. Suppl. p. 135.
212. AZALEA. Cor. campanulata. Stamina receptaculo inserta. Caps. 5-locularis.
pontica. 1. A. foliis nitidis lanceolatis vtrinque glabris, racemis terminalibus. Suppl. p. 1669.
indica. 2. A. floribus subsolitariis, calycibus pilosis.

[page] 205

nudiflora. 3. A. fol. ouatis, corollis pilosis, staminibus longissimis. (Huius sequentisque speciei multae dantur quoad colorem floris inprimis, varietates. Cfr. Ait. Kew. I. p. 202-204. Curt. bot. Mag. t. 180. Stamina corolla duplo longiora.)
viscosa. 4. A. fol. margine scabris, corollis piloso-glutinosis. (Stamina vix corollis longiora.)
lapponica. 5. A. fol. adspersis punctis excauatis. (Fl. dan. t. 966.)
procumbens. 6. A. ramis diffuso-procumbentibus. Fl. dan. t. 9.
1369. EPACRIS. Cor. infundibuliformis villosa. Squamae nectariferae, germini adnatae. Caps 5-locularis, 5-valuis Suppl. p. 19. (Cfr. Gaertn. de fruct. tom. 2. p. 77.)
longifolia. 1. E. arborea, foliis subulatis vaginantibus, racemis erectis, floribus oppositis. Suppl. p. 138.
iuniperina. 2. E. arborea, fol. sparsis linearibus acutis patentibus sessilibus, racemis cernuis, floribus alternis. Suppl. p. 138.
pumila. 3. E. herbacea, fol. ouato-oblongis imbricatis, floribus sessilibus subsolitariis. Suppl. p. 138.
.. WEIGELA. Cor. infundibulif. Stigma peltatum. Styl. e basi germinis. Thunb. diss nov. gen. pl. p. 5. M.
iaponica. 1. WEIGELA. Thunb. in act. stockh. 1780. p. 137. t. 5. Iapon. p. 90. M. (Cfr. Thunb. in Transact. of the Lin. soc. II. p. 331.)
1371. TECTONA. Cor. infundibulif. Stigma dentatum. Drupa sicca spongiosa, intra calycem inflatum. Nucleus trilocularis. Suppl. p. 20.
grandis. 1. TECTONA. Suppl. p. 251. (W. Roxburgh. Pl. of the Coast of Coromand. p. 10. t. 6. Gaertn. de fr. 1. p. 275. t. 57.)
213. PLVMBAGO. Cor. infundibulif. Stamina squamis basin corollae claudentibus inserta. Stigma 5-fidum. Sem 1, oblongum, tunicatum. (Cal. persist. hispidus)
europaea. 1. P. foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris. Calyx extus tuberculis baseos 5 praeter glandulas petiolatas. (Plenk Pl. officin. t. 95.)

[page] 206

zeylanica. 2. P. fol. petiolatis ouatis glabris, caulibus filiformibus.
rosea. 3. P. fol. petiolatis ouatis glabris, subdenticulatis, caule geniculis gibbosis. (Cor. rubra. Styl. villosus. Stigm. 5-fidum: laciniis capillarib., patentiss. villosis Iacq. coll. III. p. 220.)
scandens. 4. P. fol. petiolatis ouatis glabris, caule flexuoso-scandente. — Iacq. amer. pict. p. 18. t. 13. M. (Fol. alterna ouata lanceol. acum. neruosa patent. Swartz obs. bot. p. 62.)
214. PHLOX. Cor. hypocraterif. Filamenta inaequalia. Stigma 3-fidum. Cal. prismaticus. Caps. 3-locularis, 1-sperma.
paniculata. 1. P. foliis lanceolatis margine scabris, corymbis paniculatis.
maculata. 2. P. fol. lanceolatis laeuibus, racemo opposite corymboso. Mant. 335. — Iacq. hort. v. 2. t. 127. M. (Caul. subscaber maculatus.)
pilosa. 3. P. fol. lanceolatis villosis, caule erecto, corymbo terminali.
carolina. 4. P. fol. lanceolatis laeuibus, caul. scabro, corymbis subfastigiatis.
glaberrima. 5. P. fol. lineari lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. (Kerner Oeconom. Pflanzen t. 136.)
diuaricata. 6. P. fol. lato-lanceolatis: superioribus alternis, caule bifido, pedunculis geminis. (Curt. bot. Mag. t. 163. Caul. superne pilosus. Moench.)
ouata. 7. P. fol. ouatis, floribus solitariis.
subulata. 8. P. fol. subulatis hirsutis, flor. oppositis.
sibirica. 9. P. fol. linearibus villosis, pedunc. ternis. Gmel. sibir. 4. p. 87. t. 46. f. 2.
setacea. 10. P. fol. setaceis glabris, flor. solitariis.
1339. PORANA. Cor. campanulata. Cal. 5-fidus, in fructu maior. Stylus semibifidus, longior, persistens. Stigmata globosa. Per. biualue.
volubilis. PORANA. Burm. ind. 51. t. 21. f. 1. Mant. 560.

[page] 207

215. CONVOLVVLVS. Cor. campanulata, plicata. Stigmata 2. Caps. 2-locularis: loculis dispermis.*)

* Caule volubili.

aruensis. 1. C. foliis sagittatis vtrinque acutis, pedunculis subunifloris. Fl. dan. t. 459.
sepium. 2. C. fol. sagittatis postice truncatis, pedunc. tetragonis vnifloris. Fl. dan. t. 458. (Bract. 2 magnae.)
Scammonia. 3. C. fol. sagittatis postice truncatis, pedunc. teretibus subtrifloris. (Plenk. Pl. officin. t. 92.)
sibiricus. 4. C. fol. cordatis acuminatis laeuibus, pedunc. vnifloris. Mant. 203. (Pedunculi incrassati angulosi bifidi. Stigm. 2. flora Roth. bot. abhandl. p. 28.)
farinosus. 5. C. fol. cordatis acuminatis repandis, pedunc. trifloris, caul. farinoso. Mant. 203. Iacq. hort. t. 35.
Medium. 6. C. fol. linearibus hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunc. vnifloris, calyc. sagittatis, caule volubili. Affinis C. reptantis. (Fol. lineari-lanceol. acutis; basi dilatatis dentatis. Vahl Symb. 3. p. 24.)
iaponicus. 7. C. fol. hastatis lanceolatis: foliis lateralibus vnidentatis, caule volubili, pedunculis vnifloris. Thunb. iap. p. 85.
panduratus. 8. C. fol. cordatis integris panduriformibus, calyc. laeuibus.
carolinus. 9. C. fol. cordatis integris trilobisque villosis, calyc. laeuibus, Caps. hirsutis, pedunc. subbifloris.
hederaceus. 10. C. fol. cordatis integris trilobisque, coroll. indiuisis, fructibus erectis.
Nil. 11. B. fol. cordatis trilobis, coroll. semiquinquesidis. pedunculis petiolo breuioribus. (Nomen Nil est arabicum. Curt. bot. Mag. t. 188.)

*) De characteribus distinctinis huius sequentisque generis ill. IACQVIN in Collect. austriacis III. p. 303-306 egregias communicauit obseruationes, ex quibus palam est, Conuoluulos et Ipomoeas solummodo quoad stigmatis formam inter se certe esse disinngendas; illud enim in Cenvoluulis est bipartitum in lacimas lineares, quod vero in Ipomoeis capitatum aut papillosum inuenitur. Secundum basce notas convoluuli species: 4, 9, 11, 12, 33, 35, 40 et 62 ob stigma capitatum, 2-3-lobum papillosum ad Ipomoeas transmigrare debent. Caeterae enim fructificationis partes inconstantes et promiscue vni qlterine generi competunt.)

[page] 208

purpureus. 12. C. fol. cordatis indiuisis, fructibus cernuis, pedicellis incrassatis.
angularis. 13. C. fol. cordatis quinquangularibus integerrimis villosis, pedunc. multifloris. Mant. 203. Burm. ind. 46. t. 19. f. 2.
Batatas. 14. C. fol. cordatis hastatis quinqueneruiis, caule repente tuberifero hispido. An huius plures species distinctae? (Plenk Pl. officin. t. 106.)
biflorus. 15. C. fol. cordatis pubescentibus, pedunc. germinis, corollis lobis trifidis. Sp. pl. p. 1668.
verticillatus. 16. C. fol. cordatis oblongis nudis, pedunc. vmbellatis bifidis multifloris.
vmbellatus. 17. C. fol. cordatis, caule volubili, pedunc. vmbellatis. (Vid. Deser. apud. Swartz. obs. bot. p. 62.)
malabaricus. 18. C fol. cordatis glabris, caule perenni villoso.
canariensis. 19. C. fol. cordatis pubescentibus, caule perenni villoso, pedunc. multifloris.
muricatus. 20. C. fol. cordatis, pedunc. incrassiatis calycibusque laeuibus, caule muricato. Mant. 44.
anceps. 21. C. fol. cordatis, caule volubili vtrinque carinato. Mant. 43. (Caul. 2-alatus, fol. glabra. Stigm. capitat. Vahl. l. c. p. 31.)
Turpethum. 22. C. fol. cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunc. multifloris. (Plenk Pl. officin. II. t. 705. Rad. rubicunda.)
grandiflorus. 23. C. fol. cordatis ouatis obtusiusculis integerrimis, pedunculatis subbifloris, calycibus coriaceis, caule petiolisque pubescentibus. Suppl. p. 136. — Conuoluulus grandiflorus, foliis rotundato-cordatis acutis pedunculatis vnifloris, caule perenni glabro. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 69. M.
maximus. 24. C. fol. cordatis ouatis acuminatis integerrimis glaberrimis, caule petiolisque glaberrimis. Suppl. p. 137. (Cfr. Vahl symb. 3. p. 27.)
speciosus. 25. C. fol. cordatis ouatis acutis supra hirtis subtus argenteo-sericeis, petiolis teretibus.. Suppl. p. 137. (pedunculis petiolo longioribus vmbelliferis, calycib. acutis, caule volubili. Ait. Kew. 1. p. 211. Smith Ic. pictae t. 17. Stigma 2-sidum.)
trineruius. 26. C. fol. cordatis oblongis glabris trineruiis, caule volubili tereti, pedunculis vnifloris. Thunb. iap. p. 85. M.
peltatus. 27. C. fol. peltatis, pedunc. multifloris. Rhumph. amb. 5. t. 157.

[page] 209

Ialapa. 28. C. fol. difformibus: cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis vnifloris. Mant. 43. (C. Ialapa, caule volubili, fol. ouat. subcordatis obtusis, obsolete repandis subtus villosis, pedunculis vnifloris. Ait. Kew. I. p. 211.)
sericeus. 29. C. fol. lanceolato-ellipticis, subtus tomentososericeis, pedunc. subumbellatis, calyc. pilosis, caule volubili. Mant. 43. Conuoluulus mollis. Burm. ind. 44. t. 17. f. 1.
tomentosus. 30. C. fol. trilobis tomentosis, Caule lanuginoso.
althaeoides. 31. C. fol. cordatis sinuatis sericeis: lobis repandis. pedunc. bifloris. Spontanea pedunculis vnifloris est. (Cfr. Descr. Wulf. in Coll. I. p. 316.)
cairicus. 32. C. fol. pinnato-palmatis serratis, pedunc. filiformibus paniculatis. cal. laeuibus. Excluso C. Bauhini synonymo. (Stipula foliiformis palmat., axilis tomentosis. Stigm. capitatum. Vahl Symb. bot. I. p. 15. Ipomoea palmata Forsk. Descr. p. 43.)
copticus. 33. C. fol. pedatis serratis, pedunc. ensiformibus bifloris, calyc. muricatis. Mant. 559. Conuoluulus quinquefolius. Bauh. prodr. 134.
vitifolius. 34. C. fol. palmatis quinquelobis glabris dentatis, caule piloso, pedunc. multifloris. Burm. ind. 45. t. 18. f. 1. Mant. 203. Conuoluulo similis bryoniae albae foliis villosis. Pluk. alm. 135. t. 25. f. 3.
dissectus. 35. C. fol. palmatis septempartitis dentato-sinuatis glabris, caule piloso, pedunc. vnifloris. Iacq. obs. 2. p. 4. t. 28. — Hort. v. 2. t. 159. M.
macrocarpus. 36. C fol. palmato-pedatis quinquepartitis, pedunc. vnifloris.
paniculatus. 37. C. fol. palmatis: lobis septem ouatis acutis integerrimis, pedunc. paniculatis. β. Modecca, Rheed. mal. 8. p. 39. t. 20. Variat foliis 3-lobis s. 5-lobis.
macrorhizos. 38. C. fol. digitatis septenis integerrimis, caule glabro, pedunc. trifloris.
quinquefolius. 39. C. digitatis glabris dentatis. pedunc. laeuibus. (Stigm. 2. subglobosa. Swartz. Obs. bot. p. 64.)
pentaphyllus. 40. C. fol. digitatis quinis pilosis integerrimis. caule piloso. (Ipomoea pentaphylla, fol. digitatis quinis; foliolis sessilibus; pedunc. multifloris. Iacq. Coll. v. 2. p. 297. Ic. pl. rar. t. 319.)
martinicensis. 41. C. fol. ellipticis, caule repente (addo M.) subvolubili. — Iacq. amer. pict. p. 19. t. 24. M.

O

[page] 210

** Caule non-volubili.

spinosus. 42. C. fruticosus erectus, fol. lanceolatis serices, ramulis floriferis spinosis. Suppl. p. 137.
siculus. 43. C. fol. cordato-ouatis, pedunc. vnifloris: bracteis lanceolatis, flor. sessilibus.
pentapetaloides. 44. C. fol. lanceolatis obtusis nudis lineatis, ramis declinatis, flor. solitariis semiquinquefidis. Syst. nat. 3. p. 220. (Roth. bot. Abhandl. t. 3.)
lineatus. 45. C. fol. lanceolatis sericeis lineatis petiolatis, pedunc. bifloris, calycibus sericeis subfoliaceis. All. taur. 55. (Fol. argentea obtusa mollia, petiololato breuiss.)
Cneorum. 46. C. fol. lanceolatis tomentosis, flor. vmbellatis, calyc. hirsutis, caule erecto. Caulis terminatur Vmbella tetraphylla. 5 radiata: Pedunculo centrali vnifloro, aphyllo; lateralibus 4-s. 5-floris, Bracteae 2 sub bifurcatura, et 2 sub altero flore. Calyces obtusi, hirsuti, vti bracteae.
Cantabrica. 47. C. fol. lineari-lanceolatis acutis, caule ramoso erectiusculo, calyc. pilosis, pednnc. subbifloris. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 296. M. Conuoluulus fol. lineari-lanceolatis acutis, caule ramoso erectiusculo, pedunc. subbifloris. Ger. prov. 318. β. Conuoluulus terrestris. Sp. pl. 224.
Dorycnium. 48. C. fol. sublinearibus sericeis, caule fruticuloso paniculato, calyc. nudiusculis obtusis.
scoparius. 49. C. fruticosus erectus glaber ramis virgatis, fol. sessilibus linearibus, racemo terminali, pedunculis subtrifloris. Suppl. p. 135.
Oenotheroides. 50. C. fruticosus erectus, fol. linearibus canescentibus, pedunculis axillaribus solitariis erectis vnifloris bracteatis, calycibus lanceolatis glabris. Suppl. p. 137.
floridus. 51. C. fruticosus prostratus canus, foliis lineari-lanceolatis glabris, thyrso terminali pyramidali composito. Suppl. p. 136.
corymbosus. 52. C. fol. cordatis, pedunc. vmbellatis, caule repente.
spithamaeus. 53. C. fol. cordatis pubescentibus, caule recto, pedunculis vnifloris.
persicus. 54. C. fol. oualibus tomentosis, pedunc. vnifloris. Tota planta Verbasci instar tomentosa. Flos albus. Lerche.
tricolor. 55. C. fol. lanceolato ouatis glabris, caule declinato, floribus solitariis.

[page] 211

repens. 56. C. fol. sagittatis postice obtusis, caule repente, pedunculis vnifloris. (Fol. primaria cordatoacum., stolonum vero cordato-sagittata. Pedune. axill. 2-rarius 4-florus. Vahl-l. c. p. 17.)
reptans. 57. C. fol. hastato-lanceolatis: auriculis rotundatis, caule repente, pedunc. vnifloris.
edulis. 58. C. fol. cordatis integris trilobisque glabris, caule repente angulato. Thunb. iap. p. 85. M.
hirtus. 59. C. fol. cordatis subhastatisque villosis, caule petiolisque pilosis, pedunc. multifloris.
Soldanella. 60. C. fol. reniformibus, pedunc. vnifloris. (Plenk. l. c. t. 93.)
Pes caprae. 61. C. fol. bilobis, pedunc. vnifloris. (Procumbens, fol. emarginata, tomentosa, saepe bilobo-pandurata. Lour. l. c. p. 109.)
brasiliensis. 62. C. fol. emarginatis basi biglandulosis, pedunc. trifloris.
sublobatus. 63. C. fol. superioribus apice dentato-repandis, caule procumbente, floribus capitatis. Suppl. p. 135.
littoralis. 64. C. fol. oblongis lobato-palmatis, pedunc. vnifloris, caule repente. Plum. ic. 90. f. 2.
216. IPOMOEA. Cor. infundibulif. Stigm. capitato-globosum. Caps. 3-locularis.

* Floribus distinctis.

Quamoclit. 1. I. foliis pinnatisidis linearibus, floribus subsolitariis. (Curt. bot. Mag. t. 244. Fl. coccinei. Fol. pinnata: pinnis oppositis distantibus.)
rubra. 2. I. fol. pinnatisidis linearibus, flor. racemosis pendulis. Polemonium rubrum. Sp. plant. 231. Generis dubii, missa a D. Ellisio. Caulis suffruticosus, rectus: Calyx monophyllus tubo breui, dentibus subulatis tubo Calycis longioribus. Stamina corollae tubo medio inserta absque valuulis. Planta non lactescit.
vmbellata. 3. I. fol. digitatis septenis, pedunc. vmbellatis brevissimis.
carolina. 4. I. fol. digitatis: foliolis petiolatis, pedunc. vnifloris.
coccinea. 5. I. fol. cordatis acuminatis basi angulatis, pedunc. multifloris. (Fol. petiolata, 5-angulata. Cor. tubus subcuruo-teres. Swartz Obs. bot. p. 65.)
lacunosa. 6. I. fol. cordatis acuminatis scrobiculatis basi angulatis, pedunc. subunifloris flore breuioribus. Con.

O 2

[page] 212

voluulus corolinianus, flore minore sanguineo. Rai. suppl. pag. vlt.
solanifolia. 7. I. fol. cordatis acutis integerrimis, flor. solitariis.
tuberosa. 8. I. fol. palmatis: lobis septenis lanceolatis acutis integerrimis, pedunc. trifloris. Iacq. obs. 39.Amer. pict. p. 20. M. Ipotnoea heptadactyla maior scandens, flore maiori campanulato, calyce membranaceo, seminibus villosis. Brown. iam. 155. Flores sulphurei.
digitata. 9. I. fol. palmatis: lobis septenis lanceolatis obtusis, pedunc. trisloris.
bona nox. 10. I. fol. cordatis acutis integerrimis, caul. aculeato, flor. ternis, coroll. indiuisis.
campanulata. 11. I. fol. cordatis, pedunc. multifloris, perianthio exteriore orbiculari, coroll. campanulatis lobatis. (Nisi forte in aliena specie, tamen perianthium aliud orbiculare se non vidisse testatur Loureiro Cochinch. I. p. 112.)
violacea. 12. I. fol. cordatis integerrimis, flor. cofertis, conrollis indiuisis. Conuoluulus maior, folio subrotundo, fl. amplo purpureo. Sloan. iam. 55. hist. 1. p. 155. t. 98. f. 1.
carnea. 13. I. fol. cordatis glabris, pedunc. multifloris, coroll. marginatis. Sp. pl. 1668.Iacq. amer. pict. p. 19. t. 25. M.
repanda. 14. I. fol. cordatis oblongis repandis, pedunc. ramosis cymosis. Sp. pl. 1668.Iacq. amer. pict. p. 20. t. 27. M.
filiformis. 15. I. fol. cordatis obtusis cum acumine integerrimis, pedunculis racemosis filiformibus. Iacq. amer. pict. p. 20. t. 26. M.
hastata. 16. I. fol. sagittato-hastatis, pedunc. bifloris. Burm. ind. 150. t. 18. f. 2. Mant. 204.
glaucifolia. 17. I. fol. sagittatis postice truncatis, pedunc. bifloris.
triloba. 18. I. fol. trilobis cordatis, pedunc. trifloris.
hederifolia. 19. I. fol. trilobis cordatis, pedunc. multifloris racemosis.

** Floribus aggregatis.

hepaticifolia. 20. I. fol. trilobis, flor. aggregatis. Burm. ind. 50. t. 20. f. 2.
tamnifolia. 21. I. fol. cordatis acuminatis pilosis, flor. aggregatis.
Pes tigridis. 22. I. fol. palmatis, flor. aggregatis.

[page] 213

217. POLEMONIVM. Cor. 5-partita, fundo clauso valvis staminiferis. Stigma. 3-fidum. Caps. 3-locularis, supera
caeruleum. I. P. foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus tubo corollae longioribus. Fl. dan. t. 255. (var. fl. albo et caeruleo.)
reptans. 2. P. fol. pinnatis septenis, flor. terminalibus nutantibus. Differt a praecedenti Radice repente, Foliolis 7, nec 17, Panicula laxa, subnutante, nec strictia. (Mill. ic. 140. t. 209.)
dubium. 3. P. fol. inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis. Stylus semibifidus. Dubii generis.
Roelloides. 4. P. erectum, caule filiformi, fol. lanceolatis ciliatis, pannicula pauciflora pedunculata nuda. Suppl. p. 139.
Campanuloides. 5. P. erectum glabrum, foliis lineari-lanceolatis integris erectis, floribus terminalibus solitariis. Suppl. p. 139.
218. CAMPANVLA. Cor. campanulata fundo clauso valvis staminiferis. Stigm. 3-fidum. Caps. infera, poris lateralibus dehiscens.

* Foliis laeuioribus (angustioribus. M.)

cenisia. 1. C. caulibus vnifloris, foliis ouatis glabris integerrimis subciliatis. Sp. pl. 1669. Hall. emend. 161.
vniflora. 2. C. caule vnifloro, calyce corollam aequante. Caulis solitarius erectus.
pulla. 3. C. cauliculis vnifloris, fol. caulinis ouatis crenatis, calyc. (flor.) cernuis. Iacq. obs. 30. t. 18.Fl. austr. v. 3. t. 285. M. (Caul, erect. simpl.)
rotundifolia. 4. C. fol. radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. (Curt. Fl. londin. Caul. brevis, ramosiss., diffusus. Fol radicalia citissime euanescunt, kinc vt plurimum desunt. Huius speciei plures dantur varietates, quarum nonnullae verae species videntur. Cfr. Panzeri Obs. bot. p. 40-47.)
patula. 5. C. fol. strictis: radicalibus lanceolato-oualibus, panicula patula. Fl. dan. t. 373. (Sowerb. engl. Bot. t. 42. Fol. glabra; fl. terni: intermed. longe pedicellat., calyc. laciniae vtrinque bidentatae.)
Rapunculus. 6. C. fol. vndulatis: radicalibus lanceolato-Oualibus. panicula coarctata. — Fl. dan. t. 855. M. (Fol. pilosa, panicula subsecunda.)

O 3

[page] 214

persicifolia. 7. C. fol. radicalibus obouatis. caulinis lanceola-to-linearibus subserratis sessilibus remotis. (Tota planta glabra. Fol. sess. infer, ligulata, serraturae albidae.)
pyramidalis. 8. C. fol. laeuibus serratis cordatis: caulinis lanceolatis, caulib. iunceis simplicibus, vmbellis sessilibus lateralibus. (A basi fere vsque ad apicem vndique ramulos florigeros emittit.)
americana. 9. C. fol. cordatis lanceolatisque, petiolis ciliatis, flor. secundis, coroll. quinquepartitis planis. Mant. 337.
lilifolia. 10. C. fol. lanceolatis: caulinis acute serratis, flor. paniculatis nutantibus.
rhomboidea. 11. C. fol. rhomboidibus serratis. spica secunda, calycib. dentatis. β. Campanula alpini. Sp. pl. 1669.
vnidentata. 12. C. erecta glabra, fol. lanceolatis acutis vtrinque vnidentatis, panicula diuaricata foliosa. Suppl. p. 139.
capillacea. 13. C. herbacea erecta, fol. filiformibus glabris, panicula terminali, floribus alternis. Suppl. p. 139.
linearis. 14. C. herbacea erecta, fol. linearibus integris glabris, floribus cernuis, capsulis hispidis. Suppl. p. 140.
Lobelioides. 15. C. glaberrima, ramosissima, fol. lanceolatis serratis sessilibus. paniculis terminalibus secundis, corolla infundibuliformi. Suppl. p. 140. (C. Lobelioides, cauliculis teretibus strictis glabris, fol. lineari-lanceolatis denticulatis, corollis subinfundibuliformibus tri-quadrifidisque. Aiton. Kew. I. p. 219.)
carpatica. 16. c. fol. glabris cordatis serratis petiolatis, pedunculis elongatis, calyce reflexo glutinoso, corolla patula. Suppl. p. 140. — Campanula carpatica. Iacq. hort. v. 1. t. 57. M. (Curt. bot. Mag. t. 117. Calyc. foliola glanduloso-serrata; rami filiformes.)
grandiflora. 17. C. fol. ternis oblongis serratis, caule vnifloro, flore patulo. Suppl. p. 140. — Campanula grandiflora, caule subunifloro, foliis sublanceolatis serratis, corolla patente Iacq. in Liti. Hort. v. 3. t. 2. Folia rarissime sunt ternata, caulis quandoque biflorus item rarius triflorus. Iacq. Non potest pro varietate praecedentis haberi; nam C. carpaticae caulis adscendens, grandiflorae ere-

[page] 215

ctissimus, illius cultura ramosissimus, huius et sub illa simplex, illius folia perpetuo cordata omnia, huius plane nulla, vt de radice aliisque nihil proferatur. Iacq. M. (Curt. bot. Mag. t. 252.)
urea. 18. C. capsulis quinquelocularibus, stigmatibus quinquefidis, caule paniculato, fol. duplicato-serratis. Suppl. p. 141.
tenella. 19. C. caulibus diffusis filiformibus, foliis ouatis subvnidentatis reflexis, floribus solitariis terminalibus. Suppl. p. 141.
porosa. 20. C. fol. lanceolatis laeuibus, caule erecto sursum punctis poroso. Suppl. p. 142.
vndulata. 21. C. fol. lanceolatis dentatis vndulatis, floribus subsolitariis pedunculatis. Suppl. p. 142.

** Foliis scabris (latioribus. M.)

latifolia. 22. C. fol. ouato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, flor. solitariis pedunculatis. fruct. cernuis. — Fl. dan. t. 782. M. Trachelium maius belgarum. Clus. hist. 2. p. 172.
rapunculoides. 23. C. fol. cordato-lanceolatis, caule ramoso, flor. secundis sparsis, calyc. reflexis. (Fol. sessilia. Caulem semper simplicem obseruaui. An genuina Linnaeana species hinc diuersa?)
bononiensis. 24. C. fol. ouato-lanceolatis subtus scabris sessilibus, caule paniculato. Mant. 337. Campanula caule ramosissimo, fol. ouato-lanceolatis subtus tomentosis, petiolis multifloris erectis. Hall. flor. 689. (Racemus laxus vt plurimum vnilateralis. Stigm. 2-3-fidum. Haenke in Iacq. Coll. II. p. 7.)
graminifolia. 25. C. fol. lineari-subulatis, capitulo terminali. Similis Phyteumae hemisphaericae, sed grandior. Radix multis caespitibus. Folia angustissmia, graminea, basi ciliata; caulina subamplexicaulia, moxque subulata. Caules simplicissimi, vix foliis longiores. Flores fasciculati in capitulum; Bracteis ouatis apice subulatis. Stigma bifidum.
cinerea. 26. C. erecta tomentosa, fol. subulatis integris erectis approximatis, floribus solitariis terminalibus. Suppl. p. 139.
hispidula. 27. C. hispida, floribus erectis, calycibus longitudine corollae. Suppl. p. 142.
Trachelium. 28. C. caule angulato, fol. petiolatis, calyc. ciliatis, pedunc. trifidis. (Sowerb. engl. bot. t. 12. Cor. intus villosa.)

O 4

[page] 216

glomerata. 29. C. caule angulato simplici, flor. sessilibus, capitulo terminali. (Sowerb. l. c. t. 90. Caul. pubescens. Fol. ouato-lanceolata. Flor. 3-ni erecti conglomerati.)
Ceruicaria. 30. C. hispida, flor. sessilibus, capitulo terminali, fol. lanceolato-linearibus vndulatis. — Fl. dan. t. 787. M. (Caul. elougat. hispidus. Fl. laterales vtplurim. 3, in fascic. sessil., terminal. 6-8 in capit. hemisphaerico.)
thyrsoidea. 31. C. hispida, racemo ouato-oblongo terminali, caule simplicissimo, fol. lanceolato-linearibus. Iacq. vind. 211. obs. 33. t. 21. — Fl. austr. v. 5. 411. M.
petraea. 32. C. caul. angulato simplici, flor. sessilibus capitato-glomeratis, fol. subtus tomentosis, Pluk. phyt. 152. f. 1.

*** Capsulis obtectis calycis sinubus reflexis.

dichotoma. 33. C. caps. quinquelocularibus obtectis, caule dichotomo, flor. cernuis. (Ramosiss. hirsuta. Cal. sinus acute dependentes. Iacq. Coll. V. p. 37. t. 12.)
Medium. 34. C. Caps. quinquelocularibus obtectis, caul. indiviso erecto folioso, flor. erectis. (Flor. subvillosi terni, calicis laciniae appendiculatae reflexae fruct, obtegunt. Vill. Dauph. II. p. 508.)
barbata. 35. C. caps. quinquelocularibus obtectis, caule simplicissimo subunisolio, fol. lanceolatis, corollis barbatis. Campanula foliis hispidis, caule subvnifloro. Variat caule floribus 2-4. Scop. ann. 2. p. 45. (Iacq. Obs. bot. t. 37.)
spicata. 36. C. hispida, spica laxa. flor. alternis, fol. linearibus integerrimis. (Echium refert.)
alpina. 37. C. caule simplici, pedunc. vnifloris axillaribus diphyllis. Sp. plant. 1669.Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 118. M. Bracteae duae. (Scapus foliis flauesc. adpressis vestitus. Ocstr. Fl. p. 116.)
mollis. 38. C. caps. quinquelocularibus obtectis pedunculatis, caul. prostrato, fol. suborbiculatis. Campanula hirsuta, ocymi folio caulem ambiente, flore pendulo. Bocc. sic. 83. Viola mariana minor caerulea, folio subrotundo, calyce corniculato. Barr. ic. 759. β Campanula dichotoma. Sp. pl. 237.
saxatilis. 39. C. caps. quinquecarinatis obtectis, flor. alternis nutantibus, fol. obouatis crenatis.

[page] 217

sibirica. 40. C. caps. trilocularibus obtectis, caule paniculato. Gmel. sib. 3. p. 154. t. 29.Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 200. M. Pedunculi saepius triflori. (Folia vndulato-crispa.)
tridentata. 41. C. caps. quinqueloculari obtecta, caule vmifloro, fol. radicalibus tridentatis. Mant. 44.
laciniata. 42. C. caps. obtectis pedunculatis, fol. serratis: radicalibus lyratis: caulinis lanceolatis.
stricta. 43. C. caps. obtectis, fol. hirtis, caulinis lanceolatis serratis, caul. simplicissimo, flor. sessilibus.
canariensis. 44. C. caps. quinquelocularibus, fol. oppositis hastatis dentatis petiolatis. Radix tuberoso-fusiformis. Caulis solitarius, erectus, teres, laeuis, tripedalis articulis incrassatis. Rami termis: superioribus longioribus, apice dichotomis. Folia petiolata, hastata, denticulata, laeuia, venosa: Caulina terna; Ramea opposita. Flores e dichotomia ramorum superiorum, solitarii, pedunculati, cernui. Calyx germine hexagona, coronato, foliolis lanceolatis, recuruatis, laeuibus. Corolla campanulata, foliis maior, rufa Fritillariae imperialis. Nectarium valuulis distantibus. Filamenta patentia. Antherae apice pendulae. Stylus clauatus, staminibus longior. Stigma fisswm. Plerumque numerus senarius in germine, calyce, corolla, staminibus, nectario, stigmate, rarius quinarius, obtinet.
fruticosa. 45. C. caps. columnaribus quinquelocularibus; caule fruticoso, fol. lineari-subulatis, pedunc. longissimis.
Speculum. 46. C. caule ramosissimo diffuso, fol. oblongis subcrenatis, flor. solitariis Caps. prismaticis. (Curt. bot. Mag. t. 180.)
hybrida. 47. C. caule basi subramoso stricto, fol. oblongis crenatis. calyc. aggregatis corolla longioribus, caps. prismaticis.

O 5

(Huius generis capsulis prismaticis inslructas species ad proprium euexit genus ill L'HERITIER, quod ita determenat: PRISMATOCARPOS, Cal., Cor., Stam. vt in Campanula. Germen inferum, longisumum, polygono cylindricum. Stigm, 2-3-sidum. Caps. prisrmatico cylinduca, longissima 2–3–locularis, polysperma, foraminibus superis emittens Semina Columellae assixa; et ad quod retulit nr. 45, 46, 47 et 48. consernatis tamen nominibus triuialibus. vid. L'HERIT. Sertum anglicum. p. 1)

[page] 218

limonifolia. 48. C. ramis patentibus indiuisis, fol. radicalibus ellipticis laeuibus integerrimis, flor. sessilibus ternis.
Pentagonia. 49. C. caule subdiuiso ramosissimo, fol. linearibus acuminatis. Flores nobis saepius mutili.
perfoliata. 50. C. caule simplici. fol. cordatis dentatis amplexicaulibus, flor. sessilibus aggregatis.
capensis. 51. C. fol. lanceolatis dentatis hispidis, pedunc. longissimis, Caps. strigosis.
Elatines. 52. C. fol. cordatis dentatis pubescentibus petiolatis, caul. prostratis, pedunc. capillaribus multifloris. (Petala reuoluta. Fol. lata. All. pedem. t. 7. f. 2.)
hederacea. 53. C. fol. cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo. (Sowerb. engl. bot. t. 73.)
erinoides. 54. C. caul. diffusis, fol. lanceolatis subserratis decurrentibus linea scabra, flor. pedunculatis solitariis. Mant. 44.
heterophylla. 55. C. fol. subouatis glabris integerrimis, caulibus dissusis. Folia obouata, integerrima, pubescentia, apice vndulata. Caulis ramosus alterne. Flores penduli, caerulescentes.
Erinus. 56. C. caul. dichotomo, fol. sessilibus: superioribus oppositis tridentatis. Ramificatio opposita. Corolla regularis, calyce minor. Stigma trifidum; omnia Campanulae. (Caule diuaricatissimo, fol. trifidis, corrol. paruis. Vill. Dauph. p. 514.)

**** —

sessiliflora. 57. C. prostrata, fol. lineari-subulatis integris, floribus axillaribus solitariis sessilibus. Suppl. p. 139.
fasciculata. 58. C. fruticoso erecta, fol. ouatis subunidentatis recuruis, flor. glomeratis terminalibus. Suppl. p. 139.
paniculata. 59. C. herbacea, caule paniculato, ramis diuaricatis, fol. lanceolatis integris, flor. terminalibus solitariis. Suppl. p. 139.
adpressa. 60. C. herbacea erecta, fol. lanceolatis dentatis recuruis basi ciliatis adpressis, panicula decomposita. Suppl. p. 140.
verticillata. 61. C. foliis floribusque verticillatis. Suppl. p. 141.

**** Iunctim sub hoc signo Campanulas nouas enumero, quae rite collocari nequeunt, quoniam hisce notae subdinisionum in descriptionibus non adiectae. M.

[page] 219

procumbens. 62. C. caule dichotomo diffuso, fol. ouatis crenatis obtusis, flor. solitariis erectis. Suppl. p. 141.
triphylla. 63. C. fol. ternis linearibus, floribus veticillato ternis. Thunb. iapon. p. 87. M.
tetraphylla. 64. C. fol. quaternis oblongis serratis. Thunb. l. c. M.
glauca. 65. C. fol. sessilibus ouatis serratis subtus glaucis, caule angulato paniculato, pedunculis vnifloris. Thunb. l. c. M.
marginata. 66. C. fol. lanceolatis vndulatis serratis marginatis, ramis debilibus, flor. terminalibus solitariis. Thunb. l. c. M.
220. ROELLA. Cor. infundibulif. fundo clauso staminiferis, valuulis. Stigma 2-fidum. Caps. 2-locularis, cylindrica, infera.
ciliata. 1. R. foliis ciliatis: mucrone recto. Berg. cap. 41. (Cal. super: laciniis magn. incis. persist. Caps. 1-locul. apice peruia. Gaertn. de fruct. 1. p. 154. t. 31.)
reticulata. 2. R. fol. ciliatis: mucrone reflexo. Folia Gorteriae ciliaris.
squarrosa. 3. R. herbacea diffusa. fol. ouatis recuruatis dentatis, floribus terminalibus aggregatis. Suppl. p. 143.
muscosa. 4. R. herbacea diffusa, fol. ouatis dentatis reflexis, flor. terminalibus solitariis. Suppl. p. 143.
spicata. 5. R. fruticosa erecta, fol. lanceolatis integris ciliatis, flor. terminalibus subspicatis. Suppl. p. 143.
220. PHYTEVMA. Cor. rotata laciniis linearibus, 5-partita. Stigma. 2-s. 3-fidum. Caps. 2-s. 3-locularis, infera. (Cor. primo corniculata, dein 5-fida: laciniis apice subcohaerentibus.)
pauciflora. 1. P. capitulo subfolioso, foliis omnibus lanceolatis. Caps. 2. s. 3-locularis. Stylus saepius bifidus. Bractea cordatae, (magnae ciliatae.) Folia crenata.
hemisphaerica. 2. P. capitulo subrotundo, fol. linearibus subintegerrimis. Stylus trifidus. (Iacq. Pl. rariss. v. 2. ic.)
comosa. 3. P. fasciculo terminali sessili. fol. dentatis: radicalibus cordatis. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 50. M. Barr. ic. 889. Scop. ann. 2. p. 48.

[page] 220

(Caul. et fol. glauca. Cor. basi caerulea sursum atrouiolac. Oestr. fl. p. 112.)
orbicularis. 4. P. capit. subrotundo, fol. serratis: radicalibus cordatis. — Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 437. M. 4. (In alpibus fere frutescens. Substantia in omnib. partibus crassior. Bract. lanceolatae lineares, valde cilicitac. Oestr. Fl. l. c.)
spicata. 5. P. spica oblonga, Caps. bilocularibus, fol. radicalibus cordatis. Fl. dan. t. 362. (Spica cylindrica, flor. albi. Ab hac vt species forte distinguenda: Ph. Rapunculus, radice repente crassa, fol. inserioribus cordatis: caulinis oblongis sessilibus, spica ex ouato subtereti. Huic flor. colore obscure violacei. Styl. 2-fidus. Pro varietate P. spicatae ceteroquin habita est.)
pinnata. 6. P. flor. sparsis, fol. pinnatis.
221. TRACHELIVM. Cor. infundibuliformis. Stigma globosum. Caps. trilocularis, infera.
diffusum. 1. T. ramosissimum, diffusum, ramis diuaricatis. Suppl. p. 143.
tenuifolium. 2. T. erectiusculum, fol. linearibus ciliatis hispidis. Suppl. p. 143.
caeruleum. 3. T. ramosum, erectum, fol. ouatis serratis planis Suppl. p. 143. Trachelium caeruleum. Syst. ed. 13. p. 17. (Valerianis affine.)
222. SAMOLVS. Cor. hipocrateriformis. Stamina munita squamulis corollae. Caps. 1-locularis, infera, (5-valuis.)
Valerandi. 1. SAMOLVS. Fl. dan. t. 198.
223. NAVCLEA. Cor. infundibuliformis. Sem. 1, inferum, biloculare. Receptac. commune globosum. (Caps. infera, 2-locularis, 2-cocca. Sem. caudata Gaertn.)
orientalis. 1. NAVCLEA.
224. RONDELETIA. Cor. infundibuliformis, Capsula 2 locularis, infera, polysperma, subrotunda, coronata.
americana. 1. R. foliis sessilibus, panicula dichotoma.

[page] 221

asiatica. 2. R. fol. petiolatis oblongis acutis. (Ob figuram corollae diuersam, et fructum. qui Bacca non huius generis videtur. Swartz obs. p. 67.)
obouata. 3. R. fol. petiolatis subouatis obtusis. Sp. pl. p. 1671. Rondeletia odorata. Iacq. amer. pict. p. 34. t. 61. M.
trifoliata. 4. R. fol. ternis. Sp. pl. 1671.Iacq. amer. pict. p. 34. t. 62. M.
225. MACROCNEMVM. Cor. campanulata. Caps. infera, 2-locularis, (valuulis lateribus externe dehiscentibus.) Sem. imbricata.
iamaicense. 1. MACROCNEMVM. (Swartz l. c. p. 68. t. 111. f. 1. Panicula dichotoma.)
226. BELLONIA. Cor. rotata. Caps. 1-locularis, infera, polysperma, calyce rostrata.
aspera. 1. BELLONIA. (Swartz obs. bot. p. 69.)
227. PORTLANDIA. Cor. clauato-infundibuliformis. Antherae longitudinales. Caps. pentagona, retusa, bilocularis, polysperma, coronata calyce 5-phyllo.
tetrandra. 1. P. floribus tetrandris, fol. oblongis obtusis, stipulis latis. Suppl. p. 143.
grandiflora. 2. P. flor. pentandris. — Iacq. amer. pict. p. 35. t. 64. M. (Foliolis calycis ouatis. Smith Ic. pictae p. 6. t. 6.)
hexandra. 2. P. flor. hexandris. Mant. 45. Iacq. amer. pict. p. 55. t. 65. M.
1294. SCAEVOLA. Cor. monopetala: tubo longitudinaliter fisso. Limbo 5-fido laterali. Drupa infera, 1-sperma. Nucleus bilocularis.
Lobelia. 1. SCAEVOLA. – Iacq. amer. pict. p: 36. t. 199. M. Lobelia Plumieri. Sp. plant. 1317. Buglossum littoreum. Rumph. amb. 4. p. 116. t. 54. Planta non lactescit Iacq. (Fol. obouata glabra integerrima Vahl symb. 2. p. 37.)

[page] 222

228. CINCHONA. Cor. infundibulif apice lanata. Caps. infera, 2-locularis, dissepimento parallelo. — Sem. imbricata. Iacq. M.*)
officinalis. 1. C. foliis ellipticis subtus pubescentibus, corollae limbo lanato. Suppl. p. 144. Cinchona officinalis. Syst. ed. 13. p. 178. Condam. act. paris. 1738.Comm. noric. 1744. p. 217. t. 1. f. 3. M. Folia opposita, petiolata, integerrima, subtus tomentosa. Flores paniculati, pedicellati. Cal. monophyllus, minimus, campanulatus, obsoletissime 5-dentatus. Cor. insundibuliformis, extus tomentosa: Tubus cylindricus, calyce multoties longior; Limbus tubo breuior, 5 partitus: laciniis ouato-oblongis, patentibus, apice intus margineque lanatus. Filamenta 5, setacea, e medio tubi. Antherae oblongae, supra basin exteriorem affixae in fauce corollae. Capsula bipartibilis, dehiscens in duas partes dissepimento parallelo latere interiore. Misit D. Mutis. Ordine natur. Contortis accedit.
caribaea. 2. C. pedunculis vnifloris. Iacq. amer. 16.Eiusd. Obseruat. bot. P. 2. p. 27. Amer. pict. p. 35. t. 63. Dubitauit b. Linn. Syst. ed. 13. p. 187. an haec ad idem genus pertin ret: fauet vero ipsa descriptio generis in Syst. suppeditata. Iacq. M. (Fol. ouato-lanceol.; stam. exserta; odor florum gratissimus Swartz. Obs. bot. p. 73.)
corymbifera. 3. C. fol. oblongo-lanceolatis, corymbis axillaribus Suppl. p. 144. Conf. Forster in act. ups. n. v. 3. p. 176. Corticis sapor amarissimus, subadstringens, simillimus eo cortici peruuiano.

*) Huius generis historiam egregie illustrarunt tam Olaf SWARTZ in Act. Holm. 1787. et in vtilissimo saepius allegato opere: Observ. botanicae, quam M. VAHLIVS in Skrifter af Naturaihistorie - Selskahet v. 1. Prior characterem generis essentialem ita definit: Cor. hypecrateriformis. Caps. infera, 2–locularis: dissepimentis parallelis intus debiscentibus. Sem. alata imbricata.Posterior Cinch. officinalem alia specie commixtam tali modo determinat:
Cinchona officinalis, fol. ouato-lanceolatis glabris, capsulis oblongis. Skrift. etc. p. 17, t. 1 Cinchona officinalis. Lin. spec. pl. p. 244.
Cinchona Macrocarpa, fol. oblongis, subtus pubescentibus costatis Skrift p. 20. t. 111. Cinch. officinalis. Lin. Syst. veg. ed. 12. p. 164. In ambabus specieb. corolla tomentosa et stam. inclusa sunt.)

[page] 223

229. PSYCHOTRIA. Cal. 5-dentatus, coronans. Cor. tubulosa, (varia.) Bacca globosa. Sem. 2, hemisphaerica, sulcata.
asiatica. 1. P. stipulis emarginatis. foliis lanceolato-ouatis. Psychotria carthaginensis frutescens, fol. obouatis. Iacq. amer. 65. t. 174. f. 22. — Ed. 2. pict. p. 37. t. 260. f. 19. M.
serpens. 2. P. caule subherbaceo repente, fol. ouatis vtrinque acutis. Mant. 204. Multum similis Ps. herbaceae, distincta tamen.
herbacea. 3. P. caule herbaceo repente, fol. cordatis petiolatis. Iacq. amer. 66. t. 46.Ed. 2. pict. p. 37. t. 67. M.
emetica. 4. P. herbacea procumbens, fol. lanceolatis glabris. stipulis extrafoliaceis subulatis, capitulis axillaribus pedunculatis paucifloris. Suppl. p. 144. Ipecacuanha Pis. brasil. p. 101? Margr. bras. p. 17?Ex testimonio empirici cuiusdem autoptae, clmo Mutis dato, haec vera stirps est, cui radicem Ipecacuanhae venalem debemus.
230. COFFEA. Cor. hypocrateriformis. Stamina supra tubum. Bacca infera, disperma. Sem. arillata.
arabica. 1. C. floribus quinquefidis dispermis. Folia subtus in alis neruorum costalium puncto secretorio instruuntur. (Plenk Pl. offic. t. 130.)
occidentalis. 2. C. flor. quadrifidis, baccis monospermis. Iacq. amer. 67. t. 47.Ed. 2. pict. p. 37. t. 68. M.
231. CHIOCOCCA. Cor. infundibuliformis, aequalis. Bacca 1-locularis, 2-sperma, infera, (compressa. Sem. laeuia Swartz.)
paniculata. 1. C. erecta, foliis ouatis, floribus terminalibus paniculatis, dentibus stipularibus binis. Suppl. p. 145. (Secundum cel. Swartz l. c. p. 77. Psychotriae species est.)
racemosa. 2. C. scandens, fol. lato-lanceolatis, flor. lateralibns paniculato-racemosis, dente stipulari vnico Suppl. p. 145. Chiococca racemosa, foliis oppositis. Syst. ed. 13. p. 179. Iacq. amer. pict. p. 38. t. 69. M. β. Chiococca scandens sarmentis tenuissimis et fere indiuisis. Brown. iam. 164. Obs. Chiococca alternifolia an Cestri species?

[page] 224

232. HAMELLIA. Cor. 4-fida. Bacca 5-locularis, infera, polysperma.
patens. 1. H. racemis patentibus. Iacq. amer. 71. t. 50.Ed. 2. pict. p. 39. t. 72. M. An vna vel plures species? (Videsis Swartz Prodrom. p. 67.)
233. LONICERA. Cor. monopetala, irregularis. Bacca polysperma, 2-locularis, infera.

* Periclymena, caule volubili.

Caprifolium. 1. L. floribus verticillatis terminalibus sessilibus, fol. summis connato perfollatis. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 357. M.
semperuirens. 2. L. verticillis aphyllis terminalibus, fol. summis connato-perfoliatis. Flores fere regulares. (Schmidts baumz. II. t. 104. Flor. tubulosi phoenicei.)
dioica. 3. L. verticillis aphyllis terminalibus, fol. omnibus connato-perfoliatis. (L. dioica, vertic. subcapitatis bracteol., sol. deciduis subtus glaucis: summis connato-perfol., cor ringentibus basi gibbis. Ait. Kew. 1. p. 230.)
Periclymenum. 4. L. capitulis ouatis imbricatis terminalibus, fol. omnibus distinctis, (Curt. fl. lond. Memorabilis huius speciei varietas quercifolia passim observatur.)
iaponica. 5. L. flor. binis terminalibus sessilibus, fol. omnibus distinctis, caule volubili. Thunb. iapon. p. 85. M.
media. 6. L. capitulis verticillatis aphyllis terminalibus, corolla breui, gibbo baseos didymo, fol. summis connato-perfoliatis. Murr. in comm. gott. 1776. p. 28. t. 3. Caulis et inflorescentia, qualis in Periclymenis, corolla autem breuis tubo gibboso, vt in Chamaecerasis. M. (Secundum Dryander in Transact. of the Lin. soc. v. 2. p. 223. et Aiton. in Horto kewensi tom. 1. p. 230. a L. dioica non diuersa.)

** Chamaecerasa, pedunculis bifloris.

vigra. 7. L. pedunculis bifloris, baccis distinctis, fol. ellipticis integerrimis. — Iacq. Flor. austr. n. 4. t. 314. M. Folia inniora hirsuta, integerrima, subplicata, vnde quasi serrata. Stipulai ouato-lanceolatae. Bracteae squamis 2 ari-

[page] 225

dis et soliolis 3 transuersis latis. Calyx latiusculus. Corolla purpurascens. Semina 5. Haller. emend. 135. (Cor. patula, lab. infer. pendulum.)
tatarica. 8. L. pedunc. bifloris, bacc. distinctis, fol. cordatis obtusis. Flores purpurescenti albi.Iacq. Misc. v. 3. t. M. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 37.)
Xylosteum. 9. L. pedunc. bifloris, bacc. distinctis, integerrimis pubescentibus. Fl. dan. t. 808. M. Flores exalbidi.
pyrenaica. 10. L. pedunc. bifloris, bacc. distinctis, fol. oblongis glabris.
alpigena. 11. L. pedunc. bifloris, bacc. coadunatis didymis, fol. ouali lanceolatis. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 274. M. Folia glabra. Corollae non calcaratae. luteae, inaequales. Calycis laciniae 2 superiores vix distinctae. Bacca tota disperma. (Semina in quolibet loculam. 2., adeoque in vniuerso fructu 12, ex his autem non nisi 3 aut 2 saltem maturescunt. Gaertn. de fr. et sem pl. tom. 1. p. 136.)
caerulea. 12. L. pedunc. bifloris, bacc. coadunatis globosis, stylis indiuisis. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 17. M. Cortex flauissimus. Semina saepe 10. Flores flaui. (Fruct. caerulei.)

*** Caule erecto, pedunculis multifloris.

Symphoricarpos. 13. L. capitulis lateralibus pedunculatis, fol. petiolatis. (Plenk Pl. officin. t. 133. Fol. opposita subsessil. Fl. parui fascicul. in axillis follorum.)
bubalina. 14. L. capitul. terminalibus pedunculatis, fol. oblongis integerrimis glabris. Suppl p. 146. (Involucr. polyphyll. breuiss., corollaque extus villosa Vahl. symb. 3. p. 37. An huius generis?)
Dieruilla. 15. L. racemis terminalibus, fol. serratis, (distichis.)
corymbosa. 16. L. corymbis terminalibus, fol. ouatis acutis.
234. TRIOSTEVM. Cor. monopetala, subaequalis. Cal. longitudine corollae. Bacca 3-locularis, monosperma, infera. (Sem. 3. ossea, sulcata Gaertn.)
perfoliatum. 1. T. floribus verticillatis sessilibus. Folia perfoliata. (Nect. corpus callos. foueae tubi Cor. adnatum. Corol. hinc basi saccata. Roth.)
angustifolium. 2. T. flor. oppositis pedunculatis. (Fol. connatis, pedunc. oppositis 1-floris. Vahl symb. 3. p. 37.)

P

[page] 226

235. MORINDA. Flores aggregati, monopetali. Stigma 2-fidum. Drupae aggregatae. (Baccae inferae aggreg. 4-locular. Gaertn.)
umbellata. 1. M. erecta, foliis lanceolato-ouatis, pedunculis confertis.
citrifolia. 2. M. arborea, pedunc. solitariis.
Royoc. 3. M. procumbens. — Iacq. Hort. v. 1. t. 16. M. (Caul. inferne procumb. Baccae 2-spermae Sw. obs. p. 78.)
236. CONOCARPVS. Cor. 5-petala aut nulla. — Cal. campanulatus M. Semina nuda, solitaria, infera. (Flores aggregati.) — Vncis includo haec, quum non quadrent in C. racemosam. M.
erecta. 1. C. erecta, foliis lanceolatis. Iacq. amer. 78. t. 52. f. 1.Ed. 2. pict. p. 42. t. 78. M. Conocarpus Manghana arbor curassauica, foliis salignis. Catesb. car. 2. p. 33. t. 33. (Filamenia 5-10, subulata, e basi calycis, petala nulla. Sw. l. c. p. 79. Samara cochleariformis, 1-sperma. Gaertn. de fr. II. p. 470.)
procumbens. 2. C. procumbens, sol. obouatis. Iacq. amer. 79. t. 52. f. 2.Ed. 2. pict. 42. t. 260. f. 22. quoad fol. M. An varietas C. erectae?
racemosa. 3. C. fol. lanceolato-ouatis obtusiusculis, fructibus segregatis. Conocarpus floribus completis remotis. Iacq. amer. 80. t. 53.Ed. 2. pict. p. 42. t. 79. M. Huic Petala 5, subrotunda; in prioribus nulla. Stamina huic 10. Cfr. Suppl. p. 146. (Fruct. compressi sulcati coronati non dehisc. Semina intra crustam germinant. Sw. l. c. p. 88.)
237. KVHNIA. Flos compositus, flosculosus. Sem. solitaria: pappo plumoso. Receptac. nudum.
eupatorioides. I. KVHNIA. Linn. iun. dec. 21. t. 11. Eupatorium alternifolium, foliis alternis, calycibus multifloris, pappo plumoso. Ard. spec. 2. p. 40. t. 20. Differt ab omnibus floribus compositis Antheris separatis, etiam ab Eupatorio foliis alternis. (Antherae vere sunt coalitae, hinc potius Eupatorii species. Schreb. Gen. Pl. Lin. Ed. 8. p. 823.)

[page] 227

238. ERITHALIS. Cor. 5-partita: laciniis recuruis. Cal. vrceolatus. Bacca 10-locularis, infera.
fruticosa. 1. ERITHALIS. Erithalis odorifera, arborea erecta. Iacq. amer. 72. t. 173. f. 23. — E. fruticosa. Iacq. amer. pict. p. 39. t. 260. f. 20. quoad florem et fructum. M. Sambucus ligno duro odoratis simo s. Santalum racemosum, foliis obtusis. Plum. ic. t. 249. f. 2. Arbor foliis oppositis; Corymbis composilis. (Filamenta 5, 6, 8, 10 e basi calycis. Stigm. 2-fidum. Swartz Obs. bot. p. 81.)
239. MENAIS. Cor. hypocraterif. Cal. 3-phyllus, Bacca 4-locularis. Sem. solitaria.
topiaria. 1. MENAIS.
241. MVSSAENDA. Cor. infundibulif. Stigm. 2, crassiuscula. Bacca oblonga, infera. Sem. 4-fariam disposita.
frondosa. 1. M. panicula foliis coloratis. Mant. 338. vbi male M. formosa dicta. (Tota planta fere villosa. Cfr. Vahl l. c. 3. p. 37.)
spinosa. 2. M. spinosa, flor. sessilibus aggregatis. Mant. 45.Iacq. amer. pict. p. 39. t. 71. M. Spinae quaternae. (Gardenia armata. Swartz. Prodr. p. 51.)
1231. MATTHIOLA. Cor. tubulosa, supera, indiuisa. Calyx integer. Drupa nucleo globoso.
scabra. 1. MATTHIOLA. Arbuscula visa solo Plumiero, dum occurrat, attente describenda, imprimis quoad characterem etiamnum dubium. (Planta obscura et forte sola Guettarda species: floribus pentandris. Swartz Obs. bot. p. 81.)
242. MIRABILIS. Cor. infundibul. supera. Cal. inferus. Nectarium globosum, germen includens. (Sem. 1, calyce inuolucrat. Gaertn.)
dichotoma. 1. M. floribus solitariis axillaribus erectis sessililibus. (Plenk Pl. officin. t. 139.)
Ialapa. 2. M. flor. congestis terminalibus erectis. Plenk l. c. t. 137.)
longiflora. 3. M. flor. congestis longissimis subnutantibus terminalibus, fol. subuillosis.

P 2

[page] 228

243. CORIS. Cor. monopetala, irregularis. Cal. spinosus. Caps. 5-valuis, supera.
monspeliensis. 1. CORIS. (Fol. rigida, acuta. Flor. terminales purpuro-violacei Villars Dauph. p. 464.)
1229. BROSSAEA. Cor. truncata. Cal. cornosus. Caps. 5-locularis, polysperma.
coccinea. 1. BROSSAEA. Planta obscura, et charactere dubia, praeter ea, quae habet Plumier. Statura Codio nonnihii similis videtur.
245. VERBASCVM. Cor. rotata, subinaequalis. Caps. 2-locularis, 2-valuis. (Stam. inaequalia, vtplurimum villosa.)
Thapsus. 1. V. foliis decurrentibus vtrinque tomentosis, caule simplici. — Fl. dan. t. 361. M.
thapsoides. 2. V. fol. decurrentibus, caul. ramoso. An hybrida V. Thapsi? (Ab eo vix specie diuersum.)
Boerhaauii. 3. V. fol. sublyratis, flor. sessilibus. Mant. 45. An Till. pis. t. 50.? (Mill. ic. t. 273.)
phlomoides. 4. V. fol. ouatis vtrinque tomentosis: inferioribus petiolatis.
Lychnitis. 5. V. fol. cuneiformi-oblongis. Fl. dan. t. 586. (Fol. oblongo-ouata, crenata.)
nigrum. 6. V. fol. cordato-oblongis petiolatis. (Sow. engl. bot. t. 59. β. Fol. basi lyrata: V. Chaixi. Vill. l. c. p. 491.)
phoeniceum. 7. V. fol. ouatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo racemoso. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 125 M. Folia radicalia ouata, subsessilia, nuda, laenia, rugosa, vix crenata. Caulis erectus, simplex, bipedalis. Rami ex alis infimis, erecti, simplices, longitudine caulis; omnes angulati, subpubescentes pilis apice viscidis. Folia caulina cordata, sessilia, glabra, rugoso-venosa. Racemus omnium terminalis, simplex, pedalis. Pedunculi simplices, solitarii, vniflori. Calyx 5 partitus: foliolis inferioribus fere minoribus. Corolla rotata, saturate purpurea. Filamenta purpurea, barbata: horum superiora 3 barba alba. Antherae reniformes, compressae, nigricantes polline fuluo. Pistillum purpureum, deflexum.
Blattaria. 8. V. fol. amplexicaulibus oblongis glabris, pedunc. solitariis. (Stamina purpuro-villosa.)

[page] 229

sinuatum. 9. V. fol. radicalibus pinnatifido-repandis tomensis: caulinis-amplexicaulibus nudiusculis; rameis primis oppositis.
Osbeckii. 10. V. fol. incifis nudis, caule folioso, calyc. lanatis, pedunc. bifloris.
spinosum. 11. V. caule folioso spinoso frutescente. (Pedunc. in spinam desinens. Saepe loco pedicelli spina patentiss. Vahl Symb. 2. p. 39.)
Myconi. 12. V. fol. lanatis radicalibus, scapo nudo. Trew. Ehret. 26. t. 57. Mill. ic. t. 277.
246. DATVRA. Cor. infundib. plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus. Caps. 4-valuis.
ferox. 1. D. pericarpiis spinosis erectis ouatis: spinis summis maximis conuergentibus.
Stramonium. 2. D. pericarp. spinosis erectis ouatis, fol. ouatis glabris. Fl. dan. t. 436. (Fol. subsinuata.)
Tatula. 3. D. pericarp. spinosis erectis ouatis: fol. cordatis glabris dentatis.
fastuosa. 4. D. pericarp. tuberculatis nutantibus globosis, fol. ouatis angulatis. Rumph. amb. 5. t. 243. f. 2. Caulis rufus punctis s. lineolis albis.
Metel. 5. D. pericarp. spinosis nutantibus globsis, fol. cordatis subintegris pubescentibus. Calyx non angulatus, sed teres, subtumidus, penisormis. (Ex in constantia habitus huius plantae videtur, diuersas species a Linnaeo enumeratas pro varietatibus habendas esse. Loureiro Cochinch. I. p. 110.)
arborea. 6. D. pericarp. glabris inermibus nutantibus: caule arboreo.
laeuis. 7. D. pericarp. ouatis glabris inermibus erectis, caule herbaceo. Suppl. p. 146. Datura inermis. Iacq. hort. v. 3. t. 82.
247. HYOSCYAMVS. Cor. infundibul. obtusa. Stam. inclinata. Caps. operculata, 2-locularis. (circumscissa.)
niger. 1. H. foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus.
albus. 2. H. fol. petiolatis sinuatis obtusis, flor. sessilibus.
aureus. 3. H. fol. petiolatis dentatis acutis, flor. pedunculatis, fructib. pendulis. Stamina purpurea.
muticus. 4. H. fol. petiolatis ouatis acutangulis; cal. muticis, bracteis indiuisis. Mant. 45.

P 3

[page] 230

pusillus. 5. H. fol. lanceolatis dentatis: floralibus inferioribns binis, calyc. spinosis. Mant. 339. Murr. Fl. gott. 144. (Fol. pinnatifida, cal. inflat.)
physaloides. 6. H. fol. ouatis integerrimis, calyc. inflatis subglobosis. Amoen. acad. 7. t. 6. f. 1. Descriptio pulmonariae hirtae. Sp. pl. 1667. huius est.
Scopolia. 7. H. fol. ouatis integeris, cal. inflatis campanulatis laeuibus. Mant. 46. 339. Solanum somniferum bacciferum. Bauh. pin. 166. Solanum somniferum alterum. Cam. epit. 816. Syst. nat. 3. p. 235. (Scopolia carniolica Iacq. Obs. bot. I. t. 20. Habitu et flore Atropa, fructu Hyoscyamus.)
248. NICOTIANA. Cor. infundibul. limbo plicato. Stam. inclinata. Caps. 2-valuis, 2-locularis.
Tabacum. 1. N. foliis lanceolato-ouatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis.
fruticosa. 2. N. fol. lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, flor. acutis, caule frutescente. (Fol. semiamplecaul., vndulata, rugosa. Lour. Cochinch. I. p. 111.)
rustica. 3. N. fol. petiolatis ouatis integerrimis, flor. obtusis. (Flor. virescentes.)
paniculata. 4. N. fol. petiolatis cordatis integerrimis, flor. paniculatis obtusis clauatis.
vrens. 5. N. fol. cordatis crenatis, racemis recuruatis, caule hispido pruriginoso.
glutinosa. 6. N. fol. petiolatis cordatis integerrimis, flor. racemosis secundis subringentibus.
pusilla. 7. N. fol. oblongo-oualibus radicalibus, flor. racemosis acutis.
249. ATROPA. Cor. campanulata. Stam. distantia. Bacca globosa, 2-locularis.
Mandragora. 1. A. acaulis, scapis vnifloris. (Mandragora acaulis: Bacca solida, Semina periphaerica. Gaertn. de fr. II. p. 237.)
Belladonna. 2. A. caule herbaceo, fol. ouatis integris. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 309. Fl. dan. t. 758. M.
physaloides. 3. A. caule herbaceo, fol. sinuato-angulatis, calyc. clausis acutangulis. Alkekengi calyc. profunde diuiso, fructu sicco. Act. petrop. 1761. p. 319. Mant. 339. (Nicandra physaloides: Bacca 3-s-5. locularis, calyce cincta. Gaertn. l. c. t. 131.)

[page] 231

Solanacea. 4. A. caul. fruticoso, pedunc. solitariis, coroll. campanulatis, fol. subouatis. Mant. 205. Solanum guineense. Sp. plant. 363. Solanum lignosum africanum semperuirens, laurinis foliis. Comm. hort. 2. p. 191. t. 96. (Solanum aggregatum. Iacq. Ic. pl. rar. t. 323. Caul. inermis, pedunc. 1 - floris ex eadem gemma pluribus. Cor. solanacea, anth. vero non contiguae. Iacq. Coll. IV. p. 125.)
arborescens. 5. A. caule frutescente, pedunc. confertis, corollis reuolutis, fol. oblongis. (Bacca Subrotunda, 2 locul.? polysperm. mollis nigra. Swartz Obs. bot, p. 82.)
frutescens. 6. A. caule fruticoso, pedunc. confertis, fol. cordato - ouatis obtusis.
250. PHYSALIS. Cor. rotata. Stam. conniuentia. Bacca intra calycem inflatum, bilocularis.

* Perennes.

somnifera. 1. P. caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis.
flexuosa. 2. P. caule fruticoso, ramis flexuosis, flor. confertis.
arborescens. 3. P. caule fruticoso, fol. ouatis pilosis, flor. solitariis, corollis reuolutis.
curassauica. 4. P. caule fruticoso, fol. ouatis tomentosis.
viscosa. 5. P. fol. geminis repandis obtusis subtomentosis, caule herbaceo superne paniculato. — Iacq. hort. v. 2. t. 136. M.
pensyluanica. 6. P. fol. ouatis subrepandis obtusis nudiusculis, flor. geminis, caule herbaceo. Sp. pl. 1670.
Alkekengi. 7. P. fol. geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. (Cal. demum colore elegant. rubro.)
peruuiana. 8. P. pubescens, fol. cordatis integerrimis. Sp. pl. 1670. Caulis in hybernaculis perennat.

** Annuae.

angulata. 9. P. ramosissima, ramis angulatis glabris, fol. ouatis dentatis.
pubescens. 10. P. ramosissima, fol. villoso - viscosis, flor. pendulis. Baccae globosae, calycem replentes.
minima. 11. P. ramosissima, pedunc. sructiferis solio villoso longioribus. Planta parka, patens, pilis oblongis ad ramorum alas.

P 4

[page] 232

pruinosa. 12. P. ramosissima, fol. subuillosis, pedunc. strictis. Alkekengi barbadense nanum, alliariae folio. Dill. elth. 10. t. 9. f. 9. nec t. 12. f. 12. Calyces basi plana. Baccae subturbinatae.
barbadensis. 13. P. ramosissima fol. cordatis villosis, calycibus fructescentibus pendulis, ouatis acutis pentagonis fructu maioribus. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 359. Icon. rar. M.
251. SOLANVM. Cor. rotata. Antherae subcoalitae, apice poro gemino dehiscentes. Bacca 2-locularis.

* Inermia.

laurifolium. 1. S. caule inermi arboreo, foliis petiolatis ouato-oblongis subtus tomentosis, panicula terminali dichotomo diuaricata. Suppl. p. 148.
verbascifolium. 2. S. caule inermi fruticoso, foliis ouatis tomentosis integerrimis, vmbellis compositis. Iacq. hort. v. 1. t. 13. (Magna arborea.)
Pseudo-Capsicum. 3. S. caule inermi fruticoso, fol. lanceolatis repandis, vmbell. sessilibus.
diphyllum. 4. S. caule inermi fruticoso, fol. geminis: altero minore, flor. cymosis. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 322.)
Dulcamara. 5. S. caule inermi frutescente flexuoso, fol. superiorioribus hastatis, racemis cymosis. — Fl. dan. 607. M. (Petala basi nectar. flauo - virentibus gaudent. Variat fol. omnibus ouatis: β. S. palustre. Anth. et huic sunt coalitae, quae in ceteris speciebus potius se inuicem arcte adtingunt. Cfr. Wendl. et Schrad. Sert. han. I. p. 8.)
quercifolium. 6. S. caule inermi subherbaceo angulato flexuoso scabro, fol. pinnatifidis, racemis cymosis. Soror Dulcamarae. (Flor. terni.)
radicans. 7. S. caule inermi herbaceo laeui teretiusculo prostrato radicante, fol. pinnatifidis, racemis cymosis.
hauanense. 8. S. caule inermi frutescente, fol. lanceolatis nitidis integerrimis, pedunc. subbifloris. Mant. 47. Iacq. amer. pict. p. 29. t. 48. M. (Sol. hauanense, caul. inermi frutesc., fol. oblongo - lanceol. integris nitidis, racemis axillaribus. Swartz obs. bot. p. 82.)
triste. 9. S. caule inermi frutescente, fol. lanceolato - oblongis subrepandis glabris, racemis subcymosis. Iacq. amer. pict. p. 30. t. 49. M.

[page] 233

racemosum. 10. S. caule inermi frutescente, fol. lanceolatis repandis vndulatis, racem. longis erectis. Mant. 47. — Iacq. amer. pict. p. 3. t. 50. M.
bonariense. 11. S. caule subinermi fruticoso, fol. ouato - oblongis sinuato - repandis scabris. Mant. 205. Solanum bonariense arborescens, papas floribus. Dill. elth. 364. t. 270. f. 351. Frutex orgyalis et vltra.
macrocarpon. 12. S. caule inermi suffruticoso, fol. cuneatis repandis glabris. Mant. 205. Solanum caule inermi suffruticoso, fol. oblongo - ouatis sinuatis glabris. Mill. ic. 294. Solanum arborescens, anguloso hirsuto folio, fructu luteo maximo. Fewill. peruv. 3. p. 61. t. 46. Solanum arborescens, foliis angulatis, fructu aureo. Plum. spec. 4. icon. 224. f. 2. (Feuillei synonymum excludendum. Ait. Kew. I. p. 248.)
tuberosum. 13. S caule inermi herbaceo, fol. pinnatis integerrimis, pedunc. subdiuisis.
pimpinellifolium. 14. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis integerrimis, racem. simplicibus.
Lycopersicum. 15. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis incisis, racem. simplicibus. Syst. ed. 13. p. 187. — Rectius determinatur sic: Solanum Lycopersicum, caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis bipartitis aphyllis, fructibus glabris. Iacq. in Litt. Fructus torulosus, maior. M. (Antherae secum connatae. Med. Beob. 83. p. 383.)
Pseudo-Lycopersicum. 16. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis incisis racemis simplicibus, fruct. subuillosis. Iacq. in Litt. Hort. vol. I. t. 11. Fructus globosus minor, vix sulcatus. M. (Floris pedicelli oppositi pilosi.)
peruuianum. 17. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis incisis tomentosis, racem. bipartitis foliosis, baccis pilosis, (Iacq. Ic. pl. rar. t. 327.)
montanum. 18. S. caule inermi herbaceo, fol. subcordatis repandis.
rubrum. 19. S. caule inermi subperennante, fol. geminis ouatis integerrimis, pedunc. subumbellatis.
nigrum. 20. S. caule inermi herbaceo, fol. ouatis dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus. Fl. dan. t. 460. (Quae solummodo vt varietates huius speciei a Linnaco consideratae sunt, merito quatenus characteribus constantibus instructae vt species distinguendae essent.)

P 5

[page] 234

Scandens. 21. S. caule inermi volubili, fol. cordatis ouatis dependentibus subtus mollissimis, paniculis terminalibus. Suppl. p. 147.
quadrangulare. 22. S. caule inermi herbaceo tetragono scabro, fol. rhombeis dentatis integrisque. Suppl. p. 147.
aethiopicum. 23. S. caule inermi herbaceo; fol. ouatis repando-angulatis, pedunc. fertilibus vnifloris cernuis. Pluk. phyt. 226. f. 4. — Iacq. hort. vol. I. t. 12. M. (Baccae orbiculatae sulcis magnis.)
Melongena. 24. S. caule inermi herbaceo, fol. ouatis tomentosis, pedunc. pendulis incrassatis, calyc. inermibus. Solanum Solanum pomiferum, fructu oblongo. Bauh. pin. 167. Pluk. phyt. 226. f. 2. (Bacca ouata magna farcta. Generi Mandragora Gaertn. affine.)
lyratum. 25. S. caule inermi herbaceo erecto, fol. lyratohastatis tomentosis. Thunb. iap. p. 92. M.

** Aculeata.

insanum. 26. S. caule aculeato herbaceo, fol. ouatis tomentosis, pedunc. pendulis incrassatis, calyc. aculeatis. Trongum hortense Rumph. amb. 5. p. 238. t. 85. Pluk. phyt. t. 226. f. 3. Valde affinis S. Melongenae, excluso Fl. Zeyl. synonymo. (Pedunculi termin. breues aculeati. Swartz obs. bot. p. 84. A. S. Melongena quoad speciem haud diversum putat Loureiro Cochinch. I. p. 130., cum vtramque speciem et aculeatam et inermem observauit.)
ferox. 27. S. caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulatis tomentosis aculeatis, baccis hirtis calyce obtectis.
campechiense. 28. S. caule aculeato hirto, fol. cordato - oblongis quinquelobis: sinubus obtusis eleuatis. Mant. 340. Solanum fuscatum Sp. pl. p. 368. n. 23. Varietas huius est.
mammosum. 29. S. caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulato - lobatis: vtrinque villosis aculeatis.
paniculatum. 30. S. caule petiolisque aculeatis, fol. sinuato - angulatis supra glabris, flor. paniculatis.
virginianum. 31. S. caule aculeato angulato, fol. pinnatifidis vndique aculeatis: laciniis sinuatis obtusis, calyc. aculeatis. Differt a S. sodomeo ramis angulatis. sed annuum. Spinae copiosae, niueae. Fructus

[page] 235

parui, variegati e viridi et albo. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 332. Caul. herbac. procumbens.)
indicum. 32. S. caule aculeato fruticoso, fol. cuneiformibus angulatis subuillosis integerrimis: aculeis vtrinque rectis. Burm. Zeyl. 220. t. 102. (Dill. elth. t. 270. f. 349.)
fuscatum. 33. S. caule aculeato fruticoso, fol. ouatis obtuse lobatis: aculeis vtrinque rectis: superioribus coloratis. (An a S. campechiense specie diuersum?)
carolinense. 34. S. caule aculeato annuo, fol. hastato - angulatis: aculeis vtrinque rectis, racem. laxis. Folia scabra, vix tomentosa. (Dill. Elth. t. 269. f. 348. Cal. inerm. hirsuti. Caul. fruticosns Iacq. lc. pl. rar. t. 331.)
sodomeum. 35. S. caule aculeato fruticoso tereti, fol. pinnatifido-sinuatis sparse aculeatis nudis, calyc. aculeatis. Folia nuda vtrinque. (Sinuato - lobata.)
sanctum. 36. S. caule aculeato fruticoso, aculeis tomentosis foliisque oblique ouatis repandis. Solanum aethiopicum maxime tomentosum, caule solummodo, non foliis, aculeatum. Pluk. alm. 351. t. 316. s. 52. Sub Solano insano a C. Bauhino habuit Burserus.
hybridum. 37. S. caule aculeato fruticoso, foliis ouatis subinermibus acutis repandis tenellis, dorso et ad oras violaceo - puluerulentis. Iacq. in Litt. hort. v. 2. t. 113. M.
coccineum. 38. S. caule aculeato fruticoso, fol. ouatis subrepandis vno alteroue aculeo armatis, subtomentosis. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 327. Icon. rar. t. 24. M.
tomentosum. 39. S. caule aculeato fruticoso: aculeis acerosis, fol. cordatis inermibus subrepandis; tenellis purpureo-puluerulentis. Folia vtrinque viridia.
bahamense. 40. S. caule aculeato fruticoso, fol. lanceolatis repandis obtusis margine reflexis, racemis simplicibus.
igneum. 41. S. caule aculeato-fruticoso, fol. lanceolatis acuminatis basi vtrinque reuolutis, racemis simplicibus. — Iacq. hort. t. 14. M. (Aculei ferrugineofului.)
trilobatum. 42. S. caule aculeato fruticoso. fol. cuneiformibus subtrilobis glabris obtusis inermibus. Burm. ind. 57. t. 22. f. 2. (Quaestionem summi Linnaei in. Spec. pl. t. 270. propositam, an hac ex specie 2

[page] 236

constituendae essent species? ill. Iacquinius Coll. IV. p. 208. nunc soluit, nimirum Solanum fl. paruis albis vt peculiarem distinxit speciem, nomine Solanum Milleri indutam.)
stramonifolium. 43. S. caule aculeato fruticoso, fol. cordatis acute lobatis aculeatis subuillosis, calycibus inermibus. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 298. Icon. rar. M.
marginatum. 44. S. caule aculeato fruticoso, fol. cordatis repandis margine albis. Suppl. p. 147. — Solanum marginatum, aculeatum foliis sinuato-angulatis, subtus omnino, superne margine, tomentosis, calycibus tripartitis. Murr. in comm. gott. 1783. t. 4. M.
capense. 45. S. caule aculeato fruticoso tereti, fol. sinuato-pinnatifidis aculeatis nudis: laciniis alternis integris obtusis. Suppl. p. 147.

*** Spinosa.

lycioides. 46. S. caule spinoso frut coso, fol. ellipticis. Mant. 46.
252. CAPSICVM. Cor. rotata. Bacca exsucca, (varia. Antherae conuergentes, apice clausae.)
annuum. 1. C. caule herbaceo, pedunculis solitariis.
baccatum. 2. C. caule fruticoso laeui, pedunc. geminis. Mant. 47. Capsicum frutescens. Sp. pl. 271. β. distincta sit species. (Plenk pl. officin. t. 108.)
sinense. 3. C. caule fruticoso, floribus fructibusque pendulis. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 67.
grossum. 4. C. caule sussrutescente, fructibus incrassatis variis. Mant. 47. Piper indicum, siliquis surrectis rotundis, maximum. Bauh. pin. 103. Piper indicum. Besl. eyst. aut. 2. t. 2. f. 1.
frutescens. 5. C. caule fruticoso scabriusculo, solitariis. exclusa varietate. β. (Bacca conica, curua, flauorubra. Lour. Cochinch. p. 128. Pedunculorum numerus ad distinguendas huius generis species, sibi ceteroquin affines, incertus videtur.)
253. STRYGNOS. Cor. 5-fida, Bacca 1-locularis, cortice lignoso.
Nux vomica. 1. S. foliis ouatis, caule inermi. (Roxb. Pl. of corom. t. 4.)
colubrina. 2. S. fol. ouatis acutis, cirrhis simplicibus. — Contendunt Indiae Botanici, hanc a Str. Nuce vomi-

[page] 237

ca non esse diuersam. Suppl. p. 149. (Plenk Pl. offic. t. 118.)
potatorum. 3. S. inermis, fol. oppositis ouatis petiolatis acutis, paniculis verticillatis. Suppl. p. 148. (Rox. l. c. p. 10. t. 5. Semina ad aquam purificandam adhibentur.)
240. GENIPA. Cor. rotata. Stigma clauatum. Bacca 2-locularis. Sem. nidulantia, cordata.
americana. 1. GENIPA. Plum. ic. 136. Ianipha Maregr. bras. 92. (An Gardeniae species? Cfr. Swartz Prodr. p. 51 et Eius obs. bot. p. 84.)
1370. IGNATIA. Cor. infundibulif. longissima. Cal 5-dentatus. Drupa 1-locularis, polysperma. Suppl. p. 20.
amara. Suppl. p. 149. Mater Fabae sancti Ignatii officinarum. (Ab ill. Iussieu, Gen. plant. p. 149. hocce genus, cui insuper semina angulata adscribuntur, cum Strychnos coniunctum est.)
291. CESTRVM. Cor. infundibuliformis. Stam. (in nonnuils) denticulo in medio. Bacca 1-locularis, polysperma.
nocturnum. 1. C. floribus pedunculatis, fol. subcordato-ouatis. - Cestrum nocturnum, pedunculis multifloris, corollae tubo infundibuliformi, limbi laciniis ouatis. Murr. in comm. gott. 1774. p. 44. M. Dens inter lacinias singulas corollae. (filam. dentatis, pedunculis subracemosis folio aequalibus. L'Herit. stirp. p. 70.)
vespertinum. 2. C. flor. subspicatis lateralibus, fol. ellipticis. Mant. 206. Cestrum foliis oblongo-ouatis, floribus axillaribus consertis tubo tenuissimo. Mill. dict. 5. Cestrum floribus subspicatis sessilibus, corollae tubo longissimo filiformi, laciniis acuminatis. Murr. in comm. gott. 1774. p. 41. t. 8. Ixora alternifolia. Iacq. amer. pict. t. 16. M. (fil. edentatis tubo filiformi, pedunculis breuissimis. L'Herit. l. c. p. 72.)
diurnum. 3. C. flor. sessilibus. — Cestrum diurnum, pedunculis multifloris, corollae tubo infundibuliformi, limbi laciniis subrotundis. Murr. in comm. gott. 1774. p. 44. M. (fil. edentatis, laciniis corollae.

[page] 238

subrotundis reflexis, fol. lanceolatis. L'Her. l. c. p. 74.)
tomentosum. 4. C. flor. confertis sessilibus terminalibus, ramis foliis calycibusque tomentosis. Suppl. p. 150.
262. LYCIVM. Cor. tubulosa, fauce clausa filamentorum barba. Bacca 2-locularis, polysperma.
iaponicum. 1. L. inerme, fol. ouatis neruosis planis, flor. sessilibus. Thunb. iapon. p. 93. M. (Non diuersa a L. foetido Ehrh. Beytr. 6. p. 27. Secundum quem etiam planta dioica est.)
barbatum. 2. L. Ita voco (M.) Lycium inerme, glabrum, foliis oblongis glabris, floribus aggregatis pedunculatis, stipulis barbatis. Suppl. p. 150.
afrum. 3. L. foliis linearibus. — Lycium afrum, spinosum foliis fasciculatis linearibus ramis strictis. Murr. in comment. gott. 1779. p. 12. M. Flores atro - purpurascentes. (Plenk Pl. officin. t. 117.)
ruthenicum. 4. L. spinosum, fol. fasciculatis linearibus, ramis dependentibus. Murr. in comment. gott. 1779. p. 2. t. 2. M.
foetidum. 5. L. fol. oppositis ouato-lanceolatis, stipulis interfoliaceis setaceo-spinescentibus, floribus axillaribus sessilibus. Suppl. p. 150.
tetrandrum. 6. L. spinosum, fol. ouatis obtusis carnosis, ramis angulatis glabris, corollis quadrifidis tetrandris. Suppl. p. 150.
Boerhaauiaefolium. 7. L. spinosum, fol. ouatis integerrimis acutis glaucis, floribus paniculatis. Suppl. p. 150.
heterophyllum. 8. L. fol. ouatis flexuosis glaucis, ramis horizontalibus, spinis gemmaceis. Murr. in comm. gott. 1783. t. 2. M. (Secundum Aitonium, Kew. 1. p. 256 et Ehrhartum l. c. a praecedente haud diversum. Ehretia halimifolia. L'Herit. stirp. t. 23. Ob fructum.)
barbarum. 9. L. spinosum, (M.) fol. lanceolatis, calycibus subbifidis Mant. 341. — Lycium barbarum, foliis lanceolatis solitariis ramis dependentibus Murr. in comm. gott. 1779. p. 12. M. Lycium foliis lanceolatis acutis. Mill. dict. 6. Lycium foliis oblongo-lanceolatis, floribus solitariis patentibus alaribus, ramorum spinis rarioribus. Trew. Ehret 33. t. 68. Debilis frutex, nisi sustentetur pergulis. (Ramis angulatis.)

[page] 239

europaeum. 10. L. spinosum (M.,) fol. obliquis, ramis flexuosis teretibus. Mant. 47. (Cal. 5-fidus.)
capsulare. 11. L. spinosum (M.) fol. lanceolatis tenuibus glabris, pedunculis calycibusque pubescentibus, pericarpiis capsularibus.
254. IACQVINIA. Cor. 10-fida Stam. receptaculo inserta Bacca 1-sperma.
armillaris. 1. I. foliis obtusis cum acumine. Iacq. amer. 53. t. 39. — Ed. 2. pict. p. 31. t. 56. M. Pedunculi racemosi. Loeflingii descriptio bona. (Bacca sub 4-sperma. Filamenta e basi corollae Swartz obs. bot. p. 85. Ex seminum vsu apud incolas nomen triuiale depromtum est.)
ruscifolia. 2. I. fol. lanceolatis acuminatis. Iacq. amer. 55. — Ed. 2. pict. p. 32. t. 57. M. Pedunculi vniflori.
linearis. 3. I. fol. linearibus acuminatis. Iacq. amer. 54. t. 40. f. 1. — Ed. 2. pict. p. 32. t. 58. M. Pedunculi vniflori.
255. CHIRONIA. Cor. rotata. Pistillum declinatum. Stam. tubo corollae insidentia. Antherae demum spirales. Peric. 2-loculare.
trineruia. 1. C. herbacea, calycinis foliolis membranaceo-carinatis.
iasminoides. 2. C. herbacea, fol. lanceolatis, caule tetragono.
lychnoides. 3. C. caule simplici, foliis lineari-lanceolatis. Mant. 207. Chironia foliis longis linearibus acutis, panicula pauciflora. Berg. cap. 45.
campanulata. 4. C. herbacea, fol. sublinearibus, calyc. longitudine corollae.
angularis. 5. C. herbacea, caule acutangulo, fol. ouatis amplexicaulibus.
linoides. 6. B. herbacea, fol. linearibus. Berg. cap. 43. Calyces semiquinquefidi, obtusi.
nudicaulis. 7. C. herbacea, fol. oblongis obtusiusculis, caulibus subdiphyllis simplicissimis vnifloris, calycibus dentibus setaceis. Suppl. p. 151.
tetragona. 8. C. fruticosa, fol. ouatis trineruiis obtusiusculis. calycinis foliolis obtusiusculis carinatis. Suppl. p. 151.
baccifera. 9. C. frutescens baccifera. Caulis 4-gonus. Calyces subulati, breues. (Curt. bot. mag. t. 233. Bacca lutea. Cfr. Necker Elem. bot. II. p. 34.)

[page] 240

frutescens. 10. C. frutescens, fol. lanceolatis subtomentosis, calyc. campanulatis. Berg. cap. 45. Calycis foliola ouata obtusa subtomentosa, tubo corollae n ulto latiora. (Curtis l. c. t. 37. Etiam baccam profert, sed minorem et calyci inclusam. Gaertn. de fr. II. p. 157.)
256. CORDIA. Cor. infundibuliformis. Stylus dichotomus. Drupa nucleis 2-locularibus.
Myxa. 1. C. foliis ouatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis. Prunus Sebestena, longiore folio, maderasp. Pluk. alm. 306. t. 217. f. 3. Folia Alni serrato-angulata, subtus seabra.
spinescens. 2. C. fol. ouatis acutis serratis scabris, petiolis subspinescentibus. Mant. 206. Basis petiolorum persistit vt in Volkameria.
Sebestena. 3. C. fol. oblongo-ouatis repandis scabris. Iacq. hist. 42. — Ed. 2. pict. p. 26. t. 44. sed ibi color corollae aurantius, vt in Cheirantho Cheiri fl. pl., non miniatus. M.
Gerascanthus. 4. C. fol. lanaeolato-ouatis scabris, panicula terminali, calyc. decemstriatis. Iacq. amer. 43. t. 175. f. 16. Ed. 2. pict. p. 27. t. 259. f. 12. quoad florem M. Corollae albidae.
macrophylla. 5. C. fol. ouatis villosis sesquipedalibus.
Callococca. 6. C. fol. cordato-ouatis integerrimis, flor. corymbosis, calyc. interne tomentosis.
208. PATAGONVLA. Cor. rotata. Styl. dichotomus. Cal. fructiferus maximus.
americana. 1. PATAGONVLA. An Cordiis associanda? (Cordia Patagonula, fol. oblongo - lanceolatis vtrinque glabris: superioribus serratis, ramulis pilosis Ait. Kew. I. p. 259.)
257. EHRETIA. Bacca 2-locularis. Sem. solitaria, bilocularia. Stigma emarginatum.
tinifolia. 1. E. foliis oblongo-ouatis integerrimis glabris, floribus paniculatis. — Trew. ehret. t. 24. M.
spinosa. 2. E. spinosa. Iacq. amer. 46. t. 80. f. 18. — Ed. 2. pict. p. 27. t. 259. f. 14. quoad folium et spicam. M.
Beurreria. 3. E. fol. ouatis integerrimis laeuibus, flor. subcorymbosis, calyc. glabris. Iacq. spec. 2. p. 2. t. 26. — Iacq. amer. pict. p. 28. t. 45. M.

[page] 241

exsucca. 4. E. fol. cuneiformi lanceolatis margine reflexis. Beurreria exsucca fructibus exsuccis quadripartitis Iacq. amer. 45. t. 173. f. 17. — Ed. 2. pict. p. 28. t. 259. f. 13. quoad florem et fructum. M.
258. VARRONIA. Cor. 5 - fida. Drupa Nucleo 4 - loculari.
lineata. 1. V. foliis lanceolatis lineatis, pedunculis lateralibus petiolo adnatis, spicis globosis. (Brown iam. 172. 1. t. 23. f. 2.)
bullata. 2. V. fol. ouatis venoso-rugosis, spicis globosis. — Iacq. amer. pict. p. 26. t. 43. M. (Iacquinii synon. vtpote nouam indicans speciem excludendum Swartz obs. bot. p. 88.)
martinicensis. 3. V. fol. ouatis acuminatis, spicis oblongis. — Iacq. amer. pict. p. 26. t. 42. M. (A curassauica non diuersa. Swartz. l. c. p. 89.)
globosa. 4. V. fol. lanceolato-oblongis, caul. dichotomo, pedunc. axillaribus elongatis nudis, spicis globosis. — Iacq. amer. pict. p. 26. (An bullatae varietas? Cfr. Swartz l. c.)
curassauica. 5. V. fol. lanceolatis, spicis oblongis. — Iacq. amer. pict. p. 25. M. (Fol. ouato-lanceol., filam. basi hirsuta Swartz l. c.)
alba. 6. V. fol. cordatis, flor. cymosis. Iacq. amer. 41. — Ed. 2. pict. p. 26. M.
259. LAUGERIA. Cor. 5-fida. Drupa Nucleo 5-loculari.
odorata. 1. LAUGERIA. Iacq. amer. pict. p. 36. t. 259. f. 16. M. Oppositisolia. Variat spinosa et inermis. Flores tristes.
260. BRVNSFELSIA. Cor. infundibuliformis, longissima. Bacca 1-locularis, polysperma.
americana. 1. BRVNSFELSIA. Ad ringentes pertinere Dav. Royen. (Ad classem Didynamiam referenda. Ehrh. Beytr. 5. p. 45. et quidem pone Besleriam secundum Swartz, qui in Obs. bot. p. 90. generis characterem ita exhibet: Cal. 5-dentatus. Cor. tubulosa, longissima. Bacca 1-locular, polysperma: conceptaculo maximo.)

Q

[page] 242

263. CHRYSOPHYLLVM. Cor. campanulata, 10-fida: laciniis alternis patulis. Bacca 10 sperma.
Cainito. 1. C. foliis ouatis parallele striatis, subtus tomentoso-nitidis. Iacq. amer. 51. t. 37. - Ed. 2. pict. p. 30. t. 51. M.
β. Chrysoph. fol. oblongo-ouatis, superne glabris, subtus ferrugineis, flor. alaribus corymbosis. Mill. dict.
γ. Chrysoph. iamaicense, fructu purpureo. Iacq. amer. 52. — Ed. 2. pict. p. 31. M.
Chrysoph. fructu globoso, fol. subtus ferrugineis. Brown. iam. 171. t. 14. f. 2.
Anona fol. subtus ferrugineis. Sloan. iam. 2. p. 170. 229.
δ. Chrysoph. caeruleum, fruct caeruleo globoso. Iacq. amer. 52. t. 37. — Ed. 2. pict. p. 31. t. 52. M.
ε. Chrysoph. microphyllum, fol. minoribus. Iacq. pict. δ. p. 31. t. 53. M.
argenteum. 2. C. fol. falcato - ouatis subtus tomentoso - nitidis. Iacq. amer. pict. p. 31. t. 54. M.
glabrum. 3. C. fol. vtrinque glaberrimis. Iacq. amer. 53. t. 38. — Ed 2. pict. p. 31. t. 55. M.
264. SIDEROXYLON. Cor. 10-fida: laciniis alternis incuruis. Stigma simplex. Bacca 5-sperma.*)
mite. 1. S. inerme, floribus sessilibus. Conf. Laurifolia africana. Comm. hort. 2. p. 95. t. 100. sed flores absque dentibus inter stamina. D. Royen.
inerme. 2. S. inerme, fol. perennantibus obouatis, pedunc. teretibus. Mill. dict. t. 299. Berg. cap. 47. excluso Burmanni synonymo.
melanophleum. 3. S. inerme, fol. perennantibus lanceolatis, pedunc. angulatis. Mant. 48. Iacq. hort. t. 71.
foetidissimum. 4. S. inerme, fol. suboppositis, flor. patentissimis. Mant. 49. — Iacq. amer. pict. p. 32. M.
cymosum. 5. S. inerme, fol. oppositis petiolatis, cymis compositis et decompositis. Suppl. p. 152.

* Secundum cl. SWARTZ l. c. p. 92. Cor. in hoc vti et in anteced. genere potius 5 - fida, nec 10 - fida est, laciniae enim ad basin dinisurar. petalor obuiae nectarii partes sunt, interdum bae in Siderox. nr. 1 et 3. omnino desunt. Sid. 4 et 6. ob nectarii figuram et drup. 1-spermam ad Bumeliam, novum ab Aucture in prodr. p. 49. constitutum genus amandanda.)

[page] 243

tenax. 6. S. subinerme, fol. deciduis lanceolatis subtus tomentosis, pedunc. filiformibus. Mant. 48. Chrysophyllum carolinense Iacq. obs. 3. p. 3. t. 54.
lyciodes. 7. S. spinosum, fol. deciduis lanceolatis.
decandrum. 8. S. spinosum, fol. deciduis ellipticis. Mant. 48.
spinosum. 9. S. spinosum, fol. perennantibus. Lycii similis frutex indicus. Comm. hort. I. p. 161. t. 83. Lycium maderasp. biiugis et gracilioribus spinis horridus. Pluk. alm. 235. t. 202. f. 2. Burm.
265. RHAMNVS. Cal. tubulosus: squamis stamina munientibus. Cor. nulla. Bacca.*)

* Spinosi.

catharticus. 1. R. spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ouatis, caule erecto. — Fl. dan. t. 850. M. (Sem. 4. et Stam. 4.)
infectorius. 2. R. spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, caulib. procumbentibus. Mant. 49. Folia subtus villosa. Calyx cyathiformis edentulus Scop. ann. 2. p. 44. (Squamulae 5-petala vtrique sexui solennia v. Wulf. in Iacq. Coll. III. p. 18.)
lycioides. 3. R. spinis terminalibus, fol. linearibus.
oleoides. 4. R. spinis terminalibus, fol. oblongis integerrimis.
saxatilis. 5. R. spinis terminalibus, flor. quadrifidis hermaphroditis. Sp. pl. p. 1677. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 53. qui in eadem planta et flores fertiles et steriles vidit. M. (Secundum accuratas Wulfenii obseruationes quoque dioicus, et flores feminei corollis s. squamulis destituti sunt. Stamina 4. Medicus.)
theezans. 6. R. spinis terminalibus, fol. ouatis serrulatis, ramis diuaricatis. Mant. 207. Rhamnus Thea. Obs. it. 232. 161.
pentaphyllus. 7. R. spinis lateralibus, fol. solitariis quinatisque. Iacq. obs. 2. p. 17. Rbamnus siculus Syst. nat. 3. p. 229. Rhamnus siculus pentaphyllos. Bocc. sic. 43. t. 21. Rai. hist. 1626. An huius generis? Fo-

Q 2

*) Cal. campanulatus, 5-fidus. Pet. squamiformia, saepe nulla. Stam. petalis cucullata. Germen subinmersum. Styl. et fructus varii. L'HERITIER Sert. angl. p. 5. Hocce genus melius in plura disiribui potest, quae tam staminum et stylarum numero, quam fructunm natura quam maxime inter se differrent. Cfr. Medicus bot. beobacht, om I. 1782.

[page] 244

lia Buxi, viridia. Flores axillares, sessiles. Calyces 5-fidi. Stylus simplex longus.

** Inermes.

Sarcomphalus. 8. R. inermis, fol. oualibus coriaceis integerrimis emarginatis.
volubilis. 9. R. inermis, caule volubili, fol. integerrimis ouatis striatis. Suppl. p. 152. (Iacq. ic. pl. rar. t. 336. Rh. volubilis et lineatus sibi affines, etiam Drupa 2-sperma: nucleis 2-locularibus conueniunt L'Herit. Sert. p. 5.)
tetragonus. 10. R. inermis, fol. ouatis integris glabris sessilibus ramis tetragonis. Suppl. p. 153.
Micranthus. 11. R. inermis, fol. ouato-lanceolatis obliquis pubescentibus, stipul. lanceolatis acuminatis deciduis. Muntingiae Plum. speciem facit Millerus. (Celtis micranthus, fol. oblique cordatis ouato-lanceolatis serrulatis superne subscabris. Swartz Prodr. p. 93. Cfr. quoque L'Her. Sert. p. 6.)
cubensis. 12. R. inermis, flor. hermaphroditis, caps. trilocularibus, fol. rugosis integerrimis toment s. — Iacq. hort. v. 3. t. 49. Amer. pict. p. 40. t. 75. H. Habitus Viburni Lantanae. Folia vtrinque tomentosa. Fructus praecedentis.
colubrinus. 13. R. inermis, flor. monogynis hermaphroditis erectis, caps. tricoccis, petiolis ferrugineo-tomentosis. — Iacq. hort. v. 3. t. 50. Americ. pict. p. 40. t. 74. M. Rhamnus arboreus foliis obouatis venosis. Brow. iam. 172. Petala lanceolata ex sinubus calycis. Stamina intra petala. Callus nectariferus transuersus inter basin staminum. Stylus triqueter. Ramuli, pedunculi, petioli et foliorum nerui subtus sunt ferrugineo - subtomentosi.
alpinus. 14. R. inermis, flor. dioicis, fol. duplicato-crenatis. Frangula inermis, foliis ouatis crenulatis. Hall. flor. 823. t. 40. Dioicus calyce 4-fido, Stigmate 4-fido, vt R. cathartici. (Fol. lucida, glanduloso-crenulata v. Wulf. l. c. p. 15. Huic habitu similis: R. alnifolius L'Herit., qui flor. hermaphr. habet.)
pumilum. 15. R. inermis repens, flor. hermaphroditis, fol. serratis. Mant. 49.
Frangula. 16. R. inermis, flor. monogynis hermaphroditis, fol. integerrimis. Fl. dan. t. 278. (sSem. 2-3. Sow. engl. bot. t. 250.)

[page] 245

lineatus. 17. R. inermis, flor. hermaphroditis, fol. ouatis lineatis repandis subtus reticulatis. Rhamnus Zeylanicus, folio subrotundo glabro, caulibus hirsutis, spinis exiguis. Burm. Zeyl. 188. t. 88. Acaciae forte cognatus e maderasp. frutex, vitis ideae benghalensis folio. Pluk. phyt. 122. f. 4. (Rh. lineatus, acul. solitariis rectis; fol. ouatis oblique lineatis; pedunculis multifloris Lour. Cochinch. I. p. 159.)
Alaternus. 18. R. inermis, flor. dioicis, stigmate triplici, fol. serratis. Alia indiuidua Mares, alia hermaphrodita feminea. Stigmata 3. Folia subtus et margine lucida.

*** Aculeati.

Paliurus. 19. R. aculeis geminatis: inferiore reflexo, flor. trigynis. (Paliurus australis. Gaertu. de fr. I. p. 203. t. 43. f. 5.)
Lotus. 20. R. aculeis geminatis: altero recuruo, fol. ouato-oblongis.
iguaneus. 21. R. aculeis geminatis: altero patente, racemis axillaribus monoicis, fol. nudis. — Iacq. amer. pict. p. 40. M. Folia alterna, glabra, subserrata. Calyx absque squamis petaloideis, absque tubo. Floris feminei Stylus 2. stigmatibus bifidis. Drupa nucleo vniloculari. (Etiam inter Celtis species sub nomine: Celtis aculeata a Swartzio est locata. Vid. Prodr. p. 53. et Obs. bot. p. 92. An Linnaei et Iacquini nomine consimilis planta vna eademque est? Sw.)
Napeca. 22. R. aculeis subgeminatis recuruis, pedunc. corymbosis, flor. semidigynis, fol. serratis vtrinque laeuibus.
Iuiuba. 23. R. aculeis solitariis recuruis, pedunc. aggregatis, flor. semidigynis, fol. retusis subtus tomentosis. (Fol. ouata integerrima Lour. l. c.)
Oenoplia. 24. R. aculeis solitariis recuruis, pedunc. aggregatis subsessilibus, fol. semicordatis subtus tomentosis.
circumscissus. 25. R. aculeis solitariis recuruis oppositifoliis, fol. oppositis bifariis obcordatis. Suppl. p. 152. (Secundum b. Gaertner de fr. II. p. 111. ob pericarpium exsuccum, 3-locul. trigonum Ceanothi genus intrare debet.)

Q 3

[page] 246

Zizyphus. 26. R. aculeis geminatis: altero recuruo, flor. digynis, fol. ouato - oblongis. A Syria in Italiam translatus a Sexto Pampinio, tempore Augusti.
SpinaChristi. 27. R. aculeis geminatis rectis. fol. ouatis.
266. PHYLICA Perianth. 5-partitum, turbinatum. Petala 0. Squamae 5 stamina munientes. Caps. tricocca, infera.
ericoides. 1. P. foliis linearibus verticillatis, (congestis. Curt. bot. Mag.)
bicolor. 2. P. fol. linearibus pubescentibus, calycib. communibus corolla breuioribus. Mant. 208.
plumosa. 3. P. fol. lineari - subulatis: summis hirsutis. Excluso synonymo Burmanni. (Gaertn. de fr. t. 24. f. 7.)
imberbis. 4. P. fol. linearibus obtusis scabris, flor. terminalibus Berg. cap. 51. Sanamundae 3. Clusii affinis. Breyn. cent. 18. t. 7. Seb. mus. 2. t. 49. f. 5.
stipularis. 5. P. fol. linearibus stipulatis, flor. quinquecornibus. Mant. 208. Chamaelea fol. angustis subtus incanis, flor. muscosis. Burm. afr. 177. t. 43. f. 2.
dioica. 6. P. fol. cordatis. Mant. 342. Burmann.
callosa. 7. P fol. cordatis lanceolatis subtus tomentosis supra papillosis apice pungentibus, floribus capitatis villosis. Suppl. p. 153.
spicata. 8. P. fol. cordato - sagittatis lanceolatis subtus tomentosis supra glaberrimis acuminatis pungentibus, spicis lanatis. Suppl. p. 153.
buxifolia. 9. P. fol. ouatis sparsis ternisque subtus tomentosis. (Racemi foliosi, tomentosi.)
racemosa. 10. P. fol. ouatis glabris, flor. simplicibus paniculato-racemosis. Mant. 209.
pinifolia. 11. P. fol. acerosis vtrinque planis glaberrimis, flor. paniculato - racemosis. Suppl. p. 153.
paruiflora. 12. P. fol. subulatis acutis scabris subpilosis, ramis paniculato - multifloris. Mant. 209.
267. CEANOTHVS. Petala 5, saccata, fornicata. Bacca sicca, 3-locularis, 3-sperma. (Caps. 3-cocca. Sem. solitaria. Gaertn.)
americanus. 1. C. foliis trineruiis. (Mill. ic. 57.)
asiaticus. 2. C. fol. ouatis eneruiis.

[page] 247

africanus. 3. C. fol. lanceolatis eneruiis, sripul. subrotundis. Fabr. helm. 234. Pluk. phyt. 126. f. 1. Mant. 342. Stylus ex 3- coadunatis.
1250. ARDVINA. Cor. 1-petala. Stigma 2-fidum. Bacca 2-locularis. Sem. solitaria.
bispinosa. 1. ARDVINA. Mant. 52. (Spinis crassis bigeminis. Mill. ic. t. 300.)
268. BüTTNERIA. Cor. 5-petala. Filamenta apice petalis connata. Caps. 5-cocca., muricata.
scabra. 1. B. foliis (addo M. lanceolatis) costa petiolisque aculeatis. — Aublet pl. guian. v. 1. t. 96. M. Frutex sarmentosus, Rubi fruticosi, aculeis recuruis. Folia alterna, oblonga, petiolo costaque aculeata. Racemi axillares, aggregati.
carthagenensis. 2. B. fol. ouatis in costa petiolisque aculeatis. Iacq. amer. pict. p. 41. qui eam diuersam a B. scabra declarat. M.
microphylla. 3. B. ramis flexuosis laeuibus, foliis inermibus Mant. 107. Iacq. hort. t. 29. Spinae laterifoliae caulis, horizontales.
269. MYRSINE. Cor. semi 5-fida, conniuens. Germen corollam replens. Bacca 1-sperma nucleo 5-loculari. (Bacc. 1-locul. ovulis inmaturis quinis; semine maturo 1 s. gemino. Gaertn.)
africana. 1. MYRSINE. Berg. cap. 53. Flores axillares terni pedunculis brenioribus. Corolla pallida, punctis testaceis scabra, ciliata, clausa. Stamina laciniis corollae opposita, nec alterna. Stigma penicilliforme. Bucca figura et magnitudine Uvae vrsi, caerulea. Nucleus eiusdem formae, globosus, depressiusculus. (Folia elliptica acuta.)
.. BLADHIA. Cor. rotata, decidua. Bacca 1-sperma. Sem. arillatum! Thunb. nov. gen. pl. p. 6. M.
iaponica. 1. B. foliis serratis glabris. Thunb. l. c. p. 7. c. tab. Iap. p. 95. M. Quackitzit. et Iabokosi, vulgo Fanna Tadsi banna. Kämpf. am. exot. p. 766. it. Sjiro Tadsibanna ib. M. (Bl. iaponica, fol. ternis serratis glabris, caul. basi decumbente. Thunb. in Transact. of the Lin. Soc. II. p. 331. Quibus characterib. a: Bl. glabra, fol. oppositis serratis

Q 4

[page] 248

glabris, caul. erecto. Th. l. c. 5. Bladhia Fl. iap. nr. 5. diuersa est.)
villosa. 2. B. fol. serratis villosis. Thunb. iap. p. 96. M.
crispa. 3. B. fol. oblongis crispis glabris. Thunb. iap. p. 97. M. (Kaempf. Ic. sel. cur. Banks. t. 7.)
270. CELASTRVS. Cor. 5-petala, patens. Caps. 3-angularis, 3-locularis. Sem. calyptrata.
bullatus. 1. C. inermis, foliis ouatis integerrimis.
scandens. 2. C. inermis, caule volubili.
myrtifolius. 3. C. inermis, fol. ouatis serrulatis, flor. racemosis, caule erecto.
procumbens. 4. C. inermis, procumbens, fol. ouatis serratis, floribus axillaribus subsolitariis. Suppl. p. 153.
filiformis. 5. C. inermis, fol. lanceolatis integris, ramis filiformibus, pedunculis axillaribus vnifloris. Suppl. p. 153.
acuminatus. 6. C. inermis, fol. ouatis acuminatis serratis, pedunculis axillaribus vnifloris, caule erecto laxo. Suppl. p. 154.
microphyllus. 7. C. inermis, fol. ouatis obtusis integris, cymis terminalibus dichotomis. Suppl. p. 154.
articulatus. 8. C. inermis, fol. rotundatis acuminatis serratis, pedunculis axillaribus subtrifidis. Thunb. iap. p. 97. M.
punctatus. 9. C. inermis, ramis scandentibus punctatis, fol. ouatis serratis. Thunb. loc. cit. M. (Celastr. scandens, inerm. ramis scandentibus punctatis, fol. ouato - serratis. Thunb. in Transact. p. 332.)
striatus. 10. C. inermis, ramulis erectis striatis, fol. ouatis acuminatis serratis, pedunculis sparsis vnifloris. Thunb. l. c. p. 98. M.
alatus. 11. C. inermis, ramis alatis. Thunb. l. c. M.
buxifolius. 12. C. spinis foliosis, ramis angulatis, fol. obtusis. Pluk. phyt. 202. f. 3.
pyracanthus. 13. C. spinis nudis, ramis teretibus, fol. acutis. Pluk. phyt. t. 126. f. 2, 3.
lucidus. 14. C. fol. oualibus nitidis integerrimis marginatis. Mant. 49. (L'Herit. Stirp. nov. p. 49. t. 25.)
linearis. 15. C. spinis foliosis, fol. linearibus integris. Suppl. p. 153.
integrifolius. 16. C. spinis foliosis, fol. ouatis obtusis integerrimis, cymis lateralibus. Suppl. p. 153.

[page] 249

271. EVONYMVS. Cor. 5-petala. Caps. 5-gona, 5-locularis, 5-valuis, colorata. Sem. calyptrata.
americanus. 1. E. flor. omnibus quinquefidis, fol. sessilibus. (Schmidts Oesterr. Baumz. I. t. 75. Caps. aculeata.)
Tobira. 2. E. flor. quinquefidis, fol. oblongis retusis integris. Thunb. iap. p. 99. M. (Kaempf. Amoen. exot. 5. p. 797. ic.)
latifolius. 3. E. flor. plerisque quinquefidis, capsulis alato-angulatis, pedunculis folio longioribus. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 3. t. 289. M. Linn. Spec. pl. p. 286. vbi tanquam Varietas E. europaei sistitur. M.
europaeus. 4. E. flor. plerisque quadrifidis, fol. (sub-)sessilibus. (Rami laeues, pedunc. compress., stigmata subulata. Cfr. Ait. Kew. V. I. p. 273. Schmidts Baumz. t. 71.)
verrucosus. 5. E. flor. omnibus quadrifidis, ramis verrucosis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 1. t. 49. E. leprosus γ, Suppl. p. 154. cui videtur Varietas europaei esse, a quo vero mirifice differt. In E. verrucoso calyx planus, adpressus transuersim rugosus; petala orbiculata, fusca; filamenta staminum breuissima, item pistillum; pedunculi longissimi, capillares, horizontales, ternati vel biternati, pedicello medio breuiori. In E. europaeo calyx distans, vel reflexus, foliolis concauis; petala oblonga, ad latera reuoluta, luteo - viridia; filamenta longa, duplo tantum corolla breuiora; stylus exsertus dimidiαe staminum longitudinis; pedunculi breviores, crassiores, patentes, incerti numeri et proportionis saepe 4- vel 5-flori. M.
atropurpureus 6. E. flor. omnibus quadrifidis, ramis glabris, fol. petiolatis acutis. Iacq. in Litt. Hort. v. 2. t. 120. M. (E. atropurpureus, flor. 4- et 5 fidis, fol. lanceolat. nitidulis petiolat., ramis laeuibus Lamark Encyclop. method. botaniq. v. 2. p. 567. Stigmata 4-gona truncata Ait. l. c. p. 274.)
iaponicus. 7. E. flor. quadrifidis, fol. ouatis obtusis serratis. Thunb. iap. p. 100. M. Euonymus iaponicus, floribus quadrifidis, foliis elliptico - ouatis serratis obtusissimis. Suppl. pl. 154. (Kaempf. Ic. sel. Pl. cur. Banks. t. 8.)

Q 5

[page] 250

272. DIOSMA. Cor. 5-petala. Nectaria 5 supra germen. Caps. 3. s. 5, coalitae. Sem. calyptrata.
oppositifolia. 1. D. foliis subulatis acutis oppositis. Berg. cap. 62.
hirsuta. 2. D. fol. linearibus hirsutis. Berg. cap. 65.
rubra. 3. D. fol. linearibus mucronatis glabris carinatis, subtus bifariam. punctatis. Berg. cap. 62.
ericoides. 4. D. fol. lineari - lanceolatis, subtus conuexis, bifariam imbricatis. Berg. cap. 65.
capensis. 5. D. fol. linearibus triquetris, subtus punctatis. Hartogia capensis. Syst. nat. 625. Sp. plant. 288. Folia opposita.
capitata. 6. D. fol. linearibus imbricatis scabris ciliatis, flor. capitato spicatis. Mant. 210. Facies omnino Ericae s. Bruniae nodiflorae. Nectaria parua, mutica.
vnicapsularis. 7. D. fol. lineari - lanceolatis M. capsulis vnilocularibus. Suppl. p. 155.
latifolia. 8. D. fol. ouatis crenatis, pedunculis axillaribus solitariis, caule villoso. Suppl. p. 154. (fol. ouatis crenatis pubescentibus, pedunculis lateralibus 1-floris, ramis subtomentosis Thunb. Fl. capens. append.)
marginata. 9. D. fol. cordato - attenuatis membranaceo - marginatis. Suppl. p. 155.
barbigera. 10. D. fol. cordatis amplexicaulibus, petalis barbatis. Suppl. p. 155.
tetragona. 11. D. fol. cordatis retusis complicate - carinatis ciliatis, ramis vnifloris. Suppl. p. 155.
cupressina. 12. D. fol. ouatis triquetris imbricatis, flor. solitariis terminalibus sessilibus. Mant. 50. Brunia vniflora. Sp. pl. 289.
imbricata. 13. D. fol. ouatis mucronatis imbricatis ciliatis. Mant. 124. sub Hartogia. Similis D. ciliaris Petala purpurea, subrotunda, vnguibus calyce triplo longioribus.
lanceolata. 14. E. fol. ellipticis obtusis glabris. Hartogia lanceolata. Syst. nat. 625. Folia vtrinque pilis raris.
ciliata. 15. D. fol. lanceolatis ciliatis rugosis. Hartogia ciliaris. Syst. nat. 625. Berg. cap. 68. Folia margine et carina ciliata. Petala oblonga vnguibus vix calyce longioribus.
crenata. 16. D. fol. lanceolato-oualibus oppositis glanduloso-crenatis, flor. solitariis. Hartogia betulina. Berg. cap. 67. Calycis folia subulata, crenata.

[page] 251

vniflora. 17. D. fol. ouato-oblongis, flor. solitariis terminalibus. Berg. cap. 71. Calycis foliola ouata, magna, foliisque fere latiora. (Petala huic speciei maxima. Curt. bot. Mag. t. 273. Schrad. et Wendl. Sert. hann. t. 8.)
pulchella. 18. D. fol. ouatis-obtusis glanduloso-crenatis, flor. geminis axillaribus. Hartogia pulchella. Syst. nat. 625. Flores hermaphroditi. Fructus 3-locularis. Cornua terminata Glandulis 2.
OBS. Polymorphum genus sexu, nectariorum figura, capsularum numero, suasit diuisionem in Diosmas et Hartogias, sed vtraque demum plures observationes retraxerunt in vnum.
.. HOVENIA. Cor. 5 - petala, petalis conuolutis. Stigma 3 - fidum. Caps. 2-locularis, 3-valuis Thunb. Diss. nov. gen. pl. p. 7. M.
dulcis. 1. Houenia. Thunb. l. c. p. 8. Iap. p. 102. Sicku, vulgo Ken et Kenpökönas. Kämpf. amoen. p. 808. fig. p. 809. M.
274. BRVNIA. Flores aggregati. Filamenta vnguibus petalorum inserta. Stigma 2-fidum. Sem. solitaria, bilocularia. (Drupa sicca infera, 2- locul. Gaertn.)
nodiflora. 1. B. foliis imbricatis triquetris acutis. Mant. 343. Fructus superus bilocularis. Styli 2.
paleacea. 2. B. fol. quinquefariam imbricatis adpressis, corymbo terminali, paleis capitulorum exsertis. Berg. cap. 56. Mant. 559.
lanuginosa. 3. B. fol. linearibus patulis, apice callosis. Berg. cap. 60. Similis B. abrotanoidi. Rima nectarifera, vt in B. abrotanoide.
abrotanoides. 4. B. fol. lineari - lanceolatis patentibus triquetris apice callosis. Berg. cap. 59. Germen superum. Stylus 1. emarginatus.
ciliata. 5. B. fol. ouatis acuminatis ciliatis. Germen superum. Stylus bifidus.
radiata. 6. B. fol. linearibus triquetris, calyce radiante: foliolis intimis coloratis. Phylica radiata. Sp. pl. 283. (Pluk. mant. t. 454. f. 7.)*)

*) STAVIA: Cor. supera, 5 - petala. Stam. calyci inserta. Styl. bisidus, Thunb. Fol. cap. prodr.

[page] 252

glutinosa. 7. B. fol. linearibus triquetris, calyce radiante: foliolis omnibus coloratis. Mant. 210. Brunia colorata. Berg. cap. 57. Similis praecedenti, etiam stylo simplici et flore radiato, at in hac discus maior glutinosus; vtrisque Germen inferum: an itaque proprii generis hαe duαe? (Pluk. amalth. t. 431. f. 1.)
verticillata. 8. B. fol. triquetris, ramulis verticillatis fastigiatis, capitulis terminalibus glabris. Suppl. p. 156.
1247. CYRILLA. Petala acuta, receptaculo inserta. Caps. 2-locularis. Stylus 2-fidus, persistens.
racemiflora. 1. CYRILLA. Mant. 50. (Itea Cyrilla, foliis integerrimis. L'Herit. Stirp. nov. t. 66. Ad vnum genus Itea et Cyrilla ob conformitatem tam floris quam fructus bilocularis in vtraque retraxit cel. L'Heritier l. c. p. 137. Hinc Auctor eodem opere p. 147. aliud genus in memoriam cel. Cyrilli: Cyrilla pulchella dixit, quod ad classem didynαmiam angiospermiam pertinet.)
275. ITEA. Petala. longa, calyci inserta. Caps. 1-locularis, 2-valuis.
virginica. 1. ITEA. (foliis serratis. L'Herit. l. c. p. 137.) Frutex humanae altitudines. Folia. alterna, petiolata, ouata, serrata. Racemi terminales, albi. Facies Padi.
276. GALAX. Cor. hypocrater. Cal. 10-phyllus. Caps. 1-locularis, 2-valuis, elastica.
aphylla. 1. GALAX.
277. CEDRELA. Cal. marcescens. Cor. 5-petala, infundibulisormis, basi ad ⅓ receptaculo adnata. Caps. lignosa, 5-locularis, 5-valuis. Sem. deorsum imbricata, ala membranacea.
odorata. 1. C. floribus paniculatis. (Caps. supera e lignoso pedunculo continuata, fusca, maculis irregularib. pallidioribus. Gaertn. de fr. II. p. 84. t. 95.)

1. St. radiata, fol. lanceolato - trigonis, patulis, calycis radio colorato breviore. Thunb. l. c. p. 41, (Brunia radiata. Linn.)

2. St. glutinosa, fol. lineari - lanceolatis trigonis patulis, radio calycis colorato capitulo longiore. Thunb. l. c. (Brunia glutinosa Linn.)

[page] 253

.. ELAEODENDRVM. Cor. 5-petala. Drupa ouata, nuce 2 - loculari. Iacq. iun. in act. helv. v. 9. tab. fig. 2. M.
orientale. 1. ELAEODENDRVM. Iacq. icon. rar. M.
.. CALODENDRVM. Cor. explicata 5-petala. Nectarium 5 - phyllum. Caps. 5-locularis. Thunb. Diss. nov. pl. gen. p. 41. M.
capense. 1. CALODENDRVM. Thunb. l. c. p. 43. M. (Cfr. Dahl obs. bot. circa Syst. veget. ed. XIV.)
1372. ESCALLONIA. Petala 5 distantia, lingulata Stigm. capitatum. Bacca 2-locularis polysperma. Suppl. p. 21.
Myrtilloides. 1. ESCALLONIA. Sappl. p. 156. (Smith ic. t. 30.)
1373. CORYNOCARPVS. Nectaria 5 petaliformia cum petalis alternantia, basi glandulifera. Suppl. p. 21.
aeuigata 1. CORYNOCARPVS. Suppl. p. 156.
1374. ARGOPHYLLVM. Petala 5. Nectarium pyramidale, 5-angulare, longitudine corollae. Suppl. p. 22.
itidum. 1. ARGOPHYLLVM. Suppl. p. 156.
278. MANGIFERA. Cor. 5 - petala. Drupa reniformis. (Drupa baccat. 1-sperma, putamine fibris lignosis crinito. Gaertn.)
ndica. 1. M. foliis simplicibus, floribus pentandris. Suppl. p. 157. Mangifera indica. Syst. ed. 13. p. 201. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 337. Quoad fructus formam, magnitudinem, colorem nec non saporem inprimis variat. vid. Gaertn. de fr. II. p. 94. et Lour. Cochinch. I. p. 160.)
innata. 2. M. fol. pinnatis, flor. decandris. Suppl. p. 156.
280. HIRTELLA. Petala 5. Filamenta longissima, persistentia, spiralia. Bacc. 1-sperma. Stylus lateralis.
mericana. 1. HIRTELLA. Iacq. amer. 8. t. 8. — Ed. 2. pict. t. 11. M. In Herbario Pisonis stamina 5; in Cliffortii 3; etiam Iacquini.

[page] 254

1249. PLECTRONIA. Petala 5, calycis fauci inserta. Bacca 2-sperma, infera.
ventosa. PLECTRONIA. Mant. 52. Plectronia corymbosa. Burm.
281. RIBES. Petala 5 et stamina calyci inserta. Stylus 2-fidus. Bacca polysperma, infera.

* Ribesia inermia.

rubrum. 1. R. inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. (Schmidt österr. allg. Baumz. II. t. 93.)
petraeum. 2. R. inerme, racem. florentibus erectis, fructescentibus pedulis. Iacq. in Litt. Misc. v. 2. p. 36. Icon. rar. t. 39. M.
alpinum. 3. R. inerme, racem. erectis: bracteis flore longioribus. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 47. M. (Rami declinati. Est planta polygamo-dioica.)
nigrum. 4. R. inerme, racem. pilosis. flor. oblongis. Fl. dan. t. 556. (Pet. conniuentia. Cal. reflexus. Ab hoc vt species distincta merito separatur Ribes floridum L'Herit. Stirp. 4. s. pensyluanicum. Dill. elth. t. 244. f. 315.)

** Grossulariae aculeatae.

diacantha. 5. R. fol. incisis, aculeis geminis ad gemmas. Suppl. p. 157. (Schmidt l. c. t. 97. Bacc. ouatae glabrae.)
reclinata. 6. R. ramis subaculeatis reclinatis, pedunculis bractea triphylla.
Grossularia. 7. R. ram. aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis. (Schmidt. l. c. t. 99.)
Vua crispa. 8. R. ramis aculeatis, bacc. glabris, pedicellis bractea monophylla. Fl. dan. t. 546. (Grossularia Vua crispa. Gaertn. I. p. 143. Schmidel Analys. t. 1. Styli 2, hirsuti. Baccae etiam passim pilosae, aut spinosae.)
oxyacanthoides. 9. R. ramis vndique aculeatis. (Dill. Hort. Eltham. p. 166. t. 139. Baccae glabrae paruae, obscure purpureae.)
cynosbati. 10. R. aculeis subaxillaribus, bacc. aculeatis racemosis. — Iacq. hort. v. 2. t. 123. M.

[page] 255

282. GRONOVIA. Petala 5 et stamina calyci campanulato inserta. Bacca sicca, monosperma, insera.
scandens. 1. GRONOVIA. Mant. 343. Planta cucurbilacea cirrhis scandens. Folia vrentia. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 338.)
1296. AQVILICIA. Cal. 5-fidus. Petala 5. Nectarium vrceolatum squamis 15. Bacca 5-locularis. Sem. solitaria. (Bac. torulosa, 1-locul. 3-6-pyrena. Gaertn.)
sambucina. 1. AQVILICIA. Mant. 211. Staphylea indica foliis bipinnatis: insimis ternatis; summis quinis etc. Burm. ind. 73. t. 24. f. 2. (Secundum Aitonium et Thunbergium cum genere Leea coniungi potest.)
283. HEDERA. Petala 5, oblonga. Bacca 5 - sperma. calyce cincta. (Sem. arillata. Ehrh.)
Helix. 1. H. foliis ouatis lobatisque. (Flor. dan. 1027. Fol. in ramis florescentib. ouata integra, in sterilibus lobata, quae vero diuersas speciei varietates nequaquam efficiunt.)
quinquefolia. 2. H. fol. quinatis ouatis serratis. Racemi trifidi, bis dichotomi, vltimo vmbellati. Calyx breuissimus, obtuse dentatus, apice rubicundus. Petala oblonga, obtusa, apice fornicata, viridia. Glandula receptaculi calyce altior, germen cingens crenis aliquot. Stamina filiformia, corolla paulo breuiora. Stylus 1. longitudine staminum. Germen superum. tetraspermum. Numerus floris variat 5 et 4. Schreber. (Vitis hederacea. Ehrh. Beytr. 6. p. 85.)
284. VITIS. Petala apice cohaerentia, emarcida. Bacca (4-) 5-sperma, supera.
vinifera. 1. V. foliis lobatis sinuatis nudis. (Schmidel Anal. t. 7. Fol., praesertim iuniora, subtus et ad nervos pubescentia.)
indica. 2. V. fol. cordatis dentatis subtus villosis, cirrhis racemiseris. Plum. ic. 59. f. 2. Cissi specie Iacq. (Caules aqua purissima et frigida, qua incolae sitim saepe extinguunt, sunt repleti Swartz obs. p. 95.)

[page] 256

Labrusca. 3. V. fol. cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentosis. (Caul. longissim. tennis. Fol. etiam integra. Lour. Cochinch. I. P. 155.)
heterophylla. 4. V. fol. simplicibus inciso-trilobis quinquelobisque serratis nudis. Thunb. iapon. p. 103. M.
vulpina. 5. V. fol. cordatis dentato-serratis vtrinque nudis.
trifolia. 6. V. fol. ternatis: foliolis subrotundis serratis.
laciniosa. 7. V. fol. quinatis: foliolis multifidis. (Schmid. l. c. t. 8.)
iaponica. 8. V. fol. quinatis subpedatis glabris: foliolis crenatis crenis aristatis. Thunb. iap. p. 104. M.
pentaphylla. 9. V. fol. quinatis: foliolis indiuisis serratis. Thunb. loc. cit. M.
heptaphylla. 10. V. fol. septenatis ouatis integerrimis Mant. 212. Similis Hederae quinquefoliae.
arborea. 11. V. fol. supradecompositis: foliolis lateralibus pinnatis.
285. LAGOECIA. Inuolucr. vniuersale et partiale. Petala 2-fida. Sem. solitaria, infera.
Cuminoides. 1. LAGOECIA. (Inuol. vniuers. 8 phyll. pinnato-dentatum; partiale 4 - phyllum capillaceo-pinnatif. 1 flor. Cal. 5- phyll. capillaceo - multifidus. Gaertn. de fr. 1. p. 103. t. 23. f. 3. Plenk Pl. officin. t. 153.)
1234. RORIDVLA. Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus. Caps. (3-locul.), 3-valuis. Antherae basi scrotiformes.
dentata. 1. RORIDVLA. Gen. plant. p. 567. Irion verticillatum. Burm. prodr. 6. Droserae affinis, fruticulus.
286. SAUVAGESIA. Cor. 5-petala, fimbriata. Cal. 5-phyllus. Nectar. 5-phyllum, cum petalis alternans. Caps. 1-locularis.
erecta. 1. SAUVAGESIA. Iacq. amer. 77. t. 51. f. 3. — Ed. 2. pict. p. 41. t. 77. M. Pedunculi laterales, vniflori: floriferi erecti; fructiferi deflexi. Flores albi. Stipulis ciliatis distinctissima.
.. CAROXYLON. Cor. 5-petala. Nectar. 5 - phyllum, conniuens, corollae insertum! Semen tunica vestitum. Thunb. diss. n. pl. gen. p. 37. M.
Salsola. 1. CAROXYLON. Thunb. l. c. p. 38. M.

[page] 257

287. CLAYTONIA. Cal. 2-valuis. Cor. 5-petala. Stigma 3 - fidum. Caps. 3 - valuis, 1-locularis, 3-sperma.
virginica. 1. C. foliis linearibus. Flores albi, rubro lineati.
sibirica. 2. C. fol. ouatis. Folia Radicalia petiolota, ouata, neruosa, glaberrima. Scapus declinatus, Foliis caulinis duobus, oppositis, sessilibus, ouatis, intra quae Racemi duo secundi; tenelli adhuc revoluti; altero diphyllo. Flores rubri. Stamina vnguibus petalorum inserta.
Portulacaria. 3. C. caule arboreo erecto. Mant. 211. Crassula portulacaria. Sp. plant. 406. Character detectus α D. Turra. (Portulacaria afra. Iacq. Collect. 1. p. 160. t. 22. Cal. 2-phyllus. Pet. 5. Sem. 1, alato-triquetrum. Ait. Kew. 1. p. 379. Ad pentandr. trigyniam pertinet.)
1297. HELICONIA. Spatha vniuersalis partialisoue. Cal. 0. Cor. 3-petala: Nectario 2-phyllo. Capsula tricocca, (trilocul., Sem. basi membr. villosa, aut glandula cristata tecta Gaertn.)
Bihai. 1. H. foliis neruosis reticulatis basi attenuatis, nectario hastato libero. Suppl. p. 157. Heliconia Bihai. Syst. ed. 13. Mant. 211. Musa Bihai. Sp. plant. 1477. Habitus Musae.*)
alba. 2. H. foliorum neruis simplicissimis glaberrimis, basi ouato - rotundata, nectario hastato libero. Suppl. p. 157.
psittacorum. 3. H. fol. glaberrimis neruosis basi rotundatis, inflorescentia glaberrima, spadice erecto ebracteato, nectario lanceolato adnato. Suppl. p. 158.
hirsuta. 4. H. fol. basi rotundatis simplicissime neruosis glaberrimis, inflorescentia hirsuta, spadice flexuoso, nectario lanceolato adnato. Suppl. p. 158.

*) Differentia haecce spicisica A LINNAEO, filio, prolata, teste ATTONIO delenda est, quia b. Vir 3 diuersas plantas confudit, bancce americanam nimirum et 2 africanas. Musa Bihai L., patris, Sp. plant. p 1477. buius est generis s. H. Bihai, fol. oblongis, spathis nauicularibus patentibus amplexicaulib. Ait. Kew. 1. p. 284. Hel. Bihai vero et alba L., fil. ad fastosum plantarum genus a perill. BANKSIO dein conditum pertinet nimirum:
STRELITZIA: Spathae. Cal. 0. Cor. 3 - petala. Nect. 3 - phyllum genitalia inuoluens. Pericarp. 3 - locul., polyspermum. Ait. Kew. 1. p. 285.)

R

[page] 258

288. ACHYRANTHES. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Stigma 2-fidum. Semina solitaria. (Stam. squamul. ciliatis alternantia, aut basi inter se in tubum connata. Caps. vtricul. eualuis. Gaertn.)
aspera. 1. A. caule fruticoso erecto, calycibus reflexis spicae adpressis. Auricula canis, mas. Rumph. amb. 6. p. 17. t. 12. f. 1. Cadeli Rheed. mal. 10. p. 155. t. 78. Arabica varietas Foliis vtrinque glabris, viridibus, similibus Plumbaginis zeylanicae, quam sicula latioribus, subtus punctatis.
lappacea. 2. A. caule fruticoso diffuso prostrato, spicis interruptis, flosculis lateralibus vtrinque fasciculo setarum vncinato. Cfr. Suppl. p. 160.
muricata. 3. A. caule fruticoso patulo, fol. alternis, flor. spicatis remotis ouatis, calycibus squarrosis.
patula. 4. A. caule fruticoso patulo pubescente, florum spicis orbiculatis echinato vncinatis. Suppl. p. 160.
alternisolia. 5. A. caule (herbaceo M.) erecto, florum echinis subglobosis. Suppl. p. 159. Achyranthes alternifolia, caule herbaceo erecto, fol. alternis, flor. spicatis remotis, cal. squarroso - patulis. Mant. 50. 344. Syst. ed. 13. p. 159.
Corymbosa. 6. A. fol. quaternis linearibus, panicula dichotomo - corymbosa. Cal. 5-phyllus. Petala 5-Stam. 5? Stylus 1, capitatus.
dichotoma. 7. A. caulibus suffruticosis, fol. oppositis linearibus planis acutis, cyma dichotoma. Mant. 51.
prostrata. 8. A. caul. prostratis fruticosis, spic. oblongis: flosculis binatis vtrinque fasciculo vncinato.
289. GELOSIA. Cal. 3-phyllus, corollae 5 - petalae facie. Stam. basi nectario plicato coniuncta. Caps. horizontaliter dehiscens.
argentea. 1. C. foliis lanceolatis, stipulis subfalcatis, pedunculis angulatis, spicis scariosis. Tsiera belutta adeca majan. Rheed. mal. 10. p. 77. t. 39.
margaritacea. 2. C. fol. ouatis, stipulis falcatis, pedunc. angulatis. spic. scariosis. Belutta adeca manjan. Rheed mal. 10. p. 75. t. 38.
cristata. 3. C. fol. oblongo - ouatis, pedunc. teretibus substriatis, spic. oblongis. Variat foliis angustis et latis.

[page] 259

paniculata. 4. C. fol. ouato - oblongis, caul. assurgente paniculato, spic. alternis terminalibus remotis. (Spica racem., flores distincti, caps. polysperma. Sw. obs. bot. p. 100.)
coccinea. 5. C. fol. ouatis strictis inauriculatis, caul. sulcato, spic. multiplicibus cristatis.
castrensis. 6. C. fol. lanceolato - ouatis lineatis acuminatissimis, stip. falcatis, spic. cristatis.
trigyna. 7. C. fol. ouato - oblongis, racemo laxo, pistillo trifido. Mant. 212. Iacq. hort. v. 3. t. 15. M.
lanata. 8. C. fol. lanceolatis tomentosis obtusis, spicis confertis, staminibus lanatis. — Iacq. hort. v. 3. t. 85. M. (Spicae longissimae albicantes.)
gnaphaloides. 9. C. fruticosa lanata, foliis oppositis ouatis subtus albis, capitulo globoso pedunculato. Suppl. p. 161.
nodiflora. 10. C. fol. cuneiformibus acutiusculis, spic. globosis lateralibus. — Iacq. hort. v. 1. t. 98. M. (Rami longi patentes.)
procumbens. 11. C. caulibus decumbentibus pedunculis longissimis aphyllis, spicis ouatis approximatis, capsulis compressis cristato - alatis. Murr. in comment. gott. 1782. p. 16. t. 5. Celosia procumbens, caule hirsuto procumbente, fol. oblongis in petiolum attenuatis, spiculis oblongis subpaniculatis. Iacq. in Litt. Misc. austr. vol. 2. p. 344. Icon. rar. M.
.. CHENOLEA. Cal. 1-phyllus, globosus. Caps. 1-sperma, 1-valuis. Cal. 5-fidus. Thunb. nov. gen. pl. p. 9. M.
diffusa. 1. CHENOLEA. Thunb. l. c. p. 10. M. (Salsola sericea, frutesc., ramis diffusis, fol. lanceolatis sericeis, cal. muticis Ait. Hort. Kew. I. p. 317.)
290. ILLECEBRVM. Cal. 5 - phyllus, cartilagineus. Cor. nulla. Stigm. simplex. Caps. 5-valuis, monosperma.
brachiatum. 1. I. caule erecto herbaceo brachiato, foliis oppositis laeuibus. Mant. 213. Achyranthes brachiata. Mant. 50. Amaranthus indor. bliti folio transparenti, paniculis inter folia sparsis. Pluk. alm. 11. t. 334. f. 5.
sanguinolentum. 2. I. frutescens, fol. oppositis, spicis compositis congestis. Achyranthes sanguinolenta. Sp. pl.

R 2

[page] 260

294. Caulis saepius prostratas, ramosissimus. Spicae confertae, sessiles, alteruae, laxae, tomentosae. Calyx viridis, pub scens. Autherae luteae. Pistillum purpureum. Folia vtrinque rubra, supra obscuriora.
canariense. 3. I. fruticosum, fol. ellipticis acutis, stipulis bracteisque ouatis breuioribus, paniculis terminalibus dichotomis. Suppl. p. 161.
lanatum. 4. I. caule subherbaceo erecto, flor. lateralibus, fol. alternis. Achyranthes lanata. Spec. plant. 296. Caulis rigidus, subpilosus, basi tantum ramosus. Folia petiolata, integerrima, acutiuscula, nuda, subtus pubescentia. Pedunculi laterales, breuissimi; spicis 3. s. 4, sessilibus, inaequalibus cum foliolo. Stamina 5, basi connexa mediante corona 5-dentata. Semen vnum, reniforme. Pluk. t. 75.
iauanicum. 5. I. caule herbaceo erecto albo tomentoso, fol. alternis. Iresine iauanica. Burm. ind. 212. t. 65. f. 2. Amaranthus albus gangeticus, saluiae angustis foliis, panicula conglomerata. Pluk. alm. 26. t. 10. f. 1. Folia Mercurialis tomentosae, obovato - lanceolata, vt caulis, albo - tomentosa, supra cinerea. Spicae terminales, approximatae. Calyx hyalinus, viridi carinatus. Germen globosum. Stigmata 2, rubra.
Monsoniae. 6. 1. spicis terminalibus, caulibus prostratis, foliis subulatis. Suppl. p. 161. (Celosia Monsonia. Retz Obs. bot. 2. p. 13. Spicis compactis cylindricis, ramis brachiatis. Ait. Kew. I. p. 288.)
verticillatum. 7. I. flor. verticillatis nudis, caul. procumbentibus. Fl. dan. t. 335. (Inter foliola calycis adhuc 5 alias detexit lacinias dentiformes cl. Schkuhr, quas forte stamina sterilia esse autumat, etiam 4 bracteas diaphanas sub quouis verticillo inuenit. vid bot. Handb. I. p. 150. Linnaeus in Prael. de ord. nat. p. 308. de similibus filamentorum imperfectorum rudimentis in genere Illecebro iam loquitur.)
suffruticosum. 8. I. flor. lateralibus solitariis. caul. suffruticosis. (Herniaria polygonoides. Cauanill. Pl. hispan. t. 131. Stam. 10, quorum 5 antheris carent. Styl. vix. vllus: stigm. 3 breuissima. Cav.)
cymosum. 9. I spic. cymosis secundis caul. diffuso. Moris. hist. 2. s. 5. t. 29. f. Ger. prov. 337.

[page] 261

Paronychia. 10. I. flor. bracteis nitidis obuallatis, caulib. procumbentibus, sol. laeuibus.
capitatum. 11. I. flor. bracteis nitidis occultantibus capitula terminalia, caulibus erectiusculis, fol. ciliatis, subtus villosis.
benghalense. 12. I. caule erecto herbaceo, fol. alternis oppositisque lanceolatis pubescentibus. Mant. 213.
arabicum. 13. I. flor. sparsis congestis, bracteis nitidis aequantibus, caul. procumbentibus. Mant. 51.
Achyrantha. 14. I. caul. repentibus pilosis, sol. ouatis mucronatis opposito minore, capit. subglobosis subspinosis.
polygonoides. 15. I. caul. repentibus hirtis, fol. lato - lanceolatis petiolatis, capitul. orbiculatis nudis. Mant. 345.
ficoideum. 16. I. caul. repentibus glabris, fol. lato - lanceolatis petiolatis, capitul. orbiculatis pubescentibus. Nectarium radiis 5, apice laceris. Iacq. hist. 80. t. 6o. f. 4. — Amer. pict. p. 43. t. 90. M.
sessile. 17. I. caul. repentibus bifarie tomentosis, fol. lanceolatis subsessilibus, capit. oblongis glabris. Mant. 345. Olus squillarum. Rumph. amb. 6. p. 37. t. 15. f. 1.
vermiculatum. 18. I. caul. repentibus glabris, fol. subteretibus carnosis, capit. oblongis glabris terminalibus. (Gomphrena vermicularis Sw. Obs. bot. p. 101. ob styl. 2, cal. 2-3 phyllum, nectarium et lanuginem inter calycem et corollam.)
alsinifolium. 19. I. caul. diffusis, fol. ouatis, flor. congestis, bracteis nitidis. Mant. 51.
291. GLAVX. Cal. 1-phyllus.. Cor. nulla. Caps. 1-locularis, 5-valuis, 5-sperma.
maritima. 1. GLAVX. Fl. dan. t. 548. (Cal. colorat. s. potius, Cor. campanul. 5-fida: laciniis reuolut. obtusis.)
292. THESIVM. Cal. 1-phyllus, cui stamina inserta Sem. 1, inferum. (Nux a calyc. indurato, 1-locularis Gaertn.)
Linophyllum. 1. T. panicula foliacea, foliis linearibus. (Cal. tubus breuissimus. Bract. 3. Sowerb. engl. bot. p. 247. t. 247.)
alpinum. 2. T. racemo foliato, fol. linearibus. Iacq. vind. 215. — Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 416. M. Ger. prov.

R 3

[page] 262

442. t. 17. f. 1. Caulis procumbens. Flores 4-fidi. (Stam. 4. Cal. tubus longissimus. Sow. l. c.)
Frisea. 3. T. flor. subspicatis secundis ciliato - lanatis, fol. subulatis. Mant. 213.
spicatum. 4. T. flor. spicatis laeuibus, fol. subulatis breuissimis remotissimis. Mant. 214.
capitatum. 5. T. flor. capitatis sessilibus terminalibus, fol. triquetris laeuibus, bracteis ouatis.
strictum. 6. T. flor. vmbellatis, fol. linearibus decurrentibus. Berg. cap. 73. Mant. 214.
vmbellatum. 7. T. flor. vmbellatis, fol. oblongis.
scabrum. 8. T. capitulis pedunculatis, fol. triquetris margine carinaque scaberrimis.
paniculatum. 9. T. totum paniculatum. Mant. 51.
amplexicaule. 10. T. flor. subspicatis secundis ciliato - lanatis. Mant. 213.
euphorbioides. 11. T. pedunc. trifloris terminalibus, fol. subouatis carnosis. Berg. cap. 74. Planta africana arborescens, portulacae foliis. Pluk. amalth. 173.
Colpoon. 12. F. foliis oppositis petiolatis obouatis planis integerrimis, corymbo terminali aphyllo. Suppl. p. 161. Fusanus compressus. Syst. ed. 13. p. 161.
spinosum 13. T. fol. subulatis mucronatis, floribus axillaribus solitariis. Suppl. p. 161.
triflorum. 14. T. fol. lanceolatis, caule angulato, pedunculis axillaribus trichotomis compositis. Suppl. p. 162.
fragile. 15. T. fol. ouato-triquetris carinatis decuurrentibus, caule angulato, flor. axillaribus sessilibus. Suppl. p. 162.
squarrosum. 16. T. fol. lineari - subulatis recuruato-reflexis, caule tereti, flor. axillaribus sessilibus. Suppl. p. 162.
lineatum. 17. T. fol. linearibus, caule tereti angulato inferne aphyllo, ramis rectis diuaricatis, flor. axillaribus pedunculatis. Suppl. p. 162.
293. RAVWOLFIA. Contorta.*) Bacca succulenta, disperma.
nitida. 1. R. glaberrima nitidissima. — Iacq. amer. pict. p. 28. M.
canescens. 2. R. subpubescens. Iacq. amer. 47. — Ed. 2. pict. t. 259. f. 17. quoad florem. M.

*) Pleraque genera contortarum hic siguisicata non monogyna, sed digyna, agnoscit Eriis Rottböll Progr. Botanikens vdsträkte Nytte p. 40. ob stylos binos, stigmate etsi communi iunctos. M.

[page] 263

tomentosa. 3. R. tomentosa. Iacq. obs. 2. t. 35. — Amer. pict. p. 29. t. 46. M. (Fol. subtus, magis tomentosa, quaterna, quorum 2 longiora. Iacq.)
1252. PAEDERIA. Contorta. Bacca vacua, fragilis, disperma. Stylus 2-fidus.
foetida. 1. PAEDERIA. Mant. 52.
1251. CARISSA. Contorta. Baccae 2, polyspermae.
Carandas. 1. C. foliis ellipticis obtusis. Mant. 52. Echites spinosa. Burm. ind. 69. Lycium malabaricum, subrotundis pyrolae densioribus foliis. Pluk. alm. 235. t. 305. sed corolla non quadrifida.
spinarum. 2. C. fol. ouatis acutis. Mant. 559. Spina spinarum. Rumph. amb. 7. p. 76. t. 19. f. 1. (Cfr. cum hac specie Loureiro Fl. Cochinch. v. II. p. 634. et cum priore v. I. p. 125.)
294. CERBERA. Contorta. Drupa monosperma.
Ahovaj. 1. C. foliis ouatis. (Vid. Gaertn. de fr. II. p. 193.)
Manghas. 2. C. fol. lanceolatis: neruis transuersalibus. Pet. gaz. t. 16. f. 4. (Gaertn. l. c. t. 123 et 124.)
Theuetia. 3. C. fol. linearibus longissimis confertis. — Iacq. amer. pict. p. 29. t. 47. M. (Flor. flaui odori.)
296. GARDENIA. Contorta. Bacca infera 2-s. 4-locularis, polysperma. Cor. 1-petala. Antherae tubo corollae absque filamentis insertae. — Suppl. p. 23. Cfr. Thunb. Diss. de Gardenia. p. 11.*)

* Inermes.

radicans. 1. G. inermis, corollis obtusis, calyce angulato, foliis ellipticis, caule radicante. Thunb. loc. cit. n. 1. t. 1. fig. 1. Iapon. p. 109. Kutsjinas alterna. Kämpf. amoen. p. 808. M. (Fol. elliptica, cal. laciniae verticales lanceolato - subulatae. Ait. Kew. I. p. 293.)
florida. 2. G. inermis, corollis obtusis, calyce angulato, foliis ouatis acutis. Thunb. diss. cit. n. 2. M. Gardenia florida. Syst. ed. 13. p. 208. Suppl. p.

R 4

*) Numerus partium naturalissimus est quinarius, in quibusdam vero speciebus variat vsque ad nouem, scilicet amberarum, laciniarum calycis et limbi corollae. THVNBERG. — Omnino peeuliare est, quod GARDENIAE generi plures ex aliis generibus speciès sensim sensimque sunt adnumeratae, quarum exempla iam supra attulimus.)

[page] 264

163. Iasminum ramo vnifloro pleno petalis coriaceis. Ehret. pict. t. 15. optime. N. Act. nat. cur. 1761. p. 333. tab. 8. Praestantissimus flos adonidum certans cum Nandi eruatam. Vide Mant. 346.
Thunbergia. 3. G. inermis, corollis obtusis, calyce tereti, foliis ouatis acutis. Thunb. Diss. cit. n. 3. t. 2. f. 6. quoad fructum Thunbergia capensis. Montin in act. Stockholm. 1773. p. 288. t. 11. Gardenia Thunbergia. Suppl. p. 162. (Cal. latere rumpitur, lacin. apice dilatatis Ait.)
gummifera. 4. G. inermis, corollis obtusis, calyce hirto, foliis oblongis obtusis. Thunb. loc. cit. n. 4. tab. 2. fig. 3. Gardenia gummifera. Suppl. 164. M.
Mussaenda. 5. G. inermis, corollis acutis, calyce hirto, foliis ouatis acutis. Thunb. diss. cit. n. 5. Mussaenda formosa. Syst. ed. 13. p. 182. Iacq. amer. pict. p. 38. t. 70. Gardenia Mussaenda. Suppl. p. 163. M.
Rothmannia. 6. G. inermis, corollis acutis subcampanulatis, calyce glabro, foliis oblongis acutis. Thunb. l. c. n. 6. Rothmannia capensis. Thunb. in act. Stockholm. 1776. p. 69. t. 2. Gardenia Rothmannia. Suppl. p. 165. M. (Cal. lacin. subulatis.)

** Spinosae.

spinosa. 7. G. spinosa, floribus sessilibus hirsutis. Thunb. loc. cit. n. 7. t. 2. f. 4. Gardenia spinosa. Suppl. p. 164. M. (Gard. dumetorum, spinis oppositis fol. longioribus, germinibus glabris. Ait. Kew. I. p. 295. quae est Gardenia spinosa. Suppl. p. 164. et a G. spinosa Thunb. secundum Aitonium quam maxime diuersa.)
micranthus. 8. G. spinosa, floribus sessilibus glabris. Thunb. loc. cit. n. 8. t. 1. f. 2. M.
scandens. 9. G. spinosa, scandens, floribus pedunculatis. Thunb. loc. cit. n. 9. t. 2. f. 5. M.
1295. ALLAMANDA. Contorta. Caps. lentiformis, erecta, echinata, 1-locularis, biualuis, polysperma.
cathartica. 1. ALLAMANDA. Mant. 214. Echinus scandens lactescens, flore maximo lunato. Barrer. aequin. 48. Conf. Suppl. p. 165.

[page] 265

295. VINCA. Contorta. Folliculi 2, erecti. Semina nuda.
minor. 1. V. caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ouatis, flor. pedunculatis. (Curt. Fl. lond. ic. Fol. subsessilia. Cal. laciniae lanceolatae glabrae. Stylos 2 huic speciei adscribit cl. Borkhausen in Röm. N. bot. Mag. p. 1.)
maior. 2. V. caul. erectis, fol. ouatis, flor. pedunculatis. Varietas praecedentis. (Curt. l. c. Folia et calycis laciniae lineares ciliata. Ehrh. Beytr. 5. p. 45. In hac quoque specie stylos 2 secum vero conglutinatos obseruauit Neuenhahn. vid. Ehrh. Beytr. 6. p. 116.)
lutea. 3. V. caule volubili, fol. oblongis.
rosea. 4. V. caule frutescente erecto, foliis ouato-oblongis, petiolis basi bidentatis, flor. geminis sessilibus. (Stigma pilosum marginat. subtus infundibulum, quo cor. tubus clauditur, efformat. Med. bot. Beob. p. 83. p. 70.)
pusilla. 5. V. caule herbaceo, flor. geminis pedunculatis. Suppl. p. 166. Vinca pusilla, caule herbaceo erecto quadrangulari, foliis lanceolatis, floribus geminis solitariisque pedunculatis. Murr. in comm. gott. 1772. p. 66. t. 2. f. 1. — Vinca paruiflora, caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis, floribus geminis inuolucratis, Retz. Obs. bot. Fasc. 2. n. 33. M.
297. NERIVM. Contorta. Folliculi 2, erecti. Sem. plumosa. Cor. tubus terminatus corona lacera.
Oleander. 1. N. foliis lineari - lanceolatis ternis, corollis coronatis. — Mill. illustr. ic. M. β. Nerium indi. cum angustifolium, floribus odoratis simplicibus, Herm. lugd. 447. γ, Nerium indicum latifolium, floribus plenis. Herm. lugdb. 447. t. 449. Elegans flos adonidum varietate constanti, introductus in Europam a Bewerningio. (Nectariis planis tricuspidatis. Ait. l. c. p. 298. Quo differt a: N. odorum. Ait., cui nect. multipartita: laciniis filiformib. Rheed. mal. 9. p. 1. t. 1. Ceterum ex accurata floris analysi a Schkuhrio instituta elucet, stylum ab aliis pro stigmate sumtum, apice excauatum esse, in cuius medio verum insidet stigma, quod viride, conicum. Cfr. eius Prompt. p. 163. t. 52. fig. 9.)

R 5

[page] 266

zeylanicum. 2. N. fol. lanceolatis oppositis, ramis rectis.
diuaricatum. 3. N. fol. lanceolato - ouatis, ramis diuaricatis.
antidysentericum. 4. N. fol. ouatis acuminatis petiolatis. Nerium indicum siliquis angustis erectis longissimis. Burm. zeyl. 167. t. 77. (Plenk Pl. officin. t. 119.)
299. ECHITES. Contorta. Folliculi 2, longi, recti. Sem papposa. Cor. infundibuliformis, fauce nuda.
biflora. 1. E. pedunculis bifloris. — Iacq. amer. pict. p. 21. t. 28. M. (Corol. fauce dilatatis. Sw. Obs. bot. p. 103.)
quinquangularis. 2. E. pedunc. racemosis, fol. ouatis acuminatis. — melius acutis Iacq. amer. pict. p. 22. t. 32. M.
suberecta. 3. E. pedunc. racemosis, fol. subouatis obtusis mucronatis. — Iacq. amer. pict. p. 22. t. 33. M. Corollae tubus hirsutus. (Folia subtus pallidiora et petioli pubescentes. Swartz l. c. p. 104.)
agglutinata. 4. E. pedunc. racemosis, sol. ouatis emarginatis acuminatis. — melius emarginatis cum acumine. Iacq. amer. pict. p. 21. t. 30. M.
torulosa. 5. E. pedunc. subracemosis, fol. lanceolatis acuminatis. — Iacq. amer. pict. p. 22. t. 34. M.
vmbellata. 6. E. pedunc. vmbellatis, fol. ouatis obtusis mucronatis, caule volubili. — Iacq. amer. pict. p. 21. t. 29. M.
trifida. 7. E. pedunc. trifidis multifloris, fol. ouato-oblongis acuminatis. — Iacq. amer. pict. p. 22. t. 31. M.
repens. 8. E. pedunculis multifloris diuisis, fol. lanceolato-oblongis. Iacq. amer. pict. p. 22. t. 35. M.
corymbosa. 9. E. racem. corymbosis, stam. eminentibus, fol. lanceolato - ouatis. — Iacq. amer. pict. p. 23. t. 37. M.
spicata. 10. E. spicis axillaribus breuibus, stam. eminentibus, fol. subouatis. — Iacq. amer. pict. p. 22. t. 36. M.
caudata. 11. E. coroll. infundibuliformibus: apicibus linearibus longissimis. Mant. 52. Burm. ind. 68. t. 26. rectius.
scholaris. 12. E. fol. subuerticillatis oblongis, folliculis filiformibus longissimis, vmbellis compositis. Mant. 53. Folia verticillata, nec vt Tabernaem. alternifolia.
annularis. 13. E. caule volubili, corollis hypocrateriformibus, tubo annulo eleuato. Suppl. p. 166.

[page] 267

siphilitica. 14. E. fol. ouatis subpetiolatis glaberrimis costatis, paniculis dichotomis, floribus spicatis. Suppl. p. 167.
succulenta. 15. E. aculeis binis extrafoliaceis, fol. linearibus subtus tomentosis, corollis infundibuliformibus. Suppl. p. 167.
bispinosa. 16. E. aculeis binis extrafoliaceis, fol. lanceolatis glabris, corollis hypocrateriformibus. Suppl. p. 167.
298. PLVMERIA. Contorta. Folliculi 2, reflexi. Semina membranae propriae inserta.
rubra. 1. P. foliis ouato - oblongis, petiolis biglandulosis. Iacq. amer. 35. — Ed. 2. pict. p. 23. M.
alba. 2. P. fol. lanceolatis reuolutis, pedunculis superne tuberosis. Iacq. amer. t. 174. — Ed. 2. pict. p. 23. t. 38. M.
obtusa. 3. P. fol. lanceolatis petiolatis obtusis.
pudica. 4. P. floribus limbo clausis. Iacq. amer. 37. — Ed. 2. pict. p. 24. M. Corollae clausae vt Hibisci Maluavisci, flauescentes odoratissimae.
300. CAMERARIA. Contorta. Folliculi 2, horizontales, Sem. membranae propriae inserta.
latifolia. 1. C. foliis ouatis vtrinque acutis transuerse striatis. Iacq. amer. 37. t. 182. f. 86. — Ed. 2. pict. p. 24. t. 39. M.
angustifolia. 2. C. sol. linearibus.
301. TABERNAEMONTANA. Contorta. Folliculi 2, horizontales. Sem. pulpae immersa.
citrifolia. 1. T. foliis oppositis ouatis, floribus lateralibus glomerato-vmbellatis. Iacq. hist. 38. t. 175. f. 13. excluso Rheedi nomine. — Iacq. amer. pict. p. 25. t. 40. M.
laurifolia. 2. T. fol. oppositis oualibus obtusiusculis. Tabernaemontana foliis oppositis ouatis, pedunculis paucifloris, staminibus inclusis. Iacq. amer. 39. — Ed. 2. pict. p. 25. M. Tabernaemontana foliis oppositis ouatis, pedunculis paucifloris, staminibus inclusis. Iacq. amer. 39. Tabernaemontana srutescens: foliis subnitidis ouatis venosis. Brown. iam. 182.

[page] 268

grandiflora. 3. T. fol. oppositis, caule dichotomo, calyc. inaequalibus laxissimis. Mant. 53. — Iacq. amer. pict. p. 25. t. 41. M. (Flor. flaui.)
cymosa. 4. T. fol. oppositis, flor. cymosis. Mant. 53. — Iacq. amer. pict. p. 25. t. 259. f. 10. quoad folliculos. M.
amygdalifolia. 5. T. staminibus extra tubum corollae eminentibus. Iacq. amer. pict. p. 25. t. 259. f. 11. quoad florem. M.
alternifolia. 6. T. sol. alternis, caul. arborescente. Rheed. mal. 1. p. 83. t. 43. rectius.
Amsonia. 7. T. sol. alternis, caul. subherbaceis, (glaberrimis.) Apocynum virginianum, asclepiadis folio, floribus pallide caeruleis, radice crassa. Pluk. phyt. t. 115. f. 3.
elliptica. 8. T. herbacea fol. subternis lanceolatis. Thunb. iapon. p. 111. M.
302. CEROPEGIA. Contorta. Folliculi 2, erecti. Semina plumosa. Corollae limbus conniuens.
candelabrum. 1. C. vmbellis pendulis, floribus erectis.
biflora. 2. C. pedunculis bifloris.
sagittata. 3. C. vmbellis sessilibus, fol. sagittatis. Mant. 215.
tenuifolia. 4. C. fol. lineari-lanceolatis. Periploca tenuifolia. Sp. plant. 310. Apocynum frutescens strictissimis rigidis et praelongis foliis, bullatis floribus. Pluk. mant. 17. t. 335. f. 5. Apocynum scandens africanum, asphodeli radice, angustissimo folio. Herm. par 59. Naru nindi. Rheed. mal. 10. p. 67. t. 34.

DIGYNIA.

1253. PERGVLARIA. Contorta*). Nectarum ambiens genitalia cuspidibus 5 sagittatis. Cor. hypocrateriformis.

*) Complures buius ordinis Contortas ad Decandriam esse amandandas, licet stamina nonnisi operose eruantur, euincunt obseruationes Iacquini, Rottböllii, Kölreuteri, Caps. Medici. De qua translocatione perlustra exempla Asclepiadum, Cynanchorum, Stapeliarum ab iis examinata. Accedat autem oportet multarum aliarum specierum scrutinium, autequam de omnibus idem constitui possit. Nam e. g. de Periploca graeca adbus res dubia; non item de Periploca africana. M.

[page] 269

glabra. 1. P. foliis ouatis glabris. Mant. 53.
tomentosa. 2. P. fol. cordatis tomentosis. Mant. 53. Asclepias cordata. Burm. ind. 72. t. 27. f. 2.
iaponica. 3. P. fol. cordatis glabris. Thunb. iapon. p. 111. M.
1375. MELODINVS. Contorta. Faux corollae coronata. — Nectarium in medio tubi stellatum. M. Bacca 2-locularis, polysperma. Suppl. p. 23.
scandens. 1. MELODINVS. Suppl. p. 67. (Forster. gen. pl. t. 19.)
303. PERIPLOCA. Contorta. Nectarium ambiens genitalia, filamenta 5 exserens.
graeca. 1. P. floribus interne hirsutis terminalibus. Schmidts Oesterr. baumz. t. 46. Stigma 5-angulare, cui impositae 5 glandulae appendiculatae. Schkuhr. l. c. t. 53.)
Secamone. 2. P. flor. interne hirsutis paniculatis, fol. lanceolato - ellipticis. Mant. 216. Periploca foliis oblongis angustioribus. Tournefort. inst. 93. Secamone Alp. aegypt. 133. t. 134. Similis P. graecae, sed copiosiores Flores, intus hirsuti similiter.
indica. 3. P. spicis imbricatis.
africana. 4. P. caule hirsuto.
esculenta. 5. P. glabra, foliis lineari-fubulatis, racemis elongatis simplicibus, floribus interne nudis. Suppl. p. 168. (Roxb. Pl. of Corom. p. 13. t. 11. qui hancce speciem eum in finem, quem nomen indicare videtur, ab incolis non adhibitam animadvertit.)
304. CYNANCHVM. Contorta. Nectarium cylindricum, 5 - dentatum.
viminale. 1. C. caule volubili perenni aphyllo. Syst. nat. 3. p. 235. Mant. 394. Euphorbia viminalis Spec. plant. 649. Apocynum guineense mere aphyllum, flore albo tetrapetalo odoratissimo. Herm. parad. 61.

(Post recentiores cel. MEDICI obseruationes plura Contortarum genera ad classem Gynandriam, sensu latiore sumtam, essent amandanda. Cfr. Emus Commentationem de situ Gynandro plantarum in Hist. acad. Tbeod. palat. VI. p. 374. Multa quoque grauia hoc de argumento protulit CAVANILLES in opere: Ic. et Descript. pl., quae in Hispania crescunt. V. I. p. 5 - 6.)

[page] 270

acutum. 2. C. caule volubili herbaceo, fol. cordato oblongis glabris. (Schkuhr bot. Handb. 1. p. 166. t. 54. Vbi partium fructificationis anatomia, nec non descriptio inspici meretur.)
planiflorum. 3. C. caule volubili, fol. cordatis glabris subtus tomentosis, pedunc. subracemosis. — Iacq. amer. pict. p. 44. t. 81. M.
racemosum. 4. C. cauli volubili, fol. cordatis glabris acutis, racemis simplicibus. — Iacq. amer. pict. p. 43. t. 80. M.
maritimum. 5. C. caule volubili, fol. cordatis hirsutis subtus tomentosis, pedunc. aggregatis. Mant. 54. — Iacq. amer. pict. p. 44. t. 82. M.
suberosum. 6. C. caule volubili inferne suberoso fisso, fol. cordatis acuminatis.
hirtum. 7. C. caule volubili fruticoso inferne suberoso fisso, fol. ouato-cordatis.
monspeliacum. 8. C. caule volubili herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis. (Cauan. Pl. hispan. 1. t. 60. Vagina germen circumdans diuiditur superne in 5 bracteas albidas, intus ad basin bisaccatas et apicibus stigmati iucumbentes. Iacq. Coll. IV. p. 107.)
extensum. 9. C. caule volubili herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis, petalis hirsutis, Iacq. in Litt. Misc. v. 21. p. 353. Icon. rar. M. (Pedunc. elongatis: pedicel. filiform., corol. margine hirsut. follicul. ramentaceis Ait. Kew. I. p. 303.)
vndulatum. 10. C. caule volubili, fol. lanceolato-ouatis glabris, vmbellis globosis. Mant. 54. — Iacq. americ. pict. 45. t. 84. M.
capense. 11. C. caule volubili vndique conformi, sol. subcordato ouatis, pedunculis multifloris. Suppl. p. 168.
obtusifolium. 12. C. volubili herbaceo, fol. oblongis apice rotundatis cum acumine, vmbellis lateralibus. Suppl. p. 169.
tenellum. 13. C. caule herbaceo subuolubili, fol. ouato - oblongis. Suppl. p. 168.
erectum. 14. C. caule erecto diuaricato, fol. cordatis glabris, Iacq. hort. t. 38.
filiforme. 15. C. caule erecto simplicissimo, fol. linearibus, flor. verticillatis axillaribus. Suppl. p. 169. — Distinctissimum a. C. filiformi Iacquini, qui in Hist. stirp. americ. plures species memorat. M.

[page] 271

305. APOCYNVM. Cor. campanulata. Filamenta 5, cum staminibus alterna. (Glandulae 5, cum staminibus alternae. Curtis.)
sibiricum. 1. A. caule erecto herbabeo, foliis oblongis, vmbellis terminalibus. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 66. M. (A. hypericifolium, caul. erectiusculo herbaceo, fol. oblongis cordatis glabris, cymis folio longioribus. Ait. l. c. p. 304.)
androsaemifolium. 2. A. caule rectiusculo herbaceo, fol. ouatis vtrinque glabris, cymis terminalibus. Dod. mem. 59. t. 59 (Curt. bot. Mag. t. 280. c. observ.)
cannabinum. 3. A. caule rectiusculo herbaceo, fol. oblongis, panic. terminalibus. (A. cannabinum, caul. erectiusculo herbaceo, fol. oblongis, cymis lateralibus folio longioribus. Ait. l. c. p. 303.)
venetum. 4. A. caule rectiusculo herbaceo, fol. ouato - lanceolatis.
minutum. 5. A. caule prostrato M. fol. hastatis. Suppl. p. 169.
filiforme. 6. A. caule prostrato, herbaceo, fol. filiformibus, flor. vmbellatis. Suppl. p. 169.
frutescens. 7. A. caule erecto frutescente, fol. lanceolato-oualibus, corollis acutis: fauce villosis.
reticulatum. 8. A. caule volubili perenni, fol. ouatis venosis. Olus crudum. Rumph. amb. 5. p. 75. t. 40.
lineare. 9. A. caule volubili herbaceo, fol. linearibus planis, vmbellis axillaribus compositis. Suppl. p. 169.
triflorum. 10. A. caule volubili herbaceo, fol. lanceolatis, vmbellis axillaribus bi s. trifloris. Suppl. p. 169.
306. ASCLEPIAS. Contorta. Nectaria 5, ouata, concaua, corniculum exserentia.

* Foliis oppositis planis.

ciliata. 1. A. foliis sessilibus oblongis lanceolatis vndulatis glabris, petalis ciliatis. (Cum nomen triuiale: vndulata alii etiam spiciei nr. 20. est inditum, illud hinc mutandum esse, necessarium omnino duxi.)
crispa. 2. A. fol. cordatolanceolatis vndulatis scabris oppositis. vmbella terminali Suppl. p. 170. Asclepias crispa, fol. lanceolatis crispis hirsutis, petalis extus villosis. Syst. ed. 13. p. 213. Berg. cap. 75. Apocynum erectum africanum subhirsutum, foliis vndulatis. Herm. Par. 25. Comm. rar. 17. t. 17.

[page] 272

pubescens. 3. A. fol. ouatis venosis nudis, caule fruticoso pedunculisque villosis. Mant. 215. Apocynum africanum tuberosum, latiori salicis folio, flore pallide punicante. Moris. hist. 3. p. 610. f. 15. t. 3. f. 35. Pluk. phyt. 139. f. 1.
volubilis. 4. A. fol. ouatis integerrimis acuminatis, caule arboreo volubili, vmbellis erectis. Suppl. p. 170.
asthmatica. 5. A. fol. petiolatis cordato-ouatis supra glabris integerrimis, caule fruticoso volubili hirsuto, vmbellis paucifloris. Suppl. p. 170.
gigantea. 6. A. fol. amplexicaulibus oblongo - oualibus basipilosis. Zia raek. Burm. it. 315. t. 184. Iacq. obs. 3. t. 69. amer. pict. p. 64. t. 88. M. Basis petioli supra barbata. (Asclepias procera, fol. ouato-oblongis: petiolis breuissimis, cor. subcampanulatis. Ait. Kew. I. p. 305. Secundum eumm vera A. gigantea. Linn. Spec. pl. p. 312, cui corollae laciniae reflexae inuolutae sunt, omnino alia est species.)
syriaca. 7. A. fol. oualibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, vmbellis nutantibus. (Plenk. Pl. officin. t. 155.)
amoena. 8. A. fol. ouatis subtus pilosiusculis, caule simplici, vmbell. nectariisque erectis.
purpurascens. 9. A. fol. ouatis subtus villosis, caule simplici, vmbell. erectis, nectariis resupinatis.
variegata. 10. A. fol. ouatis rugosis nudis, caule simplici, vmbell. subsessilibus: pedicellis tomentosis.
curassauica. 11. A. fol. lanceolatis glabris nitidis, caule simplici, vmbell. erectis solitariis lateralibus. Folliculi ad latera denticulati. Simillima A. niueae. (Sloan. hist. 2. t. 129. Swartz Obs. bot. p. 126.)
niuea. 12. A. fol. ouato-lanceolatis glabriusculis, caule simplici, vmbell. erectis lateralibus solitariis. Corollae virides nectariis niueis. Differt ab A. curassavica foliis minime nitidis parumque scabris sed basi magis rotundatis, nec perfecte lanceolatis. Folliculi edentuli.
incarnata. 13. A. fol. lanceolatis, caule superne diuiso, vmbell. erectis geminis. — Iacq. Hort. v. 2. t. 107. M.
decumbens. 14. A. fol. villosis, caule decumbente.
lactifera. 15. A. fol. ouatis, caule erecto, vmbell. proliferis breuissimis.

[page] 273

Vincetoxicum. 16. A. fol. ouatis basi barbatis, caule erecto, vmbell. proliferis. — Fl. dan. 849. M. (Schkuhr. l. c. t. 55.)
nigra. 17. A. fol. ouatis basi barbatis, caule superne subvolubili. (Petala nigrescentia.)

** Foliis lateribus reuolutis.

arborescens. 18. A. fol. reuolutis ouatis, caule fruticoso subuilloso. Mant. 216. Apocynum frutescens, latis et vndulatis foliis, floribus vmbellatis, fructu sulcato spinoso Burm. afr. 31. t. 13.
fruticosa. 19. A. fol. reuolutis lineari - lanceolatis, caule fruticoso. β. crassifolia huius affinis, soror aut filia, conuenit caule fruticoso. foliis reuolutis, folliculis dentatis; differt latitudine foliorum et hirsutie. Ex priori ortam arguit structura.
vndulata. 20. A. fol. reuoluto - repandis pilosis.
sibirica. 21. A. fol. reuolutis lineari - lanceolatis oppositis ternisque, caule decumbente. — Asclepias sibirica. Marr. in comm. gott. 1779. p. 23. t. 7. M.
verticillata. 22. A. fol. reuolutis linearibus verticillatis, caule erecto. Flores albi.

*** Foliis alternis.

rubra. 23. A. fol. alternis ouatis, vmbellis ex eodem pedunculo communi pluribus.
tuberosa. 24. A. fol. alternis lanceolatis, caule diuaricato piloso.

**** † —

filiformis. 25. A. fol. filiformibus, caule erecto, vmbellis lateralibus elongato - pedunculatis. Suppl. p. 169.
grandiflora. 26. A. fol. petiolatis oblongis pilosis, caule simplici hirto erecto, flor. axillaribus pedunculatis. Suppl. p. 170.
carnosa. 27. A. fol. ouatis carnosis glaberrimis. Suppl. p. 170.
307. STAPELIA. Contorta. Nectarium duplici stellula tegente genitalia.*)
variegata. 1. S. denticulis ramorum patentibus. (Iacq. miscel. I. p. 27. t. 4. Curt. bot. Mag. t. 26. Cor. glabris.)

Refero huc species nouas, quarum loca ex descriptionibus non constant. M.

*) Memorabile hocce genus nunc plurimis nouis speciebus in opere splendidissimo: Stapeliae nouae, or. A collection of seueral new species of that genus, discovered in the interior parts of Africa. by FRANCIS MASSON. London 1796. descriptis supertit.)

S

[page] 274

hirsuta. 2. S. denticulis ramorum erectis. Mill. ic. 258. (Iacq. l. c. p. 28. t. 3. Corollis hirsutis.)
mammillaris. 3. S. denticulis ramorum obtusis mucronatis. Stapelia aphyllos ad nodos mammillaris, flosculo rubello, siliquis pendulis. Burm. afr. 27. t. 11.
pilifera. 4. S. caule tereti mammillose - tuberculato: mammillis apice piliferis. Suppl. p. 171.
incarnata. 5. S. quadrangularis, dentibus horizontali-truncatis callosis. Suppl. p. 171.
1208. LINCONIA. Petala 5: soueolae nectarii basi insculpta. Capsula seminifera, bilocularis.
alopecuroidea. 1. LINCONIA. Mant. 216. Coridis folio et spica africanus frutex alopecuroides, flore albo. Herm. afric. 7. (Cfr. Iussieu gen. pl. p. 442.)
308. HERNIARIA. Cal. 5-partitus. Cor. 0. Stamina 5-sterilia. Caps. 1 - sperma.
glabra. 1. H. glabra. Fl. dan. t. 529. (Colore pallida.)
hirsuta. 2. H. hirsuta. Fere varietas praecedentis.
fruticosa. 3. H. caulibus sruticosis, flor. quadrifidis. Cent. 21. Loefl. hisp. 128.
lenticulata. 4. H. suffruticosa, fol. ouato oblongis pilosis. Herniaria caule fruticoso, fol. alternis sessilibus ouato-lanceolatis pilosis. Burm. ind. 78. Migrauit ex India or. in Europam. (cl. Sowerby Engl. bot. p. 206. suspicatur, hanc speciem cum Cressa cretica vnam eandemque esse plantam.)
309. CHENOPODIVM. Cal. 5 - phyllus, 5 - gonus. Cor. Sem. 1, lenticulare, superum, (horizontale Gaertn.)

* Foliis angulosis.

Bonus Henricus. 1. C. foliis triangulari - sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. Fl. dan. t. 579.
vrbicum. 2. C. fol. triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis.
atriplicis. 3. C. fol. deltoideis subtus coloratis, caule erecto. Suppl. p. 172. Chenopodium purpurascens, foliis inferioribus deltoideis sinuato - dentatis, summis oblongis, calycibus coloratis. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 80. M. (Panicula axillar. Ait. p. 311.)
rubrum. 4. C. fol. cordato - triangularibus obtusiusculis dentatis, racem. erectis compositis subfoliosis caule breuioribus. (Racemi rubicundi. Fol. sinuata sissa.)

[page] 275

murale. 5. C. fol. ouatis nitidis dentatis acutis, racem. ramosis nudis. (Fol. splendentia, subcordato-ouata. Roth.)
serotinum. 6. C. fol. deltoideis sinuato-dentatis rugosis glabris vniformibus, racemis terminalibus.
album. 7. C. fol. rhomboideo-triangularibus erosis postice integris: summis oblongis, racem. erectis. (Diameter transuersalis foliorum longitudinali maior Borkhaus. Rheinisch. Mag. I. p. 479. Sem. laeuia. Curt. Fl. lond. ic.)
viride. 8. C. fol. rhomboideis dentato-sinuatis, racem. ramosis subfoliatis. An varietas praecedentis? (Fol. huic longiora. Caul. angulis purpurasc. Cal. fructus 5-gonus. Curt. Fl. lond. ic.)
hybridum. 9. C. fol. cordatis angulato-acuminatis, racem. ramosis nudis.
Botrys. 10. C. fol. oblongis sinuatis, racem. nudis multifidis.
ambrosioides. 1l. C. fol. lanceolatis dentatis, racem. foliatis simplicibus. (Styli 3-4. Schkuhr. Odor aromaticus.)
multifidum. 12. C. fol. multifidis: segmentis linearibus, flor. axillaribus sessilibus. (Fol. pinnatifida: foliol. multifidis.)
anthelminticum. 13. C. fol. ouato-oblongis dentatis, racem. aphyllis. (Plenk. l. c. t. 166. Caul. pilosus.)
glaucum. 14. C. fol. ouato-oblongis repandis, racem. nudis simplicibus glomeratis.

** Foliis integris.

Vuluaria. 15. C. fol. integerrimis rhomboideo-ouatis, flor. conglomeratis axillaribus. (Curtis Fl. londin. ic. Sub nomine honestiore et potius assumendo: Ch. olidum.)
polyspermum. 16. C. fol. integerrimis ouatis, caule decumbente. cymis dichotomis aphyllis axillaribus.
Scoparia. 17. C. fol. lineari-lanceolatis planis integerrimis. Folia ciliata.
maritimum. 18. C. fol. subulatis semicylindricis. Fl. dan. t. 489.
aristatum. 19. C. fol. lanceolatis subcarnosis integerrimis, corymbis dichotomis, aristatis axillaribus. Mant. 347. Gmel. sib. p. 83. t. 15. f. 1. (Facie differt caespitosa ramosissmia.)
oppositifolium. 20. C. fol. oppositis lanceolato-subulatis breuissimis. Suppl. p. 172. Salsola oppositifolia. Pall. it. vol. 2. p. 735. t. 0.

S 2

[page] 276

310. BETA. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Sem. renisorme, intra substantiam baseos calycis.
vulgaris. 1. B. floribus congestis. Calycis foliola basi dentata. (Charact. alter de cal. foliolis non omnibus communis. Cfr. Schkuhr bot. Handb. p. 174. t. 56.)
Cicla. 2. B. flor. ternis. Calycis foliola basi inermia. Synonyma ad Betam vulgarem ζ. η. Cicla, huius sunt. Habitat in Lusitania ad Tagum. (Radix in hac specie vix pollice, crassior.)
maritima. 3. C. flor. geminis. Differt a B. vulgari, quod primo anno floreat; quod folia obliqua s. verticalia; quod Calycis foliola, sua carina aequalia, nec vnidentata. (Caul. procumbens. Flor. gemini. aut solitarii. Stigm. saepe 3. Sowerb. engl. bot. p. et t. 285.)
311. SALSOLA. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Caps. 1-sperma. Sem. cochleatum, (vt plurimum.)
Kali. 1. S. herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis scabris, calycibus marginatis axillaribus. — Fl. dan. t. 818. M. Stylus trifidus. (Rubescens.)
Tragus. 2. S. herbacea erecta, fol. subulatis spinosis laeuibus, calycibus ouatis. Varietas praecedentis. Willich.
rosacea. 3. S. herbacea, fol. subulatis mucronatis, calycibus explanatis. (Schkuhr bot. Handb. t. 57.)
Soda. 4. S. herbacea patula, fol. inermibus. Mant. 347. Iacq. hort. t. 68.
satiua. 5. S. herbacea diffusa, fol. teretibus glabris, flor. conglomeratis. (Plenk. Pl. officin. t. 163. Diffusa, fol. congestis.)
altissima. 6. S. herbacea erecta ramosissima, fol. filiformibus acutiusculis basi pedunculiferis. Pedunculi 3 flori, lateralibus ad basin intermedii enatis, qui ex basi folii ipse exortus, vt in Thcsio et Turnera. Styli 3.
salsa. 7. S. herbacea erectiuscula, fol. linearibus subcarnosis muticis, calyc. succulentis diaphanis. Mant. 347. — Iacq. hort. v. 3. t. 83. M. Caules herbacei, pedales, paniculati, laeues, purpurascentes; substriati. Folia supra plana. Flores axillares, sessiles, terni. Calycis foliola maxime fornicata, conuexa, clausa, in fructu hyalina. Styli 3, apice bifidi.

[page] 277

hirsuta. 8. S. herbacea diffusa, fol. teretibus obtusis tomentosis. Fl. dan. t. 187.
polyclonos. 9. S. sublignosa diffusa. fol. oblongis, calyc. marginatis glomeratis coloratis. Mant. 54.
prostrata. 10. S. frutescens, fol. linearibus pilosis inermibus. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 294. M. Pall. itin. 1. p. 490. t. 5. Gmel. sib. 3. t. 18. f. 2. et t. 19. f. 1. et t. 20. Buxb. cet. 1. t. 15. et t. 11. f. 2.
vermiculata. 11. S. frutescens, fol. ouatis acutis carnosis.
fruticosa. 12. S. fruticosa erecta, fol. filiformibus obtusiusculis. Mant. 347.
muricata. 13. S. fruticosa patula, ramulis hirsutis, calyc. spinosis. Mant. 54. 512. Bassia muricata Allion. in Misc. taur. 3. p. 177. t. 4. f. 2.
laniflora. 14. S. suffruticosa erecta M. fol. obtusis carnosis, antheris coloratis. Suppl. p. 172. Salsola Sidoides Pall. it. vol. 1. p. 492. tab. I. f. 1. 2. Salsola lanata Pall. it. vol. 2. p. 736. Tab. P
arborescens. 15. S. frutescens, fol. semicylindricis: inferioribus coniugis. Suppl. p. 173.
aphylla. 16. S. fruticosa, subaphylla, ramis flosculorum rudimento coopertis. Suppl. p. 173.
312. ANABASIS. Cal. 3-phyllus, (maximus). Cor. 5-petala. Bacca 1-sperma, calyce cincta.
aphylla. 1. A. aphylla, articulis emarginatis. Salsola baccifera salicorniae facie. Gmel. sib. 3. p. 101. t. 18.
foliosa. 2. A. foliis subclauatis. Salsola foliis incrassatis obtusis, supra planis, infra conuexis. Gmel. sib. 3. p. 99.
tamariscifolia. 3. A. foliis subulatis, pericarpiis exsuccis.
spinosissima. 4. A. frutescens, ramis nudis spinosissimis. Suppl. p. 173.
313. CRESSA. Cal. 5-phyllus. Cor. hypocrateriformis. Filamenta tubo insidentia. Caps. 2-valuis, 1-sperma.
cretica. 1. CRESSA.
1254. STERIS. Cal. 5-partitus. Cor. rotata. Bacca 1-locularis, polysperma.
iauana. 1. STERIS. Mant. 54. Facies Capsici minoris. (Haecce planta eadem ac Nama zeylanica a cl.

S 3

[page] 278

Vahlio ad Hydroleas nunc reuocata. Cfr. Eius. Symb. bot. II. p. 46.)
314. GOMPHRENA. Cal. coloratus: exterior 3-phyllus: foliol. 2. conniuentibus carinatis. Pelala 5 rudia villosa. Nectarium cylindricum, 5-dentatum. Caps. 1-sperma. Stylus semibifidus.
globosa. 1. G. caule erecto, foliis ouato-lanceolatis. capitulis solitariis, pedunculis diphyllis. Rumph. amb. 5. t. 100. Wadapu. Rheed. mal. 10. p. 73. t. 37.
perennis. 2. C. fol. lanceolatis, capitul. diphyllis, flosculis per anthio proprio distinctis. (Dill. Elth. 24. t. 20. f. 22.)
hispida. 3. G. caul. erecto, capitul. diphyllis, fol. crenatis.
brasiliensis. 4. C. fol. ouato-oblongis, caule erecto, capitul. pedunculatis globosis aphyllis. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 346.)
serrata. 5. C. caule erecto brachiato, capitul. solitariis terminalibus sessilibus, calycibus serratis.
interrupta. 6. C. caule erecto, spica interrupta. (G. interrupta, caul. erectiusculo, flor. spicatis sessilibus interruptis monogynis. Swartz Obs. bot. p. 108.)
flaua. 7. G. pedunc. oppositis bifidis tricapitatis, capitulo intermedio sessili.
arborescens. 8. G. arborescens pilosa subuolubilis. Suppl. p. 173.
315. BOSEA. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Bacca 1-sperma. (Drupa baccata-locularis. Gaertn.)
Veruamora. 1. BOSEA. Arbuscula baccifera canariensis, Syringae caeruleae foliis. Pluk. alm. 42.
316. VLMVS. Cal. 5-fidus. Cor. 0. Bacca exsucca, compresso-membranacea. (Samara 1-sperma, ala membranacea cincta. Willdenow.)
campestris. 1. V. foliis duplicato-serratis: basi inaequalibus. — Fl. dan. t. 632. M. (flor. conglomeratis subseissilib. 5-andris. Willd. Berl. Baumz. p. 391. Ab hac omnino disccrnendae: Vlm. suberosa s. hollandica, quae flor. 4-andros et corticem sulcato-angulatum habet, sic et Vlm. effusa, cui flores inaequaliter pedicellati 8-andri sunt. Cfr. quoque Schkuhr Handb. p. 178. t. 57. b. et Ehrh. Beytr. v. 6. p. 86-88.)
americana. 2. V. fol. aequaliter serratis: basi inaequalibus.
pumila. 3. V. fol. aequaliter serratis: basi aequalibus.

[page] 279

317. NAMA. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-partita. Caps. 1-locularis, 2-valuis.
zeylanica. 1. N. caule erecto glabro, foliis linearibus, floribus racemosis. (Hydrolea Zeylanica caule inermi, flor. subracemosis. fol. lanceolatis. Vahl.)
iamaicensis. 2. N. caul. decumbente, fol. ouatis, flor. solitariis. (Brown. iam. t. 18. f. 2. Swartz l. c.)
318. HYDROLEA. Cal. 5-phyllus. Cor. rotata. Filament. basi cordata. Caps. 2-locularis, 2-valuis.
spinosa. 1. HYDROLEA.
319. SCHREBERA. Cal. 5-partitus. Cor. infundibulif. Filament. in fauce corollae squamis totidem baseos.
schinoides. 1. SCHREBERA. Sp. pl. 1662. — N. act. vps. vol. 1. p. 91. tab. 5. fig. 1. M.*)
320. HEVCHERA. Petala 5. Caps. 2-rostris, 2-locularis.
americana. 1. H. scapis subnudis, thyrso elongato, foliis radicalibus longe petiolatis septemlobis, bis acute crenatis. Murr. in comm. gott. 1772. p. 66. M. Heuchera americana. Syst. ed. 13. p. 220.
dichotoma. 2. H. caule ramoso, pedunculis bifloris axillaribus, fol. lineari-lanceolatis oppositis integris caulinis. Murr. in comm. gott. 1772. p. 64. t. 1. M.
447. VELEZIA. Cor. 5-petala, parua. Cal. filiformis, 5-dentatus. Caps. 1-locularis. Sem. plurima serie simplici.
rigida. 1. VELEZIA. Knawel minus, foliis caryophylleis. Buxb. cent. 2. p. 41. t. 47. Caulis ramosissimus. Calyces sessiles, cylindrici, angustissimi. Petalorum limbus minimus, ad basin notatus lunula purpurea, vt in Caryophyllaeis. Stamina saepe 6, sed naturalis status 5, vti posteriores obseruationes demonstrarunt.

S 4

*) Ex obsernatione cel. VAHLII ex Herbario Linnaei petita hocce genus ex flore Cuscutae cuiusdam africanae et fructu Myricae conflatum esset. Vid. RETZ. Obs. bot. 6. p. 15. Hinc a cel. RETZIO alia planta memoriae ill. SCHREBERI est dicata, quae ad buius classis ordinem priorem pertinet, scilicet: SCHREBERA, Drupa nucleo semibi loculari. Stamina ex nectarii persistentis margine. — Schrebera albens. RETZ l. c. p. 25. t. 3. Ceterum cfr. etiam THNB. Fl. cap. prodr. p. 28. t. 1.)

[page] 280

321. SWERTIA. Cor. rotata. Nectariferi pori ad basin laciniarum corollae. Caps. 1-locularis, 2-valuis.
perennis. 1. S. corollis quinquefidis, foliis radicalibus oualibus. Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 243. M.
difformis. 2. S. coroll. quinquefidis: terminali sexsida, pedunc. longissimis, fol. linearibus. Flores albi.
rotata. 3. S. coroll. quinquefidis, fol. lanceolato linearibus. Gmel. sib. 4. p. 114. t. 53. f. 1. Etiam in Is. landia. (Gentiana rotata. Froelich de Gentiana. p. 105. Faux squamosa.)
carinthiaca. 4. S. coroll. quinquefidis, caulibus vnifloris, basi foliosis. Iacq. in Litt. Miscell. v. 2. p. 23. t. 6. M. (Gent. carinthiaca. Froelich l. c. p. 103. Ob poros nectarifer. ad basin nullos et coroll. barbatam.)
corniculata. 5. S. coroll. quadrifidis quadricornibus. Gmel. sib. 4. P. 114. t. 53. f. 3.
dichotoma. 6. S. coroll. quadrifidis ecornibus. Gmel. sib. 4. p. 113. t. 53. f. 2.
322. GENTIANA. Cor. monopetala. Caps. 2-valuis, 1-locularis Receptaculis 2, longitudinalibus*).

* Corollis quinquefidis et subquinquefidis subcampaniformibus.

lutea. 1. G. corollis subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. Petala punctis sparsis creberrimis flaua. Corollae rotatae. (Plenk Pl. officin. t. 156.)
purpurea. 2. G. coroll. subquinquefidis campanulatis verticillatis, calyc. truncatis. Fl. dan. t. 50. Petala punctis secundum lineas, purpurea. (G. purpurea, cor. subquinquefidis campanul., striato-punctatis verticillatis, calycibus membranaceis spathaceis. Froel. de Gentiana. p. 18.)
campanulata. 3. G. coroll. campanulatis septemfidis, striatis, immaculatis, calyc. septemfidis. Iacq. in Litt. Fl.

*) Cal. 1-phyll. Cor. 1-petala. persist. Germ. stipitatum basi tuberculis glandulosis cincto. Styl. 0. Caps. 1-local., 2-valv. semina valuulis inserta. I. A. FROELICH Diss. de Gentiana. Erlang. 1796. p. 10. De hocce quoque genere numerosas, quoad partes fructificationis vero omuino inter se differentes, continente species fuse disseruerunt tlludque in plura distribuere annisi fuere inprimis b. T. W. SCHMIDT, nec non M. B. BORKHAVSEN. vid. RÖMERS Archiv für die Botanik.)

[page] 281

austr. v. 5. app. t. 29. M. (G. campanulata, cor. 7-fidis, campan. impunctatis verticillatis, calyc. breuibus subtruncatis. Froel. l. c. p. 26.)
punctata. 4. G. coroll. subquinquefidis campanulatis punctatis, calyc. quinquedentatis. Iacq. obs. 2. p. 17. t. 39.Fl. austr. v. 5. app. t. 28. M. Petala punctis sparsis, purpurea. Solo floris colore distincta a purpurea. Haller. (G. punctata, cor. subsexfidis campanul. punctatis verticillatis, cal. membranaceis truncatis. Froel. l. c. p. 24.)
pannonica. 5. G. coroll. campanulatis sex-vel septemfidis punctatis, calyc. subsexfidis, fol. caulinis lanceolatis acuminatis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 2. t. 136. Vtut similis G. purpureae, flore multo minor est item alterius coloris, et folia caulina habet ouata et acutiuscula, nunquam in acumen elongata. Iacq. (G. pannonica, cor. subsexfidis campanulatis punctatis verticillatis, cal. coriaceis truncatis. Froel. l. c. p. 11.)
asclepiadea. 6. G. coroll. quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, fol. amplexicaulibus.— Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 328. M. (Coroll. axillar. subsessiles, fol. amplexic. ouato-lanceol. Froel. l. c. p. 48.)
Pneumonanthe. 7. G. coroll. quinquefidis campanulatis (acutis) oppositis pedunculatis, fol. linearibus. Fl. dan. t. 269.
Saponaria. 8. G. coroll. quinquefidis campanulatis ventricosis verticillatis, fol. trineruiis. (Cfr. Froel. l. c. p. 34.)
villosa. 9. G. coroll. quinquefidis campanulatis ventricosis, fol. villosis. Corolla extus pallida, intus lineatovaria
acaulis. 10. G. corolla quinquefida campanulata caulem excedente. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 135. M. Flos tota planta maior. (Caul. 4-angulus in pl. culta longior. Curt. mag. p. 52. t. 52.)
nana. 11. G. coroll. quinquefida campanulata in fauce barbata, fol. caulinis ouatis. Iacq. in Litt. Miscell v. 1. t. 18. f. 3. M. (Caul. subdichotomus, pedunc. elongatus. Froel. l. c. p. 102.)
exaltata. 12. G. coroll. quinquefidis coronatis crenatis, pedunc. longissimo dichotomo terminali.
decumbens. 13. G. coroll. quinquefidis campanulatis, fol. radicalibus lanceolatis longissimis, caule decumbente. Suppl. p. 174. (Gent. adscendens. Gmel.

S 5

[page] 282

fl. sibir. IV. p. 103. t. 5. f. 4. Cor. 5. fidis campan. subsessilib. axillaribus, fol. acutis; radical, lanceolat. elongatis. Froel. p. 43.)
saxosa. 14. G. coroll. quinquefidis campanulatis, fol. spathulatis. Suppl. p. 175. G. Forst. in act. stockh. 1777. p. 183 t. 5. (Corol. terminales subumbellatae. Froel. l. c. p. 53.)

** Corollis quinquefidis et subquinquefidis infundibuliformibus.

verna. 15. G. corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, fol. radicalibus confertis maioribus. Primulae proprior, vix amara. Stigma 1, magnum, orbiculare, scutellato concauum. Mygind. (G.verna, cor. 5-fida infundib.. fol. ouatis acutiusculis: radical. patent. caulinis maiorib. Froel. p. 65. Cor. laciniae obtusae nunc integrae, nunc serratae, quare et haecce species a nonnullis pro G. bauarica habita. Fr.)
pyrenaica. 16. G. corolla decemfida infundibuliformi aequali: laciniis exterioribus rudioribus. Mant. 55. (Caul. inferne ramoso, fol. lanceolato-linearibus. Froel. l. c. p. 63.)
pumila. 17. G. corolla quinquefida infundibuliformi subserrata, fol. lanceolato-linearibus. Jacq. vind. 215. obs. 2. p. 29. t. 49. — Fl. austr. v. 4. t. 302. M. Caules vniflori. Corollae vix serratae. (Teneritate, foliis linearib. acutis, caule basi ramoso cespitoso a G. verna distinguitur. Froel l. c. p. 82.)
bauarica. 18. G. coroll. quinquefida infundibuliformi serrata, fol. ouatis obtusis. Jacq. obs. 2. t. 71. Folia huius obtusa, nec vt G. vernae acuta. (G. bauarica, cor. 5-fida infundib., fol. ouat. obtusis: radical. confert. imbricatis caulin. minorib. Froel. l. c. p. 71. Cor. limbus mutabilis, tub. striatus elongatus.)
aurea. 19. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus acuminatissimis: fauce imberbi muticaque, ramis oppositis. (G. 5-fida Oed. fl. dan. t. 344. G. aurea, cor. sub-5-fidis campanul. verticill., fol. ouatis, caul. inferne ramoso Froel. l. c. p. 54.)
niualis. 20. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, ram. vnifloris alternis. Jacq. vind, 215. Fl. dan. t. 17. (Magnitudine et figura multiform., fol.

[page] 283

superiora semper maiora, lanceolata. Froel. l. c. p. 85. Cal. carinato-quinquangularis. Wulf. in Iacq. coll. III. p. 8.)
aquatica. 21. G. coroll. quinquefidis infundibuliformis terminalibus sessilibus, fol. margine membranaceis. (Pall. fl. ross. p. 109. t. 97. f. 2. Pro diuersa aetate habitu diuersa. Fr.)
vtriculosa. 22. G. coroll. quinquefidis hypocrateriformibus, calyc. plicato-carinatis. (Calyce amplo 5-alato: alis late prominentib. et ad basin vsque productis a congenerib. facile dignoscitur Froel. l. c. p. 70.)
exacoides. 23. G. coroll. quinquefidis hypocrateriformibus, calyc. membranaceo-carinatis caul. dichotomo, fol. cordatis. (Flor. 4-fidi, 4-andri, 1-gyni. Roth.)
Centaurium. 24. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. — Fl. dan. t. 617. M. ß. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule breuissimo ramosissimo. Ger. prov. 311. (Chironia Centaurium. Curt. Fl. lond. ic. Var. ß. s. Chironia Gerardi Schmidt, a recentioribus merito vt distincta discernitur species, cum charactere constante: floribus basi squamis lanceolatis deftitutis a Centaurio diuersam sese exhibet.)
pulchella. 25. G. corolla quinquefida infundibuliformi, tubo elongato, stylo simplici caule simplicissimo. Swartz. in act. Stockh. 1783. p. 85. t. 3. f. 8. 9. M.
lignosa. 26. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus M. verticillatis octonis. Suppl. p. 174. (A Linnaeo, fil., verticillata nuncupata, cum vero ad nr. 29. hocce nomen adhuc semel occurrit, alia introducenda esset denominatio, quae ex huius speciei in Supplemento pl. descriptione desunta est.)
maritima. 27. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, stylis geminis, caule dichotomo paucifloro. Mant. 55.
spicata. 28. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, flor. alternis sessilibus.
verticillata. 29. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, flor. verticillatis, caule simplicissimo. Planta Indiae orientalis vix diuersa. Radix perennis. Caules plures, palmares, articulati. Folia lanceolata. Flores verticillati, sessiles, lutei: limbo 5-fido, acuto. Nectarium e squama subrotunda basi singuli

[page] 284

filamenti, intra tubum corollae annexa. Stylus stigmate capitato. Capsula semibilocularis. (Cfr. Vahl Symb. III. p. 46.)
quinquefolia. 30. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, caule acutangulo, fol. ouatis amplexicaulibus. (G. quinqueflora, cor. 5-fidis tubuloso-campanulatis terminal. subquinis, caul. ramosiss. alato, fol. amplexicaul. Froel. l. c. p. 51. Iure Auctor noster suspicatur, nomen quinquesolium L. errori typographico esse adscribendum, cum folia ipsa huic appellationi nullam dederunt ansam.)
scilloides. 31. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, bracteis binis, caule vnifloro prostrato ramoso, fol. obouatis obtusis trineruiis. Suppl. p. 175.
aphylla. 32. G. coroll. quinquefida hypocrateriformi, caule aphyllo. — Iacq. amer. pict. p. 46. t. 89 M.
Amarella. 33. G. coroll. quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. Fl. dan. t. 328. (G. Amarella, cor. 5-fidis hypocraterif. acutis, fauce barbatis; cal. laciniis subaequal. Froel. l. c. p. 86. Sowerb. engl. bot. t. 236. Icon. Fl. dan. t. 238. a Linnaco huc relatam Froelich allegat ad: Gent. pratensis, cor. sub-5-fidis, hypocrat. obtusis fauce barb. cal. laciniis inaequal., fol. lanceolatis Fr. p. 88 Gent. campestris Pall. fl. ross. p. 103.)

*** Corollis non quinquefidis.

campestris. 34. G. coroll. quadrifidis fauce barbatis. Gentianella alpina vnicaulis, bellidis folio. Bocc. mus, 144. t. 101. Fl. dan. t. 367.
β G. coroll. quadrifidis imberbibus, pedunc. tetragonis. Fl. dan. t. 318. (Sowerb. l. c. t. 207. G. campestris, cor. 4-fidis hypocraterif. obtusis, fauce barbatis, cal. lacin. 2 maximis Froel. l. c. p. 91. Ex varietate β. Lin. noster de historia. huius generis meritissimus auctor cum cel. Rottboëll. et Retzio propriam constituit speciem: Gent. tenella, cor. 4-fidis hypocraterif. fauce barbatis, caul. subdichotomo, pedunc. longissim., fol. subouat. obtusiusculis. — Rottb. Act. hafn. 10. p. 436. t. 2. f. 6. Cfr. quoque Vahl in Skrivter af Naturhist. Selsk. t. V. 2. p. 22. Auctores laudati assentiunt, corollas imberbes huic speciei minus recte a b. Oedero fuisse adscriptas.)

[page] 285

ciliata. 35. G. coroll. quadrifidis margine ciliatis. Fl. dan. t. 317. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 113. M. Haec flore in America maxime ciliata; in Italia mediocriter, in Islandia et Noruegia tantum serrata. (G. ciliata, cor. 4-fidis: laciniis serratis medio inciso-ciliatis: fol. lanceolat. linearibusque, caul. flexuoso angulato. Froel. l. c. p. 109. Var. americanam, cuius Linné quoque mentionem facit auctor sic concinnat: G. crinita, cor. 4-fidis: lacin. inciso-ciliatis, fol. lanceol. acutis, caul. erecto tereti.)
Cruciata. 36. G. coroll. quadrifidis imberbibus, flor. verticillatis sessilibus. Mant. 349.Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 372. M. (Caul. ancipites fol. decussat. opposita, basi vaginantib. Flor. interdum 5-fidi Froel. l. c. p. 51.
sessilis. 37. G. coroll. quadrifidis, floribus acaulibus, fol. ouatis.
filiformis. 38. G. coroll. quadrifidis imberbibus, caule dichotomo filiformi. Fl. dan. t. 324. (Exacum filiforme. Sowerb. engl. bot. t. 235.)
heteroclita. 39. G. flor. quadrifidis irregularibus, caule brachiato. Mant. 560.
.. VAHLIA. Flores calyculati sparsi. Capsula. Thunb. diss. n. gen. pl. p. 36. M.
capensis. 1. VAHLIA. Thunb. l. c. cum. tab. M.
1376. RVSSELIA. Cal. 5-phyllus Petala 5, supera. Caps. 1-locularis, polysperma. Suppl. p. 24.
capensis. 1. RVSSELIA. Suppl. p. 175 (Est idem genus eademque planta cum antecedente Dahl. obs. bot. quod confirmat Dryand. in Transact. of the Lin. Societ. v. 2. p. 228.)
.. BVMALDA. Cor. 5-petala. Styli villosi. Caps. 2-locularis, birostris. Thunb. diss. n. gen. pl. p. 62. M.
trifolia. 2. BVMALDA. Thunb. l. c. Iap. p. 114. M.
323. PHYLLIS. Stigmata hispida. Fructif. sparsae. (Caps. obouata, 2-locularis, 2-partibilis. Gaertn.)
Nobla. 1. P. stipulis dentatis. (Valerianella canariens. frutescens, simpla Nobla dicta. Dill. Eltham. t. 299.)

[page] 286

* VMBELLATAE.

324. ERYNGIVM. Flores capitati. Receptaculum paleaceum. (Semina squamulis flexilibus muricata. Gaertn.)
foetidum. 1. E. foliis radicalibus lanceolatis serratis, floralibus mnltisidis, caule dichotomo. Radix annua s. biennis. Folia radicalia obtusiuscula: serraturis spinosis, innocuis. Caulis pedalis, viridis, subangulatus, dichotomus, patens: ramis vltimis flexuosis. Folia ramea opposita, amplexicaulia, cuneata, subconnata, margine dentata, stimtrifida lacinlis lanceolatis, angulis omnibus terminatis spina purpurascente. Pedunculus e dichotomiis, rectus, articulis breuior, triangulus, lateribus striatis. Inuolucra subhexaphylla, horizontalia, flore longiora: foliolis lanceolatis, neruosis, spinosis apice et vna alteraue serratura. Receptaculum commune cylindricum, vnde flos cylindricus. Flosculorum Calyx 5-dentatus, longitudine corollulae. Petala 5, exalbida, inuoluta. Filamenta capillaria, petalis duplo longiora, alba. Antherae testaceae. Stylus bipartitus, persistens. Semina tecta vndique punctis hemisphaericis. Paleae lineares, acutae, longitudine flosculorum. Odor totius eximie teter.
aquaticum. 2. E. fol. gladiatis serrato-spinosis: floralibus indiuisis. Inuolucra et paleae integerrimae.
planum. 3. E. fol. radicalibus oualibus planis crenatis, capitul. pedunculatis. — Iacq. Fl. aust. v. 4. t. 391. M. (Pet. et anth. caeruleae. Oestr. Fl. l. p. 131.)
pusillum. 4. E. fol. radicalibus oblongis incisis, caule dichotomo, capitul. sessilibus.
tricuspidatum. 5. E. fol. radicalibus cordatis, caulinis palmatis auriculis retroflexis, paleis tricuspidatis.
maritimum. 6. E. fol. radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitul. pedunculatis, paleis tricuspidatis. — Fl. dan. t. 875. M. (Rad. crassa, longissima.)
campestre. 7. E. fol. radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. Fl. dan. t. 554.Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 155. M. Innolucra subulata capitulo longiora. Gouan.
amethystinum. 8. E. fol. radicalibus trifidis basi subpinnatis. Involucra lanceolata, capitulo longiora. Gouan.

[page] 287

alpinum. 9. E. fol. digitatis laciniatis suborbiculatis, capitulo oblongo polyphyllo. paleis setaceis trisidis. Mant. 349. Eryngium alpinum spinis horridum, dipsaci capitulo longiore. Tournef inst. 327. Spina alba. Dalech. hist. 1462. (I. Fr. Miller colour. Plat. t. VI.)
325. HYDROCOTYLE. Vmbella simplex: Inuolucro (2-s.) 4-phyllo. Petala integra. Sem. semiorbiculato-compressa.
vulgaris. 1. H. foliis peltatis, vmbellis quinquefloris. Fl. dan. t. 90. Vmbella simplex e centro prolifera. Styli 2, distantes.
vmbellata. 2. H. fol. peltatis, vmbell. multifloris. Scapus foliis longior.
americana. 3. H. fol. reniformibus sublobatis crenatis. Et in Ind. orient.
asiatica. 4. H. fol. reniformibus dentato-crenatis. Et in Iamaica. (Rumph. Amb. t. 169. f. 1.)
chinensis. 5. H. fol. linearibus, vmbell. multifloris.
villosa. 6. H. tomentosa, fol. cordatis integerrimis tomentosis s. villosis. Suppl. p. 175. Centella villosa. Syst. ed. 13. p. 708. Mercurialis afra. Syst. ed. 13. 746.
glabrata. 7. H. glaberrima, fol. ouatis, s. lanceolatis, acutis trineruiis glaberrimis. Suppl. p. 176. Centella glabrata. Syst. ed. 13. p. 708.
virgata. 8. H. glaberrima, fol. semiteretibus linearibus, sulco exaratis internodiis longioribus. Suppl. p. 176.
tinifolia. 9. H. canescens, fol. lineari-subspathulatis-internodiis. Suppl. p. 176.
Solandra. 10. H. tomentosa, fol. cuneiformibus ouatis retusis septemdentatis. Suppl. p. 176. Solandra capensis. Syst. ed. 13. p. 767. (Sem. ad costatrum interstitia neruis transuersis scrobiculato-reticulata. Gaertn. de fr. I. p. 96. t. 22.)
tridentata. 11. H. tomentosa, fol. lineari-cuneiformibus apice tridentatis. Suppl. p. 176..
ranunculoides. 12. H. fol. quinquepartitis incisis. Suppl. p. 177.
erecta. 13. H. fol. cordatis crenatis, scapis paucifloris longitudine petiolorum. Suppl. p. 177.

[page] 288

326. SANICVLA. Vmbellae confertae, subcapitatae. Fructus (setis vncinatis) scaber. Flores disci abortientes.
europaea. 1. S. foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. Fl. dan. t. 283. (Schkuhr bot. Handb. p. 187. Flor. centrales nullis stylis sed glandula nectarifera instructi Withering Bot. Arrang. I. p. 266. Cal. persistens.)
canadensis. 2. S. fol. radicalibus compositis: foliolis ouatis.
marilandica. 3. S. flosculis masculis pedunculatis: hermaphroditis sessilibus. (Iacq. Ic. pl. rar. t. 348.
237. ASTRANTIA. Inuolucra partialia lanceolata, patentia, aequalia, longiora, colorata. Flores plurimi abortientes.
maior. 1. A. foliis quinquelobis: lobis trisidis.
carniolica. 2. A. fol. quinquelobis: (lobis iudiuisis.) Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. app. t. 10. M.
minor. 3. A. fol. digitatis serratis. (Flor. minuti pedicelati. Sem. angulis alato-plicatis. Scop. Carn. I. p. 187. t. 7.)
siliaris. 4. A. fol. lanceolatis serrato-ciliatis. Suppl. p. 177. Iasione capensis. Berg. in nov. act. vps. vol. 3. p. 187. Tab. 10.
Epipactis. 5. A. fol. quinquepartitis obtusis serratis. Suppl. p. 177. — Astrantia Epipactis scapis angulatis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. app. t. 11. M. (Scapus angulatus nudus. Flores pallidi in capitul. sessiles Host? Oesterr. fl. p. 132.)
328. BVPLEVRVM. Inuolucra vmbellulae maiora, 5-phylia. Pet. inuoluta. Fructus subrotundus, compressus, striatus.

* Herbacea.

rotundifolium. 1. B. inuolucris vniuersalibus nullis, foliis perfoliatis. Inuolucella ouata, mucronata.
stellatum. 2. B. inuolucellis coadunatis: vniuersali triphyllo Inuolucella octofida. Hall. emend. 120. Inuolucella colorata, flosculis longiora.
petraeum. 3. B. inuolucellis coadunatis, vniuersali pentaphyllo. (B. petraeum, scapo vmbellaque terminali simplicissimis; inuolucellis polyphyllis: vniuerfali 5-phyllo, fol. radicalibus gramineo-caryo-

[page] 289

phylleis. v. Wulf. in Iacq. Coll. 1. p. 209. Qui inuolucella connata nunquam vidit.)
angulosum. 4. B. inuolucellis pentaphyllis orbiculatis: vniuersali triphyllo ouato, fol. amplexicanullbus cordato-lanceolatis. Inuolucella oualia, longitudine vmbellulae.
longifolium. 5. B. inuolucellis pentaphyllis ouatis: vniuersali subpentaphyllo, fol. amplexicaulibus. (Fol. ouatooblonga, inferiora petiolata. Inuol. vniuers. 6-phyllum.)
falcatum. 6. B. inuolucellis pentaphyllis acutis: vniuersali subpentaphyllo, fol. lanceolatis, caule flexuoso. — Iacq. Fl. austr. v. 2. 1. 128. M. Carlis purpurascens, totus paniculatus. Vmbellae saturate luteae. Vmbellulae saepius 7. (Inuoluc. vniuers. et 3-phyllum vidi.)
odontites. 7. B. inuolucellis pentaphyllis acutis: vniuersali triphyllo, flosculo centrali altiore, ramis diuaricatis. — Iacq. hort. v. 3. t. 91. M. (Inuolucr. vniversale 5-phyllum, rarius 4-phyll. Caul-diuaricato-ramosi. v. Wulf. in Iacq. coll. III. p. 88.)
semicompositum. 8. B. vmbellis compositis simulque simplicibus. (Fol. petiolata ligulata. Inuoluc. vniuers. indeterminatum.)
ranunculoides. 9. B. inuolucellis pentaphyllis lanceolatis longioribus: vniuersali triphyllo, fol. caulinis lanceolatis. Mant. 349. (Innolucell. 5-phyll. lanceolatosubaristata. Gibbera 2 contigua flaua germini insidentia. v. Wulf. t. c. p. 68.)
rigidum. 10. B. caule dichotomo subnudo, inuolucris minimis acutis. Folia omnia lanceolata, neruosa. rigida, petiolata. Inuolucrum 3-phyllum, subulatam, breuissimum. Inuolucella setacea, breuia.
Gerardi. 11. B. caule erecto paniculato, fol. lanceolato-linearibus, inuolucris et inuolucellis pentaphyllis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 3. t. 256. Separandum synonymon Bupleurum inuolucris et inuolucellis pentaphyllis, fol. lineari-subulatis Ger. prov. 233. t. 9. a B. iunceo in Syst. ed. 13. p. 226. et ad hoc referendum. M.
tenuissimum. 12. B. vmbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. Inuolucrum 3-phyllum, breue. Inuolucella setacea, breuia. (Fl. dan. t. 1090.)

T

[page] 290

iunceum. 13. B. caul. erecto paniculato, fol. linearibus, involucris triphyllis, inuolucellis pentaphyllis. Bupleurum inuolucris et inuolucellis pentaphyllis. fol. lineari-subulatis. Ger. prov. 233. t. 9. (Caul. diffusus. Vmbellae lateral. et terminales.)

** Frutescentia.

fruticosum. 14. B. frutescens, fol. obouatis integerrimis.
fruticescens. 15. B. frutescens, fol. linearibus, inuolucro vniuersali partialibusque.
difforme. 16. B. srutescens, fol. vernalibus decompositis planis incisis; aestiualibus filiformibus angulatis trifidis. Vmbellae aliae, simplices, aliae compositae.
spinosum. 17. B. frutescens, ramis paniculae seminibus nudis spinescentibus, fol. linearibus. Suppl. p. 178
329. ECHINOPHORA. Flores laterales masculi; centrali hermaphrodito. Sem. 1, inuoucello immersum.
spinosa. 1. E. foliolis subulato-spinosis integerrimis. Turr. farset. 7. (Cfr. Oesterr. Fl. p. 133.)
tenuifolia. 2. E. soliolis incisis inermibus.
1377. COPROSMA. Flos hermaphroditus: Cal. 5. partitus. Cor. 5-f. 7-fida. Stamina 5 ad 7. Styli duo, longi. Bacca disperma. Sem 2, planiuscula. Flos femineus et masculus vt in hermaphrodito. Suppl. p. 24.
lucida. 1. C. pedunculis compositis. Suppl. p. 178.
foetidissima. 2. C. floribus solitariis. Suppl. p. 178
341. HASSELQVISTIA. Cor. radiatae: disci masculis. Sem. (difformia) ambitus geminata, margine crenata, disci solitaria, vrceolata, hemisphaerica.
aegyptiaca. 1. H. foliis pinnatis: foliolis pinnatisidis. Suppl. p. 179. Hasselquistia aegyptiaca Syst. ed. 13. p. 226. Mant. 217. Iacq. hort. v. 1. t. 87.
cordata. 2. H. fol. cordatis Suppl. p. 179. Iacq. hort. vol. 2. p. 91. t. 193.
330. TORDYLIVM. Cor. radiatae, omnes hermaphroditae. Fructus suborbiculatus, margine crenatus. Inuolucra longa, indiuisa.
syriacum. 1. T. inuolucris vmbella longioribus. Iacq. hort. 54. Riv. pent. 238. (Saepe accidit, vt ex 2 seminibus alterum abortiat, et alterum tum in bullam

[page] 291

cymbisormem conuertatur. Gaertn. Ex quo affinitas Hasselquistiae et Tordylii generum, quae etiam seminibus crenatis orbicularibus conueniunt, elucet.)
officinale. 2. T. inuolucr. partialibus longitudine florum, foliolis ouatis laciniatis.
peregrinum. 3. T. seminibus sulcatis rugosis plicatis, inuolucro vniuersali monophyllo subtrifido. Mant. 55.
apulum. 4. T. vmbell. remotis, fol. pinnatis: pinnis subrotundis laciniatis. Iacq. hort. v. 1. t. 53. qui iam Hort. v. 3. p. 2. ad T. officinale Linu. refirt. M. (Odor foetidus. Pet. extimum maximum.)
maximum. 5. T. vmbell. confertis radiatis, soliolis lanceolatis inciso-serratis. Mant. 350.Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 142. M. (Pet. exteriora maiora.)
Anthriscus. 6. T. vmbell. confertis, soliolis ouato-lanceolatis pinnatifidis. Mant. 350.Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 261. M. A Scandice infesta diuersa*).
nodosum. 7. T. vmbell. simplicibus sessilibus, semin. exterioribus hispidis. Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 24. M.
331. CAVCALIS. Cor. radiatae; disci masculae. Pet. inflexo emarginata. Fructus setis (per series positis) hispidus Inuolucra integra.
grandiflora. 1. C. inuolucris singulis pentaphyllis: foliolo vnico duplo maiore. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 24. M. Caucalis vmbella conferta petalis exterio ibus involucello longioribus. Ger. prov. 237. (Petala extima maxima.)
daucoides. 2. C. vmbellis trifidis aphyllis, vmbellulis trispermis triphyllis. Mant. 351. Hort. cliff. 91. Hort. vps. 38. Ger. prov. 236.Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 157. M. Echinophora 3. leptophylla purpurea. Col. ecphr. 1. p. 96. t. 97. Descriptio Cauc. platyuarpi est. (Fructus aculeis hamatis pilis intermixtis obsiti. Sow. engl. bot. p. 197. t. 197. Pedunculi elongati. Flor. parui.)

T 2

*) Haec et sequens species quoad fructus totos echinatos iure ab aliis a Tordyliis seiuncta et vt plurinum generi: Caucalis adnumerata a b GAERTNERO praeennte ADANSONIO, ad peculiare relata est genus: TORILIS, Vmbella simplex. Inuolucrm o, ant soliolis paucis Simplicibus Semina aculeolis absque ordine positis bispida. GAERTN. de sr. I. p 82. Hoc quoque genus secundum eum intrare debent Scandix Anthriscus et nodosa L.)

[page] 292

latifolia. 3. C. vmbella vniuersali trisida: partialibus pentaspermis, fol. pinnatis serratis. Hort. cliff. 91. Mant. 350.Iacq. hort. v. 2. t. 128. M. Caucalis inuolucris et inuolucellis pentaphyllis, foliis pinnatis. Ger. prov. 237. Caucalis aruensis echinata latifolia. Bauh. pin. 152. Lappula canaria latifolia. Bauh. hist. 1. p. 81. Tordylium latifolium. Sp. plant. 345.
mauritanica. 4. C. inuolucro vniuersali monophyllo; partialibus triphyllis.
orientalis. 5. C. vmbell. patentibus, foliolis partialibus supradecompositis laciniatis: lacinulis linearibus. Mant. 351. Caucalis procerior chalepensis, ferulaceis foliis, flore albo. Moris. hist. 3. p. 308. s. 9. t. 14. f. 5. Caucalis Bell. itin. lib. 3. cap. 49. t. 200. (Sem. setis extantibus apice viscoso glandul. Mant. p. 351.)
leptophylla. 6. C. inuolucro vniuersali subnullo, vmbella bisida, inuolucellis pentaphyllis. Mant. 391. Ger. prov. 236. Caucalis procumbens. Riv. pent. — Caucalis humilis. Iacq. hort. v. 2. t. 195. M. Cfr. v. 3. p. 2. M. Lappula canaria, flore minore tenuifolia. Moris. hist. 3. p. 305. s. 9. t. 13. s. 3. Excluso Columna. (Fruct. ouat. aculeis verticillato-hispidis apice 3-glochidibus. Mant. 351.)
heluetica. 7. C. inuolucro vniuersali subnullo, vmbella a triad decemfida, inuolucellis a tribus ad quinque, ramis stricte diuaricatis. Iacq. in Litt. hort. v. 3. app. t. 16. M. (Caucalis aruensis. Huds. Angl. 113. Nomen ob locum natalem omnino melius. Caul. breuis, sed ramosissimus: ramis confertis. Ad genus Torilis amandanda.)
332. ARTEDIA. Inuolucra pinnatisida. Flosculi disci masculi. Fructus squamis hispidus.(Fruct. compressus: margine membranaceo lobato. Gaertn.)
squamata. 1. A. seminibus squamatis. (Fol. supra decompositis: foliolis subulatis, petalis 2 maximis. Moench Method. p. 84. Camer. hist. 67. t. 16.)
333. DAVCVS. Corollae subradiatae, omnes hermaphroditae. Fructus pilis hispidus.
Carota. 1. D. seminibus hispidis, petiolis subtus neruosis. Fl dan. t. 723. M.

[page] 293

mauritanicus. 2. D. semin. hispidis, flosculo centrali sterili carnoso, receptaculo communi hemisphaerico. Mant. 391. Pastinaca tenuifolia, radice, et vmbella lutea. Moris. hist. 3. p. 306. s. 9. t. 13. f. 3. Pastinaca tenuifolia sicula hirsuta crispa. Moris. hist. 3. p. 305. s. 9. t. 13. f. 3. (Pet. inflexo-bisida Mant. p. 351. Quae vtplurimum pro D. mauritanico habita planta solummodo varietas prioris videtur, saltem cum descriptione in Linn. Sp. pl. extante haud conuenit. Cfr. quoque iconem in Allioni Fl. pedem. t. 61. f. 1.)
Visnaga. 3. D. semin. laeuibus, Vmbella vniuersali basi coalita. Mant. 352. — Iacq. hort. v. 3. t. 26. M. Vmbella ampla. Inuolucella simplicia. Petala aequalia. (Visnaga daucoides Gaertn. de fr. I. p. 92. ob semina.)
Gingidium. 4. D. radiis inuolucri planis: laciniis recuruis.†.
muricatus. 5. D. semin. triglochidi aculeatis. Caucalis monspeliaca, echinato magno fructu. Bauh. pin. 153. Echinophora altera asperior platycarpos. Col. ecphr. 1. p. 95. t. 94.Sine dubio est eadem planta, ac Caucalis platycarpos Linn. spec. p. 347. et Syst. ed. 12. p. 205. Iacq. hort. v. 3. t. 10. M. β Cancalis vmbella bifida, vmbellulis dispermis, inuolucris semine breuioribus linearibus. Gouan. monsp. 135. Caucalis inuolucro vniuersali disphyllo, partialibus pentaphyllis. Ger. prov. 237. t. 10. (Var. β. Linn. etiam ad mentem Vahlii cum citatis auctoribus vt Species diuersa sub diverso genere distinguenda esset, quam sic definuit: Caucalis pumila, vmbella vniuers. sub 5-fida, fol. supradecomp. cauleque decumbente villosis. Vahi Symb. II. p. 47.)
lucidus. 6. D. fol. lucidis, caule hirto, petiolis laeuibus. Suppl. p. 179.
334. AMMI. Inuolucra pinnatifida. Corollae radiatae: omnes hermaphroditae. Fructus laeuis.
maius. 1. A. foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis; superioribus multifidis linearibus.
copticum. 2. A. fol. supradecompositis linearibus, sem. muricatis. Mant. 56.— Iacq. hort. v. 2. t. 196. M.
glaucifolium. 3. A. foliorum omnium lacinulis lanceolatis.

T 3

[page] 294

335. BVNIVM. corolla vniformis. Vmblla conferta. Fructus ouati.
Bulbocastanum. 1. BVNIVM. Fl. dan. t. 220. (In Mantissa alt. p. 218. adhuc secundae huius generis speciei mentio sacta est, scilicet: Bunium aromaticum, inuolucellis triphyllis.)
336. CONIVM. Inuolucella dimidiata, subtriphylla. Fructus subglobosus, 5-striatus, vtrinque crenatus.
maculatum 1. C. seminibus striatis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 156. M. (β. sibiricum, caul. lacuis altissimus. Odorem multo teteriorem spargit.)
rigens. 2. C. sem. submuricatis, pedunc sulcatis, foliolis canaliculatis obtusis. Mant. 352. 512. (Caulbrev. rigens. Rami patentiss Inuolucel. 7-phylla. crenata. Mant.)
africanum. 3. C. sem. muricatis, petiolis pedunculis laeuibus. Mant. 352. Iacq. hort. v. 2. t. 194. M. Pedunculi oppositifolii, non salcati. Flosculi plures steriles. Fructus centralis sessilis. Foliola plamuscula.
Royeni. 4. C. sem. radiato spinosis. Caucalis orientalis arvensis tenuifolia, flore purpureo, magno fructu. Buxb. cent. 3. p. 16. t. 28. Habitat in Aegypto notante Dav. Royeno.
337. SELINVM. Fructus ouali-oblongus, compresso planus, in medio striatus. Inuolucr. reflexum. Petala cordata, aequalia.
syluestre. 1. S. radice fusiformi multiplici, stylis erectis, corollulis explicates. Suppl. p. 180. Selinum sylvestre radice fusiformi multiplici Syst. ed. 13. p. 180. Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 152. M. Mant. 353. Foliola linearia. Vmbella patula; vmbellulae remotae. Semina ouali oblonga: sulcis 3, eleuatis, obtusis, approximatis. Inuolucrum vtrumque. (Caul. lacuis. Synon. Iacq. secundum Sowerby ad sequentem pertinet speciem.)
palustre. 2. S. sublactescens, radice vnica. Mant. 353. Foliola terminalia elongata. (Caul. solitarius, sulcatus. Petala inuoluta, styli dein diuergunt. Sow. Engl. bot. t. 229.)

[page] 295

austriacum. 3. S. caule striato salcato, foliolis ouatis incisis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 1. t. 71. M.
Caruifolia. 4. S. caule sulcato acutangulo, inuolucro vniuersali euanido, stylis erectis, petalis conniuentibus, Suppl. p. 180. Selinum Caruifolia. Syst. ed. 13. p. 230. Mant. 353. Iacq. austr. t. 16.Fl. dan. t. 667. M. Semina ouata sulcis eleuatis 3 compressis, vti Laserpitiis; lateribus semina a se inuicem hiant. Foliola omnia apice s. mucrone albo. (Sub hoc nomine 3 diuersas species latere, suspicatur ill. Retzius. vid. Eius Obs. bot. 2. p. 16.)
Chabraei. 5. S. vaginis soliorum caulinorum planis flaccidis pendulis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 1. t. 72. M.
Seguieri. 6. S. inuolucro vniuersali nullo, pistillis diuaricatissimis. Suppl. p. 179. Selinum Seguieri fol. partialibus decussatis, inuolucro vniuersali nullo. Syst. ed. 13. p. 230. Iacq. hort. t. 61. Ligusticum alpinum perenne, ferulae folio, floribus albis Segu. ver. 2. p. 41. t. 13. Ligusticum alpinum, foliis cicutae tenuioribus et glabris, radice breviore. Till. pis. 98. t. 39. f. 2. an?
Monnieri. 7. S. vmbella conferta, inuolucro vniuersali reflexo, semin. costis quinque membranaceis. Iacq. hort. t. 62.
838. ATHAMANTA. Fructus-ouato oblongus, striatus. Pet. inflexa emarginata.
Libanotis. 1. A. foliis bipinnatis planis, vmbell. hemisphaerica, seminibus hirsutis. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 392. Fl. dan. t. 754. M. Styli fructus purpurascentes.Ipse lacquin in Litt. iam. Athamantum pyrenaicum hort. vind. v. 2. t. 197. fere Varietatem A. Libanotis agnoscit. M.
Ceruaria. 2. A. fol. pinnatis decussatis inciso-angulatis, semnudis. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 69. M. (Sem. tristriata subpubescentia: Ceruaria rigida. Moench. Method. p. 95.)
sibirica. 3. A. fol. pinnatis inciso-angnlatis. Mant. 56. 353. Hort. Vps. 60. sub Ceruaria. Flores subtus rubri. (Ceruaria Riuini. Gaertn. de fr. I. p. 91. Fr. lati, subpubescentes.)
condensata. 4. A. fol. subbipinnatis: foliolis deorsum imbricatis, vmbella lentiformi. Inuolucella longitudine vmbellulae.

T 4

[page] 296

Oreoselinum 5. A. foliolis diuaricatis. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 68. M.
sicula. 6. A. fol. inferioribus nitidis, vmbell. primordialibus subsessilibus, semin. pilosis.
cretensis. 7. A. foliolis linearibus planis hirsutis, petal. bipartitis, semin. oblongis hirsutis. Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 62. M. Iacq. vind. 218. Caulis striatus pubescens. Folia subhirsuta: laciniis vltimis linearibus, planiusculis, at in culta succulentis, fragilibus, nitidissimis. Semina oblonga, hirsuta.
annua. 8. A. fol. multipartitis: laciniis linearibus teretiusculis acuminatis.
chinensis. 9. A. semin. membranaceo-striatis, fol. supradecompositis laeuibus multifidis. (Sem. ouata, 5-crenata Lour. cochinch. I. p. 178.)
339. PEVCEDANVM. Fructus ouatus, vtrinque striatus, ala cinctus. Inuolucra breuissima.
officinale. 1. P. foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus.
iaponicum. 2. P. fol. quinquies tripartitis: foliolis cuneiformibus trifidis. Thunb. iapon. p. 117. M.
alpestre. 3. P. foliolis linearibus ramosis.
minus. 4. P. fol. pinnatis: foliolis pinnatifidis: laciniis linearibus oppositis, caule ramosissimo patulo. Huds. angl. 101. Peucedanum minus. Bauh. pin. 149. Rai angl. 3. p. 217. Selinum montanum pumilum Clusii, flore albo. Bauh. hist. 3. p. 17. (Secundum Dryand. Transact. l. c. p. 228. non differt a Pimpinella dioica.)
Silaus. 5. P. foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis, inuolucr. vniuersali diphyllo. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 15. M. Caulis angulatus.
alsaticum. 6. P. fol. pinnatifidis: lacinulis trifidis obtusiusculis. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 70. M.
nodosum. 7. P. foliolis alternatim multifidis.
340. CRITHMVM. Fructus oualis, compressus. Flosculi aequales.
maritimum. 1. C. foliolis lanceolatis carnosis. Mant. 353. — Iacq. hort. v. 2. t. 187. M.
pyrenaicum. 2. C. foliolis lateralibus bis trifidis. Athamantam Libanoten senescentem esse putat Haller.

[page] 297

latifolium. 3. C. foliolis sessilibus obouatis lobatis: lobis dentatis. Suppl. p. 180.
342. CACHRYS. Fructus subouatus, angulatus, suberoso-corticatus.
Libanotis. 1. C. foliis bipinnatis: foliol. linearibus acutis multifidis, sem. sulcatis laeuibus. (Schkuhr Handb. t. 65.)
sicula. 2. C. fol. bipinnatis: foliol. linearibus acutis, sem. sulcatis hispidis.
odontalgica. 3. C. fol. radicalibus supradecompositis tomentosocanis, caule nudo. vmbellifero, seminibus cortice suberoso laeuissimo. Suppl. p. 181. Cachrys odontalgica Pall. it. v. 3. p. 720. t. G. f. 1. 2. 3.
343. FERVLA. Fructus oualis, compresso planus, striis vprinque 3.
Communis. 1. F. foliolis linearibus longissimis simplicibus. (Rami fracti succum luteum foetidum fundunt Schkuhr bot. Handb. I. p. 199.)
glauca. 2. F. foliolis supradecompositis; foliolis lanceoato-linearibus planis.
tingitana. 3. F. foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inaequalibus nitidis. Ferula tingitana. Riv. pent.
Ferulago. 4. F. foliis pinnatifidis: pinnis linearibus planis trifidis.
orientalis. 5. F. foliorum pinnis basi nudis: foliolis setaceis.
meoides. 6. F. foliorum pinnis vtrinque appendiculatis: foliolis setaceis.
nodiflora. 7. F. foliolis appendiculatis, vmbell. sessilibus. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 5. M.
canadensis. 8. F. lucida canadensis.
Assa foetida. 9. F. foliolis. alternatim sinuatis obtusis. (Kaempf. Amoen. fasc. III. ic.)
344. LASERPITIVM. Fructus oblongus: angulis 8 membranaceis. Pet. inflexa, emarginata, patentia.
latifolium. 1. L. foliolis cordatis inciso-serratis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 146. M.
trilobum. 2. L. foliol. trilobis incisis. Huic foliola basi cordata et acute serrata; vt igitur omnino distingui debeat a Las. subsequente. M.
aquilegifolium. 3. L. foliol. obtusis basi ouatis lobatis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 2. t. 147. M.

T 5

[page] 298

gallicum. 4. L. foliok cuneiformibus furcatis. (Cfr. Moench. Method. p. 79.)
silaiflium. 5. L. caule glabro radice multicipite, foliolis pinnatifidis laciniis lanceolatis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 5. t. 44. M.
angustifolium. 6. L. foliol. lanceolatis integerrimis sessilibus. (Secundum Wulsenii obseruationes, sicuti b. Scopali hoc iam putauit, solummodo planta iunior L. peucedanoidis videtur. vid. Iacq. Coll. I. p. 220.)
prutenicum. 7. L. foliol. lanceolatis integerrimis: extimis coalitis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 153. M. Caulis hirsutus pilis albis, praesertim versus basin. Folia facie Cicutac virosae, hirsuta petiolis et costis: Foliola cunciformi-lanceolata, pinnatisida, non rigida. Vmbellae radii. Inuolucra et Flores albi. Semina pubescentia, acri-aromatica.
dauricum. 8. L. caule maculato, foliolis pinnatifidis acuminatis. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 38. M.
peucedanoides. 9. L. foliol. lineari lanceolatis venoso-striatis distinctis (Cfr. descriptionem a Wulfenio l. c. prolatam.)
Siler. 10. L. foliol. ouali-lanceolatis integerrimis petiolatis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 145. M. β Laserpitium s. Siler montanum angustifolium. Bauh. pin. 162. Semina, Sileris sulcata absque membranulis.
Chironium. 11. L. foliol. oblique cordatis, petiolis hirsutis.
ferulaceum. 12. L. foliol. linearibus.
simplex. 13. L. scapo nudo aphyllo simplici, fol. pinnatis multifidis acutis linearibus, vmbella semiglobosa. Mant. 56.
Aciphylla. 14. L. caule vaginato, petiolis foliorum dilatatis, fol. digitatis linearibus elongatis mucronatis. Suppl. p. 181.
345. HERACLEVM. Fructus ellipticus, emarginatus, (foliaceo-) compressus, striatus, marginatus. Cor. difformis, inflexo-emarginata. Inuolucr. caducum; (partiale polyphyllum.)
Sphondylium. 1. H. foliolis pinnatifidis laeuibus, flor. vniformibus. (Fol. pinnatis: extimo palmato, flor. radii maioribus.)
angustifolium. 2. H. fol. cruciato-pinnatis: foliol. linearibus, coroll. flosculosis. Mant. 57. — Heracleum angusti-

[page] 299

folium. Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 173? M. Sphondylium hirsutum minus, foliis tenuiter laciniatis. Pluk. phyt. 63. f. 3. Flores vnisormes, virides, albi.
longifolium. 3. H. foliorum pinnis longissimis. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 2. t. 174.M.
sibiricum. 4. H. fol. pinnatis: foliol. quinis: intermediis sessilibus, corollulis vniformibus. Mant. 354. Foliorum vaginae basis barba alba densa. (Petal. non emargin. viridia. Mant. p. 354.)
Panaces. 5. H. fol. pinnatis: foliol. quinis: intermediis sessilibus, flor. radiatis. Folia subtus tomentosa.
ausiriacum. 6. H. fol. pinnatis vtrinque rugosis scabris, flor. subradiatis. Mant. 354. Iacq. vind. 216. Fl. austr. v. 1. t. 61. M. Dissert ab H. Panace Foliis vtrinque scabris, venoso-rugosissimis viridibusque, nec mollibus; subtomentosis, subtusue pallidis. Pedunculi scabri, in Panace laeues.
alpinum. 7. H. fol. simplicibus, flor. radiatis. Heracleum foliis pinnatifidis. Ger. prov. 246. Hanc cum praecedeuti coniungit Segu. ver. 3. p. 224. cum H. austriacum spontaneum foliis scabris, alpinum satum foliis supra laeuibus euadat.
346. LIGVSTICVM. Fructus oblongus, 5-sulcatus vtrinque. Corollae aequales. Petalis inuolutis, integris.
Leuisticum. 1. L. foliis multiplicibus: foliolis superne incisis.
scoticum. 2. L. fol. biternatis. Fl. dan. t. 207. Folia subtus lucida.
peloponense. 3. L. fol. multiplicato-pinnatis: foliol. pinnatim incisis. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 13. M. Vmbella terminalis fertilis; laterales masculae in meis. Fructus totus angulis tribus, compressis. Semine altero ouali; altero angulo affixo alterius lateri. Corculum compressi seminis 5-gonum; depressi vero 4-gonum, cinctum punctis 4-fuscis.
austriacum. 4. L. fol. bipinnatis: foliol. confluentibus incisis integerrimis. Iacq. vind. 221. — Iacq. Fl austr. v. 2. t. 151. M. Segu. veron. 3. p. 226. Ligusticum alterum Lobelii. Dalech. hist. 744.
cornubiense. 5. L. fol. decompositis incisis: radicalibus ternatis lanceolatis integerrimis. (L. cornubiense, fol. radicalibus decompositis incisis: caulinis ternatis lanceolatis integerrimis, seminum sulcis obsoletis. Smith Ic. pictae.)

[page] 300

peregrinum. 6. L. vmbellae primariae inuolucro subnullo; lateralium basi membranaceo: radiis subramosis. Petroselinum hortense latifolium. — Iacq. hort. v. 3. t. 18. M. Bauh. pin. 153. Apium hortense magnum, petroselini sapore. Bauh. hist. 3. p. 99. Simile Petroselino etiam sapore et odore, sed crassiora rigidioraque omnia.
balearicum. 7. L. fol. pinnatis: foliolis insimis auctis foliolo. Mant. 218. Generis dubii, cum semina non mihi perfecerit.
347. ANGELICA. Fructus subrotundus, angulatus, solidus, stylis reflexis. Corollae aequales: petalis incuruis.
Archangelica. 1. A. foliorum impari lobato. Fl. dan. t. 206. (Sem. costis submembranaceis. Caul. lineatus glaber.)
syluestris. 2. A. foliolis aequalibus ouato-lanceolatis serratis. (Selinum syluestre. Allioni pcdem. v. 2. p. 7. Caul. laeuis glaberrimus. Schkuhr bot. Handb. t. 68.)
verticillaris. 3. A. fol. diuaricatissimis: foliolis ouatis serratis, caule pedunculis verticillato. Mant. 217. 561.Iacq. hort. t. 130. M.
atropurpurea. 4. A. foliorum extimo pari coadunato: folio terminali petiolato. Mant. 354. (Caul. atropurpureus rore glauco. Mant.)
lucida. 5. A. foliol. aequalibus ouatis inciso-serratis. — Iacq. hort. v. 3. t. 24. M.
348. SIVM. Fructus subouatus, striatus. Inuolucrum polyphyllum. Petala cordata.
latifolium. 1. S. foliis pinnatis, vmbella terminali. Fl. dan. t. 246. Exclusa varietale. β — Sium angustisolium Iacq. Fl. austr. t. 67. M. (Foliorum pinnae oblongo lanceolatae, aequaliter serratae. Inuolucr. magnitudine et forma varium. Caul. profunde sulcatus. Sowerb. engl. bot. p. 204. t. 204. An Synonymis Iacquini in hac et sequente specie a b. Murrayo iustus adtributus sit locus, alii disceptent.)
angustifolium. 2. S. fol. pinnatis, vmbellis axillaribus pedunculatis, inuolucro vniuersali pinnatifido. Sp. pl. 1672. — Sium latifolium. Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 66. M. Sium Berula. Gouan. monsp. 218. Foliorum pinnarum par secundum ita distat a primo,

[page] 301

vt deficere videatur. Vmbellae oppositifoliae G. (Sowerb. engl. bot. t. 139. Sium angustifolium, fol. pinnatis inaequaliter arguteque serratis auriculatis, vmbellis oppositifoliis pedunculatis. Retz. obs. bot. 1. p. 14. Inuolucri soliola nonnulla pinnatisida, alia linearia integerrima.)
nodiflorum. 3. S. fol. pinnatis, vmbell. axillaribus sessilibus.
Sisarum. 4. S. fol. pinnatis: floralibus ternatis.
Ninsi. 5. S. fol. pinnatis serratis: rameis ternatis. (Plenk Pl. officin. t. 189. Radices fasciculatae, fusiformes.)
rigidius. 6. S. fol. pinnatis: foliolis lanceolatis subintegerrimis.
iaponicum. 7. S. fol. pinnatis: foliolis incisis, vmbellis terminalibus. Thunb. iap. p. 118. M.
Falcaria. 8. S. foliol. linearibus decurrentibus connatis. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 257. M.
graecum. 9. S. fol. omnibus bipinnatis. (Cfr. Lour. Cochinch. I. p. 379.)
siculum. 10. S. fol. radicalibus ternatis; caulibus bipinnatis. Iacq. hort. v. 2. t. 133. M.
repens. 11. S. caule repente, foliolis subrotundis dentatoangulatis. Suppl. p. 181. Sium repens caule repente. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 3. t. 260. M.
decumbens. 12. S. fol. bipinnatis, caule decumbente. Thunb. iapon. p. 118. M. An a S. graeco satis diuersa?)
349. SISON. Fructus ouatus, striatus. Inuolucr. sub-4-phyllum.
Amomum. 1. S. foliis pinnatis, vmbellis erectis. Mant. 355. — Iacq. hort. v. 3. t. 17. M. (Caul. filiformis, striat. Inuolucr. 3-phyllum Mant. p. 335. Caul. elongatus tenuis. Foliola inprimis inferiora sublobata serrata.)
segetum. 2. S. fol. pinnatis, vmbellis cernuis. — Iacq. hort. v. 2. 134. M.
canadense. 3. S. fol. ternatis. Inuolucrum vniuersale nullum.
Ammi. 4. S. fol. tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis setaceis; stipularibus longioribus. — Iacq. hort. v. 2. t. 200. M.
inundatum. 5. S. repens, vmbellis bisidis. Fl. dan. t. 89. (Vmbell. geminae; fol. inferiora capillacea. Inuoluc. vniuerjale 0. Sowerb. engl. bot. t. 227.)
verticillatum. 6. S. foliolis verticillatis capillaribus.

[page] 302

salsum. 7. S. foliis radicalibus compositis: foliolis subuerticillato-fasciculatis lanceolatis, caule aphyllo ramis vmbelliferis dichotomis. Suppl. p. 181.
350. BVBON. Fructus ouatus, striatus, villosus, (aut glaber.)
macedonicum. 1. B. foliolis rhombeo-ouatis crenatis, vmbellis numerosissimis (Pet. lancealato-ouata, fr. oblong. tennis villosus. Lour. l. c.)
Galbanum. 2. B. foliol. rhombeis dentatis striatis glabris, vmbell. paucis. Mant. 355. — Iacq. hort. v. 3. t. 36. M. Caulis rore glauco. (Fruct. teres non striatus. Fol. flabellif. glauca.)
gummiferum. 3. B. foliol. glabris: inferioribus rhombeis serratis: superioribus pinnatifidis tridentatis. (Sem. glabris, caule frutescente. Ait. Kew. I. p. 352.)
rigidius. 4. B. foliol. linearibus.
351. CVMINVM. Fructus ouatus, striatus. Vmbellulae 4. Inuolucra 4-fida.
Cyminum. 1. CVMINVM. Riv. pent. (Inuolucr. vtrinque 4-phylium: foliol. simplicibus et 3-fidis. Fr. multistriatus hirsutus. Gaertn. de fr. 1. p. 107.)
352. OENANTHE. Flosculi difformes: in disco sessiles, steriles. Fructus calyce et pistillo coronatus.
fistulosa. 1. OE. stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus sistulosis. — Fl. dan. t. 846. M. Oenanthe aquatica triflora. Moris. hist. 3. p. 269. s. 9. t. 7. f. 8. Inuolucrum vniuersale nullum.
crocata. 2. OE. fol. omnibus multifidis obtusis subaequalibus. — Iacq. hort. p. 3. t. 62. M. Caulis rufus. Folia alia pinnata, alia sed saepius bipinnata. Foliola cuneata, incisa, laeuia, lineata. Pedunuli angulati, striati. Inuolucr. vniuersale nullum. Petala alba, inflexa, tamen acuta. Antherae fuscae.
prolifera. 3. OE. vmbellarum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis. — Iacq. hort vind. v. 3. p. 62. M.
globulosa. 4. OE. fructibus. globosis. (Radic. etiam in hac Filipendulae Mant. p. 555.)
pimpinelloides. 5. OE. foliol. radicalibus cuneatis fissis; caulinis integris linearibus longissimis simplicibus. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 395. M.

[page] 303

353. PHELLANDRIVM. Flosculi disci minores. Fructus ouatus, laeuis, coronatus perianthio et pistillo.
aquaticum. 1. P. foliorum ramificationibus diuaricatis.
Mutellina. 2. P. caule subnudo, foliis pinnatis. Iacq. vind. 223.Fl. austr. v. 1. t. 56. M.
354. CICVTA. Fructus subouatus, sulcatus.
virosa. 1. C. vmbellis oppositifoliis petiol. marginatis obtusis. Mant. 355. Fl. dan. t. 208. (Inuolucr. partiale polyphyll., laciniae pedunculos longitudine adaequant.)
bulbifera. 2. C. ramis bulbiferis.
maculata. 3. C. foliorum serraturis mucronatis, petiol. membranaceis apice bilobis. Myrrha. Mich. gen. 18.
355. AETHVSA. Inuolucella dimidiata, 3-phylla, pendula. Fructus striatus.
Cynapium. 1. AE. foliis conformibus. (Schkuhr bot. Handb. t. 72. Fol. pianata: pinnis incisis subtus incidis.)
Bunius. 2. AE. fol. radicalibus pinnatis, caulinis multipartito setaceis. Carum Bunius. Syst. nat. 12. p. 733. Iacq. hort. v. 2. t. 198. M. Daucus petroselini v. coriandri folio. Bauh. pin. 150. Saxifraga montana minor, petroselini s. coriandri folio. Moris. hist. 3. p. 274. s. 9. t. 2. f. 16. Bunius Dalech. hist. 774. Folia Radicalia pinnata: foliolis ouatis, pinnatisidis, incisis. lucidis. Caulina Carui bipinnato-linearia, angustissima. Petioli vaginantes margine inuoluti. Inuolucra lateris exterioris, terna saepius, setacea flosculis longiora.
Meum. 3. AE. fol. omnibus multipartito-setaeeis. Athamanta foliis capillaribus, seminibus glabris striatis. Sp. plant. 353.Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 303. M. Inuolucrum vniuersale nullum, rarius, monophyllum; Partialia vero lateralia, vt in hoc genere. (Caule folioso et inuolucro vniuersali polyphyllo ab hac specie sese ditinguit Aethusa fatua Ait. Kew. p. 355.)
356. CORIANDRVM. Cor. radiata: Pet. inflexo-emarginata. Inuolucr. vniuersale 1-phyllum: Partialia dimidiata. Fructus sphaericus.
satinum. 1. C. sructibus globosis. (solitariis. Sowerb. engl. bot. t. 67.)

[page] 304

testiculatum. 2. C. fruct. didymis. (Moris. hist. III. Sect. 7. t. 11. f. 2. Inuolucr. tam vniuersale, quam partiale multisidum Lour. Cochinch. p. 181.)
357. SCANDIX. Cor. radiata. Fructus subulatus. Petala emarginata. Flosculi disci saepe masculi.
odorata. 1. S. seminibus sulcatis angulatis. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. M. (Odor anisatus.)
Pecten. 2. S. semin. rostro longissimo. — Iacq austr. v. 3. t. 263. Fl. dan. t. 844. M. (Vmbella simplex. Inuolucri foliola 2 fida.)
Cerefolium. 3. S. semin. nitidis ouato subulatis, vmbellis sessilibus lateralibus. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 390. M. (Inuolucr. partiale 1-3-phyll. Vmbella primaria sessilis. Chaerophyllis assine.)
Anthriscus. 4. S. semin. ouatis hispidis, coroll. vniformibus, caule laeui. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 154. Fl. dan. t. 863. M. (Petioli villosi basi latissimi.)
australis. 5. S. semin. subulatis hispidis, flor. radiatis, caul. laeuibus.
nodosa. 6. S. semin. subcylindricis hispidis, caule hispido: geniculis tumidis. Mant. 356. — Iacq. hort. v. 3. t. 25. M. (Torilis macrocarpa. Gaerth. de fr. I. p. 83. Setae in fructibus rectae adscendentes.)
trichosperma. 7. S. semin. hirsutissimis pilis semine duplo longioribus. Mant. 57.
infesta. 8. S. semin. exteriore hispido, vmbellulis confertissimis hemisphaericis. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 46. M. Caulis erectus, subpedalis in olla, scaber. Folia S. Cerefolii. Vmbella 5-sida. Vmbellulae hemisphaericae, consertae. Inuolucelld 7-phylla, subulata, non reflexa. Flores subradiati, albi: Flosculi circiter 6, fertiles, reliqui maseuli. Stamina slosculis longiora: Antheris purpurascentibus. Semina bina: Exterius semen hispidum spinis articulatis; Interius semen scabrum tantum, vti semina ambo flosculi centralis. Syst. nat. 12. p. 732. a D. Zoega.
grandislora. 9. S. semin. pedunculo villoso breuioribus.
procumbens. 10. S. semin. nitidis ouato-subulatis, fol. decompositis.

[page] 305

358. CHAEROPHYLLVM. Inuolucr. (partiale) reflexum, concavum. Petala inflexo-cordata. Fructus oblongus, laeuis.
fyluestre. 1. caule laeui striato, geniculis tumidiusculis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 149. M. (Caul. sulcatus, hirsutus: ramis glabris. Vmbellae minores vtplurimum 2 intra dichotomiam prius maturescunt.)
bulbosum. 2. C. caule laeui geniculis tumido, basi hirto.— Iacq. Fl auser. v. 1. t. 63. M. (Inuotucella lanceolata, non concaua.)
aristatum. 3. C. caule laeui geniculis tumido, seminibus hirtis biaristatis. Thunb. iap. p. 119. M.
temulum. 4. C. caule. scbro: geniculis tumidis.— Iacq. austr. v. 1. t. 65. M. (Caul. maculatus.)
hirsutum. 5. C. caule aequali: foliol. incisis, acutis, fruct. biaristatis. Mant. 356.— Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 148. M. Planta pubelcens Folia punctis albis supra serraturas. Gouan. Fructus subcylindrici, laeuiter striati, terminati aristis 2, distinctis, rectis, apice obtusatis, magis rigidis, quam in C. aromatico. Caulis sistulosus.
aromnticum. 6. C. caule aequali, foliol. serratis integris, sruct. biaristatis. Mant. 356. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 150. M. Caulis petiolique hirti. (Flor. plerique steriles, hinc saepe vnicus modo sructus adest.)
coloratum. 7. G. caule aequali fol. supradecompositis, inuolucellis coloratis. Mant. 57. Iacq. hort. 1. t. 51. (Involucella luteo-colorata vt in Bupleuris. Mant.)
aureum. 8. C. caule aequali, soliol. incisis, sem. colorartis sulcatis muticis. Mant. 356. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 64. M. Myrrhis minor, fol. Bauh. pin. 160. Myrrhis perennis alba minor, sol. hirsutis, sem. striato aureo. Mpris. hisi. 3. p. 130. (Planta pubescens. Folia supra glabra. Fructus susiformi cylindrici. Sem. (flaua) sulcis 4, obtusis, remotis. Caulis farctus.
scabrum. 9. C. caule aequali, fol. incisis acutis hirtis, pedunculis seabris. Thunb. iap. p. 119. M.
arborescens. 10. C. fruticosum.

V

[page] 306

359. IMPERATORIA. Fructus subrotundus, compressus, medio gibbus, margine cinctus. Petala inflexomarginata.
Ostunthium. 1. IMPERATORIA. (Sem. compressum, margine lato membranacco. tribus costis dorsalibus apterygiis. Gaertn. de fr. I. p. 90. t. 21.)
360. SESELI. Vmbellae globosae. Inuolucr. foliolo vno alteroue. Fructus ouatus, striatus.
pimpinelloides. 1. S. caule declinato, vmbellis nubilibus nutantibus.
montanmn. 2. S. petiol. ramiseris membranaceis oblongis integris, fol. caulinis angustissimis. — Seseli multicaule. Iacq. hort. v. 2. t. 129. Cfr. v. 3. p. 2. M.
glaucum. 3. S. petiol. ramiseris membranaceis oblongis integris, foliol. singularibus binatisque canaliculatis lueuibus petiolo longioribus. — Iacq. Fl.. austr. v. 2. t. 144. M. Seseli petiolis ramiseris membranaceis oblongis integris, soliolis siliformibus petiolo longioribus. Ger. prov. 253.
annuum. 4. S. petiol. rameis membranaceis ventricosis emarginatis. Iacq. vind. 225. — Iacq. Fl. austr. v. 1. t. 55. M. (Inuolucei. vmbellam supereminent. Gouan. Cfr. Schkuhr bot. Handb. I. p. 216.)
ammoides. 5. S. fol. radicalibus: folioiis imbricatis. Iacq. hort. t. 52. Folia radicalia Millesolii simillima.
tortuofum. 6. S. caule alto rigido, foliol. linearibus sasciculatis.
Turbith. 7. S. inuolucro vniuersali monophyllo, semin. striatis villosis stylatis.
Hippomarathrum. 8. S. inuolucellis connato-monophyllis. Iacq. vind. 224.Iacq. Fl. austr. v. 2. 1. 143. M. Hippomarathrum. Hail. emend. 115.
pyrenaeum. 9. S. fol. duplicato-pinnatis: foliolis incisis acutis, inuolucellis setaceis vmbellula longioribus.
saxifragum. 10. S. caule siliformi diuaricato. fol. duplicato-ternatis linearibus. vmbell. subsexfidis.
eldtum. 11. S. caule elongato geniculis callosis, fol. bipinnatis: pinnis linearibus distantibus. Mant. 357. Foeniculum syluestre elatius, serulae solio longiori. Vaill. paris. 54. (Caul. filisormis, foliol. ternata teretia, fr. scabri. Gouan Illustr. p. 16. t. 8.)

[page] 307

361. THAPSIA. Fructus oblongus, membrana cinctus. (Sem. oblonga alis membranaceis 4: lateralibus maximis. Gaertn.)
villosa. 1. T. foliolis dentatis villosis basi coadunatis.
foetida. 2. T. foliol. multifidis basi angustatis. (Fol. etiam hirsuta. Vmbel. magna, flor. lutei Schkuhr. l. c. p. 220.)
Asclepium. 3. T. fol. digitatis: foliol. bipinnatis setaceo-multifidis. (Fol. stellatim expansa. Caul. subnudus. Schkuhr.)
garganica. 4. T. fol. pinnatis: foliolis pinnatisidis: laciniis lanceolatis. Mant. 57.
trifoliata. 5. T. fol. ternatis ouatis. Semina Selini caruisoliae s. Monnieri, sed inuolucra nulla.
362. PASTINACA. Fructus ellipticus, compresso-planus. Petala inuoluta, integra.
lucida. 1. P. foliis simplicibus cordatis lobatis lucidis acute crenatis. Mant. 58. — Iacq. hort. v. 2. t. 199.
satiua. 2. P. fol. simpliciter pinnatis, (foliolis incisis. Involucr. vniuersale 4-5phyll. foliolis inaequalib. oblitteratis.)
Opoponax. 3. P. fol. pinnatis: foliolis basi antica excisis. Mant. 357. (petiolis paleaceo-strigosis. Gouan. Illustr. p. 19. t. 13. et 14.)
363. SMYRNIVM. Fructus oblongus, striatus, (angulato-costatus.)
Persoliatum. 1. S. foliis caulinis amplexicaulibus.
aegyptiacum. 2. S. fol. floribus binis simplicibus cordatis integerrimis. Cent. 25.
Olusatrum. 3. S. fol. caulinis ternatis petiolatis serratis. (Fol. lata 2-3nata. Vmbel. globosae. Sem. 2 semilunata. Sow. engl. bot. t. 230.)
aureum. 4. S. fol. pinnatis serratis: posticis ternatis: sloseul. omnibus fertilibus.
integerrimum. 5. S. fol. caulinis duplicato-ternatis integerrimis.
364. ANETHVM. Fructus subouatus, compressus, striatus. Petala inuoluta, integra.
graueolens. 1. A. fructibus compressis.
segetum. 2. A. foliis caulinis tribus, fructibus oualibus. Mant. 219. Iacq. hort. v. 2. t. 132. M. Anethum syluestre minus. Bauh. pin. 247. prodr. 76. Foe-

V 2

[page] 308

niculum lusitanicum minus annuum, anethi odore. Tournes. inst. 312. (Caul. glaucus. Fol. multisida: laciniis planis breuissimis.)
Foeniculum. 3. A. sructibus ouatis. — Mill. illustr. ic. M.
365. CARVM. Fructus ouaro-oblongns, striatus. Inuolucr. 1-phyllum. Petala carinata, inflexo-emarginata.
Carui. 1. CARVM. — Iacq. Fl austr. v. 4. t. 393. M. (Involucrum etiam 4-5 phyllum vidi: soliolis deciduis.Fol. bipinnata, ad vaginae basin stipulis multifidis pracdita. Roth. Fl. germ. II. p. 324.)
366. PIMPINELLA. Fructus ouato-oblungus. Petala inslexa Stigm. subglobosa.
Saxifraga. 1. P. foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus. Exclusis varict.. γ. δ. ε. Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 395. Fl. dan. t. 669. M. (P. Saxifraga, fol. inferioribus simpliciter pinnatis: soliolo terminali trilobo. Retz. Obs bot. 3. p. 29. Vbi cel. Auctor plures varietates, enumerat, ab iis vero. P. dissecta, fol. omnibus pinnatis. pinnis multipartitis: segmentis subsalcatis acutis. t. 11. distinguit.)
magna. 2. P. foliolis omnibus lobatis: impari-trilobo. Mant. 219. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 396. M. Pimpinella foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis acutis. Ger. prov. 255. Pimpinella foliis cordatis: impari trilobo. Huds. augl. 110. Pimpinella saxisraga maior, vmbella candida. Bauh. pin. 159. Distinguenda a P. Saxisraga. Huius sine dubio varietas est Pimpinella orientalis Gouani illustr. p. 51. t. 15. it. Iacq. Fl austr. v. 4. t. 397. M. (Caul. sulcatus, fol. lucida.)
glauca. 3. P. fol. supradecompositis, caule angulato ramosissimo. (Seseli pumilum Sp. pl. p. 373. Fol. glauca subcarnosa. Var. inuolucellis deciduis ant persistentih. Gouan. Illustr. p. 15.)
peregrina. 4. P. fol. radicalibus pinnatis crenatis: summis cuneiformibus incisis. vmbell. nubilibus nutantibus. — Iacq. hort. v. 2. t. 131. M.
Anisum. 5. P. fol. radicalibus trisidis incisis. Inuolucella depauperata. (Anisum vulgare. Gaertn. de fr. I. p. 102. t. 23. Fr. striatus subpubescens.)

[page] 309

dichotoma. 6. P. pedunc. oppositifoliis, fol. floriferis bi-trisidis, petiol. alato-membranaceis. Mant. 58. (Fructus sabglobosi striati.)
dioica. 7. P. pumila, vmbellis numerosissimis compositis simplicibusque, (flor. dioicis.) Iacq. vind. 227. Pimpinella pumila Iacq. Fl austr. t. 28. Mant. 357. Seseli pumilum, montanum Clus. hist. 2. p. 200. Mas et Hermaphrodita.
1378. CVSSONIA. Petala trigona. Margo receptaculi dilatatus in calycem 5-dentatum. Suppl. p. 25. — Cfr. Thunb. in nov. act. Vps. v. 3. p. 211. it. Diss. Ei. nov. gen. pl. p. 10. M.
thyrsislora. 1. C. foliis digitatis: foliolis sessilibus cuneiformibus truncatis tridentatis, floribus racemosis. Suppl. p. 182. — Cussonia thyrsislora, foliis quinatis, foliolis simplicibus ternatisque, cuneatis apice dentatis. Thunb. act. upsrl. c. p. 212. t. 12. M.
spicata. 2. C. fol. digitatis: foliolis petiolatis spathulatis: lignla tri-s. quinquepalmata argute serrata, sloribus spicatis. Suppl. p. 182. — Cussonia spicata, foliis septenis: foliolis simplicibus ternatisque lanceolatis apice serratis. Thunb. act. cit. p. 212. t. 13.
367. APIVM. Fructus ouatus, striatus. Inuolucr. 1-phyllum. Petala aequalia.
Petroselinum. 1. A. foliis caulinis linearibus, inuolucellis minutis. (Fol. pinnati: foliolis linearibus.)
graueolens. 2. A. fol. caulinis cuneiformibus. — Fl. dan t. 790. M. (Vmbella inter ramorum dichotomiam subsessilis.)
368. AEGOPODIVM. Fructus ouato oblongus, striatus.
Fodagraria. 1. AE. foiiis caulinis summis ternatis. Fl. dan. t. 670. (Fruct. ouatus compressus. Styli reslexi.)

TRIGYNIA.

1379. SEMECARPVS. Cor. 5-petala. Drupa cordata, cellulosa 1-sperma. Suppl. p. 25.
Anacardium. 1. SEMECARPVS. Arbor praeslat verum Anacardium ossicinantm. Suppl. p. 182. (Cfr. Roxb. Pl. of the Coast of Corom.)

V 3

[page] 310

369. RHVS. Cal. 5-partitus. Petala 5, Bacca 1-sperma. (Drupa sicca: acumine obliquo. Gaertn.)
Coriaria. 1. R. foliis pinnatis, obtusiuscule serratis oualibus, subtus villosis. (Rhus coriaria, sol. pinnatis: foliolis ellipticis obtuse dentatis subtus villosis. Willd. Berl. Baumz. p. 287. Hac cum specie etiam consunditur Rhus Cocodendron Ehrh. Beytr. 3. p. 20. cui. vero folia glabra sunt et maiora, foliola ouato-lanceolata basi dentala.)
typhinum. 2. R. fol. pinnatis argute serratis lanceolatis, subtus tomentosis. Cent. 139.
iauanicum. 3. R. fol. pinnatis ouatis acuminatis serratis, subtus tomentosis.
glabrum. 4. R. fol. pinnatis serratis lanceolatis, vtrinque nudis, (flor. hermaphroditis. Ait. Kew. I. p: 366. Quo additamento b. Auctor hanc speciem a: Rhus elegans, — slor. dioicis. Catesb. Carol. app. t. 4. discernit.)
Vernix. 5. R. fol. pinnatis integerrimis annuis opacis, petiolo integro aequali. Excluso synonymo Kaempseri. Dioicum, diuersum a Vernice ossicinali. (Cfr. de eximio huius arboris vsu Thunb. Fl. iap p. 121.)
succedaneum. 6. R. fol. pinnatis integerrimis perennantibus lucidis: petiolo integro aequali. Mant. 221. Arbor vernicisera spuria syluestris angustisolia. Kaemps. amosn. 794. t. 795.
copallinum. 7. R. fol. pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato. (Pluk. phyt. t. 55. f. 1.)
semialatum. 8. R. fol. pinnatis serratis petioli extimis internodiis membranaceis. Murr. in comm. gott. 1784. c. tab. M.
Metopium. 9. R. fol. pinnatis quinatis integerrimis subrotundis glabris.
pauciflorum. 10. R. fol. pinnatis: foliolis alternis decurrentibus cuneiformibus apice serratis, panicula sessili pauciflora. Suppl. p. 183.
digitatum. 11. R. fol. pinnatis: foliolis oblongis integerrimis glaberrimis, caule scandente. Suppl. p. 184.
radicans. 12. R. fol. ternatis: foliolis petiolatis ouatis nudis integerrimis, caule radicante. Dioicum.
Toxicodendrox. 13. R fol. ternatis: foliol. petiolatis angulatis pubescentibus, caule radicante. Dioicum.

[page] 311

Cominia. 14. R. fol. ternatis; foliol. petiolatis ouatis, subtus tomentosis, remotissime serratis. (Alophyllus Cominia fol. ternatis, floribus paniculatis. Swartz Prodr. p. 62. Cfr. quoque Eius Obs. bot. p. 112.)
Cobbe. 15. R. fol. ternatis: foliolis ouatis acuminatis serratis, pedunc. tomentosis.
tomentosum. 16. R. fol. ternatis: foliol. subpetiolatis rhombeis angulatis, subtus tomentosis.
angustisolium. 17. R. fol. ternatis: foliol. petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis, subtus tomentosis.
laeuigatum. 18. R. fol. ternatis: foliol. sessilibus lanceolatis laevibus. Sp. pl. 1672.
lucidum. 19. R. fol. ternatis: foliol. sessilibus cuneiformibus laeuibus.
villosum. 20. R. fol. ternatis: foliolis sessilibus ouatis integris pubescenti-villosis, caule pubescente. Suppl. p. 183 (R. villosum, sol. ternatis: soliolis obouatis integerrimis sessilibus vtrinque pilosis. Ait. Kew p. 368.)
incisum. 21. R. fol. ternatis: foliolis sessilibus cuneiformibus inciso-pinnatifidis subtus tomentosis venosis, calycibus tomentosis. Suppl. p. 183.
cuneisolium. 22. R. fol. ternatis: foliolis sessilibus cuneiformibus glaberrimis Septemdentatis: dentibus mucronatis. Suppl. p. 183.
lanceum. 23. R. fol. ternatis: foliolis lanceolato-subulatis elongatis vtrinque glaberrimis. Suppl. p. 184.
cirrhiflorum. 24. R. fol. ternatis: foliolis integerrimis glabris, caule scandente. Suppl. p. 184.
tridentatum. 25. R. fol. ternatis: foliolis incanis serratis, serraturis tribus ad quinque, caule scandente. Suppl. p. 184
Cotinus. 26. R. foliis simplicibus obouatis. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 210. M. (Panicula ramosissma, pedicelli pilosi, Drupae glabrae semicordatae.)
370. VIBVRNVM: Cal. 5-partitus, Cor. 5-fida. Bacca 1-sperma. (Drupa plerisque. Med.)
Tinus. 1. V. foliis integerrimis ouatis: ramisicationibus venarum subtus villoso-glandulosis. (Quoad solia valde variat. Cfr. Ait. Kew. I. p. 370.)
tinoides. 2. V. fol. ellipticis glabris integerrimis, ramis cymisque teretibus hirsutis. Suppl. p. 184

V 4

[page] 312

scandens. 3. V. fol. oblongis serratis, caule scandente, cymis terminalibus: radiis terminatis flore maximo, Suppl. p. 184
virens. 4. V. fol. oblongis acuminatis apice serratis glabris, ramis scandentibus, Thunb. iap. p. 124. M. Nonne eadem cum V. scandente?
serratum. 5. V. fol. oblongis serratis basi integris subtus pallidis. Thunb. iap. p. 124. M.
nudum. 6. V. fol. integerrimis lanceolato-ouatis. Mill. ic. 183. t. 274. (V. nudum, fol. oualibus subrugosis margine reuolutis obsolete erenulatis. Ait. l. c.)
prunifolium. 7. V. fol. subrotundis crenato-serratis glabris. (V. prunisolium, fol. obouato-subrotundis oualibusque glabris, argute serratis, petiolis marginatis. Ait. l. c. V. Lentago. Moench. Weissenstcin. t. 8.)
dentatum. 8. V. fol. ouatis dentato-serratis plicatis. Iacq. hort. t. 36.
lantana. 9. V. fol. cordatis serratis venosis, subtus tomentosis. Iacq. Fl. anstr. v. 4. t. 341. M.
acerisolium. 10. V. fol. lobatis, petiolis laeuibus, (Baccae atrae lucidae. Gaertn. de fr. p. 133.)
Opulus. 11. V. fol. lobatis, petiolis glandulosis. — Fl. dan. t. 661. M. (Petala 3 exteriora maiora sterilia, cum staminum pistillorumque vestigiis rubicundis. Baccae s. antra rubra.)
Lentago. 12. V. fol. ouatis serrulatis acuminatis glabris, petiol. marginatis vndulatis. Rami deflexi s. propendentes, petioli marginibus vndulati. (V. Lentago. fol. lato-ouatis acuminatis argute serratis, petiolis marginatis crispis. Ait, 1. c. p. 372.)
tomentosum. 13. V. fol. ouatis acuminatis serratis venosis subtus tomentosis, vmbellis lateralibus, Thunb. iapon. p. 123. M.
erosum. 14. V. fol. ouatis acuminatis, petiolis tomentosis. Thunb. iap. p. 124. M.
hirtum. 15. V. fol. onatis serratis villosis, petiolis hirtis. Thunb. l. c. M.
dilatatum. 16. V. fol. obouatis acuminatis inaequaliter dentatis villosis. Thunb. l. c. M.
macrophylum. 17. V. fol. obouatis acuminatis dentatis glabris. Thunb. iap. p. 125. M.
cuspidatum. 18. V. fol. ouatis cuspidatis serratis villosis. Thunb. loc. cit. M.

[page] 313

cassinoides. 19. V. fol. ouatis crenatis glabris, petiolis carinatis eglandulatis. (V. cassinoides, fol. lanceolatis laevibus margine renolutis obsolete crenulatis Ait. l. c. Vibur. Cassinoides Duroi secundum Aitonium alia species, V. laeuigata ab eo denominata.)
371. CASSINE. Cal. 5-partitus. Petala 5. Bacca 3-sperma.
capensis. 1. C. foliis petiolatis ouato-oblongis retusis crenatis. Suppl. p. 184. Cassine capensis. Syst. ed. 13. p. 243. Mant. 220. Cassine barbara. Syst. ed. 13. p. 243. Evonymus Colpoon. Syst. ed. 13. p. 198. Flores interdum quadrifidi et quinquefidi. (Synonynium: Evonymus Colpoon s. Cassine Barbara, vtpote alia et distincta species excludi debet. Swartz Obs. bot. p. 112.)
Peraguta. 2. C. fol. petiolatis serratis ellipticis acutiusculis, ramulis ancipitibus. Mant. 220. Cassine foliis ouato-lanceolatis serratis, floribus corymbosis axillaribus. Mill. ic. 83 f. 1. Cassine verae perquam similis arbuscula, foliis antagonistis. Pluk. Mant. 46.
Maurocenia. 3. C. fol. sessilibus integerrimis obouatis coriaceis.
372. SAMBVCVS. Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Bacca 3-sperma.
Ebulus. 1. S. cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. (Schkuhr bot. Handb. t. 83)
iaponica. 2. S. cymis tripartitis, stipulis nullis, caule fruticoso. Thunb. iap. p. 125. M.
canadensis. 3. S. cymis quinquepartitis, fol. subbipinnatis, caule srutescente. (Baccae obscure rubrae.)
nigra. 4. S. cymis quinquepartitis, fol. pinnatis, foliolis subouatis serratis, caule arborea. M. Sambucus nigra, cymis quinquepartitis caule arboreo. Syst. ed. 13. p. 244. Fl. dan. t. 545.
laciniata. 5. S. cymis quinquepartitis, fol. bipinnatis, pinnis ternatis, foliolis lanceolatis incisis, addo M. caule arboreo. Retz. obs. bot. sase. 3. p. 30. Sambucus laciniata. Mill. Dict. Var. γ. Sambuci nigrae. Spec. pl. 386. (Hancce speciem modo prior is varietatem esse nunc ipse cel. Retzius declarat, cum ex repetita baccarum satione plantae excreuterunt matri non similes, sed foliis simplicitar pinnatis solummodo instructiae. vid. Retz. Obs. bot. 6. p. 27. cl. Schkuhr l. c. p. 242. tamen hoc ex votis successit.)

V 5

[page] 314

racemosa. 6. S. racemis compositis ouatis, caule arboreo. (Fol. pinnata glabra Willd. β S. verna, fol. pinnata: pinnis ouatis serratis subtus pubescentibus, racemis dichotomis subuillosis. Corol. huic purpurea. quae ab aliis flauo-albicans ceterum describitur. Cfr. Iacq. in Coll. I. p. 36. Willd. Berl. Baumz. p. 356.)
373. SPATHELIA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. 3-gonna, 3-locularis. Sem. solitaria.
simplex. 1. SPATIELIA.
374. SPAPHYLEA. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. inslatae, connatae. Sem. 2, globosa cum cicatrice.
pinnata. 1. S. foliis pinnatis. (Schmidt Oesterr. Baumz. t. 80. Sacpe digyna.)
trisolia. 2. S. fol. ternatis. (Schmidt l. c. t. 81. Germ. et silam. basi hirsuta.)
375. TAMARIX. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 1-locularis, 3-valuis. Semina papposa.
gallica. 1. T. floribus pentandris. Mill. ic. t. 262. f. 1.
germanica. 2. T. flor. decandris. Mill. ic. t. 262. f. 2. Fl. dan. t. 234. (Stam 1-delpha.)
1299. XYLOPHYLLA. Cal. 5-partitus, coloratus. Cor. 0. Stigmata lacera. Caps. 3-locularis. Sem. gemina.*)
longifolia. 1. X. foliis linearibus, ramis tetragonis. Mant. 221. Xyphyllos ceramua. Rumph. amb. 7. p. 19. t. 12.
latifolia. 2. X. fol. lanceolatis, ramis teretibus. Mant. 221. Phyllanthus epiphyllanthus. Sp. plant. 1392. Phyllanthus foliis latioribus vtrinque acuminatis apicem versus crenatis. Brown, iam. 188 (Cfr. L'Heritier Sert. augl.)

*) Huic generi locum post: Phyllanthus, cui affine et a quo solis fere foliis crenis marginis sloriferis dissert, designat cl SWARTZ, et cuius characterem genericum ita sistit: ♀. Cal. 6 partitus, coloratus. Cor. nulla. Stam; 3-6. Stigm. lacera. Caps. 3-locularis. Sem. gemina. ♂. ♀. Hermaphroditi. Flores vel sunt polygami vel monoici, et vtplurimum. triandri. SWARTZ obs. bot. p. 114)

[page] 315

376. TVRNERA. Cal. 5-fidus, infundibulif. exterior 2. phyllus. Petala 5, calyci inserta. Stigmata multifida. Caps. 1-locularis, 3-valuis. (Sem. numerosa: arillo vnilaterali ligulato. Gaertn.)
vlmisolia. 1. T. floribus sessilibus petiolaribus, foliis basi biglandulosis. — 10. Mill. illustr. ic. M. β Corolla minor petalis mucronatis. Bracteae absque glandulis. Folia obtusiora. Antherae fuluac, nec flauac. Mill. ic. t. 268. f. 2.
Pumilea. 2. T. flor. sessilibus petiolaribus, fol. eglandulosis. Calyx Bracteis 2. linearibus. Antherae non vltrasaucem calycis eleuatae. (Flor. terminales, conserti in centro soliorum Swartz. l. c. p. 117.)
sidoides. 3. T. pedunc. axillaribus bisetis, fol. obouato-cuneatis serratis. Mant. 58.
cistoides. 4. T. pedunc. axillaribus aphyllis, fol. apice serratis. Bractea nullae. (Flores axillares, solitarii pedunculati. Swartz.)
racemosa. 5. T. racemis elongatis, terminalibus. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 94. M.
377. TELEPHIVM. Cal. 5-phyllus. Petala 5, receptculo inserta. Caps. 1-locularis, 3-valuis.
Imperati. 1. T. foliis alternis. (Caul, decumbens. Flor. conglomerati. Caps. 3-angularis, apice acuto.)
oppositifolium. 2. T. fol. oppositis.†
378. CORRIGIOLA. Cal. 5-phyllus. Petala. 5. Semen 1-triquetrum. (Nux rotundato-trigona. Gaertn.)
litoralis. 1. CORRIGIOLA. Fl. dan. t. 334.
379. PHARNACEVM. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Caps. 3-locularis, polysperma.
Ceruiana. 1. P. pedunculis subumbellatis lateralibus, solia linearia aequantibus.
Mollugo. 2. P. pedunc. vnisloris lateralibus, flor. longitudine soliorum, caule depresso. Mant. 358. 561. Mollugo Spergula. Sp. plant. 131. Burm. ind. 3. t. 5. f. 4. Alfine erecta pentaphylla, shore albo. Burm zeyl. 13. t. 7.
depressum. 3. P. pedunc. vnisloris lateralibus, fol. lanceolatis pubescentibus. Mant. 562. (Loeflingia indica, caul. depressis, fol. sub 4-gonis lanceol., stipulis

[page] 316

scariosis, pedunc. dichotomis. Retz. Obs. bot. 4. P. 8.)
Serpyllifolium. 4. P. pedunc. vnifloris, foliis ouatis. Suppl. p. 186.
incanum. 5. P. pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus, stipulis pilosis. Suppl. p. 186. Pharnaceum incanum. Syst. ed. 13. p. 246. Mant. 358.
distichum. 6. P. racemis bipartitis, flexuosis, fol. sublinearibus pubescentibus. Mant. 221. Alsine spergulae facie indiae orient. spieatis floribus ex alis emergentibus. Pluk. mant. 9. t 33. f. 4. Alsine holostea villosa, foliis caulem ambientibus, multiflora. Pluk. alm. 22. t. 130. f. 6. Pist. 1. Caps. 1-locularis, 3-valuis.
cordifolium. 7. P. racemis bipartitis terminalibus, fol. obcordatis. Spergula e cap. b. sp. foliis portulacae minoribus stellatis. Pet. Mus. 478.
lineare. 8. P. vmbellis inaequalibus, fol. linearibus, oppositionibus remotis. Suppl. p. 185.
glomeratum. 9. P. floribus glomeratis, caule flexuoso, foliis linearibus. Suppl. p. 185.
quadrangulare. 10. P. suffruticosum, fol. linearibus quadrifariam imbricatis. Suppl. p. 185.
mycrophyllum. 11. P. tomentosum, pedunculis vmbellatis, fol. ouatis teretiusculis obtusis lana intertextis. Suppl. p. 185.
dicholomum. 12. P. pedunculatis axillaribus elongatis dichotomis, foliis verticillatis linearibus. Suppl. p. 186.
albens. 13. P. pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus exstipulatis. Suppl. p. 186.
380. ALSINE. Cal. 5-phyllus. Petala 5, aequalia. Caps. 1-locularis, 3-valuis (aut 6-valuis).
media. 1. A. petalis bipartitis, foliis ouato-cordatis. Fl. dan. t. 525. 438. (Holosteum Alsine, fol. ouatocordatis, caule laxo. Swartz l. c. p. 118. Stamina adsunt vt plurimum 3. Sed et ea numero 3, 4, 5, 6 et 7, variari obseruauit 1. Bauman. vid. Eius Miscell. medico-botanica. Marp. 1791. p. 40.)
segetalis. 2. A. petal, integris, fol. subulatis. Mant. 359. (Plantula glauca segetalis nodosa: geniculis stipulis membranaceis dentatis cincti. Rami dichotomi filiformes. Pedicelli patente-reflexi. Stam. 5., Pistill. 0, Stigm. 3, reflexa.)

[page] 317

mucronata. 3. A. petal. integris breuibus, fol. setaceis, calyc. aristatis. Mant. 358. (Hall. helv. t. 17. Flor. congesti. Petala subemarginata. Cal. albidi Scariosi. Moench Method. p. 229.)
381. DRYPIS. Cal. 5-dentatus. Petala 5. Caps. circumscissa, monosperma.
spinosa. 1. DRYPIS. Mant. 359. Iacq. hort. t. 49. Rami vltimi floriferi. Pedunculi flore breuiores. Calyx semiquinquesidus, erectus. Petala alba, angustissima, patentia. Stamina erecta. Caules exaridi reuirescunt insequenti vere.
382. BASELLA. Cal. 0. Cor. 7-fida: laciniis 2 oppositis latioribus, tandem baccata. Sem. 1.
rubra. 1. B. foliis planis, pedunc. simplicibus. Rumph. amb. 5. t. 154. (De vsu vid. Thunb. iapon. p. 127.)
alba. 2. B. fol. vndatis ouatis, pedunculis simplicibus folio longioribus. Murasakki Kaempf. amoen. 784.
lucida. 3. B. fol. subcordatis, pedunculis confertis ramosis.
383. SAROTHRA. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis, 3-valuis, colorata.
gentianoides. 1. SAROTHRA.(Pluk. phyt. t. 324. f. 4.)

TETRAGYNIA.

384. PARNASSIA. Cal. 5-partitus. Petala 5. Nectaria 5, cordaca, ciliata apicibus globosis. Caps. 4-valuis.
palustris. 1. PARNASSIA. Fl. dan. t. 584. — Mill. illustr. ic. M. Scapum nonnihil contorquet. (Stamina omnia ante anthesin germini tota incumbunt, antheris vero effoetis vnum post alterum sese attollit ac remouet. Alii vero contrarium contendunt. A cuius partibus veritas sit, vlteriores decernant obseruationes.)
385. EVOLVVLVS. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-fida, rotata. Caps. 3-locularis. Sem. solitaria.
nummularius. 1. E. foliis subrotundis, caule repente, floribus subsessilibus. — Iacq. pict. t. 260. f. 23. M.
gangeticus. 2. E. fol. cordatis obtusis mucronatis villosis petiolatis, caul. diffuso, pedunc. vnifloris.

[page] 318

alfinoides. 3. E. fol. obcordatis obtusis pilosis petiolatis, caul. diffuso, pedunc. trifloris. Conuoluuli minima species bisnagarica hirsuta, Alfines folio. Pluk. alm. 116. t. 9. f. 1.
emarginatus. 4. E. fol. reniformibus repandis. Suppl. p. 186. (Burman. Fl. indica. p. 77. t. 30.)
linifolius. 5. E. fol. lanceolatis villosis sessilibus, caul. erecto, pedunc. trifloris longis. Characterem praebuit.
tridentatus. 6. E. fol. lineari-cuneiformibus tricuspidatis basi dilatata dentatis, pedunc. vnifloris. Burm. ind. t. 16. f. 3. Caulis volubilis est.

PENTAGYNIA.

386. ARALIA. Inuolucr. vmbellulae. Cal. 5-dentatus, superus. Cor. 5-petala. Bacca 5-sperma. (Cfr. Smith Icones pictae plantarum.)
arborea. 1. A. arborea, foliis simplicibus. vmbellae vniuerfalis radiis vniglandulofis. — Ipse Iacquin adhuc dubitat, an huc trahi possit Aralia arborea Iacq. amer. pict. p. 47. M. (Cfr. Swartz obs. bot. p. 120.)
spinosa. 2. A. arborescens, caule foliisque aculeata. Schmidts Oester. Baumz. 11. t. 102-3.)
pentaphylla. 3. A. arborea aculeata, fol. quinatis. Thunb. iap. 128. M.
chinensis. 4. A. frutescens M. caule petiolisque aculeatis, foliolis inermibus villosis.
iaponica. 5. A. frutescens fol. lobatis. Thunb. iap. p. 128. M.
racemosa. 6. A. caule folioso herbaceo laeui.
nudicaulis. 7. A. caule subhudo, herbaceo (M.) foliis binis ternatis.
cordata. 8. A. herbacea, caule angulato inermi, foliis simplicibus cordatis. Thunb. iapon. p. 127. Kacmpf. Amoen. Fasc. V. p. 826.
1380. COMMERSON1A. Cal. 1-phyllus, corollifer. Petala 5. Nectarium 5-partitum. Caps. 5-locularis, echinata. Suppl. p. 26.
echinata. 1. COMMERSONIA. Suppl. p. 187. (Nectar. 10-partitum: laciniis alternis lanceolatis; altern. filiformibus villosis. Caps. setis mollibus echinata, Gaertn. de fruct. II. p. 78. t. 94.)

[page] 319

388. STATICE. Cal. 1-phyllus, integer, plicatus, scariosus. Petala 5. Sem.. 1, superum. (Caps. 1-locularis euoluens. Sem. erectum e longo funiculo pendens. Gaertn.)
Armeria. 1. S. scapo simplici capitato, foliis linearibus, (squamis calycinis subrotundis obtusis. Ait. Kew. I. p. 383. Fl. dan. t. 1092.)
Pseud-armeria. 2. S. M. Statice Armeria maior scapo simplici capitato, fol. longe lanceolatis. Iacq. in Litt. Hort. v. 1. p. 16. t. 42. v. 3. p. 1. Statice lusitanica, Scorzonerae folio. Tourn. instit. 341. In Syst. ed. 13. p. 248. declaratur Varietas insignis S. Armeriae foliis latioribus subincanis. Mutaui modo nomen triuiale, vt simplicius appareret. M. (Statice Cephalotes. scapo simplici capitato, squamis calycinis ouatis acuminatis. Ait. l. c.)
Limonium. 3. S. fcapo puniculato tereti, fol. laeuibus eneruiis, subtus mucronatis. Fl. dan. t. 315.
incana. 4. S. scapo paniculato, fol. lanceolatis trineruiis subundulatis apice mucronatis, paniculae ramis triquetris. Mant. 59. 513.
cordata. 5. S. scapo paniculato, fol. spathulatis retusis, An varictas S. Limonii?
reticulata. 6. S. scupo paniculato prostrato, ram. srerilibus re-troflexis nudis, fol. cuneiformibus muticis.
echioides. 7. S. scapo paniculato tereti articulato, fol. scabris. Folia lingulato-cuneiformia. obtusiuscula, non perfecte laeuia. Scapi panicula articulata articulis diuaricatis subtuberculatis, bifaria: ramulis dichotomis. Calyces perui, acuti. Petala emarginata, pallide caerulea stria purpurea.
speciosa. 8. S. scapo dichotomo. fol. lanceolatis mucronatis, flor. alternis distantibus.
tatarica. 9. S. scapo dichotomo. fol. lanceolatis mucronatis, flor. alternis distantibus.
Echinus. 10. S. scapo paniculato, fol. subulatis mucronatis.
flexuosa. 11. S. scapo ramoso flexuoso, corymb. terminalibus, fol. neruosis.
purpurala. 12. S. caule subsoliato. fol. obouato-cuneatis trincrviis mucronatis. Mant. 59. Statice peregrina. Berg. cap. 80.
minuta. 13. S. caule suffruticoso folioso, fol. confertis cuneatis glabris muticis, scapis paucifloris. Mant. 59.

[page] 320

suffruticosa. 14. S. caule fruticosa: superne nudo ramoso, capitul. sessilibus. fol. lanceolatis vaginantibus.
monopetala. 15. S. caule sruticoso solioso, flor. solitariis, fol. lanceolatis vaginantibus.
aurea. 16. S. caule fruticoso folioso, ramoso, fol. subulatis.
ferulacea. 17. S. caule fruticoso ramoso, ramulis imbricatis, paleis apice pilo terminatis.
linisolia. 18. S. caule fruticoso prostrato, floribus paniculatis secundis, fol. linearibus. Suppl. p. 187.
pruinosa. 19. S. caule flexuoso ramoso fursuraceo. Mant. 59.
sinuata. 20. S. caule herbaceo fol. radicalibus alternatim pinnato-finuatis: caulinis ternis triquetris subulatis decurrentibus.
mucronata. 21. S. caule crispo, fol. ellipticis integris, spicis secundis. Suppl. p. 187. (Differt a priore fol. integris, caulib. frondescentibus et admodum crispis. L'Herit. Stirp. nov. p. 25. t. 13.)
lobata. 22. S. caulibus teretibus aphyllis, fol. finuatis. Suppl. p. 187.
389. LINVM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. 5-valuis, 10-locularis. Sem. solitaria. (Filamenta basi membranosa communi inter se connexa. Cyrillus.)

* Foliis alternis.

vsitassimum. 1. L. calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. (Ab hoc nonnulli vt speciem distinctam stiungunt Linum humile. Mill., qui inter alias notas caulem humiliorem et multo ramosiorem habet. Cfr. Schkuhr Handb. 1. p. 255.)
perenne. 2. L. calycibus capsulisque, obtusis, fol. alternis lanceolatis integerrimis. Caules plantae sibiricae erecti, anglicanae decumbebant; an simper?
viscosum. 3. L. fol. lanceolatis pilosis quinqueneruiis. (Caul. viscosus. Flor. subspicati rubri. Oesterr. fl. p. 153.)
hirsutum. 4. L. calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis, fol. alternis: rameis oppositis. Iacq. austr. t. 31.
narbonense. 5. L. calycibus acuminatis, fol. lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caule tereti basi ramoso. Filamenta basi coalita.
tenuifolium. 6. L. calycibus acuminatis, fol. sparsis lineari-setaceis retrorsum scabris. Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 215.

[page] 321

M. Linum foliis alternis linearibus inferne scabria. Scop. carn. 69. Exclusa varietate ε.
gallicum. 7. L. calycibus subulatis acutis, fol. lineari lanceolatis alternis, paniculae pedunculis bifloris, flor. subsessilibus. Ger. prov. 421. t. 15. f. 1.
maritimum. 8. L. calycibus ouatis acutis muticis, fol. lanceolatis: inferioribus oppositis. — Iauq. hort. v. 2. t. 154. M. Affine L. gallico. (Fol. trineruia. Flor. aurei. Villars Dauph. p. 852.)
alpinum. 9. L. calycibus rotundatis obtusis, fol. linearibus acutiusculis, caulibus declinatis. Sp. pl. p. 1672. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 321. M. Linum tennisolium. β. Sp. pl. 398. Linum syluestre caeruleum perenne, nostras. Rai. hist. 1073., procumbens, flore et capitulo minore. Rai. angl. 3. p. 362. Linum perenne minus caeruleum, capitulo minore. Moris. hist. 3. p. 573. n. 4. Linum fylv. 5. angustifolium alterius generis. Clus. hist. 1. p. 318. Planta tota laeuis: Caules teretes, inclinati, vt fere prostrati, simplices. Folia adscendentia. Flores caerulei, non parui.
austriacum. 10. L. calycibus rotundatis obtusis, fol. linearibus acutis rectiusculis. Mant. 359. — Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 418. M. (Petalis non crenatis differt a L. vsitatissimo.)
virginianum. 11. L. calycibus acutis alternis, capsul. muticis, panicula filiformi, fol. alternis lanceolatis: radicalibus ouatis.
flauum. 12. L. calycibus subserrato-scabris lanceolatis subsessilibus, panicula ramis dichotomis. Mant. 360. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 214. M. Punctumvtrinque ad folia, vt in L. campanulato.
strictum. 13. L. calycibus subulatis, fol. lanceolatis strictis mucronatis: margine scabris. (Cal. foliola 2 maiora. Petala oblonga, obtusa, flaua. Roth. Obs. bot. in Rëm. bot. Arch. p. 33.)
suffruticosum. 14. L. fol. linearibus acutis scabris, Caul. suffruticosis.
arboreum. 15. L. fol. cuneiformibus, caul. arborescentibus.
campanulatum. 16. L. foliorum basi vtrinque punctata glandulosa. (Suffruticos. fol. linearia mucronata. Cor. flaua.)

** Foliis oppositis.

africanum. 17. L. fol. oppositis lineari-lanceolatis, flor. terminalibus pedunculatis. Mant. 360. Caulis suffru-

X

[page] 322

ticosus. (Pedinculi communes subdichotomi nonnunq. ita approximati, vt vmbellam mentiantur. Petala flaua, vague luteo et inferne villosulo. Iacq. coll. 111. p. 118.)
nodiflorum. 18. L. fol. floriferis oppositis lanceolatis, flor. alternis sessilibus, calycibus. longitudine foliorum.
catharticum. 19. L. fol. oppositis ouato-lanceolatis, caule dichotomo, coroll. acutis. — Fl. dan. t. 851. Flores ante anthesin penduli. (Curt. Fl. lond. ic.)
Radiola. 20. L. foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. Fl. dan. t. 178. (Radiola Linoides. Roth Fl. germ. p. 91. Ob defectum vnius in flore partis.)
quadrifolium. 21. L. foliis quaternis.
verticillatum. 22. L. foliis verticillatis.
390. ALDROVANDA. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-valuis, 1-locularis, 10-sperma.
vesiculosa. 1. ALDROVANDA. Vtriculos gerit sere vt Vtricularia, sed confertos.
391. DROSERA. Cal. 5-fidus. Petala 5. Caps. 1-locularis: apice 5-valuis. Sem. plurima.
acaulis. 1. D. flore radicali escapo solitario, foliis oblongis. Suppl. p. 118.
cuneifolia. 2. D. scapis radicatis, fol. cuneato-rotundis. Suppl. p. 118.
rotundifolia. 3. D. scap. radicatis, foliis orbiculatis. (Fl. dan. t. 1028.
longifolia. 4. D. scap. radicatis, fol. ouali-oblongis. (Fl. dan. t. 1093. Fol. obouato-lanceolatis in petiolum decurrentibus a priori modo differt. Roth. Germ. II. p. 373.)
capensis. 5. D. scap. radicatis, fol. lanceolatis subtus scabris. Mant. 360.
lusitanica. 6. D. scap. radicatis, fol. subulatis subtus conuexis. flor. decandris. Mant. 360. Scapus foliis aliquot.
cistiflora. 7. D. caule simplici folioso, fol. lanceolatis. Florum fundus alter. Stamina nigra, longitudine calycis. Antherae luteae, cordatae. Pistillum nigrum: Germen ouatum, cui circum apicem, nec in ipso apice, insident Styli 5, nigri, longitudine corollae, apice dichotomi vsque in capillos.
indica. 8. D. caule ramoso folioso, fol. linearibus.

[page] 323

1340. GISEKIA. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Caps. 5, approximatae, subrotundae, 1-spermae.
pharnacioides. 1. GISEKIA. Mant. 562. Kölreutera molluginoides. Murr. in comm. gott. 1772. p. 67. t. 2. f. 1.
392. CRASSVLA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Squamae 5-nectariferae ad basin germinis. Caps. 5.

* Frutescentes.

coccinea. 1. C. fol. ouatis planis cartilagineo-ciliatis basi connato-vaginantibus. Mant. 360. Mill, illustr. ic. M.
cymosa. 2. C. fol. linearibus cartilagineo-ciliatis connato-vaginantibus, caule fruticoso, cyma terminali. Berg. cap. 84. Mant. 222.
flaua. 3. C. fol. planis connato-perfoliatis laeuibus, flor. corymboso-paniculatis. Mant. 60.
pruinosa. 4. C. fol. subulatis pruinoso-scabris, flor. corymbosis, caule fruticoso. Mant. 60.
scabra. 5. C. fol. oppositis patentibus connatis scabris ciliatis, caul. retrorsum scabro.
perfoliata. 6. C. fol. lanceolato-subulatis sessilibus connatis canaliculatis, subtus conuexis. Mill. fig. t. 108.
fruticulosa. 7. C. oppositis subulatis acutis patentibus subrecurvatis, caul. fruticoso. Mant. 61. β. Crassula caffra. Mant. 222. Folia foliis Iuniperi non maiora: senioribus recuruis. Caulis interdum radicans.
tetragona. 8. C. fol. subulatis subincuruis obsolete tetragonis patentibus, caul. erecto arborescente radicante. Caulis radicai fibris. Folia crassitie pennae anserinae, sursum leuiter arcuata. Mant. 361.
ramosa. 9. C. fol. connatis tereti-subulatis integris remotis, caule fruticoso erecto ramoso, corymbo composito. Suppl. p. 188. (Crassula ramosa, fol. subulatis supra planis connato-perfoliatis laeuibus patentissimis, pedunculis elongatis, flor. cymofis. Ait. Kew. 1. p. 390. Crassula ramosa. Thunb. in Nov. act. nat. cur. 6. p. 341.)
obuallata. 10. C. fol. oppositis sublanceolatis cultratis approximatis. Mant. 61. Flores omnino sequentis.
cultrata. 11. C. fol. oppositis obtuse ouatis integerrimis subcultratis obliquis: paribus connatis remotis. Flores non explicantur. (Dill. Elth. t. 97.)

X 2

[page] 324

Cotyledon. 12. C. fol. subrotundis carnosis supra punctatis, caule arboreo. — Iacq. in Litt. Misc. v. 2. p. 295. t. 19. M.
pinnata. 13. C. fol. pinnatis, caule arboreo. Suppl. p. 191.

** Herbaceae.

centauroides. 14. C. caule herbaceo brachiate, foliis cordatis sessilibus, pedunculis vnifloris. Mant. 361.
dichotoma. 15. C. caul. herbaceo dichotomo, fol. ouato-lanceolatis, pedunc. vnifloris.
glomerata. 16. C. caul. herbaceo dichotomo scabro, fol. lanceolatis, floribus vltimis sasciculatis. Mant. 60. Crassula scleranthoides. Burm. prodr. 8.
Strigosa. 17. C. caul. herbaceo erecto dichotomo, fol. obovatis strigosis, pedunc. vnifloris.
muscosa. 18. C. caule herbaceo prostrato, fol. oppositis ouatis gibbis imbricatis, flor. sessilibus solitariis. Excluso Hermanni synonymo. (C. muscosa, fol. connatis ouatis acutis integris quadrifariam imbricatis, flor. lateralibus. Thunb. Prodr. p. 54.)
ciliata. 19. C. fol. oppositis oualibus planiusculis distinctis ciliatis, corymb. terminalibus.
punctata. 20. C. fol. oppositis ouatis punctatis ciliatis: inferioribus oblongis.
subulata. 21. C. fol. subulatis teretibus patentibus, caule herbaceo. Mant. 360. Spiraea capensis comosa, flore albo. Pet. gaz. t. 89. f. 8.
alternifolia. 22. C. fol. serrato-dentatis planis alternis, caule simplicissimo, flor. pendulis.
rubens. 23. C. fol. fusiformibus subdepressis, cyma quadrifida foliosa, flor. sessilibus, staminibus reflexis. Fl. dan. t. 82. Sedum rubens. Sp. plant. 619. descr. exclusis synonymis plerisque. Flores albi, subtus rubentes carina. Stamina 5, caeterum Sedo annuo simile statura. (Synonymum: Fl. dan. etiam secundum Aitonimn excludendum effet, et qui sequentem huius speciei exhibuit diagnosin: C. rubens, fol. sparsis semicylindricis glabris, flor. lateralibus solitariis subsessilibus, ramis villosis. Hort. Kew. p. 397.)
verticillaris. 24. C. caule herbaceo, fol. patentibus, flor. verticillatis aristatis. Mant. 361. Syst. nat. 3. p. 230. Sedum annuum minimum stellatum rubrum. Magn. monsp. 233. t. 237. Tillaea erecta. Hort. Vps. 24. (Magnolii synon. excluso. Aiton.)

[page] 325

nudicaulis. 25. C. fol. subulatis radicalibus, caule nudo.
orbicularis. 26. C. farmentis proliferis determinate foliofis, fol. patentissimis imbricatis. Mant. 361.
pellucida. 27. C. caule flaccido repente, fol. oppositis.
columnaris. 28. C. caule pollicari, fol. rotundis imbricatis, fasciculo subrotundo terminali. Suppl. p. 191.

—†

barbata. 29. C. fol. connatis articulatis barbatis hemisphaericis imbricatis, caule subrotundo, floribus verticillatis. Suppl. p. 188.
argentea. 30. C. fol. connatis ouatis integris argenteis, caule tecto, corymbo supradecomposito. Suppl. p. 188.
vestita. 31. C. fol. connatis deltoidibus obtusis, caule tecto, flor. terminalibus capitatis. Suppl. p. 188.
corallina. 32. C. fol. connatis deltoidibus obtusis, caule tecto, flor. vmbellatis. Suppl. p. 188.
retroflexa. 33. C. fol. connatis oblongis remotis planis, caule simplici, cyma composita, pedicellis retrofractis. Suppl. p. 188. (C. retroflexa, fol. connatis oblongis remotis planis, caule simplici, cyma composita, pedicellis retrosractis. Thunb. in Nov. act. Nat. cur. 6. p. 338. et Pl. cap. prodr. p. 55.)
deltoidea. 34. C. fol. connatis deltoidibus patulis acutis, caule tecto, flor. corymbosis. Suppl. p. 189.
cordata. 35. C. fol. petiolatis cordatis, caule folioso, flor. terminalibus solitariis pedunculatis. Suppl. p. 189.
montana. 36. C. fol. connatis ouatis acutis ciliatis, caule subnudo, flor. aggregatis. Suppl. p. 189.
mollis. 37. C. fol. connatis tereti-triquetris glabris mollibus, caule simplici erecto, corymbo trichotomo supraue composito. Suppl. p. 189. (C. mollis, fol. semicylindricis acutis subtus gibbis laeuibus suberectis, cymis terminalib. compositis. Ait. l. c. p. 391.)
crenulata. 38. C. fol. connatis lanceolatis punctato-crenulatis, caule folioso, corymbo decomposito. Suppl. p. 189.
alpestris. 39. C. fol. connatis ouatis acutis quadrifariam imbricatis, capitulis pedunculatis, caule folioso. Suppl. p. 189

X 3

† Inscius, crassulae numerosue nonae, in Supplemento significatae, vtrum ad frutescentes an berbaceas refercudae sint, exceptis paucis, omnes et singulas iunctim huc colloco. M.

[page] 326

pyramidalis. 40 C. fol. connatis ouatis obtusis quadrifariam incumbentibus, capitulis sessilibus. Suppl. p. 189.
spicata. 41. C. fol. connatis lineari subulatis, scapo subnudo, spica verticillata: verticillis inferioribus remotioribus. Suppl. p. 189.
turrita. 42. C. fol. connatis quadrifariam imbricatis ouato oblongis acutis ciliatis. Suppl. p. 189.
rupestris. 43. C. fol. connatis ouatis integris glabris, corymbo supradecomposito. Suppl. p. 189.
thyrsiflora. 44. C. fol. perfoliatis ouatis ciliatis patulis, corymbo composito attenuato. Suppl. p. 190.
capitella. 45. C. fol. connatis oblongis cartilagineo-ciliatis patulis, capitulis verticillatis. Suppl. p. 190. (racemo elongato: flor. fasciculatis subsessilibus. Ait. l. c. p. 394.)
pubescens. 46. C. fol. connatis ouatis acutis villosis, caule ramoso, flor. corymbosis. Suppl. p. 190.
cephalophora. 47. C. fol. connatis lineari-oblongis obtusis integris, capitulis lateralibus pedunculatis. Suppl. p. 190.
tomentosa. 48. C. villoso-scabra, fol. connatis lanceolatis villosis ciliatis, caule subnudo terminato spica verticiliata. Suppl. p. 190.
Cotyledonis. 49. C. fol. connatis oblongis tomentosis ciliatis, caule subnudo, flor. corymbosis aggregatis. Suppl. p. 190. — Distincta a Crassula Cotyledone Iacq. supra significata. Retineo tamen nomen terminatione discrepans, ne in alterutrum botanicum iniuviuus videar. M.
tecta. 50. C. fol. connatis ouatis obtusis cinereo-lamellosis, scapo nudo, capitulo terminali. Suppl. p. 190.
perforata. 51. C. fol. opposito-perfoliatis ouatis, caule simplici, floribus pedunculato-subuerticillatis. Suppl. p. 190.
1255. MAHERNIA. Cal. 5-dentatus. Petala 5. Nectaria 5, obcordata, filamentis supposita. Caps. 5-locularis.
verticillata. 1. M. foliis verticillatis linearibus. Mant. 59.
pinnata. 2. M. fol. tripartito-pinnatifidis. Hermannia pinnata. Sp. pl. 943. Hermanniis affinis, sed ob Nectaria nequeunt codem charactere combinari. (Curtis bot. Mag. t. 277.)

[page] 327

393. SIBBALDIA. Cal. 10-fidus. Petala 5, calyci inserta. Styli e latere germinis. Sem. 5.
procumbens. 1. S. foliolis tridentatis. Fl. dan. t. 32.
erecta. 2. S. foliolis linearibus multifidis.
altaica. 3. S. foliis tricuspidatis, floribus singularibus. Suppl. p. 191.

POLYGYNIA.

394. MYOSVRVS. Cal. 5-phyllus, basi adnatus. Nectaria 5, subulata, petaliformia. Sem. numerosa. (Recept. longissimum.)
minimus. 1. MYOSVRVS. Fl. dan. t. 406. — Mill. illustr. ic. M. (Cal. patens basi porrectus. Petala, Nectaria L., ligulata cum staminibus concolora nec non conformia, quorum vngues secundum Gaertner de fr. 1. p. 354. poro nectarifero insuper sunt instructi.)

X 4

[page] 328

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

* Fl. Calyculati calyce corollaque instructi.

* Musa, (Cfr. Polygam. Monoec.)* Chamaerops.* Corypha. (Cfr. App.)

.. LICVALA. Cor. 3-partita, Cal. partitus. Nectar. sertiforme. Drupa 1-locularis.
395. BROMELIA. Cor. 3-partita. Cal. 3-partitus, superus. Bacca.
396. TILLANDSIA. Cor. 3-petala. Cal. 3-partitus, inferus. Sem. papposa.
397. BVRMANNIA. Cor. 3-petala. Cal. 1-phyllus, inferus, triquetro-alatus, coloratus.
.. LACHENALIA. Cor. 3-petala. receptaculo inserta. Cal. sub-triphyllus, inferus, coloratus.
398. TRADESCANTIA. Cor. 3-petala. Cal. 3-phyllus, inferus, Filamenta barbata.
440. BVRSERA. Cor. 3-petala. Cal. 3-phyllus, inferus. Caps. baccata, monosperma.
445. FRANKENIA. Cor. 5-petala. Cal. 1-phyllus, inferus. Caps. 1-locularis, polysperma.
443. LORANTHVS. Cor. 6-partita. Cal, margo superus. Bacca 1-sperma.
444. HILLIA. Cor. 6-fida. Cal. 6-phyllus, superus. Fructus 2-locularis, polyspermus.
439. RICHARDIA. Cor. 6-fida. Cal. 6-fidus, superus. Sem. 3-nuda.
442. BERBERIS. Cor. 6-petala. Cal. 6-phyllus, inferus. Bacca 2-sperma.
423. LEONTICE. Cor. 6-petala. Cal. 6-phyllus, inferus. Bacca inflata.
441. PRINOS. Cor. 6-fida. Cal. 6-fidus, inferus. Bacca 6-sperma.
1384. DVROIA. Cor. 6-partita. Cal. cylindricus truncatus, superus. Pomum hispidum.

[page] 329

1301. CANARINA. Cor. 6-fida. Cal. 6-phyllus, superus. Caps. 6-locularis.
.. NANDINA. Cor. 6-petala. Cal. polyphyllus, imbricatus.
438. ACHRAS. Cor. 12-fida. Cal. 6-phyllus, inferus. Bacca 12-sperma.

* Portlandia hexandra.* Lythra aliquot,

* Fumaria Cucullaria.

** Fl. Spathacei. s. Glumacei.

400. HAEMANTHVS. Cor. supera, 6-partita. Inuolucrum 6-phyllum, maximum.
402. LEVCOIVM. Cor. supera, 6-petala, campanulata. Stam. aequalia.
401. GALANTHVS. Cor. supera, 6-petala: Petalis 3 interioribus breuioribus, emarginatis.
403. NARCISSVS. Cor. supera, 6-petala. Nectarium campanulatum, extra stamina.
404. PANCRATIVM. Cor. supera, 6-petala. Nectarium campanulatum, staminibus terminatum.
406. AMARYLLIS. Cor. supera, 6-petala, campanulata. Stam. inaequalia.
405. CRINVM. Cor. supera, 6-fida, basi tubulosa. Stamdistantia.
399. PONTEDERIA. Cor. infera, 6-fida, ringens.
407. BVLBOCODIVM. Cor. infera, 6-petala; vnguibus longissimis staminiferis.
1300. TVLBAGIA. Cor. infera, 6-petala: tribus inferioribus. Nectarium cylindricum, extus petaliferum.
409. ALLIVM. Cor. infera, 6-petala. Pet. ouata, sessilia.
408. APHYLLANTHES. Cor. infera, 6-petala. Spathae dimidiatae, glumosae.
417. HYPOXIS. Cor. supera, 6-petala. Spathae glumaceae.
1383. EHRHARTA. Cor. infera, glumacea, duplex. Nectarium pateraeforme.

*** Fl. nudi.

432. ALSTROEMERIA. Cor. supera, 6-petala, vnguibus 2 tubulosis.
590. GETHYLLIS. Cor. supera, 6-partita. Bacca clauata radicalis, 1-locularis.
433. HEMEROCALLIS. Cor. infera, 6-partita. Stam. declinata.
431. AGAVE. Cor. supera, 6-fida, limbo erecto, filamentis breuior.
430. ALOE. Cor. infera, 6-fida. Filam. receptaculo infesta!

X 5

[page] 330

428. ALETRIS. Cor. infera, 6-fida, rugosa.
426. POLIANTHES. Cor. infera, 6-fida: Tubo curuato.
425. CONVALLARIA. Cor. infera, 6-fida. Bacca 3-sperma.
427. HYACINTHVS. Cor. infera, 6-fida. Germinis ad apicem pori 3 melliferi.
1382. PHORMIVM. Cor. infera, 6-petala: petalis tribus exterioribus breuioribus.
421. ASPHODELVS. Cor. infera, 6-partita: nectarii valuulis 6 staminiferis.
422. ANTHERICVM. Cor. infera, 6-petala, plana.
418. ORNITHOGALVM. Cor. infera, 6-petala. Filam. alternis basi dilatatis.
419. SCILLA. Cor. infera, 6-petala, decidua. Filam. filiformia.
420. CYANELLA. Cor. infera, 6-petala: petalis exterioribus propendentibus.
1256. DRACAENA. Cor. infera, 6-petala. Bacca 3-sperma.
.. POLLIA. Cor. infera, 6-petala. Bacca polysperma.
424. ASPARAGVS. Cor. infera, 6-petala. Bacca 6-sperma.
413. GLORIOSA. Cor. infera, 6-petala, reflexa, caudata.
414. ERYTHRONIYM. Cor. infera, 6-petala, reflexa petalis basi 2 callis.
412. UVULARIA. Cor. infera, 6-petala, bafi fouea nectarifera; erecta.
411. FRITILLARIA. Cor. infera, 6-petala, basi fouea nectarifera; ouata.
410. LILIVM. Cor. infera, 6-petala: petalis basi canaliculato-tubulosis.
415. TVLIPA. Cor. infera, 6-petala, campanulata. Stylus 0.
429. YVCCA. Cor. infera, 6-petala, patens. Stylus 0.
416. ALBVCA. Cor. infera, 6-petala. Stamina sterilia 3. Stigm. cinctum cuspidibus 3.
.. LINDERA. Cor. infera, 6-petala. Capsula.
1381. MASSONIA. Nectarium inferum. Cor. 6-petala, nectario inferta.

**** Fl. incompleti.

435. ORONTIVM. Spadix multiflorus. Follic. 1-spermus.
434. ACORVS. Spadix multiflorus. Caps. 3-locularis.
436. CALAMVS. Cal. 6-phyllus. Peric. retrorsum imbricatum, 1-spermum.
437. IVNCVS. Cal. 6-phyllus. Caps. 1-locularis.
446. PEPLIS. Cal. 12-fidus. Caps. 2-locularis.

[page] 331

DIGYNIA.

1385. FALCKIA. Cal. 1-phyllus. Cor. 1-petala. Sem. 4.
449. ATRAPHAXIS. Cal. 2-phyllus. Cor. 2-petala. Sem. 1, compressum.
1386. GAHNIA. Gluma 2-valuis irregularis. Nectar. 2-value. filamenta involuens. Stigm. dichotomum.
448. ORYZA. Glum. 1-flora. Cor. 2-glumis. Sem. 1, oblongum.

TRIGYNIA.

* Fl. inferi.

457. COLCHICVM. Cal. spatha. Cor. 6-petaloidea.
454. MELANTHIVM. Cal. 0. Cor. 6-petala: petalis staminiferis.
455. MEDEOLA. Cal. 0. Cor. 6-petala. Bacca 3-cocca.
458. HELONIAS. Cal. 0. Cor. 6-petala. Caps. 3-locularis.
456. TRILLIVM. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Bacca 3-locularis.
453. TRIGLOCHIN. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Caps. basi dehiscens.
451. RVMEX. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Sem. 1, triquetrum.
452. SCHEVCHZERIA. Cal. 6-phyllus. Cor.. Caps. 3, 1-spermae.
.. WVRMBEA. Cal. 6-partitus. Cor. 0. Caps. 3-locularis, polysperma.

* Fl superi.

450. FLAGELLARIA. Cal. 6-phyllus. Cor. 0. Pericarp. 1spermum.

TETRAGYNIA.

459. PETIVERIA. Cal. 4-phyllus. Cor. 0. Sem. 1, aristis vncinatis.

POLYGYNIA.

460. alisma. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Pericarp. plura.

[page] 332

MONOGYNIA.

.. LICUALA. Cal: 3-partitus. Cor. partita. Nectarium sertiforme. Drupa 1-locularis. Thunb. in act. stockh. 1782. p. 284. Diss. n. gen. pl. p. 70. M.
spinosa. 1. LICVALA. Thunb. l. c. Rumph. herb. amb. vol. 1. p. 44. tab. 9.
395. BROMELIA. Cal. 3-fidus, superus, Petala 3: Squama nectarifera ad basin petali. Bacca 3-locularis.
Ananas. 1. B. foliis ciliato-spinosis muronatis, spica comosa. (Trew. Ehret. t. 2.)
Pingiun. 2. B. fol. ciliato-spinosis mucronatis, racemo terminali. Iacq. amer. 91.Ed. 2. pict. p. 47. M. Trew. Ehr. t. 51. Pro sepibus viuis, vt possent fere inde mocnia fieri. Iacq. hist. 92.
Karatas. 3. B. fol. erectis, floribus acaulibus sessilibus aggregatis. Iacq. amer. 90. hort. 31. 32.Iacq. amer. pict. p. 47. t. 260. f. 24. quoad florem et fructum. M. Miraculum naturae pro conseruatatione fructus in maturitatem. Mant. 362. Stolones inter folia, peracto fructu, procumbentia subulato-filiformes, radicantes, propagantes plantam.
lingulata. 4. B. fol. serrato-spinosis obtusis, spicis alternis.
nudicaulis. 5. B. fol. radicalibus dentato-spinosis; caulinis integerrimis.
humilis. 6. B. subacaulis, floribus aggregatis sessilibus. axillis stoloniferis. Iacq. vind. 306.
Acanga. 7. B. panicula diffusa, fol. ciliato-spinosis mucronatis recuruatis. Sp. pl p. 285. Bromelia foliis spinosis oblique recuruis, fructibus dispersis racemosis. Hort. vps. 73. Caraguata. Pis. bras. 90. t. 91. Mexocotl. s. Manguei. Hern. mex. 272. Moris. hist. 2. s. 4. t. 22. f. 7. Distinguenda itaque a Br. Karatas.
396. TILLANDSIA. Cal. 3-fidus, persistens. Cor. 3-fida, campanulata. Caps. 1-locularis. Sem. papposa.
vtriculata. 1. T. culmo paniculato. (Fol. attenuatis basi ventricosis, spica compressa brachiata. Brown Iam. p. 194.)

[page] 333

serrata. 2. T. foiiis superne serrato-spinosis, spica comosa.
lingulata. 3. T. fol. lanceolato-ingulatis integerrimis basi. ventricosis. Iacq. amer. 92. t. 62.Ed. 2. pict. p. 48. t. 92. M. Colligit etiam aquam.
tenuifolia. 4. T. fol. filiformibus integerrimis, spica simplici laxa — Iacq. amer. pict. p. 48. t. 93? M. (Synonym. Iacquini ad aliam speciem: Tillandsia flexuosa. Swarz Prodr. p. 56. pertinet.)
paniculata. 5. T. fol. radicalibus breuimis, caule subnudo, ram. subdiuisis ascendentibus.
polystachia. 6. T. culmo spicis imbricatis lateralibus. Iacq. amer. pict. p. 49.? M.
monostachia. 7. T. fol. linearibus canaliculatis reclinatis, culmo simplici imbricato, spica simplici.
recurnata. 8. T. fol. subulatis scabris reclinatis, culmis vnifloris, gluma biflora. (Fot. filiformi-subulata subcanaliculata squamulosa, apice recurua Sw.)
vsneoides. 9. T. filiformis ramosa intorta scabra.
397. BVRMANNIA. Cal. prismaticus, coloratus, 3-fidus: angulis membranaceis. Petala 3. Capf. 3-locularis, recta. Sem. minuta.
disticha. 1. B. spica gemina.
biflora. 2. B. flore gemino.
.. LACHENALIA. Cal. subtriphyllus, inferus, coloratus. Cor. 3. petala, receptaculo inserta. Iacq. jun. in act. helv. vol. 9. tab. f. 3. M.
tricolor. 1. LACHENALIA. Iacq. icon. pl. rarior. tab. 3. M. (Huius generis plurimae species nunc ab ill. Iacquin in Collectaneis austriacis extant descriptae. Cfr. quoque Ait. Kew. 1. p. 460.)
398. TRADESCANTIA. Cal. 3-phyllus. Petala 3. Filamenta villis articulatis. Caps 3-locularis.
virginica. 1. T. erecta laeuis, floribus congestis. Stigma esse tubulosum, Filamenta pilosa pilis articulatis, in genere obseruetur.
malabarica. 2. T. erecta laeuis, pedunculis solitariis longissimis.
neruosa. 3. T. scapo vnifloro. Mant. 223.
geniculata. 4. T. procumbens hirsuta. Tradescantia caule geniculato, basi repente. Iacq. amer. 94. t. 64.Ed. 2. picta p. 49. t. 95. M.

[page] 334

axillaris. 5. T. caule ramoso, flor. sessilibus lateralibus, Mant. 321. Commelina axillaris, corollis aequalibus, flor. sessilibus, fol. linearibus. Sp. pl. 62. Folia linearia. Flores solitarii. Calyx 3-partitus carinatus apicibus ciliatis: lacinia tertia planiuscula. Corolla monopetala infundibulifomis, Tubus calyce duplo longior. Laciniae 3, patentes, breuiores, caeruleae. Stamina 6 pilis articulatis. Stylus clauatus. König.
eristata. 6. T. repens laeuis, spathis diphyllis imbricatis. Commelina cristata. Sp. pl. 64.Iacq. hort. v. 2. t. 137. M. Radix annua. Caules teretes, laeues, ramosi, diffusi, repentes. Folia lanceolata, recuruata, laeuia, basi vaginantia, vaginis sriatis. Spathae imbricatae, diphyllae, biflorae floribus sessilibus, lunatae, sex parium, secundae. Cal. corolla breuior. Petala 3, ouata, sessilia, caerulea. Filamenta pilosa extus: pilis caeruleis articulatis. Stylus clauatus. Stigma tubulosum, crenatum.
papilionacea. 7. T. repens laeuis, spathis triphyllis imbricatis. Mant. 61. 513. Burm, ind. 17. t. 7. f. 11. Simillima praecedenti.
speciosa. 8. T. foliis oppositis connatis. Suppl. p. 192. (Commelina speciosa, caule flexuoso-erecto, fol. amplexicaulib. lanceolatis, flor. glomeratis axillaribus. Thunb. Prodr. p. 58.)
399. PONTEDERIA. Cor. 1-petala, 6fida, bilabiata. Stamina 3 apici, 3, tubo corollae inserta. Caps. 3-locularis.
ouata. 1. P. foliis ouatis, floribus capitatis. (Est proprium genus Monandriae classis, Thaliae proximum, et forte eius specues. Swartz Obs. bot. p. 123. Qui etiam l. C. characterem floris dedit.)
rotundifolia. 2. P. fol. orbicuiato-cordatis. Suppl. p. 192.
vaginalis. 3. P. fol. cordatis, racemo cernuo. Mant. 222. Burm. ind. 80. Plantaginis stellatae foliis, florum spica ex vtriculo caulis prodeunte. Pluk. alm. 215. t. 215. f. 4. Olus palustre. Rumph. amb. 6. p. 178. t. 75. f. 1..
cordata. 4. P. fol. cordatis, flor. spicatis. Loeft. it. 54.

[page] 335

hastata. 5. P. fol. hastatis, flor. umbellatis. Huic germen superum, ouatmu. Corolla 6-petatla. Carimgola. Rheed. mal. vol. 11. p. 91. t. 44.
400. HAEMANTHVS. Inuolucr. 6-phyllum, multiflorum. Cor. 6-partita, supera. 3-locularis.
coccineus. 1. H. foliis linguiformibus planis laeuibus. (Fol. bifaria humo adpressa. Cor. limbo patulo. Lin. fil., in Ait. hort. Kew. p. 413.)
puniceus. 2. H. fol. lanceolato-ouatis vndulatis erectis. (Fol. elliptica retasa. Cor. limbo staminibusque erectis. Lin. fil., l. c.)
carinatus. 3. H. fol. linearibus carinatis.
pubescens. 4. H. fol. linguiformibus villofis. Suppl. p. 193.
401. GALANTHVS. Pelala 3, concaua. Nectarium ex petalis 3, paruis, emarginati. Stigma simplex.
niualis. 1. GALANTHVS. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 313. M.
402. LEVCOIVM. Cor. campaniformis, 6-partita, apicibus incrassata. Stigma simplex.
vernum. 1. L. spatha vniflora, stylo clauato. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 312. M.
aestiuum. 2. L. spatha multiflora, stylo clauato. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 203. M.
autumnale. 3. L. spatha multiflora, stylo filiformi.
1300. TVTBAGIA. Cor. infundibulif. Limbo 6-fido. Nectarium coronans faucem, 3-phyllum: foliolis bifidis magnitudine limbi. Caps. supera.
alliacea. 1. T. foliis subsiliformibus. Suppl. P. 193. (T. alliacca, nectario monophyllo, fol. ensiformibus, floribus cernuis. Thunb. Pl. cap. p. 6o.) angustifolius: Curt. bot. mag. 1. 193.)
cepacea. 2. T. fol. lanceolato-linearibus. Suppl. p. 194. Tulbagia capensis. Syst. ed. 13. p. 262. Mant. 223. Iacq. hort. vol. 2. p. 52. t. 115. (T. cepacea, nectario triphyllo, fol. linearibus, flor. erectis. Thunb. l. c.)
403. NARCISSVS. Petala 6, aequalia: Nectario infundibuliformi, 1-phyllo. Stam. intra nectarium.
pöeticus. 1. N. spatha vniflora, nectario rotato breuimo scarioso crenulato. (Curt. bot. Mag. 1. 193.)
Pseudo-Narcissius. 2. N. spatha vniflora, nectario campanulato erecto crispo, aequante petala ouata. (Caute distin-

[page] 336

guendus a sequnte specie, cui affinis: Narc. maior, fol. subtortuosis, spatha 1-flora, nect. campan. patulo crispo petala aequante. Curt. l. c. p. 51.)
bicolor. 3. N. spatha vniflora, nectario campanulato, margine patulo crispo aequante petala. (Pet. alba. Nect. maius saturate luterum vndulatum. Sp. pl. 1. p. 415.)
minor. 4. N. spatha vniflora, nectario obconico erecto crispo sexfido, aequante petala lanceolata. (Curt. l. c. t. 6.)
moschatus. 5. N. spatha vniflora, nectario cylindrico truncato subrepando. aequante petala oblonga.
triandrus. 6. N. spatha subuniflora, nectario campanulato crenato dimidio petalis breuiore, stamin. ternis. (Cfr. Curt. l. c. p. 78. Stam. 6 ab aliis quoque obseruata.)
orientalis. 7. N. spatha subbiflora, nectario campanulato trifido emarginato petalis triplo breuiore. Mant. 62.
trilobus. 8. N. spatha submultiflora, nectario campanulato subtrifido integerrimo petalis dimidio breuiore. (Rudb. Camp. clys. 2. p. 61. f. 3.)
odorus. 9. N. spatha subbiflora, nectario campanulato sexfido laeui dimidio petalis breuiore, fol. semicylindricis. (Curt. l. c. t. 78. Petala sulphurea.)
calathinus. 10. N. spatha multiflora, nectario campanulato subaequante petala, fol. planis.
Tazetta. 11. N. spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo breuiore petalis, fol. planis.
Bulbocodium. 12. N. spatha vniflora, nectar. turbinato petalis maiore, genitalibus declinatis. (Curt. l. c. t. 88. Etiam in C. Passaei Horto florido huius speciei et plurium aliarum inprimis bulbosarum plantarum nitida extact delineatio.)
serotinus. 13. N. spatha vniflora, nectar. sexpartito-breuissimo, fol. subulatis.
Ionquilla. 14. N. spatha multiflora, nectar, campanulato breui, fol. subulatis. (Curt. l. c. t. 15. Spatha subbiflora.)
404. PANCRATIVM. Petala 6: Nectario 12-fido. Stam. nectario imposita.
zeylanicim. 1. P. spatha vniflora, petalis reflexis.
mexicanum. 2. P. spatha biflora. (Dill. elth. p. 299. t. 222,)
caribaeum 3. P. spatha multiflora, foliis lanceolatis.

[page] 337

maritimum. 4. P. spatha multiflora, petalis planis, fol. lingulatis. Petala lanceolata, subtus linea viridi: exteriora 3 apice introrsum vncinata: Nectarium angulis bipartitisi acuminatis, longitudine filamentorum, et diuaricatis ad latitudinem petalorum. Germina media vmbellae sessilia. Stylus declinatus. Filamenta inflexa. (Salisbury de Pancratiis in Transact. of the Linnean Societ. II. p. 70. t. 9.)
declinatum. 5. P. spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, corollae laciniis tubum subexcedentibus, fol. lingulatis. — Iacq. amer. pict. t. 102. M.
carolinianum. 6. P. spatha multiflora, fol. linearibus, stamin. nectarii longitudine.
illyricum. 7. P. spatha multiflora, fol. ensiformibus, stamin. nectario longioribus. Folia Galanthi magnitudine. (Pancratium stellare, fol. spathulaeformibus. glaucis, corollae tubo 3-angulo: laciniis tubo longioribus, patentimis lanceolatis, coronae (nectarii L.) sinubus profunde bifidis in stellam patentissimis. Salisb. l. c. p. 74. t. 14. Quoad nectarii figuram et staminum situm a congeneribus differt.)
littorale. 8. P. spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, corollae laciniis tubo duplo breuioribus, fol. ensiformibus. — Iacq. stirp. amer. pict. t. 101. M.
amboinense. 9. P. spatha multiflora, fol. ouatis neruosis petiolatis, Narcissus amboinensis, folio latissimo rotundo, floribus niueis inodoris. Comm. hort. 1. p. t. 39. Stamina in α petalis breuiora, in β longiora; hinc diftincta Millero.
1381. MASSONIA. Nectarium inferum. Cor. 6-petala nectario inserta. Suppl. p. 27. — Thunb. Diss. n. pl. gen. p. 39. M.*)
latifolia. 1. M. foliis orbiculatis glabris. Suppl. p. 193.Thunb. l. c. p. 40. M. (Laciniis corollae patulis Ait. l. c. t. 3.)
angustifolia. 2. M. fol. lanceolato-oblongis glabris. Suppl. p. 193. Massonia lanceolata Thunb. l. c. p. 40. M. (Laciniis corollae reflexis Ait. t. 7.)

*) Cor. infera: limbo 6-partito. Filam. collo tubi imposita. Caps. 3-alata, 3-locularis, polysperma. AIT. Kew. 1. p. 705.)

Y

[page] 338

vndulata. 3. M. fol. lanceolatis vndulatis glabris. Thunb. l. c. p. 41. M.
echinata. 4. M. fol. ouatis muricatis pilosis. Suppl. p. 193.
405. CRINVM. Cor. infundibulif. monopetala 6-partita: laciniis 5 alternis vncinatis. Germen fundo corollae tectum. Stamina diftantia.
latifolium. 1. C. foliis ouato-lanceolntis acuminatis sessilibus planis.
asiaticum. 2. C. fol. carinatis. Amaryllis balbisperma. Burm. prodr. 9. Belutta pola taly. Rheed. mal. 11. p. 75. t. 38. Rudb. elys. 2. t. 90. Folia bifaria equitantia. Corolla purpurasecus margmibus albis. Stamina declinata. (Corollae laciniae rectae. Caps. infera membranacea, inflata eualuis: Bulbine asiatica. Gaertn. de fr. 1. p. 42.)
zeylanicum. 3. C. fol. scabro-dentatis, scapo compressiusculo. Amaryllis zeylanica. Sp. pl. 321.
Amaryllis spatln multiflora, corollis campanulatis aequalibus, scapo tereti ancipiti. Mill. dect.
Lilio-Narcissus africanus, Scillae foliis, flore niueo linea purpurea striato. Ehret, pict. 5. f. 2. Trew. Ehret. t. 13.
Lilio Narcissus zeylanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea striato. Comm. hort. 1. p. 73. t. 37. Rudb. elys. 2. p. 181. f. 9 Habitat in India orientali.
Statura Crini americani. Folia Scillac officinalis, carnofa, margine denticuiato-scabra. Spatha binaluis. praeter ramenta aliquot interiora. Germina sessilia. Corollae tubas scapo concolor. rufeseens. Limbus albus petalis lanceolatis, recuruis, subtus rubrocarinatis. Filamenta et Stylus sanguinea.
amencanum. 4. C. corollarum apicibus introrsum vncinatis. (Ambas Linnaeanas varietates vt distinctas species Aitouius concinnauit, nimirum α C. americanum, quod a β. C. erubescens inprimis fol. margine glaberrimis nec non flor. pedicellatis se distinguit. Cfr. Hort. Kew. 1. p. 413.)
africanum. 5. C. fol. sublanceolatis planis, corollis obtusis. (Mauhlia capensis: Cor. infera, 6-partita: limbo aequali. Caps. 3-locularis. Thunb. Fl. cap. pr.

[page] 339

p. 60. Agapanthus vmbellatus. L'Herit. Sert. angl. p. 17. Flores Hemerocallidis, sed ob spatham genus distinctum L'Her.)
tenellum. 6. C. spatha multiflora, corollis aequalibus, foliis filiformibus. Suppl. p. 194.
obliquum. 7. C. fol. lanceolatis obliquis, laciniis corollae alternis extus glandulosis. Suppl. p. 195. (Cyrthanthus obliquus. Linn., fil, in Ait. hort. Kew. p. 414. cui quoque adnumeratur C. angustifolium. Propter Cor. tubulosam clauatam, curuam, et Filam. conniuentia.)
speciosum. 8. C. fol. ensiformibus, corollis campanulatis tribus laciniis alternis calloso-vnguiculatis. Suppl. p. 195.
lineare. 9. C. fol. linearibus, corollis campanulatis: laciniis duabus angustioribus. Suppl p. 195.
angustifolium. 10. C. fol. linearibus obtusis, corollis cylindricis: laciniis alternis interglandulosis. Suppl. p. 195.
falcatum. 11. C. fol. linearibus falcatis, ad oras cartilagineis scabris. Iacq. in Litt. Hort. v. 3. t. 60.. M. (Haemanthus falcatus. Thunb.)
406. AMARYLLIS. Cor. 6-petala, campanulata. Stigma 3-fidum.*)
capensis. 1. A. spatha vniflora remotissima, corolla aequali, staminibus pistilloque rectis. Macula nigricans ad vngues petalorum. Burnm. (Est eadem ac Hypoxis stellata.)
lutea. 2. A. spatha vniflora, coroll. aequali, stamin. strictis.
Atamasco. 3. A. spatha vniflora, coroll. aequali, pistillo declinato.
formosissima. 4. A. spatha vniflora, coroll. inaequali, petalis tribus genitalibusque declinatis. Raro bifora euadit. (Curt. hot. Mag. t. 47.)
Belladonna. 5. A. spatha multiflora, coroll. campanulatis aequalibus, vngue reflexis, genitalibus declinatis. Hill System. 1. t.1-5. — Mill. illustr. ic. M. Bulbus viridis. Scapus teres, subcompressus. Corolla regularis, campanulata, incarnata, fundo viridi-

Y 2

*) Cor. 6-petaloidea, irregolaris. Filam. fauci tubi inserta, declinata inaequalia proportione vel directione. Linn., fil., in AIT. hort. Kew. 1. Vbi etiam omnium specierum nonae disserentiate praesto sunt. Hocce genus egregie quoque concinnauit L'HEBITIER in Serto anglico. p. 9.)

[page] 340

albicante. Petala 3 exteriora intus apice reuerso. Pet. 3. interiora basi ciliata. Stylus ruber.
reginae. 6. A. spatha multiflora, coroll. campanulatis aequalibus vndulatis: genitalibus declinatis. (Mill. ic. p. 16. t. 24.)
vndulata. 7. A. spatha multiflora, corollis patulis, petalis vndulatis mucronatis basi dilatatis. — Iacq. Hort. v. 3. 13. M. Habitat ad Cap. b. spei. 4. Dav.. Royen. Scapus cum vmbella magnitudine vmbellae cum pedunculo Geranii zonalis. Spatha profert circiter 12 flores purpureos petalis angustolanceolatis, apice valde mucronatis; basi ipsaouata. Stamina declinata. (Hanc et sequentes species, nr. 9. excepto, cum genere Haemanthus coniunxit Thunberglus in Pl. cap. pr. p. 58.)
sarniensis. 8. A. spatha multiflora: coroll. reuolutis, genitalibus erectis.
longifolia. 9. A. spatha multiflora, coroll. campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, scapo compresso longitudine vmbellae. (Crinum longisolium. Thunb.)
disticha. 10. A. spatha multiflora, corollis, aequalibus campanulatis, fol. distichis incumbenti-patentibus. Suppl. p. 195.
ciliaris. 11. A. spatha multiflora, corolla sexpartita reflexa, fol. ciliatis. Suppl. p. 195. Amaryllis ciliatis. Spec. pl. ed. 2. p. 422. Amaryllis guttata. Syst. ed. 13. p. 265. Haemanthus ciliaris. Syst. ed. 13. p. 261.
orientalis. 12. A. spatha multiflora, coroll. inaequalibus, foliis linguiformibus. Brunsuigia. Heist. c. figur.
407. BVLBOCODIVM. Cor. infundibulif. hexapetala: vnguibus angustis staminiferis. Caps. supera.
vernum. 1. B. foliis lanceolatis. (Staminibus 6 a Croco et Stylo 1 a Colchico, cui affinius, differt. Curt. l. c. t. 153 Retz. Obs. bot. 2. t. 1.)
408. APHYLLANTHES. Cor. hexapetala. Filamenta fauci corollae inserta. Caps. supera. Glumae calycinae vniualues imibricatae.
monspeliensis. 1. APHYLLANTHES. (Moris. hist. v. 2. p. 564. sect. 2. t. 25. f. 12.)

[page] 341

409. ALLIVM. Cor. 6-partita, patens. multiflora. Vmbella congesta. Caps. supera.

* Fol. caulina plana, Vmbella capsulisera.

Ampeloprasum. 1. A. caule planifolio vmbellifero, vmbella globosa, staminibus tricuspidatis, petalis carina scabris. Excluso Michelii synonymo. (Stam. cor. sublongiora.)
Porrum. 2. A. caule planifolio vmbellifero, stamin. tricuspidatis, radice tunicata. (Pet. carina scabra, Sp. pl. p. 423.)
lineare. 3. A. caule planifolio vmbellifero, vmbell. globosa, stam, tricuspidatis corolla duplo longioribus. Exclude C. Bauhini et Michelii synonyma.
rotundum. 4. A. caule planifolio vmbellifero, stamin. tricuspidatis, vmbella subglobosa, flor. lateralibus nutantibus.
Victorialis. 5. A. caule planifolio vmbellifero, vmbell. rotundata, stamin. lanceolatis corolla longioribus, fol. ellipticis. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 216. M. (Allium radice oblonga, reticulo obducta. Hall. Opusc. p. 375. Fol. pro diuerso loco natali variat in alpinis vix semuncem lata, in hortis breuiora sed ad 3 et 4 vnc. lata. Hall.
subhirsutum. 6. A. caule planifolio vmbellifero, fol. inferioribus hirsutis, stamin. subulatis. Osbeck. it. 49.
magicum. 7. A. caule planifolio vmbellifero, ramulo bulbifero, stamin. simplicibus.
obliquum. 8. A. caule planifolio vmbellifero, stamin. filiformibus flore triplo longioribus, fol. obliquis. (Petala ouata concaua flaua: carina viridi, Sp. pl. I. p. 425.)
ramosum. 9. A. caule planifolio vmbellifero, stamin. subulatis longioribus, vmbella globosa, fol. linearibus subconuexis. (E medio caule ex ala folio opposito ramus nudus esurgit longitudine caulis. Sp. pl. l. c.)
roseum. 10. A. caule, planifolio vmbellifero, vmbella fastigiata, petal. emarginatis, stamin. breuissimis simplicibus. Allium caule planifolio vmbellifero, vmbella sastigiata, filamentis simplicibus basi dilatatis. Ger. prov. 150. Gouan. monsp. 166. (Flores magni rubro-striati.)

Y 3

[page] 342

tataricum. 11. A. caule planifolio vmbellifero, fol. semicylindricis, staminibus simplicibus, vmbella plana. Suppl. p. 196.

** Fol. caulina plana. Vmbella bulbifera.

satiuum. 12. A. caule planifolio bulbifero, bulbo composito, stamin. tricuspidatis.
Scorodoprasum. 13. A. caule planifolio bulbifero, fol. crenulatis, vaginis ancipitibus, stamin. tricuspidatis. Excluso Bauhini synonymo.
arenarium. 14. A. caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mutica, stamin. tricuspidatis. Fl. dan. t. 290. (Caulis ante anthesin cernuus. Sp. pl. p. 426.)
carinatum. 15. A. caule planifolio bulbifero, stamin. subulatis. Spatha longissma. (Fot. linearia canalicul. vaginantia. Spathae foliola 2 longiss., vnica breuior.)

*** Folia caulina teretia. Vmbella capsulifera.

sphaerocephalon. 16. A. caule teretifolio vmbellifero, fol. semiteretibus, stamin. tricuspidatis corolla longioribus. Exclude Bauhini et Halleri synonyma.)
paruiflorum. 17. A. caule subteretifolio vmbellifero, vmbell. globosa, stamin. simplicibus corolla longioribus, spatha subulata.
descendens. 18. A. caule subteretifolio vmbellifero, pedunc. exterioribus breuioribus, stamin. tricuspidatis. Exclude Halleri synonymon. (Curt. bot. Mag. t. 251.)
moschatum. 19. A. caule teretifolio vmbellifero, vmbella fastigiata subsexflora, petal. acutis, stamin. simplicibus, fol. setaceis.
flauum. 20. A. caule teretisolio vmbellifero, flor. pendulis, petal. ouatis, stamin. corolla longioribus. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 141. M. Mant. 363. Varietas A. moschati. Gouan. Gerard. Folia non angulata.
pallens. 21. A. caule subteretifolio vmbellifero, flor. pendulis truncatis, stamin. simplicibus corollam aequantibus. Allium montanum bicorne, flore obsoletiore. Bauh. pin. 75. Folia heptagona.
paniculatum. 22. A. caule subtoretifolio vmbellifero, pedunc. capillaribus effusis, stamin. subulatis, spatha longissima. Cum praecedente coniungit Gerard. (Allium fol. teretibus, vagina bicorni, vmbella pendula suaue purpurea, Hall. l. c. p. 386.)

[page] 343

vineale. 23. A. caule teretifolio bulbifero, stamin. tricuspidatis. (Capitulum arctum bulbis acuminatis recuruis, Jaepe in longiora acumina crinitis. Sp. pl. p. 429.)
oleraceum. 24. A. caule teretifolio bulbifero, fol. scabris semiteretibus subtus sulcatis, stamin. simplicibus. Folia fistulosa.
Pallasii. 25. A. caule subteretifolio vmbellifero, vmbella difformi, staminibus simplicibus corollam aequantibus, stylo breuissimo. Murr. in comm. gott. 1775. P. 32. t. 3. M.

**** Folia radicalia. Scapus nudus.

nutans. 26. A. scapo nudo ancipiti, fol. linearibus planis, stamin. tricuspidatis. Staminum dentes in antiquo obliterantur. (Valde variabile dicitur.)
ascalonicum. 27. A. scapo nudo tereti, fol. subulatis, vmbella globosa, stamin. tricuspidatis. (Petala caerulea: carina obscuriore. Stam. alterna latissima. Sigm. obtusum. Sp. pl.)
seneseens. 28. A. scapo nudo ancipiti, fol. linearibus subtus conuexis laeuibus, vmbella subrotunda, stamin. subulatis. (Pet. erect distantia canaliculata inflexa. l. c.)
odorum. 29. A: scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus canaliculatis subtus angulatis, vmbella fastigiata. Mant. 62.
angulosum. 30. A. scapo nudo ancipiti, fol. linearibus canaliculatis subtus subangulatis, vmbella sastigiata. — Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 423. M. (Pet. interiora apice patentia: omnia laterib. conniuentia. l. c.)
nigrum. 31. A. scapo nudo tereti, fol. linearibus, vmbella hemisphaerica, petalis erectis, spatha mucronata bifida. Folia raidicalia, plana, quaterna, lanceolato-linearia. Germen suscum. Petala alba. Foli pollicem lata.
canadense. 32. A. scapo nudo tereti, fol. linearibus, capitulo bulbifero. Allium bulbiferum virginianum. Boerh. lugdb. 2. p. 146. (Flosc. pauci pedicel. albidi.)
vrsinum. 33. A. scapo nudo triquetro, fol. lanceolatis petiolatis, vmbella fastigiata. — Fl. dan. t. 757. M.
triquetrum. 34. A. scapo nudo, foliisque triquetris, stamin. simplicibus. Sp. pl. 1680.
Cepa. 35. A. scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus.

Y 4

[page] 344

Moly. 36. A. scapo nudo subcylindrico, fol. lanceolatis sessilibus, vmbella fastigiata, (Pet, patent, flaua.)
multibulbosum. 37. A. scapo nudo tereti, fol. lanceolato-elongatis, sessilibus, vmbella fastigiata, petalis omnibus patentissimis, Iacq. in Litt. Fl. auslr. v. 1. t. 10. M. (Eanderm cum Allio nigro esse speciem, omnes fere consentiunt.)
fistulosum. 38. A. scapo nudo adaequante folia teretia ventricosa.
Schoenoprasum. 39. A. scapo nudo adaequante solia teretia subulato-filiformia. — Varietas β, maior, Murr. in comm. gott. 1775. p. 33. t. 4. M.
sibiricum. 40. A. scapo nudo tereti, fol. semicylindricis, stam. subulatis. Mant. 562.
tenuissimum. 41. A. scapo nudo tereti inani, fol. subulatis filiformibus, capitul. laxis paucifloris. (Gmel. Flor. sibir. I. t. 15. f. 2. 3.)
ChamaeMoly. 42. A. scapo nudo subnullo, caps. cernuis, fol. planis ciliatis. Saturnia Marati.
410. LILIVM. Cor. 6-petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. Caps. valuulis pilo cancellato connexis.
candidum. 1. L. foliis sparsis, corollis campanulatis: intus glabris. (Curt. bot. Mag. t. 278.
bulbiferum. 2. L. fol. sparsis, coroll. campanulatis erectis: intus scabris. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 226. M.
pomponium. 3. L. fol. sparsis subulatis, floribus reflexis, corollis reuolutis.
chalcedonicum. 4. L. fol. sparsis lanceolatis, flor. reflexis, coroll. revolutis. — Iacq. Fl. austr, v. 5. app. t. 20. M. (Flor. subracemosis, fol. erectis margine glandulosis, Schkuhr Handl. I. p. 275. t. 91.)
superbum. 5. L. fol. sparsis lanceolatis, flor. reflexis ramoso pyramidatis, coroll. reuolutis.
iaponicum. 6. L. fol. sparsis lanceolatis, coroll. cernuis subcampanulatis. Thunb. iapon. p. 133. M.
Martagon. 7. L. fol. verticillatis, flor. reflexis, coroll. reuolutis. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 351. M.
canadense. 8. L. fol. verticillatis, flor. reflexis, coroll. reuoluto-campanulatis. Mant. 364. Petala punctis atris.
camschatcense. 9. L. fol. verticillatis, flor. erecto, coroll. campanulata, petalis sessilibus.

[page] 345

philadelphicum. 10. L. fol. verticillatis, flor. erectis, coroll. campanulata, petalis vnguiculatis. Catesb. carol. 2. p. 58. t. 58.
411. FRITILLARIA. Cor. 6-petala campanulata, supra vngues cauitate nectarifera. Stam. longitudine corollae.
imperialis. 1. F. racemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis. (Curt. bot, Mag. t. 194.)
regia. 2. F. racemo comoso inferne nudo, fol. crenatis.*)
nana. 3. F. racemo comoso, fol. bifariis amplexicaulibus lanceolatis. Burm. prodr. 9.
persica. 4. F. racemo nudiusculo, fol. obliquis. (Flores erecti? Cfr. Schkuhr l. c. p. 279.)
pyrenaica. 5. F. fol. infimis oppositis, floribus nonnullis folio interiectis. (Reliquiae Rudbeck. s. Camp. elys. cura Smith. 33.)
Meleagris. 6. F. fol. omnibus alternis, caule vnifloro. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 32. M. (Caul. subinde 2-florus.)
412. UVULARIA. Cor. 6-petala, erecta: Nectarii fouea baseos petali. Filamenta breuissima.
amplexifolia. 1. U. foliis amplexicaulibus — mollibus, caule glabro M. Corollae Medeolae asparagoidis. (Auctorum descriptiones de hacce specie, vlterius hinc examinanda, dissentiunt.)
hirta. 2. U. fol. amplexicaulibus hirtis, caule villoso. Thunb. iapon. p. 136. M.
persoliata. 3. U. fol. perfoliatis, (ouatis Ait. Kew. p. 434., quo ab U. lanceolata Ait. differt.)
sessilifolia.. 4. U. fol. sessilibus, — absque cirrhis. M.
cirrhosa. 5. U. fol. sessilibus cirrhosis. Thunb. iap. p. 136.M.
413. GLORIOSA. Cor. 6-petala, vndulata, reflexa. Stylus obliquus. (Caps. composita 3-loba. Sem. baccata Gaertn.)

Y 5

*) Ex hac nec non sequente specie peculiare confecit genus L'HERITIER, (Sert. angl. p. 17.) sequente nomine, nec non charactere distinctum: EVCOMIS, Cor. infera 6-partita persistens patens. Filam. basi in nectarium adnatum connata. Huic adnumerata est Euconis punctata cum E. regia ceteroquin conmixta, a qua vero scapo longiore angulato maculisque variegato diuersa.)

[page] 346

superba. 1. G. foliis cirrhiferis. Mant. 364. (Schneevoogt Icon. pl. rar. t. 25.)
simplex. 2. G. fol. acuminatis. Mant. 62.
414. ERYTHRONIVM. Cor. 6-petala, campanulata: Nectrio tuberculis 2 petalorum alternorum basi adnatis,
Dens cainis. 1. ERYTHRONIVM. — Iacq. Fl. austr. v. 5. app. t. 9. M. (Curt. bot. Mag. t. 5. Fol. ouata susco maculata.)
415. TVLIPA. Cor. 6-petala, campanulata. Stylus nullus. (Caps. supera, 3-locularis. Gaertn.)
sytuestris. 1. T. flore subnutante, foliis lanceolatis. Fl. dan. t. 375. (Sowerby engl. bot. t. 63. Stam, basi hirsutis et stigmate simplici, nec non flore nutante a seqnente diuersa.)
gesneriana. 2. T. flore erecto, fol. ouato-lanceolatis. (Indenomen accepit, quod C. Gesner primus e Cappadocia accepit et vulgauit. Linn. Prael. ct. p. 288.)
breyniana. 3. T. caule multifloro polyphyllo, fol. linearibus.
biflora. 4. T. floribus erectis planiusculis. caule diphyllo bi-s. trifloro, fol. lineari-subulatis. Suppl p. 196.
416. ALBVCA. Cor. 6-petala: interioribus difformibus. Stam. 6: tribus castratis. Stigma cinctum cuspidibus tribus. (Cor. infera: petal. exterioribus patulis, interiorib. conniuentibus. Styl. 3-queter. Dryander.)
maior. 1. A. foliis lanceolatis. Berg. cap. 87. (petalis interiorib. apice glandulosis inflexis. Dryand. De Albuca in Act. nov. Suec. V. p. 293.)
minor. 2. A. fol. subulatis, (canaliculatis; pet. interiorib. apice. glandul. inflexis. Dr.)
spiralis. 3. A. fol. spiralibus, floribus nutantibus. Suppl. p. 196. (Thunb. Act. stockh. 1786. t. 2. f. 1. Iacq. Coll. V. p. 101.)
viscosa. 4. A. fol. linearibus villoso-viscosis, flor. erectis. Suppl. p. 196. (Iacq. Coll. V. p. 99.)
abyssinica. 5. A. fol. linearibus canaliculatis glabris. Iacq. in Litt. Icon. rar. M. (Bracteis flore longioribus.)

[page] 347

417. HYPOXIS. Cor. 6-partita, persistens, supera. Caps. basi angustior. Cal. gluma 2-valuis.
erecta. 1. H. pilosa, capsulis ouatis. Folia Caricis s. Iunci pilosi. Scapus foliis breuior, erectus, pilosus. Bracteae 2 subulatae erectae, inter quas flos 1 s. 2, sessilis, longitudine bractearum.
decumbens. 2. H. pilosa, caps. clauatis.
fascicularis. 3. H. tubis floram longissimis.
sessilis. 4. H. pilosa acaulis, fructificationibus subradicalibus.
spicata. 5. H. erecta, fol. ensiformibus sulcatis glabris, floribus spicatis. Thunb. iapon. p. 136. M. (Post vlterius ab ill. auctore institutum examen nunc audit: Aletris farinosa, erecta, fol. linearibus falcatis glabris, floribus spicatis. Thunb. in Trans act. of the Lin. Soc. II. p. 334.)
plicata. 6. H. scapo vnifloro triquetro, sol. lanceolatis plicatis villosis. Suppl. p. 197.
stcllata. 7. H. scapo vnifloro, fol. linearibus striatis, petalis maculatis. Suppl. p. 197. (Hyp. stellata, fol. planis integris glabris, scapis simplicibus vniflris, petalis basi fusco-maculatis. Thunb. Prodr. p. 60. Iacq. Collect. IV. p. 133. Ic. pl. rar.)
minuta. 8. H. fol. triquetris carnosis glabris, scapis bisidis. Suppl. p. 197. Helonias minuta Mant. 225. Syst. ed. 13. p. 288.
aquatica. 9. H. fol. linearibus, scapis vmbelliferis s. vnifloris. Suppl. p. 197.
serrata. 10. H. fol. canaliculatis glabris ciliato-serratis, scapis vnifloris. Suppl. p. 197.
ouata. 11. H. fol. ouato-lanceolatis integris glabris, scapis vnifloris. Suppl. p. 197.
villosa. 12. H. fol. lineari-ensiformibus villosis, stigmate. simplici trigono acuto. Suppl. p. 108.
alba. 13. H. fol. teretibus glabris, scapis subbifidis, petalis immaculatis. Suppl. p. 198. (Pet. patentissima alba: 3 exteriora foris virentia. Iacq. Coll. 4. p. 135.)
1383. EHRHARTA. Cor. infera glumacea, duplex. Nectarium pateriforme. Thunb. Diss. nov. gen. pl. p. 16. Conf. Suppl. p. 28.
capensis. EHRHARTA. Thunb. act. stockholm. 1779. p. 216. t. 8. Suppl. p. 209.

[page] 348

418. ORNITHOGALVM. Cor. 6-petala, erect, persistens, supra medium patens. Filamenta alterna basi dilatata.

* Staminibus omnibus subulatis.

vniflorum. 1. O. scapo diphyllo, pedunculo vnifloro. Mant. 62.
luteum. 2. O. scapo anguloso diphyllo, pedunc. vmbellatis simplicibus. Fl. dan. t. 378. (Ornithogalum pratense, scapo polyphyllo, pedanculis simplicibus triquetris glabris in Bot. Annal. St. XI. t. 2. p. 8. Ab hoc distinguendum Ornithog. syluaticum l. c.. t. 1. f. 1., quod maius et tantum 2 bracteis subpedicellis instructum.)
minimum. 3. O. scapo angulato diphyllo, pedunc. vmbellatis ramosis. — Fl. dan. t. 612. M. Simillimum praecedenti, sed Petala acutiora. (Ornith. arvense, scapo polyphyllo, pedunculis ramosis teretibus subtomentosis. l. c. t. 1. f. 2.)
pyrenaicum. 4. O. racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedanc. floriferis patentibus aequalibus; fructiferis scapo approximatis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 103. M. (Ex hac specie duas confecit b. Aitonius, genuinam Linnaeanam, exclusis Halleri et Clusii synonymis, denominans: O. Stachyodes, racemo longissimo, petalis lanceolato-oblongis, filam. late lanceolatis: alternis dimidio-breuioribus; quod se distinguit ab: O. pyrenaicum Iacq. et Huds. angl. p. 143. racemo longissimo, petalis linearibus obtusis, filam. lanceolatis aequalibus, stylo longitudine staminum. Hort. Kew. I. p. 441.)
narbonense. 5. O. racemo oblongo, filam. lanceolatis membranaceis, pedunc. floribus patentibus. Minus quam O. pyrenaicum. Pro varietate habent Gerard, Mygind.
latifolium. 6. O. racemo longissimo, fol. lanceolato-ensiformibus. Conf. Suppl. p. 200.
longibracteatum. 7. O. racemo longissimo, bracteis pedunculis fere duplo longioribus, fol. lanceolato ensiformibus. Iacq. in Litt. Hort. t. 29. M.
comosum. 8. O. racemo breuissimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis obtusis, filam. subulatis.

[page] 349

pyramidale. 9. O. racemo conico. floribus numerosis adscendentibus. (Pet. elliptico-oblonga plana. Styl. breuissimus. Ait.)

** Staminibus alternis emarginatis.

arabicum. 10. O. flor. corymbosis, pedunc. scapo humilioribus, filam. subemarginatis. Bracteae amplexicaules, cordatae. (Cor. campanulata: pet. exteriora subtridentata. Ait. Filam. omnia libera: 3 alterna lanceolata; 3 alterna latiora subtrifida Roth. bot. Abhandl. p. 62.)
thyrsoides. 11. O. floribus racemosis confertissimis, filamentis emarginatis. Iacq. in Litt. Hort. t. 28. M.
vmbellatum. 12. O. flor. corymbosis, pedunc. scapo altioribus, filam. basi dilatatis. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 343. M. Stercus columbinum Bibliis.
nutans. 13. O. flor. secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi. — Iacq. Fl. austr. v. 4. t. 301. M.
capense. 14. O. fol. cordato-ouatis. (Eriospermum latifoium. Iacq. Coll. vol. V. Ob. petala conniuentia. Semina vndique pappo lanato obducta.

— — †

crenulatum. 15. O. fol. oblongis obtusis ciliatis, flor. racemosis erectis. Suppl. p. 198.
rupestre. 16. O. fol. filiformibus carnosis, scapo paucifloro. Suppl. p. 199.
ciliatum. 17. O. fol. ouatis acutis ciliatis, floribus racemosis. Suppl. p. 199.
altissimum. 18. O. fol. oblongis obtusis glabris, racemo quadripedali. Suppl. p. 199.
pilosum. 19. O. fol. lineari-ensiformibus ciliatis, flor. racemosis, pedunculis incuruis. Suppl. p. 199.
bulbiferum. 20. O. bulbis axillaribus, caule polyphyllo, vnifloro. Suppl. p. 199. Ornithogalum bulbiferum. Pall. it. vol. 2. p. 736. t. q.
circinatum. 21. O. hirsutie canescens, fol. linearibus recuruatis canaliculatis: radicali solitario: caulinis tribus, caule tri-s. quadrifloro. Suppl. p. 199. Ornithogalum reticulatum. Pall. it. v. 3. p. 727. t. D. f. 2.
iaponicum. 22. O. racemo spicato cylindrico longissimo, scapo striato. Thunb. iap. p. 137. M.

† Ne in collocandis hisce speciebus vitium committerem, quum in earum deseriptionibus staminum nulla ratio habita sit, omnes species nouas vna complexus sum. M.

[page] 350

419. SCILLA. Cor. 6-petala patens, decidua. Filamenta filiformia.
maritima. 1. S. nudiflora, bracteis reftactis.
Lilio-hyacinthus. 2. S. radice squamata.
italica. 3. S. racemo conico oblongo. Mant. 364.
peruuiana. 4. S. corymbo conferto conico. (Patala marginibus recuruata. Sp. pl. p. 442.)
amoena. 5. S. floribus lateralibus alternis subnutantibus, scapo angulato. — Iacq. Fl. austr. v. 3. t. 2. 8. M. Germen flauum. Petalorum basis lineolis 2 albidis.
bifolia. 6. S. flor. erectiusculis paucioribus. Fl. dan. t. 568. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 117. M. (Scilla bifolia, flor. racemosis, fol. lanceolato-linearibus subbinis in scapo eleuatis. Ait. Kew. I. p. 444.)
lusitanica. 7. S. racemo oblongo conico, petalis lineatis. Hyacinthus stellaris caeruleus, staminibus e viridi luteis. Bauh. pin. 46. Rud. elys. 2. p. 34. f. 4. Habitat in Lusitania. Sinilis Sc. amoenae. Scapus teres. Racemus oblongas, subconicus. Floribus distantibus, petiolo fere breuioribus. Petala elliptica, obtusiuscula, sulcato-lineata, patentia. Stamina petalis paulo breuiora: Antheris flauis.
hyacinthoides. 8. S. racemo longissimo, floribus subuerticillatis, pedunculis patentibus. Suppl. p. 201. Scilla hyacinthoides; racemo longissimo, floribus pedunculo colorato breuioribus. Syst. ed. 13. p. 272. Gouan. Ornithogalum eriophorum orientale. Tournef. cor. Flores caerulei, numerosi. parui. Pedicelli sparsi, filiformes, caerulei, floribus triplo longiores.
autumnalis. 9. S. fol. siliformibus linearibus, flor. corymbosis, pedunc. nudis adscendentibus longitudine floris. Corolla magnitudine pisi, longitudine pedicelli. (Curt. Fl. lond. ic.)
vnifolia. 10. S. folio teretiusculo, latere subspicato. Ornithogalum spicatum vnifolium, flore niueo odorato. Grist. lusut.
tetraphylla. 11. S. acaulis, floribus fasciculatis, fol. quaternis ouato-lanceolatis. Suppl. p. 200.

[page] 351

iaponica. 12. S. florum vmbella terminali fastigiata. Thunb. iap. p. 137. M.
420. CYANELLA. Cor. hexapetala: petalis 3 inferioribus propendentibus. Stamen infimum declmatum, longius.
lutea. 1. C. foliis ensiformibus, ramis erectis. Suppl. p. 201.
capensis. 2. C. fol. vndulatis, ramis patentissimis. Suppl. p. 201. Cyanella capensis. Syst. ed. 13. p. 272.— Iacq. hort. v. 3. t. 35. M.
alba. 3. C. fol. lineari-filiformibus. Supp. p. 201.
421. ASPHODELVS. Cor. 6-partita. Nectarium ex valvulis 6 germen tegentibus.
luteus. 1. A. caule folioso, fol. triquetris striatis. Iacq. hort. t. 77. Bracteae membranaceae albae maiusculae.
ramosus. 2. A. caule nudo, fol. ensiformibus carinatis laevibus. — Asphodelus ramosus. Murr. in comm. gott. 1776. p. 37. t. 7. M.
fistulosus. 3. A. caule nudo, fol. strictis subulatis striatis subsistulosis.
422. ANTHERICVM. Cor. 6-petala, patens. Caps. ouata.

* Phalangium follis canaliculatis. Filamentis saepius glabris.

serotinum. 1. A. foliis planiusculis, scapo vnifloro. Mant. 365.Iacq. Fl. austr. v. 5. t. 38. M.
graecum. 2. A. fol. planis, scapo simplici, flor. corymbosis, filamentis lanatis.
planifolium. 3. A. fol. planis, scapo silamentisque lanatis. Mant. 224.
reuolutum. 4. A. fol. trigonis scabris, scapo ramoso, coroll. reuolutis. Phalangium aethiopieum ramosum, floribus albis, petalis reflexis. Commel. hort. 1. 67. t. 34. Murr. Fl. Goett. 214.
ramosum. 5. A. fol. planis, scapo ramoso, coroll. planis. pistillo recto. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 161. M. Horologium florae. Act. bernens. 1766. t. 6. (A. ramosum, fol. lineari-subulatis planis, scapo ramoso, pedunculis solitariis, corol. planis, pistillo recto Ait. Kew. I. p. 447. Fol. planis pe-

[page] 352

dunculis aggregatis. Anthericum elatum. Mill. ic. p. 38. t. 56. ab hac Aitonius distinguit.)
Liliago. 6. A. fol. planis, scapo simplicissimo, coroll. planis, pistillo declinato. Iacq. hort. 83.Fl. dan. t. 616. M. Distincta species a praecedente. (Scapus sursum anceps. Differt staminibus 6-7.)
Liliastrum. 7. A. fol. planis, scapo simplicissimo, coroll. campanulatis, stamin. declinatis. Corollae Lilii candidi.
spirale. 8. A. scapo spirali. Mant. 224. Planta aphylla.

** Bulbine foliis carnosis. Filamentis barbatis.

frutescens. 9. A. fol. carnosis teretibus, caule fruticoso.
alooides. 10. A. fol. carnosis subulatis planiusculis.
asphodeloides. 11. A. fol. carnosis subulatis semiteretibus strictis. — Iacq. hort. v. 2. t. 181. M.
annuum. 12. A. fol. carnosis subulatis teretiusculis, scapo subracemoso.
hispidum. 13. A. fol. carnosis compressis hispidis. (Iacq. Ic. rar. pl. t. 409.)

*** Narthecium foliis ensiformibus.

ossifragum. 14. A. fol. ensiformibus, filamentis lanatis. Fl. dan. t. 42. (Narthecium ossifragum. Huds. Caps. lanceolato subulata, 6-angular., 3-locularis. Semina numerosa: singulum in medio fili proprii; quae fila basi loculorum assixa semine maturo auolant. Ehrh. Beytr. 3. p 59.)
calyculatum. 15. A. fol. ensiformibus, perianthiis trilobis, filament. glabris, flor. trigynis. Anthericum Pseudo-Asphodelus. Iacq. vind. 233. Fl. dan. t. 36. (Tofielda palustris. Huds. angl. p. 175. Ob stylos 3, et caps. 6-valuem. etc. Bracteae 3, sea non perianthia, adsunt. Roth. germ. II. p. 420.)
iaponicum. 16. A. fol. ensiformibus conuolutis glabris, scapo ramoso angulato, flor. racemosis cernuis. Thunb. iap. p. 138 M.

— —†

flexifolium. 17. A. fol. subulatis glabris flexuosis, caule ramoso. Suppl. p. 201. (Fil. glabra, radix tuberosa, Scap. ramosus. Iacq. Coll. V. Ic. rar. t. 412).

Iterum necessitas incidit combinandi omnes Supplemento insertas species, vtpote notis, quae subdiuisiones generis constitunnt, non vbiuis ibidem adiectis. M.

[page] 353

murictum. 18. A. fol. carnosis compressis muricatis striatis. Suppl. p. 202.
latifolium. 19. A. fol. carnosis lato-ensiformibus glabris, racemo longissimo, caule simplici. Supp. p. 202. (Succo lutescente plenum. Fol. neruose-lineata, parum concaua, interiora angustiora: extim. latissim. subensiforme. Iacq. Coll. III. p. 248.)
Cauda felis. 20. A. fol. canaliculato-ensiformibus, scapo simplici, racemo oblongo. Suppl. p. 202.
triquetrum. 21. A. fol. filiformibus triquetris scapo simplici brevioribus, racemo ouato. Suppl. p. 202.
ciliatum. 22. A. fol. enfiformibus carnoso-subtriquetris ciliatis, scapo simplici, racemo longissimo. Suppl. p. 202.
falcatum. 23. A. fol. carnosis ensiformibus falcatis glabris, caule ramoso racemoso. Suppl. p. 202.
contortum. 24. A. fol. planis ensiformibus, caule ramoso, floribus remotissimis. Suppl. p. 202.
scabrum. 25. A. fol. triquetris serrulatis, caule ramoso scabro, pedunculis fructiferis recuruis. Suppl. p. 202.
squameum. 26. A. scapo squamis membranaceis tumidis imbricato. Suppl. p. 202.
423. LEONTICE. Cor. 6-petala. Nectarium 6-phyllum, vngibus corollae insidens, limbo patens. Cal. 6-phyllus, deciduus.
Chrysogonum. 1. L. foliis pinnatis: petiolo communi simplici.
Leontopctalum. 2. L. fol. decompositis: petiolo communi trifido. Fructificatio describenda.
thalictroides. 3. L. folio caulino triternato, florali biternato.
leontopetaloides. 4. L. fol. simplicibus tripartito-multifidis, coroll. monopetalis calyculatis. An huius generis? (Cum Tacca pinnatifida eadem est planta. Swartz Obs. bot. 127.)
.. POLLIA. Cor. 6-petala: petalis tribus exterioribus maioribus concauis, tribus interioribus inflexis. Bacca polysperma. Thunb. diss. n. gen. pl. p. 11. M.
iaponica. 1. POLLIA. Thunb. l. c. p. 12. Iapon. p. 138. M.

Z

[page] 354

424. ASPARAGVS. Cor. 6-partita, erecta: petalis 3-bus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis, 2-sperma.
officinalis. 1. A. caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. — Fl. dan. 805. M. Varietas β. Munt. 366. (Flores dioici Roth, polygami. Huds)
declinatus. 2. A. caula inermi tereti, ramis declinatls, fol. setaceis. Similis A. officinali, sed. altior Foliis pluribus, duploque longioribus. Caulis ammuus. Supulae solitariae, lanccolato-subutatae, basi deorsum mucrone membranaceo. Folia s. 10, filiformia, patentia. Pl. mea mas est e Cap. b. sp.
falcatus. 3. A. aculeis solitariis reuersis, ramis teretibus, foliis ensiformibus salcatis.
retrofractus. 4. A. aculeis solitariis, ram. teretibus reflexis retrofractis, sol. setaceis fasciculatis. Rami teretes, dichotomi dichotomiis verrucosis aculeo minulo nutante.
aethiopicus. 5. A. aculeis solitariis reuersis, ramis angulatis, fol. lanceolato-linearibus. Mant. 63.
asiaticus. 6. A. aculeis solitariis, caule erecto, ram. filiformibus, sol. fasciculatis setaceis. Asparagus aculeatus minor sarmentosus. Pluk. alm. 54. t. 14. f. 4. Burm.
albus. 7. A. aculeis solitariis, ram. angulatis flexuosis, fol. sasciculatis triquetris muticis deciduis. Caulis albus. Spinae rectae patentes s. reflexae.
acutifolius. 8. A. caule inermi angulato fruticoso, aciformibus, rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus. Corruda prior. Clus. hist. 2. p. 77. Similis A. aphyllo, sed folia septena saepius, filo vix crassiora; at illi saepius terna triplo crassiora valdeque subulata. (Baccae albido-cinereae.)
horridus. 9. A. aphyllus fruticosus pentagonus. aculeis tetragonis compressis striatis. Asparagus hispanicus, aculeis crassioribus horridus. Tourn. instit. 300. Aculei longitudine digiti. Cfr. Suppl. p. 203.
aphyllus. 10. A. caule inermi angulato fruticoso, fol. subulatis striatis inaequalibus diuergentibus.
capensis. l1. A. spinis quaternis, ramis aggregatis teretibus, fol. setaceis. Asparagus rubicundus. Berg. cap. 88. Pluk. alm. t. 78. f. 3. melius. Corruda africana, spinis breuibus aduncis. Rai. suppl. 359. Radix

[page] 355

tuberosa. Caules fruticosi, filiformes, flexuosi. Spicae 4, patentes, subrecuruaes, acutissimae. Ramuli ex axillis spinarum filisormes, laxi, intermes, decidui. Foliolis setaceis, acutis, inermibus, breuibus. Rami, inter ramulos, solitarii, rigidi.
sarmentosus. 12. A. foliis solitariis lineari-lanceolatis, caule flexuoso, aculeis recuruis. (Herm. hort. lugd. t. 63. et 650. Med. bot. Beob. vom I. 1784. P. 70.)
Verticillaris. 13. A. fol. verticillatis.†
1256. DRACAENA. Cor. 6-partita, erecta. Filam. medio subcrassiora. Bacca 3-locularis, 1-sperma.
Draco. 1. D. arborea; foliis subcarnosis apice spinoso. Asparagus Draco. sp. pl. 451. Vandell. monogr. Vlyss. 1768. Behrens diss. Gott. 1770. Oedera Cranzii et Störkia Cranzii, ex eadem specie constituentis duo distincta genera. Pedunculi geniculo instructi.
ferrea. 2. D. arborea, fol. lanceolatis acutis. Conuallaria fruticosa. Syst. nat. 10. p. 984. Arbor ferrea. Obs. it. 251. Habitat in China.
striata. 3. D. frutescens caulescens erecta; fol. lanceolatis oblique falcatis striatis, caule flexuoso. Suppl. p. 204.
terminalis. 4. D. herbacea caulescens, fol. lanceolatis. Asparagus terminalis. Sp. pl. 450.
ensifolia. 5. D. herbacea subcaulescens, fol. ensiformibus. Mant. 63. (Dianella nemorosa. Lamark Encyclop. t. 2. p. 276. Ob fol., quae Iridis, et baccam amethystinam, quae 4-5-sperma.)
vndulata. 6. D. herbacea caulescens ercta, fol. ouatis acutis multineruiis, flor. axillaribus pedunculatis. Suppl. p. 203. (Asparag. vndulatus. Thunb. Pr. p. 6o.)
medeoloides. 7. D. herbacea volubilis, fol. ouatis neruosis. Suppl. p. 1203. (Non diuersa a Medeola asparagoides. Ait. l. c. p. 489. Dryand. Transact. 2. p. 231.)
erecta. 8. D. herbacea caulescens erecta, fol. lanceolatis subulatis sessilibus. Suppl. p. 204. (Asparagus erectus. Thunb. Pr. p. 65.)
volubilis. 9. D. herbacea volubilis, foliis lanceolatis. Suppl. p. 204. (Asparagus volubilis. Thunb. l. c.)
graminifolia. 10. D. herbacea acaulis, fol. linearibus. Asparagus graminifolius. Sp. plant. 450.

Z 2

[page] 356

425. CONVALLARIA. Cor. sexsida. Bacca maculosa, 3-locularis.

* Lilium conualliam T. corollis campanulatis.

maialis. 1. C. scapo nudo. — Fl. dan. t. 854. M. c. maialis, scapo nudo semitereti, fol. ellipticis. Ait. Kew. I. p. 455.
iaponica. 2. C. scapo nudo ancipiti. racemo cernno. Thunb. iap. p. 139. M. Conuallaria iaponica, scapo nudoancipiti, floribus racemosis secundis. fol. linearibus scapo triplo longiuribus; Suppl. p. 204.
spicata. 3. C. scapo nudo striate, racemo spicato, flor. aggregatis. Thunb. iap. p. 141. M.

** Polygonntum T. corollis infundibuliformibus.

verticillata. 4. C. foliis verticillatis. Fl. dan. t. 86.
Polygonatum. 5. C. fol. alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunc. axillaribus subunifloris. Fl. dan. t. 377. (Sowerb. engl. bot. t. 280. Flor. infer. gemini. Baccae inmaculatae.)
latifolia. 6. C. fol. alternis amplexicaulibus acuminatis, caule angulato, pedunculis axillaribus multifloris. Iacq. in Litt. Fl. austr. v. 3. t. 232. M.
multiflora. 7. C. fol. alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunc. axillaribus multifloris. Fl. dan. t. 152. Dodart. mem. 115. (Sowerb. l. c. t. 279. Filam, vix vlla. Flor. vtplurimiun terni, summi gemini.)

*** Smilaces T. corollis rolatis.

racemosa. 8. C. fol. sessilibus, racemo terminali compofito.
stellata. 9. C. fol. amplexicaulibus plurimis.
trifolia. 10. C. fol. amplexicaulibus ternis, racemo terminali simplici.
bifolia. 11. C. foliis cordatis, flor. tetrandris. Fl. dan. t. 291. Flores 4-fidi. (Maianthemum Conuallaria. Roth. Fl. germ. p. 70. Fol. passim 3.)
426. POLIANTHES. Cor. infundibuliform. incurua, aequalis. Filamenta corollae fauci inferta. Germen in fundo corollae (adnatum. Med.)
tuberosa. 1. POLIANTHES. (Cfr. Gieseke in Linn. Praclect. p. 292.)

[page] 357

427. HYACINTHVS. Cor. campanulata: pori 3 melliferi germinis,*)
non scriptus. 1. H. corollis campanulatis sexpartitis apice reuolutis. (Curt. Fl. lond. t. 139. Cor. caerulea. Bracteae geminae)
cernuus. 2. H. coroll. campanulatis sexpartitis, racemo cernuo. Corolla huic basi ventricosior (incarnata), praecedenti vero minime.
serotinus. 3. H. petalis exterioribus subdistinctis, interioribus coadunatis. (Cor. tristi colore. Lachenaliae species. Willd. Cavan. Pl. hisp. t. 30.)
viridis. 4. H. corollarum exterioribus laciniis subulatis longissimis. Burmanus. — Hyacinthus viridis. Murr. comm. gott. 1781. p. 44. t. 5. M. (Lachenalia viridis. Ait. Kew. I. p. 462.)
amethystinus. 5. H. coroll. campanulatis semisexfidis: basi cylindricis.
reuolutus. 6. H. coroll. campanulatis sexpartitis reuolutis, fol. oblongis vndulatis. Suppl. p. 204.
orientalis. 7. H. coroll. infundibuliformibus semisexfidis: basi ventricosis. (Corolla basi globosa a reliquis distinguitur. Linn. Prael. p. 289.)
corymbosus. 8. H. coroll. insundibuliformibus corymbosis erectis, scapo foliis breuiore. Mant. 223. (Iacq. Coll. III. p. 230. t. 19. flor. erecti, pedicellis bractea minuta.)
romanus. 9. H. coroll. campanulatis semisexfidis racemosis, stamin. membranaceis. Mant. 224. Hyacintfius comosus albus belgicus. Bauh. pin. 42. Hyacinthus comosus albus, caeruleis staminibus. Bauh, hist. 2. p. 584.
Muscari. 10. H. coroll. ouatis: omnibus aequalibus.
conuallarioides. 11. H. coroll. ouatis pendulis, scapo capillari. Suppl. p. 204
monstrosus. 12. H. coroll. subouatis. (Kern. oecon. Pl. t. 122.)
comosus. 13. H. coroll. angulato-cylindricis: summis sterilibus longius pedicellatis. Mant. 366.Iacq. Fl.

Z 3

*) Poros melliferos, saltem non in omnibus speciebus, plurimi anctores non obseruare potuerunt. In charactere generico post campanulata addi potest aut ouata: laciniis aequalibus, quarum 3 in Phomio et Lachenalia breuiores sunt. De bocce genere perlegi merentur F. C. MEDIEVS über Linnés Hyacinthengattung in Botan Annal. St. 2. p. 5. et C. L. WILLDENOW über die Hyacinthengattung I. c. St. 4. p. 24.)

[page] 358

austr. v. 2. t. 126. M. (Flor. sparsi discolores: summi erecti.)
botryoides. 14. H. corolla globosis vniformibus, fol. canaliculato-cylindrids strictis. Flores inodori Mant. 366. (Curt. bot. Mag. t. 157. Flor. panciores et fol. erecta latiora, quam in sequente.)
racemosus. 15. H. coroll. ouatis: summis sessilibus, fol. laxis. — Iacq. Fl. austr. v. 2. t. 187. M. Flores odori. Folia carinata. Mant. 367.
tanatus. 16. H. coroll. lanatis, caule ramoso.† (Lanaria plumosa. Alton Cor. 6-partita, lanata. Stigma 3fidum. Caps. 3-locularis. Thunb. Prodr.
1382. PHORMIVM. Cor. campanulata, 6-petala. petala tria exteriora breuiora. Suppl. p. 28.
tenax. 1. P. foliis plurimis inflorescentia ramosa. Suppl. p. 204. Phormium tenax. Cook. it. Vol. 2. p. 96. t. 96.Mill. Ic. nov. tab. 2. M. (Chlamydia Banks. Chlam. tenacissima. Gaertn. de fr. I. p. 71. t. 18. Hocce genus inprimis Caps. oblungo-acuminata 3-quetra, et Sem. oblongis marginatis a Lachenalia, cuius caps. subouata 3-alata, et sem. globosa sunt, distinguitur, cum ambo quoad flors conueniunt.)
hyacinthoides. 2. P. fol. radicalibus binis basi maculatis, scapo racemoso simplici, corollis campanulato-patentibus. Suppl. p. 204. Hyacinthus orchioides. Syst. ed. 13. p. 277.Iacq. hort. v. 2. t. 178. M. (Lachenalia orchioides. Ait. Kew. I. p. 460. Iacq. Coll. III. p. 241.)
aloides. 3. P. fol. binis radicalibus supra fusco-maculatis, scapo racemoso simplici, floribus nutantibus cylindrico-infundibuliformibus. Suppl. p. 205. (Eadem est ac Lachenalia tricolor. Curt. bot. Mag. t. 82.)
428. ALETRIS. Cor. insundibuliformis, rugosa Dele. M. Stamina inserta laciniarum basi. Caps. 3-locularis.
capensis. 1. A. acaulis, foliis lanceolatis vndulatis, spica ouata, flor. nutantibus. Burm. prodr. 10. Murr. Fl. Gott. 205. in act. stockh. 1770. p. 226. tab. 5. Veltheimia Gleditsch in act. berol. 1771. Orchis.

[page] 359

hyacinthoides, foliis caule et sloribus maculatis. Buxb. cent. 3. p. 12. t. 20.
hyacinthoidis. 2. A. acaulis, fol. lanceolatis carnosis, flor. geminatis. Mant. 367. (Apud Loureiro Fl. cochinch. distinctum est genus: Liriope.)
zeylanica. 3. α. fol. quibusdam subulatis compressis. Aloe zeylanica. Iacq. vind. 310. M.
guineensis. 4. β fol. omnibus lanceolatis. Iacq. hort. v. 1. t. 84. Aloe guineensis. Iacq. vind. 308. Separanda ab hoc genere; nam fructus bacca est. M. (Acyntha guineensis. Med. Theod. spec. p. 76. Sanseuiera thyrsiflora. Thunb. Pl. cap. pr. p. 65.)
fragrans. 5. A. caulescens, fol. lanceolatis laxis. Iacq. vind. 309.
Uvaria. 6. A. acaulis, fol. ensiformibus canaliculatis carinatis. Aloe Uvaria. Sp. pl. p. 460.
429. YVCCA. Cor. campanulato patens. Stylus nullus. Caps. 3-locularis. (Bacca carnosa, hexagona, intra stigmata pertusa, 6-locularis. Gaertn.)
Gloriosa. 1. Y. foliis integerrimis.
aloifolia. 2. Y. fol. crenulatis strictis.
draconis. 3. Y. fol. crenatis nutuntibus. (Dill. eltham. t. 324.)
filamentosa. 4. Y. fol. serrato-siliferis. (Trew-Ehr. Pl. sel. t. 37.
430. ALOE. Cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. Filamenta receptaculo inserta. (Cfr. Thunberg de Aloe. Vps. 1785.)
perfoliata. 1. A. floribus corymbosis cernuis pedunculatis subcylindricis. (Plures huius speciei adnotatae sunt varietates, quarum nonnullae. quod etiam de aliis speciebus, inprimis de Aloe disticha valet, vt diuersae species, imo a nounnulis auctoribus vt distincta genera, nunc enumerantur.)
A. fol. caulinis dentatis amplexicanlibus vaginantibus. Caulis saepe radicans. licet erectus.
variegata. 2. A. flor. racemosis cernuis subcylindricis, ore patulo aequali. Mant. 367.
A. fol. caulinis trifariis imbricatis erectis: angulatis ternis cartilagineis.
lingusrformis. 3. A. flor. racemosis erectis, corollis cylindricis, fol. linguaeformibus disticho patulis. Suppl. p. 260.

Z 4

[page] 360

disticha. 4. A. flor. pedunculatis pendulis ouato-cylindricis curuis.
A. fol. linguaeformibus distichis patulis.
Ipiralis. 5. A. flor. spicatis ouatis muricatis crenatis: segmentis interioribus conniuentibus.
A. fol. caulinis sexfariis ouatis mucronatis.
retusa. 6. A. flor. spicatis triquetris bilabiatis: labio inferiore reuoluto. Flores simillimi A. pumilae.
A. fol. caulinis quinquefariis rhomboidalibus ventricosis, triquetro plano exstantibus.
viscosa. 7. A. flor. spicatis infundibuliformibus bilabiatis; laciniis quinqu reuolutis: summa erecta.
A. fol. trifariis canaliculatis imbricatis: apice patulo.
pumila. 8. A. flor. spicatis bilabiatis: labio superiore erectiore, inferiore recuruato.
A. fol. aggregatis radicalibus ouato-subulatis acuminatis muricatis.
spicata. 9. A. flor. spicatis horizontalibus campanulatis, fol. caulinis planis amplexicaulibus dentatis. Suppl. p. 205. Differt ab A perfoliata spica et figura florum. Ex huius succo optima Gummi-resina Aloes paratur, ex reliquis speciebus vilior.
dichotoma. 10. A. ramsa, ramis dichotomis, fol. ensiformibus serratis. Suppl. p. 206.
431. AGAVE. Cor. erecta, supera, Filamenta corolla longiora erecta.
americana. 1. A. foliis dentato-spinosis, scapo ramoso. (β aurea, fol. margine amoene flauis.)
viuipara. 2. A. fol. dentatis, stamin. corollam aequantibus, Aloe americana sobolifera. Herm. Lugdb. 16. t. 17. 57.
virginica. 3. A. fol. dentato-spinosis, scapo simplicissimo. Amoen. acad. 3. p. 22. (A. virginica, acaulis herbacea, fol. dentato-spinosis. Ait. Kew. I. p. 472.)
foetida. 4. A. fol. integerrimis, (Agaue foetida, caulescens fol. integerrimis. Ait. l. c. p. 473. Fol. inermibus.)
432. ALSTROEMERIA. Cor. 6-petala, subbilabiata: petalis 2 inferioribus basi tubulosis. Stam. declinata.

[page] 361

peregrina. 1. A. caule erecto, (Addo M.) corollis campanulatis rectis foliis lineari-lanceolatis sessilibus Amoen. acad. 6. p. 247. c. tab. Iacq. hort. t. 50. (Alströmeria Pelegrina. Curt. bot. Mag. t. 139.)
pulchella. 2. A. caule erecto, corollis reflexo-patentibus omnibus acutis, foliis sessilibus, pedicellis inuolucro breuioribus. Suppl. p. 206. Simillima A. peregrinae.
Ligtu. 3. A. caule erecto, fol. spathulato-oblongis, pedunculis vmbellae inuolucro longioribus, corolla bilabiata. Suppl. p. 207. Alströmeria Ligtu. Syst. ed. 13. p. 279. (Curt. bot. Mag. t. 125.)
Salsilla. 4. A. caule volubili, fol. petiolatis lanceolatis acuminatis, vmbella ramosa, pedunculis inuolucro longioribus bracteatis laxis, Suppl. p. 206. Alströmeria Salsilla. Syst. ed. 13. p. 279.
multiflora. 5. A. caule volubili, fol. petiolatis lanceolatis acuminatis, vmbella simplici, pedunculis bracteis brevioribus, petalis alternis truncatis. Suppl. p. 207.
590. GETHYLLIS. Cor. 6-partita. Cal. nullus. Bacca clauata, radicalis, 1-locularis. Suppl. p. 27. Conf. Thunb. Diss. nov. gen. plant. p. 13.*)
villosa. 1. G. foliis siliformibus spiralibus villosis, limbi laciniis ouato-oblongis. Suppl. p. 198. — Papiria villosa. Thunb. in. act. lund. P. I. p. 111. M.
ciliaris. 2. G. fol. linearibus spiralibus ciliatis, limbi laciniis ouato-oblongis. Suppl. p. 198. — Papiria ciliaris. Thunb in act. lund. P. I. p. 111. M.
spiralis. 3. G. fol. linearibus spiralibus glabris, limbi laciniis oblongis. Suppl. p. 198. Gethyllis afra. Syst. ed. 13. p. 367. — Papiria spiralis. Thunb. in act. lund, P. I. p. 111. M.
lanceolata. 4. G. fol. lanceolatis planis, limbi laciniis lanceolatis. Suppl. p. 198.— Papiria lanceolata. Thunb. in act. lund. p. I. p. 112.
433. HEMEROCALLIS. Cor. campanulata 6-partita: tubo cylindrico. Stam. declinata.
flaua. 1. H. — fol. lineari-sublatis carinatis M., corollis flauis. — Iacq. hort. v. 2. t. 139. M. β Lilio

Z 5

*) Cor. 6 partita: tubo siliformi. Germen inferum. Bacca obbloga polysperma. THVNB. Pl. cap. prodr.

[page] 362

Asphodelus luteus minor. Tournef. inst. 334. (Petalis margine planis.)
fulua. 2. H. — fol. lineari-subulatis carinis 2 M., coroll. fuluis. (Petalis vndulatis.)
iaponica. 3. H. fol. petiolatis ouato-lanceolatis septemneriis. Thunb. iap. p. 142. M. (H. lancifolia, fol. lanceolatis 7-neruiis. Thunb. Transact. of the Lin. Soc. II. p. 335. Nomine triuiali: iaponica nunc alia insignita est species: H. iaponica, fol. ouatis vndulatis multineruiis. Th. l. c. Kaempf. Ic. select. t. 11.
cordata. 4. H. fol. cordatis venosis. Thunb. l. c. M. (A cel. Auctore nunc Lilio generi adscripta est: Lilium cordifolium, fol. cordatis. Thunb. in Transact. l. c. p. 332.)
434. ACORVS. Spadix cylindricus, tectus flosculis. Cor. 6-petalae, nudae. Stylus nullus. Caps. 31-locularis.
Calamus. 1. ACORVS. β. verus. Calamus aromaticus. Garz. 288. c. fig (Scapi mucrone longissimo foliaceo. Ait. Kew. I. p. 474.)
.. LINDERA. Cor. 6-petala. Capsula. Thunb. Diss. n. gen. pl. p. 64. M.
vmbellata. 1. LINDERA. Thunb. l. c. c. tab. Iapon. P. 145. Kuro Nosji Kämps. am. ex. p. 908. M.
435. ORONTIVM. Spadix cylindricus, tectus flosculis. Cor. 6 petalae, nudae. Stylus nullus. Folliculi 1-spermi.
aquaticum. 1. O. foliis lanceolato-ouatis. M. Syst. ed. 13. p. 279. (Catesb. car. I. t. 82.)
iaponicum. 2. O. fol. ensiformibus venosis. Thunb. iap. p. 144. M. (Kaempf. Pl. selectae cura Banks. t. 12.)
436. CALAMVS. Cal. 6-phyllus. Cor. 0. Bacca exarida, 1-sperma, retrorsum imbricata.
Rotang. 1. CALAMVS. Pluk. adde t. 106. f. 1. 2. Rumph. amb. plures delineat, specie forte distinctas.
437. IVNCVS. Cal. 6-phyllus, Cor. 0. Caps. 1-(3-) locularis.

[page] 363

* Culmis nudis.

acutus. 1. I. culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, inuolucro diphyllo spinoso.
conglomeratus. 2. I. culmo nudo stricto, capitulo laterali. (Fl. dan. t. 1094. Vna cum sequente 3 modo stamina habet. Ehrh. Beytr. 3. p. 59.)
effusus. 3. I. culmo nudo stricto: panicula laterali. (Fl. dan. t. 1095.)
inflexus. 4. I. culmo nudo: apice membranaceo incuruo, paniculo laterali. (Flor. ex ouato-lanceolati angusti: foliolis alterne maioribus. Roth. Fl. gem. II. p. 401.)
filiformis. 5. I. culmo nudo filisormi nutante, panicula laterali. (Smith Spicil. t. 3.)
trifidus. 6. I. culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus. Fl. dan. t. 107. Gesn. Schmied. t. 4. f. 16. luncus monanthos. Iacq. Vind.
squarrosus. 7. I. culmo nudo. fol. setaceis, capitulis glomeratis aphyllis. Fl. dan. t. 430. Totus rigens foliis patentibus. (Fol. setaceis squarrosis distichis, culmo nudo subcorymboso.)
punctorius. 8. I. culmo nudo tereti, folio tereti articulato mucronato, panicula glomerata. Suppl. p. 208.

** Culmis folisis.

nodosus. 9. I. fol. nodoso-articulatis, petalis mucronatis.
articulatus. 10. I. fol. nodoso-articulatis, petalis obtusis. Huius.<